רפס-תורוקיב

ןליא-רב ריאמ


םינושאר תוזונגל תע ץבוק - תוזונגה 1
רלשרה השמ ברה :ךרוע
ד"משת םילשורי
9.11.1984 ה"משת ןוושחרמ ד"י ,'ו םוי ,הפוצה

ןארמוקב הכלהה 2
L. H. Schiffman, Sectarian Law in the Dead Sea Scrolls, - Courts, Testimony
and the Penal Code, Scholars Press, Chico California 1983.
4.1.1985 ה"משת תבט א"י ,'ו םוי ,הפוצה

תודהיה לעו ארקמה לע 3
,םיבתכ ץבוק ,גרבנירג השמ
.םידומע 358 ה"משת דבוע-םע ,אריפש םהרבא :ךרוע
14.6.1985 ה"משת ןויס ה"כ ,'ו םוי ,הפוצה

תולכיהה תורפסמ הזינג יעטק 4
.1984 ןגניביט ,רידהמ ,רפש 'פ
5.7.1985 ה"משת זומת ז"ט ,'ו םוי ,הפוצה

םישדח םיכרכ - םלשה םירפוס יקודקד 5
,א ,םירדנ תכסמ
.ה"משת םילשורי ,םלשה ילארשיה דומלתה ןוכמ תאצוה ,רלשרה 'מ ברה :ךרוע
,ב ,תומבי תכסמ
.ו"משת םילשורי ,םלשה ילארשיה דומלתה ןוכמ תאצוה ,סיל 'א ברה :ךרוע
28.3.1986 ו"משת 'ב רדא ז"י ,'ו םוי ,הפוצה

(ב ךרכ) ייני יטויפ רוזחמ 6
(רידהמ) ץיבוניבר מ"צ
29.4.1986 ו"משת ןסינ 'כ ,הפוצה

תונומא ,תועונת ,םיגשומ :וננמזב תידוהיה תוברתה ןוקיסקל 7
,רולפ-סדנמ 'פו ןהכ א"א :םיכרוע
.'מע 597 ,ג"נשת ביבא לת ,דבוע םע ,אריפש 'א :תירבעה הרודהמה ךרוע
2.7.1993 ג"נשת זומת ג"י ,'ו םוי ,הפוצה

בכ ךרכ - תידומלת הידפולקיצנא 8
.10.1995 ו"נשת ירשת ,'ו םוי ,הפוצה
ה"נשת םילשורי ,סנגאמ ,דומלתהו הנשמה תפוקתב לארשי ידעומ ,ירובת 'י 9
.7 'מע ,14.6.96 ,ו"נשת ןויס ז"כ 'ו םוי ,הפוצה

.490-478 'מע ,ז"נשת ,הנשב הנש ,(דרפס חסונ) שדקמה רוזחמ :םירופכה םויל רוזחמ 10
,(ךרוע) לאירא לארשי
.ו"נשת םילשורי ,הנכ תאצוה - אטרכ תאצוה

.ח"נשת ,ד"מח הדשב ,'רפס תריקס' 11
,(ךרוע) לפר בד
.ו"נשת םילשורי ,דנרא השמ 'פורפל םישגומ ארקמב םירקחמ


'Michael D. Swartz, Scholastic Magic: Ritual and Revelation in Early Jewish Mysticism, 12
Princeton: Princeton University Press, 1996, pp. X + 263',
Kabbala, 4 (1999), pp. 385-397 (Hebrew).

.140-125 'מע ,(ט"נשת) גמ ,תעד ,'השמד אברח ,יררה 'י :לע תרוקיב' 13


,'אברעמ ינב תריש ,ףולוקוס 'מו םולהי 'י :תואיצמב םתזיחאו לארשי-ץראמ םיימרא םיטויפ' 14

.188-167 'מע ,(א"סשת) גכ ,תוהמ     

סופדב

.הלבק ,'ס"שת ןג-תמר ,םייניבה ימיב תידוהיה תוגהב היגאמו היגולורטסא ,ץרווש 'ד לע תרוקב' 15

.הלבק ,'ט"נשת ןג-תמר ,ארזע ןבא םהרבא לש ותוגהב ארקמה תונשרפו היגולורטסא ,עלס 'ש לע תרוקב' 16

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/biqoret.html

last updated: December 24, 2001