מאגיה יהודית עתיקה

122 רשומות

 

1. Ankarloo, Bengt and Stuart Clark, Witchcraft and Magic in Europe: Ancient Greece and Rome, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999.

2. Seligmann, Kurt, Magic, Supernaturalism and Religion, London 1971 (rep of: The History of Magic, New York, 1948).

3. אבישור, י', "דרכי האמורי" הרקע הכנעני-בבלי והמבנה הספרותי, ח' רבין (ואחרים, עורכים), ספר מאיר ולנשטיין, ירושלים תשל"ט, עמ' 47-17.

4. אידל, מ', יהדות, מיסטיקה יהודית ומאגיה, מדעי היהדות, 36 (תשנ"ו), עמ' 40-25.

5. אשל, אסתר, האמונה בשדים בארץ-ישראל בימי הבית השני, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים תשנ"ט.

6. בזק, י', הלכות כשפים ונטיעת קשואים, בר-אילן, ו (תשכ"ח), עמ' 166-156.

7. בזק, י', למעלה מן החושים, תל-אביב תשכ"ח.

8. בר-אילן, מ', 'כתיבת ספר-תורה תפילין מזוזות וקמיעות על עור צבי', בית מקרא, ל/קב (תשמ"ה), עמ' 381-375.

9. בר-אילן, מ', 'בחינת הנוסח, עניינים ארוטיים ומעשי כשפים במגילת שיר השירים', שנתון למקרא ולחקר מזרח הקדום, ט (תשמ"ז), עמ' 53-31.

10. בר-אילן, מ', 'גירוש שדים על ידי רבנים: משהו על עיסוקם של חכמי התלמוד בכשפים', דעת, לד (תשנ"ה), עמ' 31-17.

11. בר-אילן, מ', 'ביקורת על: י' הררי, חרבא דמשה', דעת, מג (תשנ"ט), עמ' 140-125.

12. הררי, י', אם בקשת להרוג אדם: כשפי הזק והתגוננות מפניהם במאגיה היהודית הקדומה, מדעי היהדות, 37 (תשנ"ז), עמ' 142-111.

13. הררי, י', חרבא דמשה: מהדורה חדשה ומחקר, ירושלים תשנ"ז.

14. הררי, י', "לעשות פתיחת לב": פרקטיקות מאגיות לידיעה, להבנה ולזכירה ביהדות בעת העתיקה ובימי הביניים המוקדמים, ז' גריס, ח' קרייסל וב' הוס (עורכים), שפע טל: עיונים במחשבת ישראל ובתרבות היהודית מוגשים לברכה זק, באר שבע תשס"ד, עמ' 347-303.

15. לויטרבך, אשר זליג, הנסתרות והנגלות, וינה 1871 (=השחר, ב [תרל"א], עמ' 328-323 ,280-273 ,184-177).

16. ליכט, י', שוקיים סימן לבחירה, תרביץ, לה (תשכ"ו), עמ' 26-18.

17. מרחביה, ח', (ביקורת על) ספר הרזים, קריית-ספר, מב (תשכ"ז), עמ' 303-297.

18. נוה, י', כיבוש טוב, אין כמוהו, תרביץ, נד (תשמ"ה), עמ' 382-367.

19. נוה, י', על ספרי מרשמים מאגיים יהודיים בימי קדם, א' אופנהיימר, י' גפני וד' שוורץ (עורכים), היהודים בעולם ההלניסטי והרומי: מחקרים לזכרו של מנחם שטרן, ירושלים תשנ"ו, עמ' 465-453.

20. ניצן, בלהה, שירי שבח מקומראן "לפחד ולבהל" רוחות רשע, תרביץ, נה (תשמ"ו), עמ' 46-19.

21. פטאי, ר', מסכת סגלות, ספר השנה ליהודי אמריקה, י-יא (תש"ט), עמ' 487-473.

22. קדרי, מ"צ (עורך), קונקורדנציה לספר הרזים [הפועל והשם], מפעל השכפול, אוניברסיטת תל אביב תש"ל.

23. שוורץ, מ"ד, פולחן המקדש בספרות המגיה היהודית, פעמים 85 (תשס"א), עמ' 75-62.

24. שלום, ג', הבדלה דר' עקיבא: מקור למסורת המאגיה היהודית בתקופת הגאונים, תרביץ, נ (תשמ"א), עמ' 281-243.

25. שנאן, א', נסים, פלאים ומעשי-כשפים בתרגומים הארמיים לתורה, י' זקוביץ וא' רופא (עורכים), ספר יצחק אריה זליגמן, ב, ירושלים תשמ"ג, עמ' 426-419.

26. שפר, פ', קטעים מגיים חדשים מן הגניזה, דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים תש"ן, חטיבה ג, כרך א, עמ' 252-245.

27. שקד, ש', על ספרות הכישוף היהודית בארצות האסלאם, פעמים, טו (תשמ"ג), עמ' 28-15.

28. Alexander, P. S., Incantations and Books of Magic, in: E Schuerer (et al), The History of the Jewish People in the Age of Jesus christ, Edinburgh, 1986, vol 31, pp 342-379.

29. Alexander, P. S., The Demonology of the Dead Sea Scrolls, Peter W Flint and James C Vanderkam (eds), The Dead Sea Scrolls After Fifty Years, Leiden - Boston - Koeln: Brill, 1999, pp 331-353.

30. Aune, D. E., Magic in Early Christianity, Aufstieg und Niedergang der Roemischen Welt, II232 (1980), pp 1507-1557.

31. Bar-Ilan, M., Witches in The Bible And In The Talmud, Herbert W. Basser and Simcha Fishbane (eds), Approaches to Ancient Judaism, New Series, Atlanta: Scholars Press, 1993, V, pp 7-32.

32. Bar-Ilan, M., Between Magic and Religion: Sympathetic Magic in the World of the Sages of the Mishnah and Talmud, Review of Rabbinic Judaism, 53 (2002), pp 383-399.

33. Becker, H. J., The Magic of the Name and Palestinian Rabbinic Literature, The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture (ed P Schafer), 3, Tuebingen 2002, pp 391-407.

34. Betz, Hans D., The Greek Magical Papyri in Translation, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1986.

35. Betz, Hans D., Secrecy in the Greek Magical Papyri, Hans G Kippenberg and Guy G Stroumsa (eds), Secrecy and Concealment, Leiden - New York - Koeln: E J Brill, 1995, pp 153-175.

36. Betz, Hans D., Jewish Magic in the Greek Magical Papyri (PGM VII.260-71), P Schaefer and Hans G Kippenberg (eds), Envisioning Magic: A Princeton Seminar and Symposium, Leiden - New York - Koeln: Brill, 1997, pp 45-63.

37. Blau, L., Das altjuedicshe Zauberwesen, Budapest 1898.

38. Bohak, Gideon, Ancient Jewish Magic: A History, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

39. Brachear, William M., The Greek Magical Papyri: an Introduction and Survey; Annotated Bibliography, Aufstieg und Niedergang der roemischen Welt, II185 (1995), pp 3380-3684.

40. Brecher, Gideon, Das Transcendetale, Magie und magische Heilarten im Talmud, Wien 1850.

41. Canaan, T., Daemonenglaube im Lande der Bibel, 1929.

42. Ciraolo L. and J. Seidel (eds.), Magic and Divination in the Ancient World, Leiden - Boston - Koeln: Brill - Styx, 2002.

43. Daiches, S., Babylonian Oil Magic in the Talmud and in the Later Jewish Literature, London: Jews' College Publication, 1913.

44. Dickie, Matthew W., Magic and Magicians in the Greco-Roman World, London and New York: Routledge, 2001.

45. Dundes, A., Wet and Dry, the Evil Eye: An Essay in Indo-European and Semitic Worldview, Alan Dundes (ed), In The Evil Eye: A Folklore Casebook, New York: Garland, 1981.

46. Faraone, C. A. and Kotansky, R., An Inscribed Gold Phylactery in Stamford, Connecticut, ZPE, 75 (1988), pp 257-266.

47. Faraone, C. A., Ancient Greek Love Magic, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

48. Fodor, Alexander, Arabic Bowl Divination and the Greek Magial Papyri, A Fodor and A Shivtiel (eds), Proceedings of the Colloquium on Popular Customs and Monotheistic Religions in the Middle East and North Africa, Budapest 1994, pp 73-101.

49. Gager, John G., Moses in Greco-Roman Paganism, Nashville, New York: Abingdon Press, 1972, pp 134-161.

50. Gager, John G., Moses the Magician: Hero of an Ancient Counter-Culture?, Helios, 21 (1994), pp 179-188.

51. Gager, John G., Curse Tablets and Binding Spells from ther Ancient World, Oxford University Press, New York - London, 1992.

52. Garret, Susan R., Light on Dark Subject and Vice Versa: Magic and Magicians in the New Testament, Neusner, J, Ernest S Frerichs and Paul Virgil McCracken Flesher (eds), Religion, Science, and Magic, New York - Oxford: Oxford University Press, 1989, pp 142-165.

53. Gaster, M. (ed.), The Sword of Moses, idem, Studies and Texts, Ktav, New York, 1971, I, pp 288-237; III, pp 69-103.

54. Geller, Mark J., Joshua b., Perahia and Jesus of Nazareth: Two Rabbinic Magicians, A Dissertation presented to Brandeis University, Ann Arbor, Michigan: University Microfilms, 1974.

55. Goldin, J., The Magic of Magic and Superstition, Elisabeth Schuessler Fiorenza (ed), Aspects of Religious Propaganda in Judaism and Early Christianity, Notre Dame - London: University of Notre Dame Press, 1976, pp 115-147 [= J Goldin, Studies in Midrash and Related Literature, Philadelphia - New York - Jerusalem: The Jewish Publication Society, 1988, pp 337-357].

56. Harviainen, T., Pagan Incantations in Aramaic Magic Bowls, M J Geller and J C Greenfield and M P Weitzman (eds), Studia Aramaica, Oxford - New York: Oxford University Press, 1995, pp 53-60.

57. Harari, Y., Moses, The Sword, and The Sword of Moses: Between Rabbinical and Magical traditions, Jewish Studies Quarterly, 12 (2005), pp 293-329.

58. Hengel, M., Rabbinische Legende und fruehpharisaeische Geschichte. Schimon b. Schetach und die achtzig Hexen von Askalon, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Heidelberg, Philosophisch-historische Klasse 2, 1984, Heidelberg 1984, pp 21-47.

59. Horst, Pieter W. van der, Japhet in the Tents of Shem, Leuven – Paris – Sterling, Virginia: Peeters, 2002, pp 159-189.

60. Isbell, C. D., Some Cryptograms in the Aramaic Incantation Bowls, JNES, 33 (1974), pp 405-407.

61. Isbell, C. D., Corpus of the Aramaic Incantation Bowls, Montana: Scholars Press, 1975.

62. Janowitz, Naomi, Icons of Power: Ritual Practices in Late Antiquity, University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2002.

63. Jeffers, Ann, Magic and divination in Ancient Palestine and Syria, Leiden - New York - Koeln: EJ Brill, 1996.

64. Jusala, Hannu, Linguistic Peculiarities in the Aramaic Magic Bowl Texts, Helsinki: Finnish Oriental Society, 1999.

65. Kee, Howard C., Medicine, Miracle and Magic in New Testament Times, Cambridge: Cambridge University Press, 1986.

66. Kern-Ulmer, Brigitte (Rivka), The Depiction of Magic in Rabbinic Texts: The Rabbinic and The Greek Concept of Magic, Journal for the Study of Judaism, 27 (1996), pp 289-303.

67. Kingsley, Peter, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic, Oxford: Clarendon Press, 1995.

68. Kotansky, R., Two Inscribed Jewsih Aramaic Amulets from Syria, IEJ, 41 (1991), pp 267-281.

69. Kotansky, R., Greek Magical Amulets: The Inscribed Gold, Silver, Copper, and Bronze Lamellae, Koeln: Westdeutscher Verlag, 1994.

70. Lange, A., The essene Position on Magic and Divination, F Garcia Martinez and AS van der Woode (eds), Studies on the Texts of the Desert of Judah, Leiden: Brill, 1997, pp 377-435.

71. Lauterbach, J. Z., The Ceremony of Breaking a Glass at Wedding, HUCA, 2 (1925), pp 351-380 [=idem, Studies in Jewish Law, Custom and Folklore, Ktav, New York, 1970, pp 1-29A].

72. Levene, Dan, Heal O' Israel: A Pair of Duplicate Magic Bowls from the Pergamon Museum in Berlin, JJS, 54 (2003), pp 104-121.

73. Levene, Dan, “Rare Magic Inscription on Human Skull”, Biblical Archaeology Review, Mar/Apr 2009".

74. Levine, Baruch A., The Language of the Magical Bowls, Appendix in: J Neusner, A History of the Jews in Babylonia, V, Leiden: E J Brill, 1970, pp 343-375.

75. Luck, Georg, Ancient Pathways and Hidden Pursuits, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2000.

76. McCollough, C. Thomas, and Beth Glazier-McDonald, Magic and Medicine in Byzantine Galilee: A Bronze Amulet From Sepphoris, Douglas R Edwards and C Thomas McCollough (eds), Archeology and the Galilee, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1997, pp 143-149.

77. Meyer, Marvin & Richard Smith (eds.), Ancient Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power, New York: HarperSanFrancisco, 1994.

78. Mock, L., Where the Rabbis Troubled by Witches?, Zutot (2001), pp 33-43.

79. Morgan, M. A., Sefer Ha-Razim: The Book of the Mysteries, Scholars Press, Chico, CA, 1983.

80. Morgenstern, Matthew, Notes on a Recently Published Magic Bowl, Aramaic Studies, 2/2 (2004), pp 207-222.

81. Morgenstern, Matthew, The Jewish Babylonian Aramaic Magic Bowl BM 91767 Reconsidered, Le Museon 120 (2007), 5–27.

82. Naveh J., and Shaked, S., Amulets and Magic Bowls, The Magnes Press - E J Brill, Jerusalem and Leiden, 1985.

83. Naveh J., and Shaked, S., Magic Spells and Formulae, The Magnes Press, Jerusalem, 1993.

84. Niggemeyer, J.-H., Beschwoerungsformeln aus dem "Buch der Geheimnisse", Hildsheim - New York: Georg Olms Verlag, 1975.

85. Noegel S., J. Walker and B. Wheeler (eds.), Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World, University Park, Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press, 2003.

86. Pietersma, A., The Apocryphon of Jannes and Jambres the Magicians, Leiden - New York - Koeln: E J Brill, 1994.

87. Puech, E., 11QPsApa: Un Ritual D'Exorcismes. Essai de Reconstruction, RQ, 14 (1990), pp 377-408.

88. Ritner, Robert K., The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 1993.

89. Ritner, Robert K., Egyptian Magical Practice under the Roman Empire: the Demotic Spells and their Religious Context, Aufstieg und Niedergang der Roemischen Welt, II185 (1995), pp 3333-3379.

90. Rohrbacher-Sticker, Claudia, From Sense to Nonsense, From Incantation Prayer to Magical Spell, JSQ, 3/1 (1996), pp 24-46.

91. Rosenfeld, Ben-Zion, R. Simon B. Yohai - Wonder Worker and Magician Scholar, Sadiq and Hasid, REJ, 158 (1999), pp 349-384.

92. Rossel, William H., A Handbook of Aramaic Magical Texts, New Jersey: Ringwood Borough, 1953.

93. Schaefer, P., Jewish Magic Literature in Late Antiquity and Early Middle Ages, JJS, 41 (1990), pp 75-91.

94. Schaefer, P., Merkavah Mysticism and Magic, P Schaefer and J Dan (eds), Gershom Scholem's Major Trends in Jewish Mysticism 50 Years After', Tuebingen: J C B Mohr, 1993, pp 59-78.

95. Schaefer, P., Jewish Liturgy and Magic, P Schaefer (ed), Geschichte - Tradition - Reflexion: Festschrift fuer Martin Hengel zum 70 Geburtstag, Tuebingen: JCB Mohr, 1996, I, pp 541-556.

96. Schaefer P., and Hans G. Kippenberg (eds.), Envisioning Magic: A Princeton Seminar and Symposium, Leiden - New York - Koeln: Brill, 1997.

97. Schaefer, P., und S. Shaked, Magische Texte aus der Kairoer Geniza, JCB Mohr, Tuebingen, 1994 - 1999 (3 vols).

98. Schaefer, P., Magic and Religion in Ancient Israel, P Schafer and Hans G Kippenberg (eds), Envisioning Magic: A Princeton Seminar and Symposium, Leiden - New York - Koeln: Brill, 1997, pp 19-43.

99. Schiffman L. H., and M. D. Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts from the Cairo Geniza, JSOT Press, Sheffield 1992 Reviewed by: S M Wasserstorm, AJS Review, 20 (1995), pp 199-202.

100. Segal, Alan F., The Other Judaisms of Late Antiquity, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1987, pp 79-108.

101. Seidel, J., Charming Criminals: Classification of Magic in the Babylonian Talmud, M Meyer & P Mirecki (eds), Ancient Magic and Ritual Power, Leiden - New York - Koeln: EJ Brill, 1995, pp 145-166.

102. Seligmann, K., The History of Magic, New York: Pantheon Books, 1948.

103. Shaked, S., "Peace be Upon You, Exalted Angels": On Hekhalot, Liturgy and Incantation Bowls, Jewish Studies Quarterly, 2/3 (1995), pp 197-219.

104. Smith, M., Jesus the Magician, New York: Harper & Row, 1978.

105. Reviewed by: J. Faur, Magic and Monotheism, Midstream, 36/7 (1980), pp 54-57.

106. Smith, W. D., So-called possesion in Pre-Christian Greece, Transactions of the American Philological Association, 96 (1965), pp 403-426.

107. Sperber, D., Magic and Folklore in Rabbinic Literature, Bar-Ilan University Press, Ramat-Gan, 1994.

108. Stol, M., Epilepsy in Babylonia, Groningen: STYX Publications, 1993, pp 51-53.

109. Stratton, Kimberly, Naming the Witch: Magic, Ideology, and Stereotype in the Ancient World, New York: Columbia University Press, 2007.

110. Swartz, M. D., Scholastic Magic: Ritual and Revelation in Early Jewish Mysticism, Princeton: Princeton University Press, 1996.

111. Thompson, R. C., Semitic Magic: Its Origins and Development, (1908), reprint, New York: Ktav 1971.

112. Tocci, Franco Michelini, Note e Discussini: Note e documenti di letterature religiosa e parareligiosa giiudaica, Annali Istituto Orientale di Napoli, 46 (1986), pp 101-108.

113. Torijano, Pablo A., Solomon the Esoteric King: From King to Magus, Development of a Tradition, Leiden - Boston - Koeln: Brill, 2002.

114. Trachtenberg, J., Jewish Magic and Superstition, New York 1939 (rep with Forward by M Idel, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004).

115. Ulmer, Rivka, The Evil Eye in the Bible and in Rabbinic Literature, Hoboken, N J: Ktav, 1994.

116. Wendland, Ernst, R., Elijah and Elisha: Sorcerers or Witch Doctors?, Bible Translator, 43 (1992), pp 213-223.

117. Veltry, G., Zur Ueberlieferung Medizinisch-Magischer Traditionen: Das mhtra-Motiv in den Papyri Magicae und der Kairoer Geniza, Henoch, 18 (1996), pp 157-175.

118. Veltry, G., Magie und Halakha, Tuebingen: J C B Mohr, 1997.

119. Verman, M. and Shulamit Adler, Path Jumping in the Jewish Magical Tradition, Jewish Studies Quarterly, 1 (1993/94), pp. 131-148..

120. Steven M. Wasserstrom, The magical texts in the Cairo Genizah, J Blau and Stefan C Reif (eds), Genizah research after ninety years The case of Judeao-Arabic, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, pp 160-166.

121. Wolfson, Eliot R., Magic from Late Antiquity to the Middle Ages, The Review of Rabbinic Judaism, 4 (2001), pp 78-120.

122. Wuensch, R., Antike Zaubergeraet, Berlin: Reimer, 1905.