הקיתעה תעב םיתשה ןיבש הוושה דצה :הקיטוראו הקיטסימ

ןליא-רב ריאמ

'ונדוד התאו ךתיער ונא'
םירופיכה םויל טויפ ךותמ

,הקיטוראל הקיטסימה ןיבש ןוימדב רהרהל ןיינעמש ירה ,אוה זעונ ןויער םא םג
.הינשה ןמ תחא רתויב תוקוחרכ ןושאר טבמב תוארנה תועפות יתש

ןיב רתוי לודג דוגינ ךל ןיא יכ הרהמ דע הלגת ןהיתשב תוננובתהה ,השעמל
.תינפוג הניחבמ אישה איה תרחאה דועב ,תינחור הניחבמ אישה איה תחאה :םיתשה
ןיא וידעלבמו ,םלועה זכרמ אוה ;ומצעב אוה ןייעמ ,הבשחמו העיד ללכל םדא אבשכ
תארקל המוקמ תא טא טא הנפמ ,תודליהו תוקניה תדלות ,וז תייכונא הבשחמ .םולכ
תורגב םע קר .ביבסמש םלועהו ,החפשמה ,םירוהה לע רתוי הקומע הבשחמב הרכהה
.ונמיה טשפומ ךל ןיאש גשומ ,םיהולאה תרכה לש הסיפתה קמועל םדאה דרוי האילמ
לע םידיעמ ,םורמבש םהישעמבו ,ויכאלמ אבצב ףא אלא ,לאב קר אל תוננובתהש ןאכמ
.התומלגתהב חורה :הרכההו הבישחה תניחבמ ילאוטקלטניא איש

,םייקתהל תנמ לע לכואל םדא קקזנ ותישארמ .הקיטוראב תוארל ןתינ םירבדה ףוליח
ורגבתה םע םדאל ףסומ ולא םייגולויב םיכרצ לע .םיינפוג םיכרצ ראשלו ,הנישל
הדיעמ ינימ קופיסל םדאה לש וז הייטנ .לכל תרכומ םייח תדבוע ,ינימה ךרוצה ףא
,ןכ םא ,ירה .םתומלגתהב םדו רשב :ומצעב םדאה תובשחתה תניחבמ ינפוג איש לע
.גשומ לכל רבעמ ,תיגשומ השיפת התמועלו ,הנמיה ישחומ ךל ןיאש ,תישחומ השיפת
.םישוחה תולכ
,אצמנ ,רשבב הינשהו ,חורב תחאה ,יתיווח אישכ ולא תועפות יתש ורכוהו ליאוה
,תילגעמ תכרעמל םדאה תונוצר תא המדנ םאו ,הברהב ןטק ןהיניב קחרמה יכ ,אופיא
תויהנו תואב ,םידגונמ תורוקממ תועבונה ,ולא דוסי תועפות יתש יכ הלגתי זא יכ
לשו חורה לש ,ןאישב תוקושת לש ילמס לגעמ ותוא יבג לע הינשל תחא תוכומס
המבו רתומש המב רהרהמ אוהו ,םדאה לש עורפה ןוימדל רורד ןה תוארוק .רשבה
.רוסאש

ןוימד יווק תנבהל ונתוא תברקמ ,לוכיבכ ,םידוגינ ינש ןיבש וז היומס הבריק
ןיא ןהיתש לעו ,ליגב תולבגומ ןהיתש .ולא תועפות יתש םינייפאמה םיפסונ
ליגל לבגומ ינימה קוסיעה יכ םירשכ לארשי ינב דמלל ךירצ ןיא .יולגב םירבדמ
קוסיעה ףא ,הנהו .לכל עודי אוהו ,ןיאושנב ותולתמ עבונ הז רבדש ,ךליאו םיוסמ
הוושה דצה .רחא ליגל םיתעלו ,דחא ליגל לבגוה םיתעל םא ףא ,אוה ךכ יטסימה
היווחה תא ןהו ,תיטסימה היווחה תא ןה דמלל וא קוסעל ןיא םיוסמ ליג דעש אוה
הרתי .דבלב 'םילודג'ל ןמצמטצהב ולא תועפות יתש תווש ,ןכ םא ,אליממ .תיטוראה
שוחי אל אליממו ,ןהיתשב אוה ןיחבי אל ,הדועיה ותעשל םדא עיגה אלש דע ;וזמ
.וילא הרוה תבהא החפוק םא בטיה עדויה דליכ אלש ,ןהמ קשענ הכ דעש לע חופיק
ללכל םדא אב םא ףא ,רומאל .ןתקתשהו תונודנה תויווחה יוסיכ אוה ךכב אצויכ
םירבד םתואמ ,ץמש םג ולו ,ול ולגי יכ רבד לש ושוריפ ןיא ןיידע ,םיאתמה ליגה
ןה יולגב םירפסמ תורחא תויוברתבש דועב .הרקמ לכב ,הקיתשה הפי ולאל .םיסוכמ
םיראתמו ,תויטסימה תויווחה לע ןהו ,ןתוא םירייצמ ףאו ,תויטוראה תויווחה לע
'ה תרות ירמוש וקיתשה םלועמו זאמ .םידוהי ןיב רבדה ןכ אלש ירה ,טוריפב ןתוא
הנשמ אלה .ללכ הילע ורבד אלו ,םומינימל דע הוניטקה ,תיטוראה היווחה תא
ןיא' :א,ב הגיגחב ונינש ןכש ,תונושה תועפותה יתש ןיב השיקמה איה תשרופמ
,ירה .'דיחיב הבכרמב אלו ,םינשב תישארב השעמב אלו ,השלשב תוירעב ןישרוד
,הבכרמו תוירע :םהל הפי הקיתשהש םיניינעב תושרד תעמשה לע המוד רוסיא ,אופיא
ןה תיטוראה םג ומכ תיטסימה היווחה יכ הארנ .הקיטסימו הקיטורא לש אצוי לעופ
הקתשה ןאכ ןיא ילוא .ךכב םיברה תא ףתשל דיחיל םוקמ ןיאש ,ימיטניא ןיינע
.טרפה תעניצ לע הרימש םא יכ ,לשמל ,יאבצ דוסבכ

,שיחכהל רשפא יא ירה ,הקיטוראה תא .ןיטולחל ולא תויווח וקתשוה אל ,תאז םע
אל תיטסימה היווחה ףא ,ךכל המודבו .םויה ןאכ ונחנא ונייה אל איה אלמלאש
זע רצי לש האצות ,בותכ רואיתל תויטסימה תויווחה וכז ,םיתעל ,ירהש ,הקתשוה
לוכי אל ,תויטסימ תויווח ןתוא לע ובתכ אלמלא .יהולא יוויצ ףא וא ,הביתכ לש
שוגירה ,רמוא יווה .בגשנה םע שגפמ ותוא לש וביט היה המ תעדל רקוחה היה
ךרד שחכוה וא קתשוה םא םג ,םהייח לש םוחת לכב ,םימדוקה תורודה ינב ורבעש
.ונידע עיגהלו ץבצבל ךרד ,רבד לש ופוסב ,אצמ ,ללכ
תיטוראה - תויווחה יתשל ףתושמה ףסונ ןיינע לשב השקבתה וז ןיעמ השחכה
,ולא תושוחת עיבהלמ ןושלה הרצק .ןושלב ןעיבהל תורשפאה רסוח - תיטסימהו
ינשב םישמשמ םיתעל רשא םילמס ,תילמס ןושלב ןתוא ראתל הווחה חרכוה ,לוכיבכו
תועפותב ךורכה הקתשהה רציל הרבחש וז ןושל .שונא ייחב ולא 'םיקוחר' םימוחת
וניבי הועדי רשא ןח יעדוי קרש ,'הייקנ' ןושלב ןהילע רפוסיש ךכל המרג ,הלא
םיבורקה וא) םייטורא םיחנומב םינקיטסימהמ קלח ושמתשה הרקמב אל .הנווכה תא
ריש תליגמ יכ הרקמ הז ןיא ,אמשו .תויהולאה םהיתויווח תא ראתל םאובב ,(םהל
הדוד ןיבל לארשי תסנכ ןיב תירוגילא הבהא תליגמ תויהל הכפה תיטוראה םירישה
יטסימו יפרומופורתנא רואיתל הליגמה תא ךפהו יתדה שגרה םצעתה ןאכמו ,ה"בקה
.וילגרו וידי ,ותמוק רועיש :לאה לש

,לשמל ,ךכ .םינושה םימוחתה ינשב דחא ינושל למס שמשמ םיתעלש אלא ,דבלב וז אל
תאז םע דחיו ,(דכ,ד םירבד ;חי,טי םש ;ב,ג תומש) שאל לשמנ ףאו ,שאב לאה הלגנ
וב תרעובה שאהו רונתה םוחל התמדנ ןימה תוואתש םשכ ,הבהאל יומיד שאה תשמשמ
אטבל םימיאתמ ואצמנ שאה ימסקש אלא תאז ןיא .(ו,ח םירישה ריש ;ד,ז עשוה)
הווחה לש ותטילשב םייוצמ דימת אלש םיישונא םיבצמ ,הרכהה םוחתב תונוש תועפות
.םתוא
רשקכ ויהולאל לארשי םע ןיבש יטסימה רשקה תא ראתל ךרדה התיה הרצק רבכ ןאכמ
לכ לע ,השא םדא חקולש ךרדכ םעל לארשי תא ול חקל לאה .םדו רשב לש ןיאושנ
תובייחתה םהירחאלו ,םיקרבו תולוק :הנותחל הלשמנ יניסב הרות ןתמ .ךכמ עמתשמה
יכ םירמוא שי .השאו שיא יאושנ - יצראה עוראל ליבקמה ימסוק השעמכ ,תידדה
.ךכל תכתוח הייאר ןיאש אלא ,ןושארה שדקמב ולא ןיאושנ רזחשמה סכט ףא םייקתה
ויהולאב לארשי םע תדיגב תא ,לאקזחיו עשוה ,לארשי יאיבנ ולישמה ,םינפ לכ לע
אלש ,אופיא ,הארנ .לעבה לש הדיחיה תולעבהו תונמאנה לש הכופיה ,תינימ תונזל
רחא שופיח ךות הלעבמ השא תשירפל ,'ה יכרדמ שרופה לש ןוימדה לשב אלא ןכ ושע
השאל לארשי םע לשמנ .(גכ םש ;זט לאקזחי ;ךליאו ד,ב עשוה) דצה ןמ םיבהאמ
םוחתב הייטס התיה ,לשמה דמלמ וילע ,תואיצמה דועב ,םינוש םיבהאמ לע תבגועה
וז לא ןותחתה םלועב תונמאנה רסוח הלבקוהש ,אופיא ,ירה .ינימה אלו ,יתדה
.ויהולא םע םדא יסחיל שונא יסחי ,ןוילעה םלועבש

,לשמל ,יוליג ידיל אב ,תרחאה תא ןהו תחאה היווחה תא ןה אטבל ןושלה לש הרצוק
,ב"ע די הגיגח) 'סדרפל וסנכנ'ש ולא תודוא לע םיבר וב וטבחתנש חנומב
ישממ לויטב ןאכ רבודמ יכ ותעד לע הלעי הקיטסימה םלועב םימת ךא .(תוליבקמו
,יטסימה םלועב םילותב ,לאה תייארב ונא ןויסנ ירסח .ירפ ינתונ םיצע ןיב
רשא תויטסימ תויווח ןתוא ילעב ונווכתה קוידב המל תעדל ונתורשפאב ןיא אליממו
שוריפ המ דליל ריבסהל השק היהי ,תאזב אצויכ .'סדרפל הסינכ'כ ןתוא ורידגה
ןמ תענומו ,ריבסהל רגובמל תרשפאמ הניא תודליה תומימת ןכש ,'םיסחי םייקל'
םניאש ועדי אל - םיעדוי םניאש ולא ,םירקמה ינשב ,השעמל .ןיינעה תנבה דליה
ןושל ישומישו ,םילמס לש ןושלב שומישה .וזמ רתוי הסוכמ ןושל ךל ןיאו ,םיעדוי
ןיא יכ ונדמלל םייושע ,תיטוראה 'התוער'ל םג ומכ ,תיטסימה היווחל םידחוימה
יכ ונדמלל ,םיבותכה וניתורוקמב םייטורא וא םייטסימ םיחנומ ןורסח לש וחוכב
קר אל ,רבד דמלמ וניא ךכ לע רופיסה יא .הקיטסימב םג ומכ הקיטוראב וקסע אל
תנווכמ המלעה התיה הארנכש ינפמ ,רקיעבו ,אלא ,הקיתשה ןמ דומלל ןיאש ינפמ
.הז אשונב

ןיאש ירה ,רוביצב תגצומ תויהל התכז אל םא םג ,תיטוראכ הומכ ,תיטסימה היווחה
םיזמר רשאמ רתוי ,ןכאו .הווהב םג ומכ ,רבעב תמייק התיה אל יכ רבד לש ושוריפ
גוסה ןמ היווחל רשאב ןהו ,דחאה גוסה ןמ היווחל רשאב ןה ונתורפסב ונא םיאצומ
םא .ןתוארלו תופצל ונל לא ,תנווכמ המלעהל ןיינע ןהש םירבד .תילכתב רחאה
הפישח אללו ,ןכ ץמאמב ,םיאור-ןיאבו םיאורב ,לפרעה דעב ןתוארל לכונ ,הכזנ
ויתובא לש תויטוראה תויווחב רהרהיש םדאל ול איה תונג .תעשורמ תישיא
.םהלש תויטסימה תויווחה תא ןוחבל האנ הז ןיא ,הדימב הבש רשפאו ,ויתוהמאו
.תוינפוגו תוישפנ תונכה ,ףטחב תואב ןניאו ,תונוש תונכה תונועט תויווחה יתש
ןיבש סחיל םג הפי םיאתמה ישפנ בצמ ,תושגפיהל םדקומה יטוראה חתמב אוה ןתישאר
תוקחרתהו תוברקתה ידי לע רצונה חתמ ,לאל םדאה ןיבש סחיל םגו ,ותבוהאל בוהא
שי ,ךכ ךרוצל .שממ לש תורכיהב ףלחתמ אוהשכ חתמה גפ ךכ רחא קר .ןיגורסל
ףא וא שגפימה תייווח לא עיגהל תנמ לע םינוש רזע יעצמאב ףא םישמתשמה
,לודג שער לוקב תגשומ ,תיטוראה התמואתכ שממ ,תיטסימ-תיתדה הזטסקאה .המיצעהל
תא ןה בטיה תוראתמ ,ןוצרהו הרכהה ,ףוגה תוגזמתה .הקד הממד לוק וירחאש שער
ןאכו ,ףוגב ףוג לש תוגזמתה ןיעמ ןאכ .תיטוראה וז תא ןהו תיטסימה היווחה
אלא החילצמ 'תוגזמתה'ה ןיא םימעפה יתשב םא ףא ,לאב ףוגה לש תוגזמתה ןיעמ
ןיעמ הרצי ימשגה םלועב תינפוגה תודחאתההש הארנ .תילמס ןושלבו ,אשונל ברקתהל
תויווחל סחיב םימודה םיגשומב שומישה רשכוה ךכבו ,ימימשה םלועה לע לטיה
.תונושה

קר אל תלוכיה :ףסונ טביהב תוארל ןתינ הקיטסימל הקיטורא ןיב ןוימד ,הנהו
תוהק לש עגר ,וז העש .ןהל דבעתשהלו רכמתהל ףא אלא ,ןהיתוגונעתל רסמתהל
תושדח תויוסנתה הוולמה השוחתה איה ,ביבסמ שחרתמל םישוח לופרעו הבשחמ
תורמל .ןהב הכורכה הנכסה ינפב ונתוא הדימעמ ,רשבהו חורה לש ולא םימוחתב
םיענמנ עודמ תוביסה ןה ,ךכב ךורכהו ,המשל תוגנעתההש ירה ,םיתשה לש ןתויעגר
ךילומ ןהב ךורכה ישפנהו ינפוגה ץמאמה .יביסנטניא ןפואב ןהיתשב קוסעלמ םימכח
רתי-קוסיע יכ םירמואו םימיזגמה שי .הבשחמה תוירופו הריציה ,ןורשכה תשלחהל
וכופיה .ךכל הייאר האצמנ אל ךא ,םירושימה ינשב ,ימצע סוריסל ליבומ ןהיתשב
ןיב תשפתנ ולא תויווחמ תושירפה .ןהמ הרומגה תושירפה איה ןהב רתיה קוסיע לש
רבד לכ יכ עודי אליממו ,םילבסנ יתלב ףא וא ,םיניקת יתלב םייחכ םיבר םישנא
.בוטב אל ףאו ,ערב אל :םיזגהל ןיאו ,הדימב בוט
וא) דחא םדאב םיגזמתמ םיתעל ,תיצראה הבהאה הלוחכ שממ ,לאה ףדור ןקיטסימה
המודב ,הקימעמ תוננובתה תועצמאב לאל ותוואת תא ררועמ ןקיטסימה .(תחא השא
לכמ תוננובתה וא רתי-תובשחמ ידי לע ורציי תא ריבגמה ,הקיטוראב קסועל
ןפואב םתקושתל סחיב םמצע םיליעפמו םילעפתמ םהינש .ותולעפתה אשומב תויווזה
היווחה .סנואמ ףא אלא ,ןוצרמ קר אל הרוק הז ךילהת ,הנהו .הנוש םא םג ,המוד
רהרהמ .םדא לש ותנש הרידמ איהש דע הריעסמ הכ איה ,תיטוראה םג ומכ ,תיטסימה
לע .הל הפלח רבכ םא םג ,שדחמ התוא תווחל הסנמו ,ונוצרל אל םא ףא ,ךכב אוה
,הגסיפה לא העגהה תא רזחשל אוה הסנמ ,הליל תונויזחב ,םינ אלו םינ ,ועוצי
.יעיבשה עיקרל בוש עיגהל
גשומ תא סלקל ןוצרה תא םידילומ ,(ה)בוהאה תבהא וא לאה תבהא ,הבהאה שא
תולוכי ולא תושוחת יתש ,םלואו .וינפל לטבתהל ףא וא וילע קפרתהל ,הצרעהה
היווחה הלוכי .ןהל םידקמו יחרכה יאנת הבהאה ןיא ךא ,הבהאל תודימצב אובל
הארי ,ארונ םלוע לא הרידחה ינפמ דחפ ,יארונ דחפב הכורכ תויהל תיטסימה
ןיא ,ןכא .ול יואר וניאש המב תופצל הסינש ימ לע אובל יושעה שנועב הרושקה
ןיבמלו ,הבהאב אקווד הרושק איה ןיא םג ךא ,דחפב תורישי הכורכ הקיטוראה
םירוסיאו םידחפב אוה דחפומו ,הקיטוראב קוסעל ריעצה אריש םשכ ,םלואו .םעני
קוסעל ןויסנה רסח ארי ךכ ,ימשגה רושימב ןהו ,יתד-ינחורה רושימב ןה ,םינוש
ןיבש הז ןוימד יכ רבתסמ .והומדקש ולא התימהו האציש שאב דחפומו ,הקיטסימב
ומדתנ םדקה ימע ןיבש ךכל םרג ,רשבה ייחל חורה ייח ןיב ,הקיטסימל הקיטוראה
תגהונ התיה תינחלופ תונזו ,ןהיתשל ףתושמ למסל השדקה התיהו ,תחאל ולא יתש
תומוקמבו ,הלאה תא הרפמו לעוב לעב לאה היה םג ךכ .ןומדקה חרזמה ישדקמב
שוטשט רצונ ,ןכ םא ,ךכב .ירבגה ןימה רבא תומדב ודובכל הטרדנא הבצוה םינוש
תויהל ךפוהה ינימה גוויזה ןיעמ ,רשבה תייווחל תוהולאה תייווח ןיב ,(ןווכמ)
םיגשומה תנבה הענמש תויתודלי התוא .תונוש תויתד תושיפתב יטסימ גוויז
התשענ תורגבה םעש רשפאו ,םימוחתה ינש ןיב בוברעל רתוי רחואמ המרג ,הליחתב
.תנווכמל םינשה ןיב הקיזה
תרחאהו ,תודיחיב תישענ וזש ,הקיטסימה ןיבל הקיטוראה ןיב ינוש םייק ,הרואכל
יאשומ לע רשאמ רתוי ולא םיניינעב ותורוב לע דיעמ ןכ רמואה ,םרב .םינשב
לש םימודמדה רוזאל העגההו ,תושייה לוטיב ,'ינא'ה ןמ תוררחתשהה .רקחמה
,םיטעמ אל םירקמ ונל םיעודיו ,אקווד דדוב םדא ידי לע םישחרתמ םניא ,הרכהה
הבושי םירבח תצובקשכ תיטסימה היווחה תשחרתמ םהב ,םירחא םימע לשמו ,ונלשמ
םוחתב טרפמ יניא םוקמהו להקה תעד לע .ןוילעב הגוה וא ,תללפתמ ,וידחי
תא םדאה תועדומ .יטסימה םוחתה לע םירבדה תא ךילשהל אלא ךרוצ ןיאו ,יטוראה
.תרחאה וזל ימצעה ןמ תחא האיצי ןיבש ברה ןוימדה תא תינש תרשאמ ומצע

ךרוצ ,םדאל תויתוהמ ןניה ,רחאה דצה ןמ רשבה תבריק לא םג ומכ ,לאה לא ההימכה
תורבוח רשבו חור תוממורתה .ץק-ןיא רשוא רוקמו ,וקחודב טלפמ ,ומויקל יסיסב
ןיבש םיסחיב יהולא דמימ ,ותרבחל םדא ןיבש םיסחיב ישונא דמימ תיינקהל וידחי
.הולא תעידיב ישונא דמימו ,רשבה יסחיב יהולא דמימ ףא םיתעלו ,ויהולאל םדאה

קרוי וינ) בוט םש לעב לארשי 'ר 'תאווצ' ךותמ ,(ןמזב רחואמ) טוטיצב םייסא
גוויז איה הלפתה' :דמלמ תודיסחה הרומ .ותוזעונב עיתפמ עטק ,(חס יס ,ה"לשת
הלפתב ומצע ענענל ךירצ ןכ ,עונעינ [שי] גוויזה תלחתבש ומכו ,הניכשה םע
תוקיבדב הניכשהל קובד היהיו ,עונעינ אלב ךכ דומעל לוכי ךכ רחאו ,התלחתהב
.'לודג:תפסונ האירקל

.ה"נשת ביבא-לת ,םידוהיהו סורא ,דוד ,לאיב

.ז"משת ןג-תמר ,תולכיהו הליפת ירתס ,'מ ,ןליא-רב

ריש תליגמב םיפשכ ישעמו םייטורא םיניינע ,חסונה תניחב' ,'מ ,ןליא-רב
.53-31 'מע ,(ז"משת) ט ,םודקה חרזמה רקחלו ארקמל ןותנש ,'םירישה     

ץעהו שודקה גוויזה - תילארשיה תוהלאה ירואיתב םייבקנ תודוסי' ,'מ ,דלפנייו
.358-348 'מע ,(ה"נשת) גמק ,ארקמ תיב ,'שודקה     

ביבא-לת ,"םיקיתע םירבדהו" :ךותב ,'עשוה לצא שאו ןימ ייומיד' ,'ב ,יולה
.158-156 'מע ,ה"משת     

.119-67 'מע ,(ד"נשת) ט ,םייפלא ,'סוראו רהוז' ,'י ,סביל

.30 'עה 240 'מע ,ג"כשת םילשורי ,לארשי ץראב תונויו תינווי ,'ש ,ןמרביל

רקחל זכרמה ירקחמ ,'ל"זח תדגאב םיכלמה ילשמב הנותחה אשונ' ,'ש ,ריאמ
.אנ-ט 'מע ,(ד"לשת) ד ,רולקלופה     

.ב"לשת ביבא לת ,תיטסימה היוחה ,'ש ,ןייטשפרש:ךותמ החוקל ,ןאייליל 'א לש ותדובע ירפ ,ןאכ תפרוצמה הנומתה
L. Brieger, E. M. Lilien, Berlin 1922, p. 212.

:בל םיש

.הנומתה יקלח ינשב הסוכמה רבדה והמ 1

.(םדאכ אלש) םיכאלמה לש תשטשוטמה תינימה םתוהז 2

ןהכש ,ומצעל ןייליל זמרש הארנו) םינהכ תכרבבכ ,לאה לש תועבצאב קוסיפל 3
.(היה

.רשא 'י לש 'הלילו םוי' תנומת םע האוושהל הנומתה היואר תיתונמא הניחבמ 4

תויומד לש ןהו ,םיכאלמ לש ןה ,דרפנב ךא ,תופסונ תונומת רייצ ןייליל ,בגא 5
.תויטורא

:איה ,(הנומתב הוולמ) הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/eromys.html

last updated: August 14, 2002