ספרות ההיכלות - מיסטיקה יהודית עתיקה

2 קטגוריות

 

מקורות (16)

1. ספר חנוך, בתוך: דברי הימים של משה רבנו, קושטא רע"ז ארזי לבנון, וינייאה שס"א.

2. אבן-שמואל, י', מדרשי גאולה, מהדורה שניה, ירושלים ותל-אביב תשי"ד.

3. אורון, מיכל, נוסחים מקבילים של סיפור עשרת הרוגי המלכות ושל ספר היכלות רבתי, אשל באר-שבע, ב (תש"ם), עמ' 95-81.

4. אליאור, רחל, היכלות זוטרתי, כ"י ניו-יורק (828) 8128, מהדורה מדעית, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, מוסף א, ירושלים תשמ"ב.

5. גרינולד, א', קטעים חדשים מספרות הכרת פנים וסדרי שירטוטין, תרביץ, מ (תשל"א), עמ' 301-319.

6. גרינולד, א', ראויות יחזקאל, טמירין, א (תשל"ב), עמ' קא-קלט.

7. ורטהימר, א"י, בתי מדרשות, ירושלים תש"ם.

8. ילינק, א', בית המדרש (וינה תרל"ז), מהדורה שניה, ירושלים תרצ"ח.

9. מוסיאוב, ש', מרכבה שלמה, ירושלים תרפ"א.

10. קליבנסקי, בן-ציון, פרקי היכלות, אלקנה תשס"ב.

11. שלום, ג', הכרת פנים וסדרי שרטוטין, מ"ד קאסוטו, י' קלוזנר וי' גוטמן (עורכים), ספר אסף: קבץ מאמרי מחקר, ירושלים תשי"ג, עמ' 495-459.

12. שלום, ג', הבדלה דר' עקיבא: מקור למסורת המאגיה היהודית בתקופת הגאונים, תרביץ, נ (תשמ"א), עמ' 281-243.

13. Odeberg, H., Third Enoch or the Hebrew book of Enoch, Cambridge, 1928 (rep New York 1973, with a Prolegomenen by Jonas C Greenfield, pp XI-XLVII).

14. Reeg, G., Die Geschichte von den Zehn Maertyrern, Tuebingen: J C B Mohr, 1985.

15. Schaefer, P., Synopse zur Hekhalot-Literatur, Tuebingen: J C B Mohr, 1981.

16. Schaefer, P., Geniza-Fragmente zur Hekhalot-Literatur, Tuebingen: J C B Mohr, 1984.מחקרים (184)

1. אופנהיימר, ב', מן ההימנון המקראי להימנון המיסטי, רחל אליאור וי' דן (עורכים), קולות רבים - ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ-אופנהיימר, א, ירושללים תשנ"ו, עמ' 31-1.

2. אורבך, א"א, המסורות על תורת הסוד בתקופת התנאים, ח' וירשובסקי ורי"צ ורבלובסקי (עורכים), מחקרים בקבלה ובתולדות הדתות מוגשים לג' שלום, ירושלים תשכ"ח, עמ' א-כח (=הנ"ל, מעולמם של חכמים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 513-486).

3. אלטמן, א', שירי-קדושה בספרות-ההיכלות הקודמה, מלילה, ב (תש"ו), עמ' 24-1 (=הנ"ל, פנים של יהדות, תל-אביב תשמ"ג, עמ' 67-44).

4. אידל, מ', תפיסת התורה בספרות ההיכלות וגלגוליה בקבלה, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א (תשמ"א), עמ' 84-23.

5. אליאור, רחל, מיסטיקה מאגיה ואנגלולוגיה - תורת המלאכים בספרות ההיכלות, מ' אידל, דבורה דימנט וש' רוזנברג (עורכים), מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנ"ג, עמ' 56-15.

6. אליאור, רחל, בין ההיכל הארצי להיכלות השמימיים: התפילה ושירת הקודש בספרות ההיכלות וזיקתן למסורות הקשורות במקדש, תרביץ, סד (תשנ"ה), עמ' 380-341 באסר, ה', 'ברכת התורה בראש ספר "מעשי מרכבה"', 24 ,Hebrew Jewish Studies (1983), עמ' 154-151.

7. אפטרמן, א', על התפילה ומעשה מרכבה בשני דיונים בספרות חז"ל, קבלה, יג (תשס"ה), עמ' 269-249.

8. באסר, ה', ברכת התורה בראש ספר "מעשי מרכבה", ,Hebrew Jewish Studies 24 (1983, עמ' 154-151.

9. בר-אילן, מ', רעיון הכתרת ה' בכתר והפולמוס הקראי נגד התפילין של ה', י' דן (עורך), המיסטיקה היהודית הקדומה, דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו], ירושלים תשמ"ז, עמ' 233-221.

10. בר-אילן, מ', כסא ה': מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו, דעת, טו (תשמ"ה), עמ' 35-21.

11. בר-אילן, מ', סתרי תפילה והיכלות, רמת-גן תשמ"ז.

12. בר-אילן, מ', 'חותמות מאגיים על הגוף בין יהודים במאות הראשונות לספירה', תרביץ, נ (תשמ"ח), עמ' 50-37.

13. בר-אילן, מ', 'ספרות ההיכלות ומניעי כתיבתה', מחניים, ו (תשנ"ד), עמ' 51-46.

14. בר-אילן, מ', 'שלשלת הקבלה בספרות ההיכלות', דעת, 56 (תשס"ה), עמ' 37-5.

15. בר-אילן, מ', שמות של מלאכים, א' דמסקי, י' רייף וי' תבורי (עורכים), ואלה שמות: מחקרים באוצר השמות היהודיים, רמת-גן תשנ"ז, עמ' לג-מח.

16. גרינולד, א', פיוטי יניי וספרות יורדי מרכבה, תרביץ, לו (תשכ"ז), עמ' 277-257.

17. גרינולד, א', מדרכי המדרש: דרשות שיר, הספרות, א (1968-9), עמ' 727-726.

18. גרינולד, א', תיקונים והערות לקטעים חדשים מספרות ההיכלות, תרביץ, לט (תש"ל), עמ' 217-216.

19. גרינולד, א', האספקלריה והטכניקה של החזון הנבואי והאפוקליפטי, בית מקרא, מ (תש"ל), עמ' 97-95.

20. גרינולד, א', שירת המלאכים, ה"קדושה" ובעיית חיבורה של ספרות ההיכלות, א' אופנהיימר, א' רפפורט ומ' שטרן (עורכים), פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני - ספר זכרון לאברהם שליט (בעריכת), ירושלים תשמ"א, עמ' 481-459.

21. גרינולד, א', לבעיית המחקר בעיסוקם של חכמים במיסטיקה, א' אופנהיימר, י' גפני ומ' שטרן (עורכים), יהודים ויהדות בימי בית שני, המשנה והתלמוד, מחקרים לכבודו של שמואל ספראי, ירושלים תשנ"ג, עמ' 315-297.

22. דן, י', התהוותו ומגמותיו של מעשה עשרה הרוגי מלכות, ע' פליישר (עורך), מחקרים בספרות מוגשים לשמעון הלקין, ירושלים תשל"ג, עמ' 22-15.

23. דן, י', פרקי היכלות רבתי ומעשה עשרת הרוגי מלכות, אשל באר-שבע, ב (תש"ם), עמ' 80-63.

24. דן, י', חקר ספרות ההיכלות והמרכבה, תרביץ, נא (תשמ"ב), עמ' 691-685.

25. דן, י', "מעשה מרכבה" בספרות חז"ל, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ב (תשמ"ג), עמ' 316-307.

26. דן, י', ענפיאל, מטטרון ויוצר בראשית, תרביץ, נב (תשמ"ג), עמ' 457-447.

27. דן, י', תפיסת ההיסטוריה בספרות ההיכלות והמרכבה, באורח מדע, מחקרים בתרבות ישראל מוגשים לאהרן מירסקי במלאת לו 70 שנה, לוד תשמ"ו, עמ' 129-117.

28. דן, י', לבעיית הפריודיזציה של תורת הסוד העברית משלהי העת העתיקה אל ימי הביניים, דברי הקונגרס העולמי התשיעי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"ו, חטיבה ג, עמ' 100-93.

29. דן, י' (עורך), המיסטיקה היהודית הקדומה, דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו, ירושלים תשמ"ז.

30. דן, י', היכלות גנוזים, תרביץ, נו (תשמ"ז), עמ' 437-433.

31. דן, י', המיסטיקה העברית הקדומה, תל אביב תש"ן.

32. דן, י', התיאופניה של שר התורה: סיפור-מעשה, מאגיה ומיסטיקה בספרות ההיכלות והמרכבה, תמר אלכסנדר וגלית חזן-רוקם (עורכות), מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, יג-יד, לכבוד דב נוי, ירושלים תשנ"ב, עמ' 157-127.

33. דן, י', גילוי "סודו של עולם" וראשיתה של המיסטיקה היהודית, דעת, 29 (תשנ"ב), עמ' 25-5.

34. דן, י', "שם של שמיניות", מ' אידל, דבורה דימנט וש' רוזנברג (עורכים), מנחה לשרה, מחקרים בפילוסופיה יהודית ובקבלה מוגשים לפרופסור שרה א' הלר וילנסקי, ירושלים תשנ"ג, עמ' 134-119.

35. דן, י', היכלות ומרכבה, ספרות ה-, האנציקלופדיה העברית, מלואים ג' (תשנ"ה), טו' 321-314.

36. דן, י', לבעיית מעמדם ההיסטורי של יורדי המרכבה, ציון, ס (תשנ"ה), עמ' 199-179.

37. דן, י', שלושה ספרים חדשים בחקר ספרות ההיכלות והמרכבה, תרביץ, סה (תשנ"ו), עמ' 542-535.

38. דן, י', תפיסת הפלירומה בספרות ההיכלות והמרכבה, רחל אליאור וי' דן (עורכים), קולות רבים - ספר הזיכרון לרבקה ש"ץ-אופנהיימר, א, ירושלים תשנ"ו, עמ' 140-61.

39. דן, י', תולדות תורת הסוד העברית, א-ג, ירושלים תשס"ט.

40. הלברטל, מ', סתר וגילוי: הסוד וגבולותיו במסורת היהודית בימי הביניים, יריעות, ב (תשס"א), עמ' 104-5.

41. ויינפלד, מ', "רוכב שמים" והדימויים הקרובים לו בישראל ובעולם הקדום, ספר בן-ציון לוריא, ירושלים תש"ם, עמ' 245-235.

42. זליקוביץ-נדב, יעל, שימוש לשון בספר היכלות רבתי, עבודת גמר לתואר שני, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשי"ג.

43. לוי, י', שרידי משפטים ושמות יווניים בספר "היכלות רבתי", בתוך: הנ"ל, עולמות נפגשים, ירושלים תש"ך, עמ' 265-259.

44. לוין, י', הסוד והיסוד: מגמות של מיסתורין בשירתו של שלמה אבן גבירול, לוד תשמ"ו, עמ' 38-21.

45. ליבס, י', חטאו של אלישע, ארבעה שנכנסו לפרדס וטבעה של המיסטיקה התלמודית, ירושלים תשמ"ו (מהדורה שניה, ירושלים תש"ן).

46. ליפשיץ, ב', דורשין במעשה בראשית, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, גד (תשמ"ד), עמ' 524-513.

47. מאך, מ', קדושים-מלאכים: האל והליטורגיה השמיימית, מיכל אורון וע' גולדרייך (עורכים), משואות - מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל, ירושלים - תל-אביב תשנ"ד, עמ' 310-298.

48. מזרחי, נועם, שאלת הזיקה בין שירות עולת השבת לספרות ההיכלות: היבטי לשון וסגנון, מגילות, ז (תשס"ט), עמ' 298-263.

49. פדיה, חביבה, ראייה נפילה שירה: השתוקקות ראיית האל והיסוד הרוחי במסתורין היהודי הקדום, אסופות, ט (תשנ"ה), עמ' רלז-רעז.

50. פרבר-גינת, אסי, עיונים בספר שיעור קומה, מיכל אורון וע' גולדרייך (עורכים), משואות - מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים גוטליב ז"ל, ירושלים - תל-אביב תשנ"ד, עמ' 394-361.

51. ריצ'לר, ב', על ההוספות השבתאיות בס' היכלות רבתי, א' דוד (עורך), מגנזי המכון לתצלומי כתבי היד העבריים, ירושלים תשנ"ו, עמ' 101.

52. שיפמן, י', ספרות ההיכלות וכתבי קומראן, י' דן (עורך), המיסטיקה היהודית הקדומה, דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו], ירושלים תשמ"ז, עמ' 233-221.

53. שפר, פ', קונקורדנציה לספרות ההיכלות, טיבינגן 1988-1986.

54. Alexander, P. S., The Historical Setting of the Hebrew Book of Enoch, JJS, 28-29 (1977-1978), pp 156-180.

55. Alexander, P. S., 3 (Hebrew Apocalypse of) Enoch, James H Charlesworth (ed), The Old Testament Pseudepigrapha, New York: Doubleday & Company, 1983-85, I, pp 223-315 (esp 247-248).

56. Alexander, P. S., Comparing Merkavah Mysticism and Gnosticism: An Essay in Method, JJS, 35 (1984), pp 1-18.

57. Alexander, P. S., Prayer in the Heikhalot Literature, Priere, Mystique et Judaisme, Colloque de Strasbourg (10-12 septembre 1984), Paris: Presses Universitires de France 1987, pp 43-64.

58. Alexander, P. S., 3 Enoch and the Talmud, Journal for the Study of Judaism, 18 (1987), pp 40-68.

59. Arbel, Vita Daphna, Beholders of Divine Secrets, Albany: State University of New York Press, 2003.

60. Bar-Ilan, M., The Hand of God: A Chapter in Rabbinic Anthropomorphism, G Sed-Rajna (ed), Rashi 1040-1990: Hommage a Ephraim E Urbach, Congres europeen des Etudes juives, Paris: CERF, 1993, pp 321-335.

61. Baumgarten, J. M., The Book of Elkesai and Merkabah Mysticism, JSJ, 17 (1986), pp 212-223.

62. Baumgarten, J. M., The Qumran Sabbath Shirot and Rabbinic Merkabah Traditions, RevQ, 49-52 (1988), pp 199-213.

63. Bloch. Ph., Die Yordei Merkavah, die Mystiker der Gaonenzeit und ihr Einfluss auf die Liturgie, MGWJ, 37 (1893), pp 18-25, 69-74, 257-266, 305-311.

64. Blumenthal, David R., Understanding Jewish Mysticism, New York: Ktav, 1978, pp 53-97.

65. Boustan, R. S., From Martyr to Mystic, Tuebingen: Mohr Siebeck, 2005.

66. Bowker, J. W., "Merkabah" Visions and the Visions of Paul, JSS, 16 (1971), pp 157-173.

67. Buttenwieser, Moses, Outline of the Neo-Hebraic Apocalyptic Literature, Cincinnati: Jennings & Pye, 1901.

68. Chernus, I., Individual and Community in the Redaction of the Hekhalot Literature, HUCA, 52 (1981), pp 253-274.

69. Chernus, I., Mysticism in Rabbinic Judaism, Berlin - New York, 1982.

70. Chernus, I., Visions of God in Merkabah Mysticism, JSJ, 13 (1982), pp 123-146.

71. Cohen, M. S., The Shi`ur Qomah: Liturgy and Theorgy in Pre-Kabbalistic Jewish Mysticism, Lannham - New York - London: University Press of America, 1983.

72. Cohen, M. S., The Shi`ur Qomah: Texts and Recensions, Tuebingen: Mohr, 1985.

73. Cohn-Sherbok, Dan & Lavinia, Jewish & Christian Mysticism: An Introduction, New York: Continum, 1994, pp 23-29.

74. Dan, J., The Concept of Knowledge in the Shi`ur Qomah, S Stein and R Lowewe (eds), Studies in Jewish Religious and Intellectual History, Presented to Alexander Altman, Alabama: The University of Alabama Press, 1979, pp 67-73.

75. Dan, J., The Emergence of Mystical Prayer, J Dan & F Talmage (eds), Studies in Jewish Mysticism, Cambridge, Mass, 1982, pp 85-120.

76. Dan, J., The Seventy Names of Metatron, Eight World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1982, C, pp 19-23.

77. Dan, J., Three Types of Ancient Jewish Mysticism, Cincinnati: Hebrew Union College, 1984.

78. Dan, J., The Religious Experience of the Merkavah, A Green (ed), Jewish Spirituality: From the Bible through the Middle Ages, New York: Crossroad, 1986, pp 289-307.

79. Dan, J., In Quest of a Historical Definition of Mysticism: The Contingental Approach, Studies in Spirituality, III (1993), pp 58-90.

80. Dan, J., The Ancient Heikhalot Mystical Texts in the Middle Ages: Tradition, Source, Inspiration, BJRUL, 75 (1993), pp 83-96.

81. Dan, J., Rashi and the Merkabah, G Sed-Rajna (ed), Rashi 1040-1990: Hommage a Ephraim E Urbach, Congres europeen des Etudes juives, Paris: CERF, 1993, pp 259-264.

82. Dan, J., Jewish Mysticism: Late Antiquity, I, Northvale, New Jersey - Jerusalem: Jason Aronson, 1998.

83. Davila, James R., The Hekhalot Literature and Shamanism, Eugine H Lovering, Jr (ed), Society of Biblical Literature, 1994 Seminar Papers, Atlant, Georgia, Scholars Press, 1994, pp 767-789.

84. Davila, James R., Prolegomena to a Critical Edition of Hekhalot Rabbati, Journal of Jewish Studies, 45 (1994), pp 208-226.

85. Davila, James R., Descenders to the Chariot: The people behind the Hekhalot Literature, Leiden - Boston - Koeln: Brill, 2001.

86. Davila, James R., The Dead Sea Scrolls and Merkavah Mysticism, Timothy H Lim (ed), The Dead Sea Scrolls in Their Historical Context, Edinburgh: T&T Clark, 2000, pp 249-264.

87. De Conick, A. D., "Seek to See Him": The Influence of Early Jewish Mysticism and Hermeticism on the Gospel of Thomas, Dissertation, University of Michigen, 1993.

88. Deuthsch, Nathaniel, The Gnostic Imagination, Leiden - New York - Koeln: E J Brill, 1995.

89. Dimant D. and J. Strugnell, The Merkabah Vision in Second Ezekiel (4Q385 4), RevQ, 55 (1990), pp 331-348.

90. Elior, Rachel, Schaefer's Geniza-Fragmente zur Hekhalot-Literatur, JQR, 80 (1989), pp 142-145.

91. Elior, Rachel, Merkabah Mysticism, Numen, 37 (1990), pp 233-249.

92. Elior, Rachel, Mysticism, Magic, and Angelology: The Perception of Angels in Hekhalot Literatutre, Jewish Studies Quarterly, 1 (1993/94), pp 3-53.

93. Fauth, Wolfgang, Tatrosjah-totrosjah und Metatron in der juedischen Merkabah-Mystik, JSJ, 22 (1991), pp 40-87.

94. Flusser, D., Scholem's Recent Book on Merkabah Literature, JJS, XI (1960), pp 59-68.

95. Flusser, D., Sanktus und Gloria, O Betz, M Hengel, P Schmidt (eds), Abraham Unser Vater: Festschrift fuer Otto Michel, Leiden - Koeln: E J Brill, 1963, pp 129-152.

96. Fossum, Jarl E., The Image of the Invisible God: Essays on the Influence of Jewish Mysticism on Early Christology, Universitaetverlag Freiburg, Schweiz - Vandenhoeck & Ruprecht Goettingen, 1995.

97. Gershenzon Rosalie and E. Slomovic, A Second Century Jewish-Gnostic Debate: Rabbi Jose ben Halafta and the Matrona, JSJ, 46 (1987), pp 1-41.

98. Goldberg, A., Einige Bemerkungen zu den Quellen und der Redaktionellen Einheiten der Grossen Hekhalot, Frankfurter Judaistische Beitraege, 1 (1973), pp 1-49.

99. Goldberg, A., Der Vortrag des Ma'asse Merkawa: Eine Vermutung zur Fruehen Merkawamystik, Judaica, 29 (1973), pp 2-23.

100. Goldberg, A., Mystik und Theologie des rabbinischen Judentums (Gesamlete Studien I), Tuebingen: Mohr Siebeck, 1997.

101. Goshen-Gotstein, A., Is Ma`ase Bereshit Part of Jewish Mysticism, The Journal of Jewish Thought and Philosophy, 4 (1995), pp 185-201.

102. Graetz, H., Judaismus und Gnosticismus, Krotoschin: Monasch, 1846.

103. Graetz, H., Die Mystische Literatur in der gaonaeischen Epoche, MGWJ, 8 (1859), pp 67-78, 103-118, 140-153.

104. Green, Arthur, Keter: The Crown of God in Early Jewish Mysticism, Princeton: Princeton University Press, 1997.

105. Groezinger, Karl E., Singen und Ekstatische Sprache in der fruehen juedischen Mystik, Journal for the Study of Judaism, 9 (1980), pp 66-77.

106. Gruenwald, I., Knowledge and Vision, Israel Oriental Studies, III (1973), pp 63-107.

107. Gruenwald, I., Jewish Apocalyptic Literature, Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt, Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1979, II,192, pp 89-118.

108. Gruenwald, I., Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden-Koeln: E J Brill, 1980.

109. Gruenwald, I., Comparing Merkavah Mysticism and Gnosticism: An Essay in Method, JJS, 35 (1984), pp 1-18.

110. Gruenwald, I., From Apocalypticism to Gnosticism, Frankfurt, 1988.

111. Gruenwald, I., Reflections on the Nature and Origins of Jewish Mysticism, P Schaefer and J Dan (eds), Gershom Scholem's Major Trends in Jewish Mysticism 50 Years After', Tuebingen: J C B Mohr, 1993, pp 25-48.

112. Halperin, D., The Merkavah in Rabbinic Literature, New Haven: American Oriental Society, 1980.

113. Halperin, D. J., Merkabah Midrash in the Septuagint, JBL, 101 (1982), pp 351-363.

114. Halperin, D., Heavenly Ascension in Ancient Judaism: The Nature of the Experience, JBL 1987 Seminar Papers, pp 218-232.

115. Halperin, D., Ascension or Invasion: Implications of the Heavenly Journey in Ancient Judaism, Religion, 18 (1988), 47-67.

116. Halperin, D., The Faces of the Chariot, Tuebingen: Mohr, 1988.

117. Hildesheimer, E. E., Mystik und Agada um Urteile der Gaonen R. Scherira und R. Hai, ספר היובל ליום מלאת ששים שנה לחיי מו"ה יעקב רוזנהיים, פרנקפורט תרצ"ב, עמ' 273-259.

118. Hermann, K., Die Gottesnamen כוזו und מצפץ in der Hekhalot-Literatur, Frankfurter Judaistische Beitraege, 16 (1988), pp 75-87.

119. Herrmann, K., Text und Fiktion, Frankfurter Judaistische Beitraege, 16 (1988), pp 89-142.

120. Himmelfarb, Martha, From Prophecy to Apocalypse: The Book of the Watchers and the Tours of Heaven, A Green (ed), Jewish Spirituality: From the Bible through the Middle Ages, New York: Crossroad, 1986, pp 145-165.

121. Himmelfarb, Martha, Heavenly Ascent and the Relationship of the Apocalypses and the Hekhalot Literature, HUCA, 59 (1988), pp 73-100.

122. Himmelfarb, Martha, Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses, New York - Oxford: Oxford University Press, 1993.

123. Janowitz, Naomi, The Poetics of Ascent, New York: State University of New York State, 1989.

124. Janowitz, Naomi, God's Body: Theological and Ritual Roles of Shiu'r Komah, H Eilberg-Schwartz (ed), People of the Body, Albany: State University of New York Press, 1992, pp 183-201.

125. Kuyt, A., Heavenly Journeys in Hekhalot Literature, (no place of press, not dated: The Netherlands 1991).

126. Kuyt, A., Once Again: Yarad in Hekhalot Literature, FJB, 18 (1990), pp 45-69 The 'Descent' to the Chariot, Tuebingen: J C B Mohr, 1995.

127. Kuyt, A., The 'Descent' to the Chariot, Tuebingen: J C B Mohr, 1995.

128. Lesses, Rebecca, The Adjuration of the Prince of the Presence: Performative Utterance in a Jewish Ritual, M Meyer & P Mirecki (eds), Ancient Magic and Ritual Power, Leiden - New York - Koeln: EJ Brill, 1995, pp 185-206.

129. Lesses, Rebecca, Speaking with Angels: Jewish and Greco-Egyptian Revelatory Adjurations, Harvard Theological Review, 89 (1996), 41-60.

130. Lesses, Rebecca, Ritual Practices to Gain Power: Angels, Incantations, and Revelation in Early Jewish Mysticism, Harrisburg, PA: Trinity Press, 1998 (abstract on the WWW).

131. Lachs, Samuel Tobias, Midrash Hallel and Merkabah Mysticism, Gratz College Anniversary Volume, Philadelphia 1971, pp 193-203.

132. Lieberman, S., The Knowledge of Halakha by the Author (or Authors) of the Heikhalot, in: I Gruenwald, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden-Koeln: E J Brill, 1980, pp 241-244.

133. Maier, J., Vom Kultus zur Gnosis - Gnosis, Bundeslade, Gottesthron und Merkabah, Salzburg: Otto Mueller, 1964.

134. Maier, J., 'Ata Hu Adon (Hekhalot rabbati XXVI,5), Judaica, 21 (1965), pp 129-133.

135. Maier, J., Hekhalot Rabbati XXVII,2-5 גאה בבריות אדם, Judaica, 22 (1966), pp 209-217.

136. Maier, J., Serienbildung und "Numinoser" Eindruckseffekt in den Poetischen Stuecken der Hekhalot-Literatur, Semitics, 3 (1973), pp 36-66.

137. Merkur, D., The Visionary Practices of Jewish Apocalyptists, L Bryce Boyer and Simon A Grolnick (eds), The Psychoanalytic Study of Society, 14, Hillsdale, NJ: The Analytic Press, 1989, pp 119-148.

138. Morray-Jones, C. R. A., Merkabah Mysticism and Talmudic Tradition, PhD Dissertation, Cambridge, 1988.

139. Morray-Jones, C. R. A., Hekhalot Literature and Talmudic Tradition: Alexander's Three Test Cases, Journal for the Study of Judaism, 22 (1991), pp 1-39.

140. Morray-Jones, C. R. A., Transformational Mysticism in the Apocalyptic-Merkabah Tradition, JJS, 43 (1992), pp 1-31.

141. Morray-Jones, C. R. A., A Transparent Illusion, Leiden - Boston - Koeln: Brill, 2002.

142. Neher, A., Le voyage mystique des quarte, Revue de l'Histire des Religions, 140 (1951), pp 59-82.

143. Newsom, Carol A., Merkabah Exegesis in the Qumran Sabbath Shirot, JJS, 38 (1987), pp 11-30.

144. Neusner, J., The Development of the Merkabah Tradition, JSJ, 2 (1971), pp 149-160.

145. Olyan, Saul M., A Thousand Thousands Served Him: Exegesis and the Naming of Angels in Ancient Judaism, Tuebingen: J C B Mohr, 1993.

146. Otzen, B., Heavenly Visions in Early Judaism: Origin and Function, W Boyd Barrick and John R Spencer (eds), In the Shelter of Elyon, Essays on Ancient Palestinian Life and Literature in Honor of GW Ahlstoem, Sheffield: JSOT, 1984, pp 199-215.

147. Quispel, G., Ezekiel 1:26 in Jewish Mysticism and Gnosis, Vigiliae Christianae, 34 (1980), pp 1-13.

148. Reichman, R., Die "Wasser-Episode" in der Hekhalot-Literatur, FJB, 17 (1989), pp 67-100.

149. Saldarini, A. J., Apocalypse and "Apocalyptic" in rabbinic Literature and Mysticism, Semeia, 14 (1979), pp 187-205.

150. Schaefer, P., Merkabah Mysticism and Rabbinic Judaism, Journal of the American Oriental Society, 104/3 (1984), pp 537-541.

151. Schaefer, P., New Testament and Hekhalot Literature: The Journey into Heaven in Paul and in Merkavah Mysticism, JJS, 35 (1984) pp 19-35.

152. Schaefer, P., Konkordanz zur Hekhalot-Literatur, I-II, Tuebingen: J C B Mohr, 1986-8.

153. Schaefer, P., Hekhalot-Studien, Tuebingen: J C B Mohr, 1988.

154. Schaefer, P., The Hidden and Manifest God: Some Major Themes in Early Jewish Mysticism, Albany: State University of New York Press, 1992.

155. Schaefer, P., Merkavah Mysticism and Magic, P Schaefer and J Dan (eds), Gershom Scholem's Major Trends in Jewish Mysticism 50 Years After', Tuebingen: J C B Mohr, 1993, pp 59-78.

156. Schiffman, Lawrence, H., The Recall of Rabbi Nehuniah ben Ha-Qanah in the Hekhalot Rabbati, AJS Review, 1 (1976), pp 269-281.

157. Schiffman, Lawrence, H., Merkavah Speculation at Qumran: The 4Q Serekh Shirot 'Olat ha-Shabbat, J Reinharz & D Swetschinski (eds), Mystics, Philosophers, and Politicians, Essays in Jewish Intellectual History in Honor of Alexander Altman, Durham, North Carolina: Duke University Press, 1982, pp 15-47.

158. Scholem, G. G., Major Trends in Jewish Mysticism, Jerusalem: Schocken Publishing House, 1941, pp 39-78.

159. Scholem, G. G., Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, New York: The Jewish Theological Seminary of America, 2nd ed, 1965.

160. Schlueter, Margarete, Untersuchungen zur Form und Funktion der BERAKHA in der HEKHALOT-Literatur, Frankfurt Judaistische Beitraega, 13 (1985), pp 83-146.

161. Schlueter, Margarete, Die Erzaelung von der Rueckholung des R. Nehunya ben Haqana aus der Merkava-Schau in ihrem redaktionellen Rahmen, FJB, 10 (1982), pp 65-109.

162. Schlueter, Margarete, The Eulogy Hakham ha-Razim ve-`Adon ha-Setarim in Hekhalot Literature, Jerusalem Studies in Jewish Thought, 6 (1987), pp 95-115.

163. Schultz, Joseph P., Angelic Opposition to the Ascension of Moses and the Revelation of the Law, JQR, 61 (1970), pp 282-307.

164. Scott, James M., Throne-Chariot Mysticism in Qumran and in Paul, Craig A Evans and Peter W Flint (eds), Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls, Grand Rapids, Michigan - Cambridge, UK: William B Eerdmans Publishing Company, 1997, pp 101-119.

165. Sed, N., Les Traditions secretes et les disciples de Rabban Yohanan ben Zakkai, Revue de l' Histoire de Religions, 184 (1973), pp 49-66.

166. Segal, Alan F., Heavenly Ascent in Hellenistic Judaism, Early Christianity, and Their Environment, Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt, Berlin, 1980, II232, pp 1333-1394.

167. Segal, Alan F., Ruler of this World: Attitudes About Mediator Figures and the Importance of Sociology for Self-Definition, Jewish and Christian Self Defenition, II, Aspects of Judaism in the Greco-Roman World, Philadelphia, 1981, pp 245-268.

168. Shaked, S., "Peace be Upon You, Exalted Angels": On Hekhalot, Liturgy and Incantation Bowls, Jewish Studies Quarterly, 2/3 (1995), pp 197-219.

169. Smith, M., Observations on Hekhalot Rabbati, A Altmann (ed), Biblical and Other Studies, Cambridge, MA, 1963, pp 142-160.

170. Smith, M., Ascent to the Heavens and the beginning of Christianity, Eranos, 50 (1981), pp 403-429.

171. Smith, M., Ascent to the Heavens and Deification in 4QMa, L Schiffman (ed), Archeology and History in the Dead Sea Scrolls, Sheffield: JSOT/ASOR Monographs 2, 1990, pp 181-188.

172. Stroumsa, G., Review of: I. Gruenwald, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Numen, 28 (1981), pp 108-109.

173. Swartz, M. D., 'ALAY LE-SHABBEAH: A Liturgical Prayer in Ma`aseh Merkabah, JQR, 77/2-3 (1987), pp 179-190.

174. Swartz, M. D., Patterns of Mystical Prayer in Ancient Judaism, Paul V M Flescher (ed), New prespectives on Ancient Judaism, 6 Lanham: University Press of America, 1989, pp 173-186.

175. Swartz, M. D., Mystical Prayer in Ancient Judaism, Tuebingen: J C B Mohr, 1992.

176. Swartz, M. D., "Like the Ministering Angels": Ritual and Purity in Early Jewish Mysticism and Magic, AJS Review, 19 (1994), pp 135-167.

177. Swartz, M. D., Book and Tradition in Hekhalot Literatures, Journal of Jewish Thought and Philosophy, 3 (1994), pp 189-229.

178. Swartz, M. D., Scholastic Magic: Ritual and Revelation in Early Jewish Mysticism, Princeton: Princeton University Press, 1996.

179. Van Uchelen, N. A., Ethical Terminology in Heykhalot-Texts, J W Van Henten, H J de Jonge, P T Van Rooden, J W Wesselius (eds), Tradition and Re-Interpretation in Jewish and Christian Literature: Essays in Hounor of Juergen C H Lebram, Leiden 1986, pp 250-258.

180. Wewers, Gerd, Der Ueberlegenheit des Mystikers: Zur Aussage der Gedulla-Hymnen in Hekhalot Rabbati 1,2-2,3, JSJ, 17 (1986), pp 3-22.

181. Wolfson, E. R., Halperin's The Faces of the Chariot, JQR, 81/3-4 (1991), pp 496-500.

182. Wolfson, E. R., Images of God's Feet: Some Observations on the Divine Body in Judaism, H Eilberg-Schwartz (ed), People of the Body, Albany: State University of New York Press, 1992, pp 143-181.

183. Wolfson, E. R., Yeridah la-Merkavah: Typology of Ecstasy and Enthronement in Ancient Jewish Mysticism, R A Herrera (ed), Mystics of the Book: Themes, Topics, and Typologies, New York - San Francisco: Peter Lang, 1993, pp 13-44.

184. Wolfson, E. R., Visionary Ascent and Enthronement in the Hekhalot Literature, idem, Through a Speculum That Shines, Princeton: Princeton University Press, 1994, pp 74-124.