מסכת ראש השנה

24 רשומות

 

1. בר-אילן, מ', הפולמוס בין חכמים לכהנים בשלהי ימי בית שני, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשמ"ב.

2. בר-אילן, מ', 'תקנת ר' אבהו בקיסרי', סיני, צו (תשמ"ה), עמ' נז-סו.

3. בר-אילן, מ', 'השינויים בתפילות ראש השנה: משנת ראש השנה ד, ז', סידרא, יג (תשנ"ז), עמ' 46-25.

4. בריל, נ', תפילת זכרינו במוסף לר"ה, בית תלמוד, ד (תרמ"ה), עמ' 109-111.

5. גולינקין, ד', פרק יום טוב של ראש השנה בבבלי (חלק ב'): מהדורה מדעית עם פירוש, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, בית המדרש לרבנים באמריקה, ניו יורק תשמ"ח.

6. גולינקין, ד', גנזי ראש השנה, ניו יורק וירושלים תש"ס.

7. גרטנר, י', תפילת היחיד במוסף של ראש השנה, גלגולו של מנהג, הדרום, מה (תשל"ח), עמ' 7-11.

8. היינימן, י', עיוני תפילה, ירושלים תשמ"א, עמ' 44-73.

9. הכהן, מ', בקול שופר וחצוצרות, תורה שבעל-פה, ז (תשכ"ה), עמ' 175-182.

10. הלבני, ד', מקורות ומסורות: ביאורים בתלמוד לסדר מועד, ירושלים תשל"ה, עמ' שנז-תכו.

11. וייס, מ', משניות "ספורות" בראש מסכת, סידרא, א (תשמ"ה), עמ' 33-44.

12. זוסמן, י', שרידי ירושלמי - כת"י אשכנזי: לקראת פתרון חידת "ספר ירושלמי", קבץ על-יד, יב (כב, תשנ"ד), עמ' 1-120.

13. עמינח, נ', קטעי תלמוד מסידור קדום במסכת ראש השנה, י"ד (עורך), עיונים בספרות חז"ל, במקרא ובתולדות ישראל, ספר היובל לכבוד ע"צ מלמד, רמת-גן תשמ"ב, עמ' 185-197.

14. עמינח, נ', עריכת מסכתות ביצה, ראש השנה ותענית בתלמוד הבבלי, תל אביב תשמ"ו.

15. קולר, י', השופר והחצוצרה, בית מקרא, כו (תשמ"א), עמ' 175-182.

16. רוזנטל, ד', "פרקא דאביי": פרק שני של בבלי ראש השנה, תרביץ, מו (תשל"ז), עמ' 97-109.

17. שטיינפלד, צ"א, על התרועה בראש השנה, מלאת, ב (תשמ"ד), עמ' 123-136.

18. תבורי, י', למקומה של ברכת מלכויות בתפילת ראש השנה, תרביץ, מח (תשל"ט), עמ' 30-34.

19. תבורי, י', רשימת מאמרים בענייני תפילה ומועדים, קרית-ספר, מוסף לכרך סד, תשנ"ב-תשנ"ג, עמ' 217-230.

20. Goldman, Edward A., A Critical Edition of Palestinian Talmud Tractate Rosh Hashana, Chapter One, HUCA, 46 (1975), pp 219-268.

21. Goldman, Edward A., A Critical Edition of Palestinian Talmud, Tractate Rosh Hashana, Chapter Two, HUCA, 47 (1976), pp 191-216.

22. Liebreich, L. J., Aspects of the New Year Liturgy, HUCA, 34 (1963), pp 125-176.

23. Patai, R., Hebrew Installation Rites, in: idem, On Jewish Folklore, Detriot: Wayne State University Press, 1983, pp 110-173.

24. Wieder, N., Saadya's Rendering of Benei Maron, JJS, 20 (1969), pp 88-90.