ביבליוגראפיה לשמות עבריים

מאיר בר-אילן

 

  אוחנה מ', ומ' הלצר, מסורת השמות העבריים החוץ-מקראיים, חיפה תשל"ח.
  אילן, טל ,'שמות החשמונאים בימי בית שני', ארץ ישראל, יט (תשמ"ז), עמ' 241-238.
  אשל, מ"ח, שמות המשפחה בישראל, חיפה תשכ"ז.
  בורשטיין, א', 'שמות ומהותם', בתוך: הנ"ל, מחביוני העבר, רמת-גן תשכ"ה ,עמ' 242-233.
  בלקין, ש', 'מדרש השמות בפילון', חורב, יב (תשי"ז), עמ' 61-3.
  בר-אילן, מ', 'השמות הפרטיים ב"דברי גד החוזה"', סיני, קיד (תשנ"ד), עמ' קט-קיט.
  בר-אילן, מ', 'שמות של מלאכים', א' דמסקי, י' רייף וי' תבורי (עורכים), ואלה שמות: מחקרים
        באוצר השמות היהודיים, רמת-גן תשנ"ז, עמ' לג-מח.
  גומפרץ, י"ג, 'קריאת שמות בישראל', תרביץ, כה (תשט"ז), עמ' 463-452 ;352-340.
  גרסיאל, מ', מדרשי שמות במקרא, רמת-גן תשמ"ז.
  דביר, י', ייעודה של השליחות בשם המקראי, תל-אביב תשכ"ט.
  המבורגר, ב"ש, שרשי מנהג אשכנז, א, בני ברק תשנ"ה, עמ' 455-415.
  הראובני, א', 'לחקר שמות בני ישראל', לשוננו, ב (תר"ץ), עמ' 395-381; ג
        (תר"ץ-תרצ"א), עמ' 142-126 ;48-39.
  הרדוף, ד"מ, ילקוט השמות הפרטיים שבתנ"ך ומדרשיהם, תל-אביב תשכ"ד.
  הרשברג, א"ש, 'שמות-העצם הפרטיים העבריים בתקופות הקדומות', התקופה, כב
        (תרפ"ד), עמ' 289-256; כה (תרפ"ט), עמ' 413-379.
  וייטמן, ס', 'שמות פרטיים כמדדים תרבותיים: מגמות בזהות הלאומית של ישראלים 1982-1880', נורית גרץ (עורכת),
        עמדת תצפית: תרבות וחברה בארץ-ישראל, תל-אביב 1988, עמ' 151-141.
  וילנאי, ז', שמות היישובים העבריים, לשוננו לעם, בו (טז) תשי"א.
  זיו, י', 'מלחמת השמות', ארץ-ישראל, כג (תשנ"ב), עמ' 376-371.
  חכלילי, רחל, 'שמות וכינויים אצל יהודים בתקופת הבית השני', ארץ-ישראל, יז (תשמ"ד), עמ' 211-188.
  כהן, נ', 'שמותיהם של יהודי יב כמקור לידיעות היסטוריות', לשוננו, לא
        (תשכ"ז), עמ' 210-199 ;106-97.
  כהן, נ', 'השם הפרטי "מרים" בתעתיק יוני ורומי', לשוננו, לח (תשל"ד), עמ' 180-170.
  לוי, ה', 'שמות פרטיים שאולים משמות בעלי חיים אצל היהודים', לשוננו, ג
        (תר"ץ-תרצ"א), עמ' 272-265; ד (תרצ"ב), עמ' 37-32.
  לוין, ב"א, 'שמו של אדם - האונומסטיקון והאמונה בתקופת המקרא', ארץ ישראל, כה
        (תשנ"ו), עמ' 209-202.
  לוין, מיקי, כתובות קבר יהודיות בארץ ישראל מתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד,
        עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ח.
  מוניץ, שרה, שמות בני אדם - מנהג והלכה, עבודה לשם קבלת התואר מוסמך,
        אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ט.
  מייזלר (מזר), ב' ,'למחקר השמות הפרטיים שבמקרא', לשוננו, טו (תש"ז), עמ' 44-37.
  מרגליות, מ', לחקר השמות והכינויים בתלמוד, ירושלים תש"י.
  נהרי, י', אגרון פרשני למדרשי שמות מקראיים (אנשים ומקומות) שנדרשו במדרשי
        האגדה הארצישראליים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ה.
  קאסוטו-זלצמן, מלכה, 'שמות יווניים בישראל', ארץ ישראל, ג (תשי"ד), עמ' 190-186.
  קלאר, ב', מחקרים ועיונים בלשון בשירה ובספרות, תל-אביב תשי"ד, עמ' 70-47.
  קליין, ש', 'לחקר השמות והכנויים', לשוננו, א (תרפ"ט), עמ' 350-325; ב (תר"ץ), עמ' 272-260.
  קליין, ש', 'לחקר הכינויים והתארים', הסוקר, ה (תרצ"ז-ח), עמ' 15-3.
  רובין, מ', קוראי שמו, חברון תשס"ב.
  רוזן, ד', באהלי שם, ירושלים תשמ"ב.
  רוזן, ד', פסק לי שמך, ירושלים תשמ"ג.
  חוה שור, מדרשי-השמות העברים בפרשנות האליגורית של פילון, עבודה לשם קבלת התואר
        דוקטור, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב תשנ"א.
  שור, י"ה, 'שמות אנשים בספרי רז"ל', החלוץ, ט (תרל"ד), עמ' 83-1; י (תרל"ח), עמ' 32-1.
  שטאל, א', שמות משפחה יהודיים, ירושלים תשל"ח.More Data: Medieval Names

הכתובת האלקטרונית של מסמך זה היא:
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibshem.html

Last updated: February 2008.