מטטרון

26 רשומות

 

1. אידל, מ', 'חנוך הוא מטטרון', י' דן (עורך), המיסטיקה היהודית הקדומה, דברי הכנס הבינלאומי הראשון לתולדות המיסטיקה היהודית [מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו], ירושלים תשמ"ז, עמ' 170-151..

2. אידל, מ', מטטרון - הערות על התפתחות המיתוס ביהדות, חביבה פדיה (עורכת), המיתוס ביהדות, (אשל באר-שבע, ד), ירושלים, תשנ"ו, עמ' 44-29.

3. בר-אילן, מ', כסא ה': מה שמתחתיו, מה שכנגדו ומה שאצלו, דעת, טו (תשמ"ה), עמ' 35-21 (English abstract).

4. דן, י', ענפיאל, מטטרון ויוצר בראשית, תרביץ, נב (תשמ"ג), עמ' 457-447.

5. הורודצקי, ש"א, המסתורין בישראל, א, תל אביב תרצ"א, עמ' קס-קעב.

6. וינשטוק, י', אלפא ביתא של מטטרון, טמירין, ב (תשמ"ב), עמ' נא-עו.

7. לוצאטו, ש"ד, מכתב כג: לידיד נפשי... יש"ר, כרם חמד, ד (תקצ"ט), עמ' 183-174.

8. לעווינסאהן, י"ב, פתוחי חותם, ורשה תרס"ג, עמ' 35-26.

9. מרגליות, ר', מטטרון, ספר היובל הרב עמיאל ירושלים תש"ג, עמ' מח-עט (נוסח מורחב: ר' מרגליות, מלאכי עליון, ירושלים תש"ה, מהדורה שניה, שם תשכ"ד), עמ' עג-קח, קצט, רצח.

10. Alexander, P. S., The Historical Setting of the Hebrew Book of Enoch, JJS, 28-29 (1977-1978), pp 156-180.

11. Black, M., The Origin of the Name Metatron, VT, 1 (1951), pp 217-219.

12. Cohen, M. S., The Shi'ur Qomah: Liturgy and Theorgy in Pre-Kabbalistic Jewish Mysticism, Lannham - New York - London, 1983.

13. Dan, J., The Seventy Names of Metatron, Eight World Congress of Jewish Studies, Jerusalem, 1982, C, pp 19-23.

14. Fauth, Wolfgang, Tatrosjah-totrosjah und Metatron in der juedischen Merkabah-Mystik, JSJ, 22 (1991), pp 40-87.

15. Gruenwald, I., Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden-Koeln: E J Brill, 1980 (see index).

16. Kaplan, C., The Angel of Peace, Uriel - Metatron, Anglican Theological Review, 13 (1931), pp 306-313.

17. Lieberman, S., Metatron, the Meaning of his Name and his Functions, apendix to: I Gruenwald, Apocalyptic and Merkavah Mysticism, Leiden-Koeln: E J Brill, 1980, pp 235-241.

18. Moor, G. F., Intermediaries in Jewish Theology: Memra, Shekinah, Metatron, Harvard Theological Review, 15 (1922), pp 41-85.

19. Murtonen, A., The Figure of Metatron, VT, 3 (1953), pp 409-411.

20. Odeberg, H., 3 Enoch, or the Book of Enoch, Cambridge: Cambridge University Press, 1928 (rep New York, 1973), pp 79-146.

21. Scholem, G. G., Ursprung und Anfage der Kabbala, Berlin, 1962, pp 106-109.

22. Scholem, G. G., Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1960 (2nd ed, 1965), pp 43-45.

23. Scholem, G. G., Kabbalah, Jerusalem 1974, pp 377-381.

24. Stroumsa, Gedaliahu G., Form(s) of God: Some Notes on Metatron and Christ, HTR, 76 (1983), pp 269-288.

25. Vajda, G., Pour le Dossier de Metatron, S Stein & R Loewe (eds), Studies in Jewish Religious and Intellectual History Presented to A Altmann, University of Alabama Press, 1979, pp 345-354.

26. Wolfson, Elliot R., Metatron and Shi`ur Qomah in the Writings of Haside Ashkenaz, Karl E Groezinger and J Dan (eds), Mysticism, Magic and Kabbalah in Ashkenazi Judaism, Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1995, pp 60-92.