ליגיבא רתסא רזל

Father: דוד לארשי רזל
Mother: הליב המענ ןליא-רב

INDEX