לדנמ םחנמ רזל

Father: דוד לארשי רזל
Mother: הליב המענ ןליא-רב

INDEX


Notes

ןושארה םואתכ דלונ