דוד לארשי רזל

Father: לדנמ םחנמ רזל
Mother: רתסא ןיילק

Family : הליב המענ ןליא-רב
  1. ליגיבא רתסא רזל
  2. הנינפ לעי רזל
  3. לדנמ םחנמ רזל
  4. ןנאש היבוט רזל
INDEX