נשים יהודיות בתקופת המקרא ובעת העתיקה

88 רשומות

 

1. איש הורוויץ, ש"י, העבריה והיהדיה, ברדיטשוב תרנ"א.

2. אליצור, י', "חכמת נשים בנתה ביתה" - מקומה של האשה בחברה המקראית, משפחות בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות: שנה י"ח, ירושלים תשל"ו, עמ' 166-153.

3. ארבלי, שושנה, נשים רמות דרג במקרא ומעורבותן בחיים הפוליטיים והחברתיים בהשוואה למצוי בתעודות מן המזרח הקדום, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ד.

4. אריאל, דוד יואל, מאיה ליבוביץ, יורם מזור (עורכים), ברוך שעשני אשה?: האשה ביהדות - מהתנ"ך ועד ימינו, תל-אביב תשנ"ט.

5. אשכנזי, ש', האשה באספקלרית היהדות, יזרעאל - תל אביב תשי"ג-תשט"ז.

6. בר-אילן, מ', 'היחס לנשים בכמה ספרים מהספרות החיצונית', בית מקרא, לח/קלג (תשנ"ג), עמ' 152-141.

7. ברנר, עתליה, אהבת רות, תל אביב תשמ"ח.

8. ולר, שולמית, נשים ונשיות בסיפורי התלמוד, תל-אביב תשנ"ג בקורת: טל אילן, ציון, סד (תשס"א), עמ' 542-537.

9. ולר, שולמית, נשים בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד, תל-אביב תש"ס.

10. זמורה, י', נשים בתנ"ך, מחברות לספרות, תל אביב תשכ"ד.

11. זקוביץ, י', האישה בסיפורת המקראית - מיתווה, בית מקרא, לב (תשמ"ז), עמ' 32-14.

12. טוב, שולמית, דמויות מן התלמוד, ירושלים תשמ"ח.

13. כהן, ג"ח, האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא, חברה והיסטוריה - הכנוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תש"ם, עמ' 407-397.

14. להב, מ', האשה במקרא - בחינה סוציולוגית-היסטורית, ב"צ לוריא (עורך), ספר פרופ' חמ"י גבריהו, מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל, ירושלים תשמ"ט, עמ' 104-90.

15. לוין מלמד, רינה (עורכת), הרימי בכח קולך: על קולות נשיים ופרשנות פמיניסטית בלימודי היהדות, תל-אביב תשס"א.

16. מאק, ח', נשים וגברים באגדות על קורח ועדתו, מדעי היהדות, 40 (תש"ס), עמ' 143-131.

17. פרדס, אילנה, הבריאה לפי חוה: גישה ספרותית פמניסטית למקרא, תל-אביב תשנ"ט.

18. שטיינזלץ, ע', נשים במקרא, תל אביב תשמ"ח.

19. Abrams, Judith Z., The Women of the Talmud, Northvale, New Jersey - London: Jason Aronson, 1995.

20. Archer, Leonie J., Her Price is Beyond Rubies - The Jewish Woman in Graco- Roman Palestine, JSOT Press, Sheffield 1990.

21. Archer, Leonie J., Notions of Community and Exclusion of the Female in Jewish History and Historiography, Leonie J Archer, Susan Fischler, Maria Wyke (eds), Women in Ancient Societies, Hong Kong: Macmillan, 1994, pp 53-69.

22. Aschkenasy, Nehama, Woman at the Window: Biblical tales of Oppression and Escape, Detroit: Wayne State University, 1998.

23. Bach, Alice (ed.), Women in the Hebrew Bible, New York and London: Routledge, 1999.

24. Baker, James R., Women's Rights in Old Testament Times, Salt lake City: Signature Books, 1992.

25. Bar-Ilan, Meir, Some Jewish Women in Antiquity, Atlanta, GA: Scholars Press (Brown Judaic Studies 317), 1998 (Abstract) Reviewed: C S Rodd, Journal for the Study of the Old Testament, 84 (1999), p 158 Reviewed: Charlotte Fonrobert, AJS Review, 25/1 (2000-2001), pp 101-104.

26. Baskin, Judith, The Separation of Women in Rabbinic Judaism, Yvonne Y Haddad and Elison B Findly (eds), Women, Religion and Social Change, New York: State University of New York 1985, pp 3-18.

27. Bellis, Alice Ogden, Helpmates, Harlots, and Heroes: Women's Stories in the Bible, Louisville, Kentucky: Westminster/John Knox Press, 1994.

28. Biale, Rachel, Women and Jewish Law, Schocken Books, New York 1984.

29. Bird, Phyllis, Images of Women in the Old Testament, Rosmary Radford Ruether (ed), Religion and Sexism, Simon and Schuster, New York 1974, pp 41-88.

30. Bird, Phyllis, The Place of Women in the Israelite Cultus, Patrick D Miller (and others, eds), Ancient Israelite Religion, Essays in Honor of Frank Moore Cross, Fortress, Philadelphia 1987, pp 397-419.

31. Brenner, Athalya, The Israelite Woman, JSOT Press, Sheffield 1985.

32. Brenner, Athalya and Fokkelien van Dijk-Hemmes, On Gendering Texts: Female and Male Voices in the Hebrew Bible, EJ Brill, Leiden - New York - Koeln, 1993.

33. Bronner, Leila Leah, From Eve to Esther: Rabbinic Reconstructions of Biblical Women, Westminster John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1994.

34. Brown, Cheryl Anne, No Longer Be Silent: First Century Jewish Portraits of Biblical Women, Westminster/John Knox Press, Louisville, Kentucky, 1992.

35. Brooke, G. J., Susanna and Paradise Regained, Brooke, G J, (ed), Women in the Biblical Tradition, The Edwin Mellen Press, Lewiston - Qeenston - Lampeter, 1992, pp 92-111.

36. Brooke, G. J., (ed.), Women in the Biblical Tradition, The Edwin Mellen Press, Lewiston - Qeenston - Lampeter, 1992.

37. Cameron, Averil, and Amelie Kuhrt (eds.), Images of Women in Antiquity, Croom Helm, London - Canberra, 1983.

38. Carmichael, Calum M., Women, Law, and the Genesis Traditions, Edinburgh University Press, Edinburgh 1979.

39. Chase, Debra A., Selected Bibliography, Day, Peggy L (ed), Gender and Difference in Ancient Israel, Fortress, Minneapolis, 1989 (+ bibliography).

40. Day, Peggy L., (ed.), Gender and Difference in Ancient Israel, Minneapolis: Fortress Press, 1989, pp 58-74.

41. Daube, D., Civil Disobedience in Antiquity, Edinburgh 1972.

42. Deen, Edith, All of The Women of The Bible, Harper & Brothers, New York 1955 (+ bibliography).

43. Diakonof, I. M., Women in Old Babylonia not under Patriarchal Authority, Journal of Economic and Social History of the Orient, 29 (1986), pp 225-238.

44. Exum, J. Cheryl, Plotted, Shot, and Painted: Cultural Representations of Biblical Women, Sheffield: JSOT, 1996.

45. Fantham Elaine, Helene Peet Foley (and others, eds.), Women in the Classical World, New-York - Oxford: Oxford University Press, 1994 (+ bibliography).

46. Fonrobert, Charlotte E., On Carnal Israel and the Consequences: Talmudic Studies since Foucault, JQR, 95/3 (2005), pp 462-469.

47. Friedman, Th., The Shifting Role of Women, From the Bible to Talmud, Judaism, 36 (1986), pp 479-487.

48. Greenspan, F. E., A Typology of Biblical Women, Judaism, 32 (1983), pp 43-50.

49. Gordon, C. H., The Status of Women Reflected in the Nuzi Tablets, Zeitschrift fuer Assyriologie und verwandte Gebiete, 43 (1936), pp 146-169.

50. Hacket, Jo Ann, In the Days of Jael: Reclaiming the History of Women in Ancient Israel, Clarissa W Atkinson (and others, eds), Immaculate and Powerful, The Harvard Women's Studies in Religion Series, Beacon Press, Boston 1987, pp 15-38.

51. Hacket, Jo Ann, Women's Studies and the Hebrew Bible, Richard E Friedman and H G M Williamson (eds), The Future of Biblical Studies, Scholars Press, Atlanta 1987, pp 141-164.

52. Halpern-Amaru, B., The Empowerment of Women in the Book of Jubilees, Leiden - Boston - Koeln: Brill, 1999.

53. Hauptman, Judith, Images of Women in the Talmud, Rosmary Radford Ruether (ed), Religion and Sexism, Simon and Schuster, New York 1974, pp 184-212.

54. Hauptman, Judith, Rereading the Rabbis: A Woman's Voice, Boulder, Colorado: Westview Press, 1998.

55. Hawley, Richard & Barbara Levick (eds.), Women in Antiquity: New assessments, London and New York: Routledge, 1995.

56. Horst, Pieter W., van der, Images of Women in the Testament of Job, Michael A Knibb and Pieter W van der Horst (eds), Studies on the Testament of Job, Cambridge University Press, Cambridge 1989, pp 93-116.

57. Ilan, Tal, Jewish Women in Greco-Roamn Palestine, JCB Mohr, Tuebingen 1995.

58. Ilan, Tal, Women's Studies and Jewish Studies - When and Where do They Meet?, Jewish Studies Quarterly, 3 (1996), pp 162-173.

59. Ilan, Tal, Josephus and Nicolaus on Women, P Schaefer (ed), Geschichte - Tradition - Reflexion: Festschrift fuer Martin Hengel zum 70 Geburtstag, Tuebingen: JCB Mohr, 1996, I, pp 221-262.

60. Ilan, Tal, The Quest for the Historical Beruriah, Rachel and Imma Shalom, AJS Review, 22/1 (1997), pp 1-17.

61. Ilan, Tal, Integrating Jewish Women into Second Temple History, Tuebingen 1999.

62. Kraemer, Ross, Monastic Jewish Women in Greco-Roman Egypt: Philo on the Therapeutrides, Signs, 14/2 (1989), pp 342-370.

63. Kutzner, E., Untersuchungen zur Stellung der Frau im roemischen Oxyrhnchus, Frankfort 1989.

64. LaCoque, A., The Feminine Unconventional: Four Subversive Figures in Israel's Tradition, Fortress Press, Minneapolis, 1990.

65. Laffey, Alice L., An Introduction to the Old Testament: A Feminist Perspective, Fortress, Philadelphia 1988 (+ bibliography).

66. Levine, Amy-Jill (ed.), "Women Like This": New Perspectives on Jewish Women in the Greco-Roman World, Scholars Press, Atlanta, Georgia, 1991.

67. Ljung, Inger, Silence or Suppression: Attitudes towards women in the Old Testament, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1989 (+ bibliography).

68. MacDonald, Elizabeth Mary, The Position of Women as reflected in Semitic Codes of Law, University of Toronto, Toronto, 1931.

69. Mayer, Guenter, Die juedische Frau in der hellenistisch-roemischen Antike, Kohlhammer, Stuttgart - Berlin - Koeln - Mainz, 1987.

70. McAuslan, Ian, and Peter Walcot (eds.), Women in Antiquity, London: Oxford University Press, 1996.

71. Meyers, Carol, Discovering Eve: Ancient Israelite Women in Context, Oxford University Press, New York - Oxford 1988 (+ bibliography).

72. Otwell, John H., And Sarah Laughed, The Status of Women in the Old Testament, Westminster Press, Philadelphia 1977.

73. Patai, R., Family, Love and the Bible, MacGibbon & Kee, London 1960.

74. Patai, R., Sex and Family in the Bible and in the Middle East, Garden City, New York 1959.

75. Peskowitz, Miriam B., Spinning Fantasies: Rabbis, Gender, and History, Bereley - Los Angeles - London: University of California Press, 1997.

76. Pomeroy, Sarah B., Selected Bibliography on Women in Antiquity, Arethusa, 6 (1973), pp 125-157.

77. Schottroff Luise, Silvia Schroer and Marie-Theres Wacker, Feminist Interpretation: The Bible in Women's Perspective, (Translated by Martin and Barbara Rumscheidt), Minneapolis: Fortress Press, 1998.

78. Schuller, Eileen M., Women in the Dead Sea Scrolls, Michael O Wise, Norman Golb, John J Collins and Denis Pardee (eds), Methods of Investigation of the Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site: Present Realities and Future Prospects, New York: New York Academy of Science, 1994, pp 115-131.

79. Swidler, Leonard, Women in Judaism: The Status of Women in Formative Judaism, Scarecrow Press, Metuchen, NJ, 1976.

80. Swidler, Leonard, Biblical Affirmations of Woman, The Westminster Press, Philadelphia, 1979.

81. Teubal, Savina J., Sarah the Priestess: The First Matriarch of Genesis, Athens, OH: Swallow Press/Ohio University Press, 1984.

82. Trenchard, Warren C., Ben Sira's View of Women: A Literary Analysis, Brown Judaic Studies 38, Scholars, Chico, 1982.

83. Tyldesley, Joyce, Daughters of Isis, Penguin 1994.

84. Vos, Clarence J., Women in Old Testament Worship, Amsterdam, nd (1968).

85. Wegner, Judith Romney, Chattel or Person: The Status of Women in the Mishnah, Oxford University Press, New York - Oxford 1988.

86. Wenig, Steffen, The Woman in Egyptian Art, McGraw-Hill, New York 1969.

87. Williams, James G., Women Recounted, The Almond Press, Sheffield 1982.

88. Zucrow, S., Women, Slaves and the Ignorant in Rabbinic Literature, The Stratford Company Publishers, Boston, 1932.