לבזיא רדנסכלא

Father: ראר'ג רדנסכלא
Mother: יבליס יול

Family : הכימ ןליא-רב
  1. לאומש בקעי ןליא-רב
  2. ריאי ןליא-רב
  3. לואש לאוי ןליא-רב
  4. יתיא ןליא-רב
  5. באילא ןליא-רב
INDEX