3Q15 תשוחנה תליגמ

ןליא-רב ריאמ

סרטלוו לא ר"ד יפ לע אוה חסונה

Column 1 רוט
In the ruins which are in the Valley of Achor, underתחת רוכע קמעבש הבירחב1
the steps which go eastward, fortyתומא חרזמל תאובה תולעמה2
rod-cubits: a strongbox of silver and its vesselsהילכו ףסכ תדש ןיעברא חירא3
- a weight of seventeen talents. KENKEN הרשעבש ןירככ לקשמ4
in the sepulchre of Ben Rabbah the Third: 100 ingots ofתותשע ישלשה הבר ןב שפנב5
gold. In the big cistern in the court ofרצחבש לודגה רובב 100 בהז6
the peristyle, in a recess of its bottom which is plugged up with sediment,אילחב םותס ועקרק ךריב ןילטסרפה7
across from the upper opening: nine hundred talents.תאמ עשת ןירככ ןוילעה חתפה דגנ8
In the ruin-heep of Kohlit: vessels of tribute of the master of nations, and ephods.תדופאו ןיג ל<ע>ב עמד ילכ תלחכ לש לתב9
All of this belongs to the tribute and the seventh treasure, a secondרסעמ יעבשה רצאהו עמדה לש לכה10
tithe rendered unclean. Its opening is in the edge of the aqueduct on the north.ןופצה ןמ אמאה ילושב וחתפ לגופמ ינש11
six cubits to the immersion bath, XAG.XAG הליבטה תרקינ דע שש תומא12
In the plaster cistern of Manos, on the way down to the leftלמסל אדריב סנמ לש אבעמ חאישב13
three cubits high from the bottom: forty talents ofןיעברא ףס[כ] שולש תומא עקרקה ןמ הבג14
silver.רכ[כ]15


Column 2 רוט
In the salt pit wich is under the steps:תולעמה תחתש חלמה רובב1
42 talents. HN HN 42 ןירככ2
In the cave of the old Washer's Chamber, on the thirdדבורב ןשיה חדמה תיב תרעמב3
ledge: sixty-five ingots of gold. ThEThE שמחו ןישש בהז תותשע ישילשה4
In the vault which is in the court there is donated firewood, in the midst of which,וכתבו ןיצעה ןתמ רצחבש חירצב5
in the recess: vessels and seventy talents of silver.ןיעבש ןירככ ףסכו ןילכ ךריב6
In the cistern which is across from the Eastern Gate,יחרזמה רעשה דגנש רובב7
at a distance of nineteen cubits: in it there are vessels.ןילכ וב ארסעשת תומא קוחר8
and in the conduit leading into it: ten talents. DIDI רסע ןירככ ובש אקזמבו9
In the cistern which is under the wall of the east,חרזמה ןמ אמוחה תחתש רובב10
in the tooth of the cliff: six jars of silver.שש ףסכ לש ןידכ עלסה ןשב11
Its entrance is under the big threshold.לודגה ףסה תחת ותאיב12
In the pond which is on the east of Kohlit, in the northern עצקמב תלחכ חרזמבש אכרבב13
corner, dig four... cubits:עברא ...תומא רופח ינופצה14
22 talents.22 ןירככ15

Column 3 רוט
keep working...

under construction logo


    תוקרזמ עמד לש בהזו פסכ ילכ עשת תומא תימורדה אנפה תחת ט[... רצ]חב 12
                     עשתו תואמ שש לכ תואסק תואיקנמ תוסוכ
            TP 40 ככ פסכ הרסע שש תומא רפח תיחרזמה תרחאה אנפה תחת
          תיברעמה אנפה תחת אתאיב ןישובלו עמד ילכ ונופצבמ חלמבש תישב 13
               13 ככ שולש פדמה תחת תומא ןופצב וחרזממ חלמבש רבקב 14
                SK [...] ככ ונופצב דומעב תלח[כבש לוד]גה רובב 15
               55 ככ ףסכ [ןי]עברא תומא ךתאובב [...ל ה]אבה אמאב 16
    ףסכ ןיאלמ ןידוד ינש מש שולש תומא ןופח נעצמאב ןוכע קמעבש ןיתבה ינש ןיב 17
                     ןיתאמ ככ פסכ אלצעה ילושבש אמדאה תישב 18
                    נעיבש ככ פסכ תלחכ ןופץבש תיחרזמה תישב 19
                     12 ככ פסכ המא רופח אככסה יג לש רגיב 20
    תו]מא רופח אלודגה [ןבאה תח]ת ןופצה ןמ אככס[ל האבה] מימה תמא שורב 21
                                7 ככ פסכ ש[ולש
           מלצא ןכתבו עמד לש ןילאכ ומולש חוושא[ל ח]רזמ אככסבש קדסב 22
     23 ככ פסכ שולש תומא רופח ןישש תומא לודגה מגרה דע ומולש לש צירחה לעמ 23
            32 ככ עבש תומא ןופח אככסל וחרימ האובב אפכה לחנבש רבקב 24
    תומ[א] רופח ינופצה חתפ[ב] חרזמ אפוצ ןיחתפ[ה] ינש לש דומעה תרע[מב] 25
                      42 ככ ותחת דחא רפס וב ללק מש שולש
          21 ככ עשת תומא חתפב רפח חרזמל אפוצה מגרה לש אנבה לש ארעמב 26
               27 ככ הרסע מיתש תומא רפח יברעמה דצב אכלמה ןכשמב 27
               [...] ככ עשת [תומא רופ]ח לודגה ןהוכה תזגמבש רגיב 28
    תומא חשמ ולו[שמ תו]חור עבראב [... ינ]ופצה חושאה [לש מימה] לש אמאב 29
                        תואמ עברא נירככ עב[רא]ו ןירסע
           שש ףסכ לש ןידכ שש תומא רפח צקה תיב לש [א]רקמה לצאש ארעמב 30
               22 ככ עבש תומא רופח תיחרזמה הרמשמה תנפ תחת קודב 31
    נירככ בהז 60 ככ רוסה דע שולש תומא רופח אבזוכה לש מימה תאיצי יפ לע 32
                                     מיתש
       ןילכה לא ןירפסו עמד ילכ ןיחא חרזמבש רצווא תיב חרזמ ךרדבש אמ[אב] 33
     17 ככ בהזו פסכ היתחת ארסע עבש תומא רופח ןבאה לע תרח בתכ אנוציחה יגב 34
                  7 ככ שולש תומא רופח ןורדקה קוצ יפ לש רגיב 35
    עבראו ןירשע תומא רופח ןופצ אפוצה חירצב מורדב ברעמ אפוצה אושה לש ףלשב 36
                                    67 ככ
             70 ככ ףסכ הרסע תחא תומא ןופח אבש חירצב אושה לש ןודב 37
    ןידכ עבש העושב תורופח ןיתש ארשולש תומא ולושמ חשמ ףטנה ילושבש ךבושב 38
                                 עברא ןירתסיא
          23.5 ככ אצחמו אנומש תומא ןופח חרזמ אפוצה חירצב תינשה תלבחב 39
          22 ככ הרסע שש תומא רופח כריב מי ס אפוצה חורב ןורוחה יחירצב 40
                              מרחה נמ ףסכ העבוקב 41
           9 ככ עבש תומא רופח מהיפל בחרמ ביבה פכל ןיבורקה מימ חליקב 42
           מרח הבש לכ עלפ רג תאיחצב רמת תיב לש קוצה יפ ןופצביש תישב 43
         9 ככ אלעמלמ ותדירי תינשה האילעב מורד [...]ה חבאנ דצמבש ךבושב 44
                 12 ככ ועקרקב לודגה לחנהמ יורש תוקזמ רג רובב 45
         ןינשו ןישש ןירככ ףסכ רסע תומא ולומסל ךאובב מרכה תיביש חושאב 46
    תואמ שלש ןירככ חתפה וה ןיתש תומא אירוחש ןבא יברעמה ודצב ךז איג לש מיב 47
                            הרסע ןירפוכ ןילכו בהז
            80 ככ הרסע ןיתש תומא רוופח יברעמה דצה ןמ מולשבא די תחת 48
                     17 ככ תקשה תחתל והי לש מימה תיב מיב 49
             מלצא ןכתב עמד ילכב היתועוצקמ תעבראב ה[נוילעה אכרבב] 50
    עמד תוס עמד ילכ נרדסכאה דומע תחת קודצ רבקב תימורדה נאטסאה תןפ תחתמ 51
                                מלצא ןכתב הנס
    מרח וה ולושבש אלודגה אמסמה תחת קודצ תנג דגנ ברעמ אפוצה עלסה שאר תסבתב 52
                                     10 כ
                            40 ככ ןיבסה תחתש רבקב 53
             מלצא ןכתב תוס עמד וא עמד ילכ וב יחריה טבעה ינב רבקב 54
    ןכתב אריס עמד חאל {ע}מד ילכ {ש}ולש תומא מיל ךתאובב חושאב ןיחושאה תיבב 55
                                     ןלצא
    5 ככ בהז תואמ עשת [........]מ לע ףיט יברעמה בכשמה תיב [תר]יד  אבמב 56
                                  ןישש ןירככ
                     ןיזוכ ארוחשה ןבאה תחת כרכה ןמ ותאיב
                             42 ןירככ ךוכה ףס תחת
      60 ככ ףסכו הילכ לכו תחא אדש אנוילעה תישה לש אהלעמה תחת ןיזירג רהב 57
     תואמ שש ןירככ לכה ףסכו עמד לש בהז ילכו ףסכ {י}לכ מש תיב לש עובמה יפב 58
       ןירסע ןינמ 71 ןירככ לקשמ לכה ךוכה תיב {י}לכ ךזבה לש אלודגה אביבב 59
    השורפו הזה בתכה אנשמ היפ לע ןירבקו ןופצ אחתפ תלחכ ןופצב חניבש תישב 60
                        {ד}חאו דחא לכ טורפו מהיתוחשמו

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/copertx1.html

last updated: February 17, 1999 - January 2003