ןורטטמ

היפארגוילביב

ןליא-רב ריאמ

תודלותל ןושארה ימואלניבה סנכה ירבד ,המודקה תידוהיה הקיטסימה ,(ךרוע) ןד 'י ,'ןורטטמ אוה ךונח' ,'מ ,לדיא
.170-151 'מע ,ז"משת םילשורי ,[ו ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ] תידוהיה הקיטסימה
,תודהיב סותימה ,(תכרוע) הידפ הביבח ,'תודהיב סותימה תוחתפתה לע תורעה - ןורטטמ' ,לדיא 'מ
.44-29 'מע ,ו"נשת ,םילשורי ,(ד ,עבש-ראב לשא)
.(English abstract) 35-21 'מע ,(ה"משת) וט ,תעד ,'ולצאש המו ודגנכש המ ,ויתחתמש המ :'ה אסכ' ,'מ ,ןליא-רב
.457-447 'מע ,(ג"משת) בנ ,ץיברת ,'תישארב רצויו ןורטטמ ,לאיפנע' ,'י ,ןד
.בעק-סק 'מע ,א"צרת ביבא לת ,א ,לארשיב ןירותסמה ,א"ש ,יקצדורוה
.וע-אנ 'מע ,(ב"משת) ב ,ןירימט ,'ןורטטמ לש אתיב אפלא' ,'י ,קוטשניו
.183-174 'מע ,(ט"צקת) ד ,דמח םרכ ,'ר"שי ...ישפנ דידיל :גכ בתכמ' ,ד"ש ,וטאצול
.35-26 'מע ,ג"סרת השרו ,םתוח יחותפ ,ב"י ,ןהאסניוועל
יכאלמ ,תוילגרמ 'ר :בחרומ חסונ) טע-חמ 'מע ,ג"שת םילשורי ...לאימע ברה ...לבויה רפס ,'ןורטטמ' ,'ר ,תוילגרמ
.חצר ,טצק ,חק-גע 'מע ,(ד"כשת םש ,הינש הרודהמ) ה"שת םילשורי ,ןוילע
 • Alexander, P. S., 'The Historical Setting of the Hebrew Book of Enoch', JJS, 28-29 (1977-1978), pp. 156-180.

 • Black, M., 'The Origin of the Name Metatron', VT, 1 (1951), pp. 217-219.

 • Cohen, M. S., The Shi'ur Qomah: Liturgy and Theorgy in Pre-Kabbalistic Jewish Mysticism, Lannham - New York - London, 1983.

 • Dan, J., 'The Seventy Names of Metatron', Eight World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1982, C, pp. 19-23.

 • Fauth, Wolfgang, 'Tatrosjah-totrosjah und Metatron in der juedischen Merkabah-Mystik', JSJ, 22 (1991), pp. 40-87.

 • Gruenwald, I., Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden-Koeln: E. J. Brill, 1980 (see index).

 • Kaplan, C., 'The Angel of Peace, Uriel - Metatron', Anglican Theological Review, 13 (1931), pp. 306-313.

 • Lieberman, S., 'Metatron, the Meaning of his Name and his Functions', apendix to: I. Gruenwald, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden-Koeln: E. J. Brill, 1980, pp. 235-241.

 • Moor, G. F., 'Intermediaries in Jewish Theology: Memra, Shekinah, Metatron', Harvard Theological Review, 15 (1922), pp. 41-85.

 • Murtonen, A., 'The Figure of Metatron', VT, 3 (1953), pp. 409-411.

 • Odeberg, H., 3 Enoch, or the Book of Enoch, Cambridge: Cambridge University Press, 1928 (rep. New York, 1973), pp. 79-146.

 • Scholem, G. G., Ursprung und Anfage der Kabbala, Berlin, 1962, pp. 106-109.

 • Scholem, G. G., Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1960 (2nd ed., 1965), pp. 43-45.

 • Scholem, G. G., Kabbalah, Jerusalem 1974, pp. 377-381.

 • Stroumsa, Gedaliahu G., 'Form(s) of God: Some Notes on Metatron and Christ', HTR, 76 (1983), pp. 269-288.

 • Vajda, G.,'Pour le Dossier de Metatron', S. Stein & R. Loewe (eds.), Studies in Jewish Religious and Intellectual History Presented to A. Altmann, University of Alabama Press, 1979, pp. 345-354.

 • Wolfson, Elliot R., 'Metatron and Shi`ur Qomah in the Writings of Haside Ashkenaz', Karl E. Groezinger and J. Dan (eds.), Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1995, pp. 60-92.

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibmetat.html

last updated: March 30, 1998