הנינפ לעי רזל

Father: דוד לארשי רזל
Mother: הליב המענ ןליא-רב
Family : ילתפנ שיפלוו
  1. הירא סחנפ שיפלוו

INDEX