ןנאש היבוט רזל

Father: דוד לארשי רזל
Mother: הליב המענ ןליא-רב

INDEX

Notes

ינשה םואתה דלונ