תלייא סייו

Father: ףסוי סייו
Mother: תירונ ןמגרב

Family : לכימ לאיחי ןליא-רב

  1. בל והילא ןליא-רב

INDEX