מפלצות ויצורים דימיוניים במסורת האגדה היהודית

60 רשומות

 

1. אזולאי, חיים יוסף דוד, מדבר קדמות, ירושלים תשכ"ב, ט ע"ב ('בעלי חיים טמאים').

2. בודנהיימר, ש', החי בארצות המקרא, ירושלים תשט"ז.

3. בורחס, ח"ל, ספר הישויות הדמיוניות, ירושלים ותל אביב תשמ"א.

4. בר-אילן, מ', 'יצורים דמיוניים באגדה היהודית העתיקה', מחניים, ז (תשנ"ד), עמ' 113-104.

5. ברסלבי, י', לחקר ארצנו - עבר ושרידים, תל-אביב תשי"ד, עמ' 341-328.

6. ברסלבי, י', סמלים ודמויות מיתולוגיות בבתי הכנסת הקדומים בגליל, ח"ז הירשברג וי' אבירם (עורכים), כל ארץ נפתלי, ירושלים תשכ"ח, עמ' 129-106.

7. דישון, יהודית, שאריות מיתולוגיות בספר תהילים, ח' גבריהו, י' הוכרמן, מ' להב וב"צ לוריא (עורכים), ספר זר-כבוד, ירושלים תשכ"ח, עמ' 177-161.

8. הלוי, א"א, אגדות האמוראים, תל-אביב תשל"ז, עמ' 160-158.

9. זלוטניק י"ד, אנשים בעלי שני ראשים, סיני, יט (תש"ו), עמ' יז-כה.

10. טלשיר, דוד, שמות בעלי חיים בתרגום הארמי של השומרונים, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשמ"א.

11. כשר, מ"מ, תורה שלמה, כו, ירושלים תשל"ד, עמ' 298-297.

12. ליברמן, ש', יוונית ויוונות בארץ-ישראל, ירושלים תשכ"ג, עמ' 287-286.

13. ליברמן, ש', מחקרים בתורת ארץ-ישראל, ירושלים תשנ"א, עמ' 287-286.

14. נוי, ד', הסיפור העממי בתלמוד ובמדרש, ירושלים תשמ"א, עמ' 87-79.

15. סוקולוב, מ', גלית ועוג במדרש ובחדית, ספונות, טז (תש"ם), עמ' 58-49.

16. פטאי, ר', המים, תל-אביב תרצ"ו, עמ' 128-122.

17. פליקס, י', טבע וארץ בתנ"ך: פרקים באקולוגיה מקראית, ירושלים תשנ"ב.

18. צימלס, צ"י, עופות הגדלים באילן, מנחת בכורים (לכבוד) רבי אריה שווארץ, וינה תרפ"ו, עמ' 9-1.

19. קרויס, ש', גבורים וענקים בישראל, ספר השנה ליהודי אמריקה, י-יא (תש"ט), עמ' 300-279.

20. קרלין, א', ספורי פלאות של רבה בר בר חנא, סיני, כ (תש"ז), עמ' נו-סא.

21. שור, א', בעלי חיים מוזרים ומקומם בספרות פרשני המשנה והתלמוד בתקופה המודרנית, קורות, יב (תשנ"ו-תשנ"ז), עמ' ז-טו.

22. שנהר, עליזה, נישואין בין אדם למפלצת בסיפור העממי, מחקרי המרכז למחקר הפולקלור, ד (תשל"ד), עמ' קלז-קמד.

23. Aelian, On the Characteristics of Animal (trans. by: A. F. Scholfield), LCL, Cambridge, Massachusetts, 1958.

24. Barnett, Richard D., Six Fingers and Toes: Polydactylism in the Ancient World, BAR, 16/3 (1990), pp 46-51.

25. Ben-Amos, D., Talmudic Tall Tales, Folklore Today, A Festschrift for Richard M Dorson, Bloomington: Indiana University Press, 1976, pp 25-43.

26. Bouce, Paul-Gabriel, Imagination, Pregnant Women and Monsters in Eighteenth-Century England and France, G S Rousseau and Roy Porter (eds), Sexual Underworlds of the Enlightment, Chapel Hill: University of North Carolina, 1988, pp 86-100.

27. Broek, van der, R., The Myth of the Phoenix, Leiden: Brill, 1972.

28. Charlesworth, How Barisat Bellowed, North Richland Hills, Texas: Bibal, 1998, pp 31-40.

29. Coleman Loren & Jerome Clark, Cryptozoology: A to Z, New York: Fireside, 1999.

30. Costello, Peter, The Magic Zoo: The Natural History of Fabulous Animals, New York: St Martin's 1979.

31. Driver, G. R., Mythical Monsters in the Old Testament, Studi Orientalistici in onore di Giorgio Levi Della Vida, Roma: Instituto per L'Orienta, 1956, I, pp 234-249.

32. Farkas, Ann E., Prudence O. Harper and Evelyn B. Harrison (eds.), Monsters and Demons in the Ancient and Medieval Worlds, Mainz on Rhine: Verlag Philipp von Zabern, 1987.

33. Friedman, John B., The Monstrous Races in Medieval Art and Thought, Cambridge: Harvard University Press, 1981.

34. Goodenough, Erwin R., Jewish Symbols in the Greco-Roman Period, New York: Pantheon Books, 1953-1968, 13 vols.

35. Gutmann, J., Leviathan, Behemoth and Ziz: Jewish Messianic Symbols in Art, HUCA, 39 (1968), pp 219-230.

36. Heuvelmans, B., On the Track of Unknown Animals, New York: Hill and Wang, 1959.

37. Heuvelmans, B., In the Wake of Sea-Serpents, New York: Hill and Wang, 1969.

38. Heuvelmans, B., The Metamorphosis of Unknown Animals into Fabulous Beasts and of Fabulous Beasts into Known Animals, Cryptozoology: Interdisciplinar Journal of the International Society of Cryptozoolog, 9 (1990), pp 1-12.

39. Hurwitz, Solomon T. H., Pygmy-Legends in Jewish Literature, JQR ns 6 (1915-1916), pp 339-358.

40. Kiessling, Nicolas K., Antecedents of the Medieval Dragon in Sacred History, JBL, 89 (1970), pp 167-175.

41. Leiman, Sid Z., R. Israel Lipshutz and the Mouse that is Half Flesh and Half Earth: A Note on Torah u-Madda in the Nineteenth Century, Y Elman and J S Gurock (eds), Hazon Nahum: Studies in Jewish Law, Thought, and History Presented to D Norman Lamm, New York: The Michael Scharf Publication Trust, 1997, pp 449-458.

42. Mielsch, Harald, Griechische Tiergeschichten in der antiken Kunst (Kulturgeschichte der antiken Welt, Band 111) Mainz: Philipp von Zabern, 2005.

43. Mode, Heinz, Fabulous Beasts and Demons, London: Phidon 1973.

44. Murgatroyd, Paul, Mythical Monsters in Classical Literature, London: Duckworth, 2007.

45. Niccoli, Ottavia, Prophecy and People in Renaissance Italy (translated by L. G. Cochrane), Princeton: Princeton University Press, 1990, pp 30-60.

46. Niehoff, M. R., The Phoenix in Rabbinic Literature, HTR, 89:3 (1996), pp 245-265.

47. Schaper, J. L. W., The Unicorn in the Messianic Imagery of the Greek Bible, Journal of Theological Studies, 45 (1994), pp 117-136.

48. Slifkin, Natan, Sacred Monsters, Brooklyn, NY: Yashar Books, 2007.

49. South, Malcolm (ed.), Mythical and Fabulous Creatures: A Source Book and Research Guide, New York: Bedrick, 1988.

50. Sperber, D., Magic and Folklore in Rabbinic Literature, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan, 1994, pp 13-14.

51. Thompson, C. J. S., The Mystery and Lore of Monsters, London: Williams & Norgate, 1930.

52. Thompson, C. J. S., Giants, Dwarfs and other Oddities, New York: University Books, 1968.

53. Toaff, Ariel, Mostri giudei, Bologna: il Mulino, 1996.

54. Wacholder, B. Z., and S. Bowman, Ezechielus the Dramatist and Ezekiel the Prophet: Is the Mysterious Zwon in the Exagwgh a Phoenix?, HTR, 78/3 (1985), pp 253-277.

55. Wakeman, Mary K., God's Battle with the Monster, Leiden 1973.

56. Wallace, H., Leviathan and the Beast in Revelation, Biblical Archaeologist, 11 (1948), pp 61-68.

57. Wittkower, R., Marvels of the East: A Study in the History of Monsters, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 5 (1942), pp 159-197.

58. White, T. H., The Bestiary: A Book of Beasts, New York: Capricorn Books, 1954 (rep 1960).

59. Wilson, Dudley, Signs and Portents: Monstrous births from the Middle Ages to the Enlightenment, London and New York: Routledge, 1993.

60. Write, G. Ernest, Troglodytes and Giants in Palestine, JBL, 57 (1938), pp 305-309.