A 'Jewish' Centaurus

מפלצות ויצורים דימיוניים במסורת האגדה היהודית

ביבליוגרפיה

מאת

מאיר בר-אילן

  אזולאי, חיים יוסף דוד, מדבר קדמות, ירושלים תשכ"ב, ט ע"ב ('בעלי חיים טמאים').

  בודנהיימר, ש', החי בארצות המקרא, ירושלים תשט"ז.
  בורחס, ח"ל, ספר הישויות הדמיוניות, ירושלים ותל אביב תשמ"א.
  בר-אילן, מ', 'מפלצות ויצורים דמיוניים באגדה היהודית העתיקה', מחניים, ז (תשנ"ד), עמ' 113-104.(Hebrew, English abstract)
  ברסלבי, י', לחקר ארצנו - עבר ושרידים, תל-אביב תשי"ד, עמ' 341-328.
  ברסלבי, י', 'סמלים ודמויות מיתולוגיות בבתי הכנסת הקדומים בגליל', ח"ז הירשברג וי' אבירם
     (עורכים), כל ארץ נפתלי, ירושלים תשכ"ח, עמ' 129-106.
  דישון, יהודית, 'שאריות מיתולוגיות בספר תהילים', ח' גבריהו, י' הוכרמן, מ' להב וב"צ לוריא (עורכים), ספר זר-כבוד,
     ירושלים תשכ"ח, עמ' 177-161.
  הלוי, א"א, אגדות האמוראים, תל-אביב תשל"ז, עמ' 160-158.
  זלוטניק י"ד, 'אנשים בעלי שני ראשים', סיני, יט (תש"ו), עמ' יז-כה.
  טלשיר, דוד, שמות בעלי חיים בתרגום הארמי של השומרונים, עבודה לשם קבלת התואר
     דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשמ"א.
  כשר, מ"מ, תורה שלמה, כו, ירושלים תשל"ד, עמ' 298-297.
  ליברמן, ש', יוונית ויוונות בארץ-ישראל, ירושלים תשכ"ג, עמ' 287-286.
  ליברמן, ש', מחקרים בתורת ארץ-ישראל, ירושלים תשנ"א, עמ' 287-286.
  נוי, ד', הסיפור העממי בתלמוד ובמדרש, ירושלים תשמ"א, עמ' 87-79.
  סוקולוב, מ', 'גלית ועוג במדרש ובחדית', ספונות, טז (תש"ם), עמ' 58-49.
  פטאי, ר', המים, תל-אביב תרצ"ו, עמ' 128-122.
  פליקס, י', טבע וארץ בתנ"ך: פרקים באקולוגיה מקראית, ירושלים תשנ"ב.
  צימלס, צ"י, 'עופות הגדלים באילן', מנחת בכורים (לכבוד) רבי אריה שווארץ, וינה תרפ"ו, עמ' 9-1.
  קרויס, ש', 'גבורים וענקים בישראל', ספר השנה ליהודי אמריקה, י-יא (תש"ט), עמ' 300-279.
  קרלין, א', 'ספורי פלאות של רבה בר בר חנא', סיני, כ (תש"ז), עמ' נו-סא.
  שור, א', 'בעלי חיים מוזרים ומקומם בספרות פרשני המשנה והתלמוד בתקופה המודרנית',
     קורות, יב (תשנ"ו-תשנ"ז), עמ' ז-טו.
  שנהר, עליזה, 'נישואין בין אדם למפלצת בסיפור העממי', מחקרי המרכז למחקר
     הפולקלור, ד (תשל"ד), עמ' קלז-קמד.

    

הכתובת האלקטרונית של מסמך זה היא:

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibmonst.html

last updated: May 2006.