תבשחוממ תודהיב םירמאמ תמישר

ןליא-רב ריאמ


:'ףיכו םיבשחמ' תעה בתכב ומסרופש תבשחוממה תודהיה םוחתב ירמאמ תמישר ןלהל

  'מע    ךיראת  # תרבוח ףיכו םיבשחמ         רמאמה םש

   36    3-94   27          תבשחוממ תודהי לע רוקרז
  45-44    4-94   28                ירבעה חולה
  53-52    5-94   29       תבשחוממ הרודהמ :תולודג תוארקמ
  53-52    6-94   30             בשחוממה תסנכה תיב
  49-46    7-94   31           טנרטניאה יבחרב תודהי
  55-54    8-94   32                הלרע :הדמול
                 ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ
  49-47    9-94   33          (3 הסריג)
  49-46   10-94   34        ירבעה רפסה לש היפארגוילביב
   56   11-94   35             Bibles & Religion
  53-52   12-94   36                תודהיב טמחש
  53-52    1-95   37         ןיסחוי-ןליאל החפשמה תנכות
  50-48    2-95   38     DBS וישרפמו ך"נתה - ינרות רוטילקת
  50-48    3-95   39               קוק ברה יבתכ
  24-22    4-95   40  תודהי ,ךוניח ,טנרטניא ,האלפנה Netscape
  31-30    5-95   41      דומלתה לש רקחמה תורפסו די יבתכ
  65-63    6-95   42           MTR ישפוח תודהי רגאמ
  66-64    7-95   43        בשחוממה ידוהיה חולה לע בוש
  61-58    8-95   44     BW3  תונולחל תילגנאב ך"נת תנכות
  65-63    9-95   45               םיקסופה רצוא
  63-62   10-95   46      רשכה םע הרבח - ב"הראמ TES תרבח
                    :DBS תרבח תאמ םירוטילקת השולש
  67-65   11-95   47       הבשחמו דומלת ,ך"נת
  27-70   12-95   48      הכלהו האופרל עדימ רגאמ - יארוהנ
  72-70    1-96   49           בשחוממה ך"נתב תונופצ
                     ףתושמ טקיורפ - ע"בשות טקיורפ
  72-70    2-96   50      ןליא-רב תטיסרבינואו ל"ת
  69-66    3-96   51           טנרטניאה יבחרב תודהי
  70-68    4-96   52            חספ לש הדגה רוטילקת
  73-71    5-96   53     תיכ"נת הידפולקיצנא - 'ארקמ תעד'

הידמPC ךותמ םירמאמ
םידומע ךיראת # תרבוח רמאמה םש
839-9667 ?תבשחוממ תודהימ דחפמ ימ
87-86 ,849-9667 2 תבשחוממ תינרות הירפס
83-82 ,8010-9668 רוטילקת לע תידומלתה הידפולקיצנאה
86 ,8411-9669 ינרותה ןודיחה - ארפס
85-84 ,8212-9670 דומלתל םישודיח - םינושארו ס"ש


.7 ,6 'מע ,(21-3-97) ז"נשת רדא בי ,הפצה 5 הסריג 'תונולח'ל DBS רוטילקת

.5 'מע ,(22-10-97) ח"נשת ירשתב א"כ ,הפצה 1996 רעונל הקייאדוי הידפולקצנא

5 הסריג ת"ושה טקייורפ

לא-תיב ןיליפת

.6 'מע ,(17.7.98) ח"נשת זומתב ג"כ ,הפצה וידימלתו א"עיז בלסרבמ ן"רהומ וניבר יבתכ

'מע ,(12.10.98) ט"נשת תרצע-ינימש ברע הפצה ,הקייאדוי הידפולקיצנא

New

Some of my papers on Judaic software are translated into English.

Israel HyperBanner Advertisement

Member of Israel HyperBanner
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/compjud.html

םינוש תומוקממ םירקבמ רבכ ונייע הז ץבוקב
,ןליא-רב תטיסרבינוא ללוכ
ח"נשת ,ןוושחרמב זט זאמ

last updated: June 3, 2001