היתב ענייר ןי'זולוו

Father: קחצי ןי'זולוו
Mother: UNKNOWN

Family : הדוהי יבצ ילתפנ ןילרב
  1. םייח ןילרב
  2. עשאר הרש ןילרב
  3. לזיירד ןילרב
INDEX


Bibliography

Don Seeman, 'The Silence of Rayna Batya', Torah U-Madda Journal, 6 (1995-1996), pp. 91-128.