הרש ר'גניטג

Father: לדנמ םחנמ ר'גניטג
Mother: לחר ףיר

Family 1: הדוהי ןוגרס-רגנוא
  1. והילא ןוגרס-רגנוא
  2. היתב ןוגרס-רגנוא
  3. יבצ ילתפנ ןוגרס-רגנוא
  4. הנויצ ןוגרס-רגנוא
  5. הרימ תלייא ןוגרס-רגנוא
  6. הכלמ הזילע ןוגרס-רגנוא
INDEX