נומרולוגיה

63 רשומות

 

1. אמיר, גילה, בעזרת השם: איך לבחור שם טוב?, חולון תשנ"ח.

2. בזק, י', הקשוט המספרי בתהלים, ירושלים תשנ"ט.

3. בר-אילן, מ', נומרולוגיה בראשיתית, רחובות תשס"ב.

4. הייזלר, שושי, חותם האדם בו, (חסר מקום דפוס) תשס"א.

5. וכסלר, טוביה, צפונות במסורת ישראל, ירושלים תשכ"ח.

6. חיוטין, מ', מיסטיקת המספרים בעולם העתיק (במקרא, במגילות קומראן ובכתבי בפילון)', בית מקרא, מאקמד (תשנ"ו), 30-14.

7. עיני, מ', שמות ומספרים בנגלה בנסתר במופלא: בתנ"ך ובחיי היום יום, ירושלים תשנ"ח.

8. Abrams, D., From Germany to Spain: Numerology as a Mystical Technique, JJS, 47/1 (1996), pp 85-101.

9. Allen, Michael J. B., Nuptial Arithmetic: Marsilio Ficino's Commentary on the fatal Number in Book VIII of Plato's Republic, Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press, 1994.

10. Bell, Eric Temple, Numerology, New York: Century, 1933 (rep by Hyperion Press, Westport, Connecticut, 1979).

11. Bell, Eric Temple, The Magic of Numbers, McGraw-Hill, 1946.

12. Berglund, Lars, The Secret of Luo Shu: Numerology in Chinese Art and Architecture, Sodra Sandby, Sweden: 1990.

13. Bischoff, Erich, Die Mystic und Magie der Zahlen (Arithmetische Kabbalah), Geheime Wissenschaften 20, Berlin 1920.

14. Blyth, Laureli, The numerology of names, London: Blandford, 1996.

15. Burkert, Walter, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism (translated by: Edwin L. Minar Jr.), Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1972, pp 465-482.

16. Butler, Christopher, Number Symbolism, New York: Barnes and Noble Inc, 1970.

17. Crump, Thomas, The Anthropology of Numbers, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

18. Dantzig, Tobias, Number: The Language of Science, 4th ed., New York - London: The Macmillan Company, 1930 (4th edition, New York: The Free Press, 1967).

19. Davies, John J., Biblical Numerology, Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1968 (rep 1971).

20. Farbridge, Maurice H., Studies in Biblical and Semitic Symbolism, 1923 (rep), New York: Ktav 1970, pp 87-156.

21. Fehling, Detlev, Herodotus and His 'Sources' (translated by: J. G. Howie), Leeds: Francis Cairns, 1989, pp 216-239.

22. Field, Judith V., Kepler's rejection of numerology, B Vikers (ed), Occult and scientific mentalities in the Renaissance, Cambridge: Cambridge University Press, 1984, pp 273-296.

23. Fowler, Alastair (ed.), Silent Poetry: Essays in Numerical Analysis, London: Routledge & Kegan Paul, 1970.

24. Gale, Julie, Soul numerology: the ultimate guidebook to finding out who you are and why you are here, London: Thorsons, 1998.

25. Gevirtz, S., Abram's 318, IEJ, 19 (1969), pp 110-113.

26. Gibson, Walter Brown, The science of numerology: what numbers mean to you, London: Rider, 1927.

27. Goldberg, Oscar, Die fuenf Buecher Mosis ein Zahlengebaeude, Berlin 1908 (=L'Edifice des Nombres dans le Pentateuque, Paris: Tsedek, 1986).

28. Goodman, Morris C., Modern Numerology: The Last word on Numbers, New York: Bernard Ackerman, 1945.

29. Hehn, Johannes, Siebenzahl und Sabbat bei den Babyloniern und im Alten Testament, Leipzig: Heinrichs, 1907.

30. Heidel, Dolores, Genesis Re-Read, West Palm Beach, Florida: D Heidel, 1990.

31. Heller, A., Biblische Zahlensymbolik, 1936.

32. Hopper, Vincent F., Medieval Number Symbolism, New York: Cooper Square Publishers, 1938 (rep 1969).

33. Joyce, Michael, The universe creator and the science of numbers, St Osyth : M Joyce, 1996.

34. Kapelrud, Arvid S., The Number Seven in Ugaritic Texts, Vetus Testamentum, 18 (1968), pp 494-499.

35. King, John Robert, The modern numerology: a practical guide to the meaning and influence of numbers, London: Blandford, 1996.

36. Lawrence, Shirley Blackwell, The Secret Science of Numerology, Franklin Lakes, New Jersey: New Page Books, 2001.

37. Lease, Emory B., The Number Three, Mysterious, Mystic, Magic, Classical Philology, 14 (1919), pp 56-73.

38. Lucas, John S., Astrology and Numerology in Medieval and Early Modern Catalonia, Leiden – Boston: Brill, 2003.

39. MacQueen, John, Numerology: Theory and Outline History of Literary Mode, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1985.

40. Menken, J. J., Numerical Literary Techniques in John, Leiden: E J Brill, 1985.

41. Meyer, Heinz, und Rudolff Suntrup, Lexikon der Mittelalterlichen Zahlenbedeutungen, Muenchen: Wilhelm Fink Verlag, 1987.

42. Meysing, J., Introduction A La Numerologie Biblique, Revue des Sciences Religieuses', 40 (1966), pp 321-352.

43. Michell, John, City of revelation: on the proportions and symbolic numbers of the cosmic temple, London: Garnstone Press, 1972.

44. Michell, John, The Dimensions of Paradise, London: Thames and Hudson, 1988.

45. Moeller, Walter O., Marks, Names and Numbers: Further Observations on Solar Symbolism and Ancient Numerology, Hommages A Maarten J Vermaseren, Leiden: E J Brill, 1978, II, pp 801-820.

46. Mohr, R. D., The Number Theory in Plato's Republic VII and Philebus, Isis, 72 (1981), pp 620-627.

47. Payne, J. B., Validity of the Numbers in Chronicles, Bibliotheca Sacra, 136 (1979), pp 109-128; 206-220.

48. Roth, W. M. W., Numerical Sayings in the Old Testament, Leiden: E J Brill, 1965.

49. Raffini, Christine, The second sequence in Maurice Sceve's Delie: a study of numerological composition in the Renaissance, Birmingham, Ala: Summa Publications, 1988.

50. Sahihi, Arman, Altpersische Numerologie: Das Zahlenorakel der Parsen, Munchen: Ariston Verlag, 1992.

51. Sander, Charles Gustav, Practical numerology: (Pythagorean system) and character-analysis, London: The C W Daniel company 1925.

52. Schimmel, Annemarie, The mystery of numbers (Translation of: Das Mysterium der Zahl, by: Franz Carl Endres), New York - Oxford: Oxford University Press, 1993.

53. Shumaker, Wayne, The Occult Sciences in the Renaissance, Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1972, pp 134-156.

54. Sterne, Colin C., Arnold Schoenberg: the composer as numerologist, Lewiston, NY - Lampeter: E Mellen Press, 1993.

55. Strayhorn, Lloyd, Numbers and You: A Numerology Guide for Everyday Living, New York: Ballantine Books, 1980 (rep 1997).

56. Surles, Robert Leo, Medieval Numerology: A Book of Essays, New York - London: Garland Publishing Inc, 1993.

57. Thompson, Leeya Brooke, Chaldean numerology: an ancient map for modern times, Tenacity Press, 1999.

58. Tucker, William Joseph, Harmony of the spheres: the real numerology, a reconstruction of the lost theory of Pythagoras, 2nd ed, Pythagorean Publications, 1966.

59. Underwood, Dudley, Numerology, or, What Pythagoras wrought, Washington, DC: Mathematical Association of America, 1997.

60. Waterfield, R., The Theology of Arithmetic (Attributed to Iamblichus), Grand Rapids, Michigan: Kairos, 1988.

61. Waton, Harry, The Key to the Bible, New York: Futurno Press, 1952.

62. Yarbro Collins, Adella, Numerical Symbolism in Jewish and Early Christian Apocalyptic Literature, Wolfgang Haase (ed), Aufstieg und Niedergang der Roemischen Welt (ANRW), II212 Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1984, pp 1221-1287.

63. Young, D. W., On the Application of Numbers from Babylonian Mathematics to Biblical Life Spans and Epochs, ZAW, 100 (1988), pp 331-361.