ידיעת קרוא וכתוב

55 רשומות

 

1. באומגרטן, א', ידיעת קרוא וכתוב והפולמוס סביב הפרשנות המקראית בימי הבית השני, רבקה פלדחי ועמנואל אטקס (עורכים), חינוך והיסטוריה: הקשרים תרבותיים ופוליטיים, ירושלים תשנ"ט, עמ' 45-33.

2. בר-אילן, מ', 'רישומה של אי ידיעת הקריאה על הילכות קריאת מגילה והלל', Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 54 (1987), חלק עברי, עמ' 12-1.

3. שטאל, א' (עורך), ידיעת קרוא וכתוב והמעבר לתרבות מודרנית, מספרות החינוך - קבצי מאמרים מתורגמים, קובץ ז', בית הספר לחינוך של האוניברסיטה העברית בירושלים ושל משרד החינוך והתרבות, ירושלים תשל"ג.

4. Baines, J., Literacy and Ancient Egyptian Society, Man (ns), 18 (1983), pp 572-599.

5. Baines, J., and C. J. Eyre, Four Notes on Literacy, Goettinger Miszellen, 61 (1983), pp 65-96.

6. Baines, J., Literacy, social organization, and the archeological record: the case of early Egypt, John Gledhill, Barbara Bender and Mogens Trolle Larsen (eds), State and Society: The Emergence and development of social hierarchy and political centralization, London: Unwin Hyman, 1988, pp 192-214.

7. Bar-Ilan, M., Illiteracy as reflected in the Halakhot concerning the Reading of the Scroll of Esther and the Hallel, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 54 (1987), pp 1-12 (Hebrew).

8. Bar-Ilan, M., From Scroll to Codex and its Effect on Reading the Torah, Sinai, 107 (1991), pp 242-254 (Hebrew).

9. Bar-Ilan, M., Illiteracy in the Land of Israel in the First Centuries C.E., S Fishbane, S Schoenfeld and A Goldschlaeger (eds), Essays in the Social Scientific Study of Judaism and Jewish Society, II, New York: Ktav, 1992, pp 46-61 (Abstract).

10. Bar-Ilan, M., The Literate Woman in Antiquity, a chapter in the book by: idem Some Jewish Women in Antiquity, Atlanta, GA: Scholars Press (Brown Judaic Studies 317), 1998 (Abstract).

11. Beard, M. (ed.), Literacy in the Roman World, Ann Arbor, MI: Journal of Roman Archaeology, 1991.

12. Bowman Alan K., and Greg Woolf (eds.), Literacy and power in the ancient world, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

13. Bryan, Betsy M., Evidence for Female Literacy from Theban Tombs of the New Kingdom, Bulletin of the Egyptological Seminar, 6 (1985), pp 17-32.

14. Cipolla, Carlo M., Literacy and Development in the West, Penguin Books, Middlesex England 1969.

15. Cole, Susan Guettel, Could Greek Woman Read and Write?, Helene P Foley (ed), Reflections of Women in Antiquity, New York - London - Paris 1981, pp 219-245.

16. Demsky A., and M. Bar-Ilan, Writing in Ancient Israel and Early Judaism, Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Section II, vol I, MIKRA, M J Mulder (ed), van Gorcum, Assen / Maastricht & Fortress Press, Philadelphia 1988, pp 1-38.

17. Gerhardson, B., Memory and Manuscript: Oral Tradition and Written Transmission in Rabbinic Judaism and Early Christianity, Lund 1961.

18. Gerhardson, B., Tradition and Transmission in Early Christianity, Copenhagen: Ejnar Munksaard, 1964.

19. Goody, J. (ed.), Literacy in Traditional Societies, Cambridge: Cambridge University Press, 1968.

20. Goody, J., The Domestication of the Savage Mind, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

21. Gosal, G. S., Literacy in India: An Interpretative Study, Rural Sociology, 29 (1964), pp 261-277.

22. Graff, H., Literacy in History: An Interdisciplinary Research Bibliography with adendum, Chicago: Newberry Library, 1976 (rep 1979).

23. Graff, H. (ed.), Literacy and Social Development, Cambridge 1981.

24. Harris, W. V., Ancient Literacy, Cambridge, Massachusetts - London, England, 1989.

25. Harris, W. V., Greco-Roman Literacy and Comparative Method, The History Teacher, 24/1 (1990), pp 93-98.

26. Harris, William V., Why Did the Codex Supplant the Book-Roll?, John Monfasani and Ronald G Musto (eds), Renaissance Society and Culture, Essays in Honor of Eugene F Rice, Jr, Italica Press, New York, 1991, pp 71-85.

27. Harvey, F. D., Literacy in the Athenian Democracy, REG, 79 (1966), pp 585-635.

28. Havelock, Eric A., The Literate Revolution in Ancient Greece and Its Cultural Consequences, Princeton: Princeton University Press, 1982.

29. Hess, Literacy in Iron Age Israel, V Philips Long, David W Baker and Gordon J Wenham (eds), Windows into Old Testament History, Grand Rapids, Michigan - Cambridge, UK: William B Eerdmans, 2002, pp 82-102.

30. Hezser, Catherine, Jewish Literacy in Roman Palestine, Tuebingen: Mohr Siebeck, 2001.

31. M Bar-Ilan, Literacy among the Jews in Antiquity, Review of: "Jewish Literacy in Roman Palestine", Hebrew Studies, 44 (2003), pp 217-222.

32. Jaffee, M. S., Writing and Rabbinic Oral Tradition: On Mishnaic narrative, Lists and Mnemonics, The Journal of Jewish Thought and Philosophy, 4 (1994), pp 123-146.

33. Keller-Cohen, Deborah (ed.), Literacy: Interdisciplinary Conversations, Cresskill, New Jersey: Hampton Press, 1994.

34. Krishan G., and M. Shyam, Literacy Pattern of India Cities, Geoforum, 19 (1974), pp 77-80.

35. Krishan G., and M. Shyam, Regional Aspects of Urban-Rural Differential in Literacy in India: 1971, The Journal of Developing Areas, 13 (1978), pp 11-21.

36. Larsen, M. T., Introduction: literacy and socail complexity, John Gledhill, Barbara Bender and Mogens Trolle Larsen (eds), State and Society: The Emergence and development of social hierarchy and political centralization, London: Unwin Hyman, 1988, pp 173-191.

37. McKitterick, R., The Carolingians and the Written Word, Cambridge University Press, Cambridge 1989.

38. Millard, Allen R., The Question of Israelite Literacy, Biblical review, 111/3 (1987), pp 22-31.

39. Millard, Allen R., Readin and Writing in the Time of Jesus, Sheffield: Sheffield Academic Press, 2002.

40. Moorhouse, A. C., The Triumph of the Alphabet, Henry Schuman, New York 1953.

41. Niditch, Susan, Oral World and Written Word: Ancient Israelite Literature, Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 1996.

42. Nielsen, E., Oral Tradition, London: SCM Press, 1954 (4th impression, 1961).

43. Ong, W., Orality and Literacy, New York 1982.

44. Oxenham, John, Literacy, London: Routledge and Kegan Paul, 1980.

45. Pattison, R., On Litercy - The Politics of the word from Homer to the Age of Rock, New York - Oxford: Oxford University Press, 1982.

46. Progress of Literacy in Various Countries, UNESCO, France 1953.

47. Roberts, C. H., Books in the Greco-Roman World and in the New Testament, R P Ackroyd and C F Avons (eds), Cambridge History of the Bible, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, pp 48-66.

48. Senner, W. (ed.), The Origins of Writing, Nebraska 1989.

49. Schams, Christine, Jewish Scribes in the Second-Temple Period, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998.

50. Small, Jocelyn P., Wax Tablets of the Mind, London and New York: Routledge, 1997.

51. Spolsky, B., Jewish Multilingualism in the First century: An Essay in Historical Sociolinguistics, Joshua A Fishman (ed), Readings in The Sociology of Jewish Languages, Leiden: E J Brill, 1985, pp 35-50.

52. World Illiteracy at Mid-Century, UNESCO, Switzerland 1957.

53. West, E. G., Literacy and the Industrial Revolution, Economic History Review, 31 (1978), pp 369-383.

54. Wiseman, P. J., Books in the Ancient Near East and in the Old Testament, R P Ackroyd and C F Avons (eds), Cambridge History of the Bible, Cambridge: Cambridge University Press, 1970, pp 30-47.

55. Youtie, H. C., UPOGRAPHEOS: The Social Impact of Illiteracy in Greco-Roman Egypt, ZPE, 17 (1975), pp 201-221.