ידי לע םינתינה םיסרוק
ןליא-רב ריאמ

ב"סשת םידומילה תנש


םידומיל תינכתסוטטסרפסמאשונ הקלחמ
םידומיל תינכתהבוח11-010-01דומלתו הנשמ :דוסי יווקלארשי תודלות
םידומיל תינכתןוירנימס11-217-01הקיתעה תעב תולחמו םיאפורלארשי תודלות
םידומיל תינכתתושר10-003-01דומלתה תורפסל יתרבחה עקרה דומלת
םידומיל תינכתתושר10-004-01ידוהיה חולה דומלת
םידומיל תינכתדוסי02-467-21גהנמו הכלה דומלת - הליפתדוסי - דומלת

(לארשי תודלות) תינוירנימס הדובע תביתכל תויחנה

2000-2001

University of Vienna
Institute fuer Judaistik

1. Semester: Astrologie der Juden (Medicine and Sciences among the Jews in Antiquity)
2. Semester: Sozialgeschichte des Judentums: Frau und Familie (Social History: Jewish Women and Children in Antiquity)
ס"שת םידומילה תנש


םידומיל תינכתסוטטסרפסמאשונ הקלחמ
םידומיל תינכתהבוח11-001-01יפארגוילביב אובמלארשי תודלות
םידומיל תינכתןוירנימס11-217-01םירחא םיעדמו האופרלארשי תודלות
םידומיל תינכתתושר10-535-01תונטק תותכסמ דומלת
םידומיל תינכתדוסי02-467-20גהנמו הכלה דומלת - הליפתדוסי - דומלת

ט"נשת םידומילה תנש


םידומיל תינכתסוטטסרפסמאשונ הקלחמ
םידומיל תינכתהבוח11-001-01יפארגוילביב אובמלארשי תודלות
םידומיל תינכתתושרתולכיהה תורפסו תינוציח תורפסלארשי תודלות
םידומיל תינכתתושרהגיגח תכסמ דומלת
םידומיל תינכתדוסי02-467-20גהנמו הכלה דומלת - הליפתדוסי - דומלת

ח"נשת םידומילה תנש


םידומיל תינכתסוטטסרפסמאשונ הקלחמ
םידומיל תינכתהבוח11-001-01יפארגוילביב אובמלארשי תודלות
םידומיל תינכתןוירנימס11-210-01תידוהיה הרבחב םידליו םישנלארשי תודלות
םידומיל תינכתתושר09-519-01הנשה שאר תכסמ דומלת
םידומיל תינכתדוסי02-467-20גהנמו הכלה דומלת - הליפתדוסי - דומלתז"נשת םידומילה תנש

םידומיל תינכתסוטטסרפסמאשונהקלחמ
םידומיל תינכתןוירנימס11-354-01ןארמוקלארשי תודלות
םידומיל תינכתהבוח סרוק11-001-01יפארגוילביב אובמלארשי תודלות
םידומיל תינכתהבוח סרוק02-467-20גהנמו הכלה דומלת - הליפתדוסי - דומלת
םידומיל תינכתהבוח סרוק10-664-01הנידמו הרבח
דומלתהו הנשמה תפוקתב
דומלת


            ו"נשת םידומילה תנש 

.ו"נשת םידומילה תנשב ןליא-רב ריאמ ר"ד ידי לע םינתינה םיסרוקה םימושר ןלהל הבוח-תאירק ללוכ) סרוקה לש םידומילה תינכתל תוירושיק תמייק סרוק לכב .סרוקה לש תיפארגוילביבה המישרלו ,(ןחבמל סוטטס ורפסמ סרוקה םש הקלחמ 02-467-20 גהנמו הכלה דומלת - הליפת תודהיב דוסי ידומיל םידומיל תינכת היפארגוילביב ןוירנימס 11-340-01 ינש תיב תפוקתב תותכה לארשי תודלות םידומיל תינכת היפארגוילביב 09-102-01 םיינברו םיידומלת םיטסקט דומלת בשחמ ישומישו םידומיל תינכת היפארגוילביב

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/courses.html

last updated: October 22, 2001