משלי אסופוס בספרות ישראל

49 רשומות

 

1. איילי, מ', אמשל לך משל, תל-אביב תשמ"ח.

2. אלקיים, שלי (עורכת), החיות כמשל, חסר מקום דפוס (הוצאת משרד הבטחון), תשנ" א.

3. בן גריון, עמנואל, שבילי האגדה: מבוא לאגדות-עם של העמים ושל ישראל, ירושלים תש"י, עמ' 176-173.

4. בודנהיימר, ש', החי במקרא, ב, ירושלים תשט"ז, עמ' 122-119.

5. ברכיה הנקדן, משלי שועלים, ירושלים ותל-אביב תש"ו.

6. ברקאי, י', הסיפור המיניאטורי, ירושלים תשמ"ו.

7. גוטמן, ט', המשל בתקופת התנאים, ירושלים (ת"ש) תש"ט.

8. גפן, א', לשון השועל וזנבו, טללי אורות, ו (תשנ"ה), עמ' 412-399.

9. הברמן, א"מ, חוד חידה ומשל משל, סיני, כו (תש"י), עמ' שנט-שעא.

10. הלוי, א"א, עולמה של האגדה, תל-אביב תשל"ב, עמ' 246-232.

11. השכל-שיין, חסידה, "משלי שועלים" לרבי ברכיה בן נטרונאי הנקדן, עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ו.

12. זינגר, א', עיון במשלי שועלים, מחקרי ירושלים בפולקלור, ד (תשמ"ג), עמ' 91-29.

13. זקוביץ, י', בין משלי איסופוס לספרות המקרא, ידע-עם, כ (תשמ"א), עמ' 9-3.

14. יסיף, ע', משלי שועלים, הספרות, (1981) 31-30, עמ' 214-212.

15. לאווינגר, ד"ש, הוספות על משלי שועלים, בודאפשט תרח"ץ.

16. לוינסקי, יו"ט, על הגמל הפורח ביריד המזרח, ידע-עם, ח (תשכ"ג), עמ' 16-11.

17. נוי, ד', ספורי בעלי חיים במצרים העתיקה, מחניים, קה (תשכ"ו), עמ' 121-116.

18. נוי, ד', הספור העממי בתלמוד ובמדרש, ירושלים תשכ"ח.

19. נוי, ד, השועל והדגים, מחניים, קכא (תשכ"ט), עמ' 133-132.

20. נוי, ד', סיפורי בעלי חיים בעדות ישראל, חיפה תשל"ו.

21. נוי, ד', מסיפורי בעלי-חיים למשל ולסיפור ילדים, ש' וורסס, נ' רוטנשטרייך וח' שמרוק (עורכים), ספר דב סדן, ירושלים תשל"ז, עמ' 244-222.

22. פלאי, מ', דור המאספים בשחר ההשכלה, ישראל תשס"א, עמ' 113-108.

23. פלוסר, ד', "הראית מימיך ארי סבל?", ב' אופנהיימר (עורך), המקרא ותולדות ישראל, מחקרים במקרא ובספרות ימי בית שני לזכרו של יעקב ליוור, תל-אביב תשל"ב, עמ' 340-330.

24. פליישר, ע', עיון בספרות המשלים העברית הקדומה, בקורת ופרשנות, 12-11 (תשל"ח), עמ' 54-19.

25. שווארצבאום, ח', משלי איסופוס אצל חז"ל, ידע-עם, ח (תשכ"ג), עמ' 56-54.

26. שטרן, ד', המשל במדרש: סיפורת ופרשנות בסיפרות חז"ל, הקיבוץ המאוחד תשנ"ה.

27. שנהר, עליזה, "משלי שועלים" בספרות העממית ובסיפרות ילדים, מעגלי קריאה, 3 (1977) , עמ' 40-25.

28. שפאן, ש' (מתרגם), משלי איסופוס, ירושלים תשל"ב.

29. תבורי, י', הפתיחות לפרשה השביעית של אסתר רבה ומדרש אבא גוריון, מחקרי ירושלים בספרות עברית, טז (תשנ"ז), עמ' 18-7.

30. תודר, ש', הגמל במשלי בעלי-חיים, מחקרי המרכז לחקר הפולקלור, א (תש"ל), עמ' שסט-שפח.

31. Blackman, Philip, Aesop's Fables, London: B W Hecht, 1938.

32. Burkert, Walter, The Orientalizing Revolution: Near Eastern Influence on Greek Culture in Early Archaic Age (trans. by Margaret E. Pinder and W. Burkert), Cambridge, Massachusetts - London: Harvard University Press, 1992, pp 120-124.

33. Brunner-Traut, Emma, Altaegyptische Tiergeschichte und Fabel, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1977.

34. Daube, D., Ancient Hebrew Fables, Oxford 1973.

35. Gordon, I., Edmond, Sumerian Proverbs, Philadelphia 1959.

36. Grotanelli, 'P., Aesop in Babylon, H Kuehne, H Nissen, J Renger (eds), Mesopotamien und Siene Nachbarn, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1982, II, pp 555-572.

37. Jacobs, Joseph, The Fables of Aesop, London 1899.

38. Lambert, W. G., Babylonian Wisdom Literature, Oxford 1960, pp 186 ff.

39. Landsberger, Julius, מתליא דסופוס: Die Fabeln des Sophos, Posen 1859.

40. W. Wright, A Short History of Syriac Literature, London: Adam and Charles Black, 1894, pp 241-242.

41. Levison, S., Die Zoologie des Talmuds, Frankfurt a/M 1858, pp 77-81 (nv(.

42. Murray, R., Aramaic and Syriac Dispute-Poems and Their Connections, M J Geller and J C Greenfield and M P Weitzman (eds), Studia Aramaica, Oxford - New York: Oxford University Press, 1995, pp 157-187.

43. Perry, B. E., Aesopica, Urbana 1952.

44. Sedlar, Jean W., India and the Greek World, Totowa, New Jersey: Rowman and Littlefield, 1980, pp 99-106.

45. Sekles, S., The Poetry of the Talmud, New York 1880, pp 57-73.

46. Schwarzbaum, H., Talmudic-Midrashic Affinities of Some Aesopic Fabels, Jewish Folklore Between East and West: Collected Papers (E Yassif, ed), Beer- Sheva: Ben-Gurion University of the Negev Press, 1989, pp 197-214 [ = Laographia, 22 (1965), pp 466-483; = Henry A Fischel (ed), Essays in Greco- Roman and related Talmudic Literature, New-York: Ktav Publishing House Inc, 1977, pp 425-442.

47. Schwarzbaum, H., The Mishle Shu'alim (Fox Fables) of Rabbi Berechiah Ha-Nakdan: A Study in Comparative Folklore and Fale Lore, Kiron, 1979.

48. Schwarzbaum, H., Jewish Folklore between East and West [A. Yassif (ed.)], Beer-Sheva: Ben-Gurion University of the Negev Press, 1989, pp 197-214.

49. Williams, R. J., The Fable in the Ancient Near East, E C Hobbs (ed), A Stubborn Faith, Dallas, 1956, pp 3-26.