ביבליוגרפיה

ספרות ההיכלות - מיסטיקה יהודית עתיקה

מאיר בר-אילן

מקורות

ספר חנוך, בתוך: דברי הימים של משה רבנו, קושטא רע"ז.
     ארזי לבנון, ויניציאה שס"א.
אבן-שמואל, י', מדרשי גאולה, מהדורה שניה, ירושלים ותל-אביב תשי"ד.
אורון, מיכל, 'נוסחים מקבילים של סיפור עשרת הרוגי המלכות ושל ספר היכלות רבתי',
     אשל באר-שבע, ב (תש"ם), עמ' 95-81.
אליאור, רחל, היכלות זוטרתי, כ"י ניו-יורק (828) 8128, מהדורה מדעית, מחקרי
     ירושלים במחשבת ישראל, מוסף א, ירושלים תשמ"ב.
גרינולד, א', 'קטעים חדשים מספרות הכרת פנים וסדרי שירטוטין', תרביץ, מ (תשל"א), עמ' 301-319.
גרינולד, א', 'ראויות יחזקאל', טמירין, א (תשל"ב), עמ' קא-קלט.
ורטהימר, א"י, בתי מדרשות, ירושלים תש"ם.
ילינק, א', בית המדרש (וינה תרל"ז), מהדורה שניה, ירושלים תרצ"ח.
מוסיאוב, ש', מרכבה שלמה, ירושלים תרפ"א.
קליבנסקי, בן-ציון, פרקי היכלות, אלקנה תשס"ב.
שלום, ג', 'הכרת פנים וסדרי שרטוטין', מ"ד קאסוטו, י' קלוזנר וי' גוטמן
     (עורכים), ספר אסף: קבץ מאמרי מחקר, ירושלים תשי"ג, עמ' 495-459.
שלום, ג', 'הבדלה דר' עקיבא: מקור למסורת המאגיה היהודית בתקופת הגאונים',
     תרביץ, נ (תשמ"א), עמ' 281-243.

מחקרים

אופנהיימר, ב', 'מן ההימנון המקראי להימנון המיסטי', רחל אליאור וי' דן (עורכים),
     קולות רבים - ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ-אופנהיימר, א, ירושללים תשנ"ו, עמ' 31-1.
אורבך, א"א, 'המסורות על תורת הסוד בתקופת התנאים', ח' וירשובסקי ורי"צ
     ורבלובסקי (עורכים), מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים לג' שלום,
     ירושלים תשכ"ח, עמ' א-כח (=הנ"ל, מעולמם של חכמים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 513-486).
אלטמן, א', 'שירי-קדושה בספרות-ההיכלות הקודמה', מלילה, ב (תש"ו), עמ' 24-1
     (=הנ"ל, פנים של יהדות, תל-אביב תשמ"ג, עמ' 67-44).
אידל, מ', 'תפיסת התורה בספרות ההיכלות וגלגוליה בקבלה', מחקרי ירושלים
     במחשבת ישראל, א (תשמ"א), עמ' 84-23.
אליאור, רחל, 'מיסטיקה מאגיה ואנגלולוגיה - תורת המלאכים בספרות ההיכלות', מ'
     אידל, דבורה דימנט וש' רוזנברג (עורכים), מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה
     מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנ"ג, עמ' 56-15.
אליאור, רחל, 'בין ההיכל הארצי להיכלות השמימיים: התפילה ושירת הקודש
     בספרות ההיכלות וזיקתן למסורות הקשורות במקדש', תרביץ, סד (תשנ"ה), עמ' 380-341.
     באסר, ה', 'ברכת התורה בראש ספר "מעשי מרכבה"', 24 ,Hebrew Jewish Studies
     (1983), עמ' 154-151.
בר-אילן, מ', 'רעיון הכתרת ה' בכתר והפולמוס הקראי נגד התפילין של ה'', י'
     דן (עורך), המיסטיקה היהודית הקדומה, דברי הכנס הבינלאומי הראשון
     לתולדות המיסטיקה היהודית [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו], ירושלים
     תשמ"ז, עמ' 233-221.
בר-אילן, מ', 'כסא ה': מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו', דעת, טו (תשמ"ה), עמ' 35-21.
בר-אילן, מ', סתרי תפילה והיכלות, רמת-גן תשמ"ז.
בר-אילן, מ', 'חותמות מאגיים על הגוף בין יהודים במאות הראשונות לספירה',
     תרביץ, נ (תשמ"ח), עמ' 50-37.
בר-אילן, מ', 'ספרות ההיכלות ומניעי כתיבתה', מחניים, ו (תשנ"ד), עמ' 51-46.
בר-אילן, מ', 'שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות', דעת, 56 (תשס"ה), עמ' 37-5.
בר-אילן, מ', 'שמות של מלאכים', א' דמסקי, י' רייף וי' תבורי (עורכים), ואלה שמות: מחקרים
     באוצר השמות היהודיים, רמת-גן תשנ"ז, עמ' לג-מח.
גרינולד, א', 'פיוטי יניי וספרות יורדי מרכבה', תרביץ, לו (תשכ"ז), עמ' 277-257.
גרינולד, א', 'מדרכי המדרש: דרשות שיר', הספרות, א (1968-9), עמ' 727-726.
גרינולד, א', 'תיקונים והערות לקטעים חדשים מספרות ההיכלות', תרביץ, לט (תש"ל), עמ' 217-216.
גרינולד, א', 'האספקלריה והטכניקה של החזון הנבואי והאפוקליפטי', בית מקרא, מ (תש"ל), עמ' 97-95.
גרינולד, א', 'שירת המלאכים, ה"קדושה" ובעיית חיבורה של ספרות ההיכלות', א'
     אופנהיימר, א' רפפורט ומ' שטרן (עורכים), פרקים בתולדות ירושלים בימי
     בית שני - ספר זכרון לאברהם שליט (בעריכת), ירושלים תשמ"א, עמ' 481-459.
גרינולד, א' ,'לבעיית המחקר בעיסוקם של חכמים במיסטיקה', א' אופנהיימר, י'
     גפני ומ' שטרן (עורכים), יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד,
     מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנ"ג, עמ' 315-297.
דן, י', 'התהוותו ומגמותיו של מעשה עשרה הרוגי מלכות', ע' פליישר (עורך),
     מחקרים בספרות מוגשים לשמעון הלקין, ירושלים תשל"ג, עמ' 22-15.
דן, י', 'פרקי היכלות רבתי ומעשה עשרת הרוגי מלכות', אשל באר-שבע, ב
     (תש"ם), עמ' 80-63.
דן, י', 'חקר ספרות ההיכלות והמרכבה', תרביץ, נא (תשמ"ב), עמ' 691-685.
דן, י', '"מעשה מרכבה" בספרות חז"ל', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ב
     (תשמ"ג), עמ' 316-307.
דן, י', 'ענפיאל, מטטרון ויוצר בראשית', תרביץ, נב (תשמ"ג), עמ' 457-447.
דן, י', 'תפיסת ההיסטוריה בספרות ההיכלות והמרכבה', באורח מדע, מחקרים
     בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלאת לו 70 שנה, לוד תשמ"ו, עמ' 129-117.
דן, י', 'לבעיית הפריודיזציה של תורת הסוד העברית משלהי העת העתיקה אל ימי
     הביניים', דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"ו,
     חטיבה ג, עמ' 100-93.
דן, י' (עורך), המיסטיקה היהודית הקדומה, דברי הכנס הבינלאומי הראשון
     לתולדות המיסטיקה היהודית, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו, ירושלים תשמ"ז.
דן, י', 'היכלות גנוזים', תרביץ, נו (תשמ"ז), עמ' 437-433.
דן, י', המיסטיקה העברית הקדומה, תל אביב תש"ן.
דן, י', 'התיאופניה של שר התורה: סיפור-מעשה, מאגיה ומיסטיקה בספרות ההיכלות
     והמרכבה', תמר אלכסנדר וגלית חזן-רוקם (עורכות), מחקרי ירושלים בפולקלור
     יהודי, יג-יד, לכבוד דב נוי, ירושלים תשנ"ב, עמ' 157-127.
דן, י', 'גילוי "סודו של עולם" וראשיתה של המיסטיקה היהודית', דעת, 29 (תשנ"ב),
     עמ' 25-5.
דן, י', '"שם של שמיניות"', מ' אידל, דבורה דימנט וש' רוזנברג (עורכים), מנחה לשרה,
     מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים
     תשנ"ג, עמ' 134-119.
דן, י', 'היכלות ומרכבה, ספרות ה-', האנציקלופדיה העברית, מלואים ג' (תשנ"ה),
     טו' 321-314.
דן, י', 'לבעיית מעמדם ההיסטורי של יורדי המרכבה', ציון, ס (תשנ"ה), עמ' 199-179.
דן, י', 'שלושה ספרים חדשים בחקר ספרות ההיכלות והמרכבה', תרביץ, סה (תשנ"ו),
     עמ' 542-535.
דן, י', 'תפיסת הפלירומה בספרות ההיכלות והמרכבה', רחל אליאור וי' דן (עורכים),
     קולות רבים - ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ-אופנהיימר, א, ירושלים תשנ"ו, עמ' 140-61.
הלברטל, מ', סתר וגילוי: הסוד וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים, יריעות,
     ב (תשס"א), עמ' 104-5.
ויינפלד, מ', '"רוכב שמים" והדימויים הקרובים לו בישראל ובעולם הקדום', ספר בן-ציון
     לוריא, ירושלים תש"ם, עמ' 245-235.
זליקוביץ-נדב, יעל, שימוש לשון בספר היכלות רבתי, עבודת גמר לתואר שני,

      האוניברסיטה העברית בירושלים, תשי"ג.
לוי, י', 'שרידי משפטים ושמות יווניים בספר "היכלות רבתי"', בתוך: הנ"ל, עולמות נפגשים,
     ירושלים תש"ך, עמ' 265-259.
לוין, י', הסוד והיסוד: מגמות של מיסתורין בשירתו של שלמה אבן גבירול, לוד
     תשמ"ו, עמ' 38-21.
ליבס, י', חטאו של אלישע, ארבעה שנכנסו לפרדס וטבעה של המיסטיקה התלמודית,
     ירושלים תשמ"ו (מהדורה שניה, ירושלים תש"ן).
ליפשיץ, ב', 'דורשין במעשה בראשית', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, גד
     (תשמ"ד), עמ' 524-513.
מאך, מ', 'קדושים-מלאכים: האל והליטורגיה השמיימית', מיכל אורון וע'
     גולדרייך (עורכים), משואות - מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים
     לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל, ירושלים - תל-אביב תשנ"ד, עמ' 310-298.
פדיה, חביבה, 'ראייה נפילה שירה: השתוקקות ראיית האל והיסוד הרוחי במסתורין
     היהודי הקדום', אסופות, ט (תשנ"ה), עמ' רלז-רעז.
פרבר-גינת, אסי, 'עיונים בספר שיעור קומה', מיכל אורון וע' גולדרייך
     (עורכים), משואות - מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של
     פרופ' אפרים גוטליב ז"ל, ירושלים - תל-אביב תשנ"ד, עמ' 394-361.
ריצ'לר, ב', 'על ההוספות השבתאיות בס' היכלות רבתי', א' דוד (עורך), מגנזי
     המכון לתצלומי כתבי היד העבריים, ירושלים תשנ"ו, עמ' 101.
שיפמן, י', 'ספרות ההיכלות וכתבי קומראן', י' דן (עורך), המיסטיקה היהודית
     הקדומה, דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית [מחקרי
     ירושלים במחשבת ישראל, ו], ירושלים תשמ"ז, עמ' 233-221.
שפר, פ', קונקורדנציה לספרות ההיכלות, טיבינגן 1988-1986.

 

הכתובת האלקטרונית של מסמך זה היא:

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibmyshk.html

Last updated: March 2009

.