םייגולואינגה םינותנה רגאמל םיאבה םיכורב

לש

ןליא-רב ריאמ

ואל ,תונוש תורטמל תימלועה תשרה לש תלוכיה תא םיגדהל איה הז רגאמ לש ותמגמ
עדימ-ירגאמ תונבל ןתינש וילאמ ןבומ .יגולואינג רגאמ ןוגכ ,תויתרגש אקווד
.דומילו הארוה תורטמל תוירוטסיה וא תויארקמ תויגולואינג לע םיססובמה
רוזחש תועצמאב האושב ברחש רפכל ,(תילאוטריו) 'די םיקהל' ,לשמל ,ןתינ
ןתינ המוד הטישב .ןווגמ דועיתו םימוליצ יווילב רפכה יבשוי לש היגולואינג
ןיב החפשמה ירשק תא תולגל תנמ לע םיוסמ םוקמב תורבק-תיב ינכושל םיסיטרכ חותפל
.דועו ,םוקמה יבשוי

הפוקתב םיידוהיה תומשה לע רקחמ תויהל לוכי לודג םינותנ רגאמ לש הנשמ-רצות
רקחמו שיא 500-מ הלעמל לש םהיתומש םימושר ןאכ םושרה רגאמב .רגאמה חוקל הנממ
לש הזכ לדוג-רדס .רתויו 1000-ל תומשה רפסמ תא תולקב לידגמ היה רתוי קימעמ
רפסמ ,החפשמ-ירשק ,(םייזעול ,םיירבע) תומש לש יטסיטאטס חותינ רשפאמ תומש
.דועו ,החפשמב םידלי

:םינוש םינותנל תשגל ךל רשפאמ הז רגאמ

.(םינותנה יסיטרכל תשגל ןתינ םהמו) םינותנה רגאמב תומשה לכ לש סכדניא .1
.'הנכות לגילב' תרבח לש 'החפשמה' תנכות לע הבתכ .2
.הז רגאמ לש ועוציב ךרד .3
.(ןליא-רב) ןילרב ריאמ ברה יבס לש וסיטרכ .4
.'תורגסמ'ב םירדוסמ דחיב החפשמה ינב לש םהיסיטרכ .5


You may like to surf to Jewish Genealogical Society of Rochester, NY.
You may like to surf to Global Jewish Genealogy.
You may like to visit Global Genealogy.
You may like to visit Avotaynu.
Family history