חברה ותרבות בארץ ישראל במאות הראשונות לספירה

133 רשומות

 

1. אורבך, א"א, הלכות עבדים כמקור להסטוריה החברתית בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד, ציון, כה (תש"ך), עמ' 189-141 [= הנ"ל, מעולמם של חכמים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 228-179].

2. אורבך, א"א, מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל, הנ"ל, מעולמם של חכמים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 124-97.

3. אייזנשטדט, ש"נ, "היהדות הקדומה" של ובר ודפוס ההיסטוריה היהודית, תרביץ, מט (תש"ם), עמ' 421-384.

4. איילי, מ', פועלים ואומנים: מלאכתם ומעמדם בספרות חז"ל, גבעתיים תשמ"ז.

5. בארון, ש', היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל - ימי קדם, גבעתיים - רמת-גן תשכ"ז.

6. ביאל, ד', ארוס והיהודים, תרגמה: כרמית גיא, ספריית אפקים, הוצאת עם עובד, תל-אביב תשנ"ה.

7. בר-אילן, מ', הפולמוס בין חכמים לכהנים בשלהי ימי בית שני, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ב.

8. בר-אילן, מ', היחס לנשים בכמה ספרים מהספרות החיצונית, בית מקרא, לח\קלג (תשנ"ג), עמ' 152-141.

9. בר-אילן, מ', נישואין ושאלות יסוד אחרות בחברה היהודית בעת העתיקה, קתדרה, 121 (תשס"ז), עמ' 52-23.

10. ברושי, מ', אוכלוסיית ארץ-ישראל בתקופה הרומית-ביזאנטית, צ' ברס, ש' ספראי, י' צפריר, מ' שטרן (עורכים), ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי, א, ירושלים תשמ"ב, עמ' 455-442.

11. ברושי, מ', על מזונם של בני ארץ ישראל בתקופה הרומית, קתדרה, 43 (תשמ"ז), עמ' 32-15 .

12. דבורז'צקי, אסתי, "...ולא נתת חלקי בבתי-התיאטראות", התיאטרון בספרות חז"ל, א' סג"ל (עורך), תרבות התיאטרון בארץ-ישראל ובעולם הקלאסי, חיפה תשנ"ד, עמ' 68-51.

13. דה-וו, ר', חיי יום-יום בישראל בימי המקרא, תל-אביב תשכ"ט.

14. הר, מ"ד, הנישואין מבחינה סוציו-אקונומית לאור ההלכה, משפחות בית ישראל, ירושלים תשל"ו, עמ' 46-37.

15. הר, מ"ד (עורך), ההיסטוריה של ארץ-ישראל: התקופה הרומית-ביזנטית, ה, ירושלים תשמ"ה.

16. הרשברג, א"ש, יפיה והתיפותה של האשה בימי התלמוד, העתיד, ד (תרע"ב), עמ' 52-1.

17. הרשברג, א"ש, מנהגי האירוסין והנשואין בזמן התלמוד, העתיד, ה (תרע"ג) עמ' 102-75.

18. הרשברג, א"ש, העיסה מהותה ותולדותיה, דביר, ב (תרפ"ד), עמ' 100-92.

19. ינקלביץ, ר', משקלו של הייחוס המשפחתי בחברה היהודית בארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, אומה ותולדותיה, א, ירושלים תשמ"ג, עמ' 162-151.

20. לוין-כ"ץ, יעל, העקרות באגדה, תעודה, יג (תשנ"ז), עמ' 134-79.

21. נויבואר, י"י, תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד, ירושלים תשנ"ד.

22. ספראי, ז', תהליך העיור בארץ ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית, מחקרים בתולדות עם-ישראל וארץ-ישראל, ה (תש"ם), עמ' 129-105.

23. ספראי, ז', מבנה המשפחה בתקופת המשנה והתלמוד, מלאת, א (תשמ"ג), עמ' 156-129.

24. ספראי, ז', הריבוי הדמוגראפי כתהליך-יסוד בחיי הארץ בתקופת המשנה והתלמוד, א' אופנהיימר, א' כשר וא' רפפורט (עורכים), אדם ואדמה בארץ-ישראל הקדומה, ירושלים תשמ"ו, עמ' 48-20.

25. ספראי, ז', הקהילה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים תשנ"ה.

26. ספראי ש', בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה - פרקים בתולדות החברה והתרבות, ירושלים תשמ"ג.

27. פאוסט, אברהם, מבנה החברה בממלכות ישראל ויהודה במאות הח'-ז' לפנה"ס לאור הממצא הארכיאולוגי, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תש"ס.

28. פרידמן, מ"ע, אישות ומשפחה, א"א אורבך (עורך), יד לתלמוד, פרקים לדוגמה (חמ"ד חש"ד, גבעתיים תשמ"ב?), עמ' 91 ,63-59.

29. פרידמן, מ"ע, ריבוי נשים בישראל, ירושלים ותל-אביב תשמ"ו.

30. פרלמן, מ', מדרש הרפואה, תל-אביב תרפ"ו.

31. קצוף, ר', גיל נישואי בנות בישראל בתקופת התלמוד, תעודה, יג (תשנ"ז), עמ' 18-9.

32. קרויס, ש', תורת האלמנה בישראל, העתיד, ו (תרפ"ו), עמ' 76-63.

33. ראבילו, מ"א, גירושים אצל יוסף בן מתתיהו, א' רפפורט (עורך) יוסף בן מתתיהו - היסטוריון של ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית, ירושלים תשמ"ג, עמ' 164-149.

34. רובין, נ', ראשית החיים: טקסי לידה, מילה ופדיון הבן במקורות חז"ל, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב תשנ"ה.

35. רובין, נ', קץ החיים: טקסי קבורה ואבל במקורות חז"ל, תל-אביב תשנ"ז.

36. רימון, עפרה (עורכת), חולי ומרפא בימי קדם, חיפה תשנ"ו.

37. רפפורט, אוריאל, ריבוד חברתי, מבנה פוליטי ואידיאולוגיה בחברה היהודית ערב המרד הגדול, אהרן אופנהיימר, ישעיהו גפני, דניאל שוורץ (עורכים),? היהודים בעולם ההלניסטי והרומי;מחקרים לזכרו של מנחם שטרן, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: החברה ההיסטורית הישראלית, תשנ"ו , עמ' 166-147.

38. שרמר, ע', כינויי שארות ונישואי פנים בתקופת המשנה והתלמוד, ציון, ס (תשנ"ה), עמ' 35-5.

39. שרמר, ע', גיל הנישואים של גברים יהודים בארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד, ציון, סא (תשנ"ו), עמ' 66-45.

40. Aries, Philip and George Duby (eds.), A History of Private Life, I, From Pagan Rome to Byzantium, Cambridge, MA: Harvard University Press - London, 1992.

41. Avalos, Hector, Sarah J. Melcher, and Jeremy Schipper (eds.), This Abled Body: Rethinking Disabilities in Biblical Studies, Atlanta: Society of Biblical Literature, 2007.

42. Avery-Peck, Alan J., Death and Afterlife in the early rabbinic sources; the Mishnah, Tosefta, and early Midrash compilations, Judaism in late Antiquity, 4 (2000), pp 243-266.

43. Bagnall, Roger S. and Bruce W. Frier, The demography of Roman Egypt, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

44. Bar-Ilan, M., Infant Mortality in the Land of Israel in Late Antiquity, S. Fishbane and J. N. Lightstone (eds), Essays in the Social Scientific Study of Judaism and Jewish Society, Concordia University, Montreal 1990, pp 3-25.

45. C. S. Rodd, Review of "Infant Mortality in the Land of Israel in Late Antiquity", Journal for the Study of the Old Testament, 84 (1999), p. 158.

46. Bar-Ilan, M., Jewish Violence in Antiquity: Three Dimensions, Roberta Rosenberg Farber and S. Fishbane (eds), Jewish Studies in Violence, Lanham – Boulder: University Press of America, 2007, pp 71-82.

47. Bar-Ilan, M., Major trends in Jewish Society in the Land of Israel: From the 5th century BCE till the 7th century CE, Trumah, 15 (2006), pp 1-23.

48. Bar-Ilan, M., Marriage and Other Basic Problems in Ancient Jewish Society, Cathedra, 121 (2006), pp 23-52 (Hebrew).

49. Bar-Ilan, M., Some Jewish Women in Antiquity, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1998.

50. Bar-Ilan, M., The Attitude towards Mamzerim in Jewish Society in Antiquity, Jewish History, 14 (2000), pp 125-170.

51. Shaye, J. D. Cohen, Some Thoughts on "The Attitude towards Mamzerim in Jewish Society in Antiquity", Jewish History, 14 (2000), pp. 171-174.

52. Biale, David, Eros and the Jews: From Biblical Israel to Contemporary America, New York: Basic Books, 1992.

53. Boccaccini, G., Middle Judaism and its Contemporary Interpreters (1986-1992): Methodological Foundations for the Study of Judaisms, 300 BCE to 200 CE, Henoch, 15 (1993), pp 207-233.

54. Blickenstaff, Marianne, While the Bridegroom is with Them': Marriage, Family, Gender and Violence in the Gospel of Matthew, London-New York, 2005.

55. · Bodel, John and Saul M. Olyan (ed.), Household and Family Religion in Antiquity, The Ancient World: Comparative Histories, Malden, MA - Oxford: Blackwell Pub, 2009.

56. Broshi, M., Bread, Wine, Walls and Scrolls, London: Sheffield Academic Press, 2001.

57. Burn, A. R., Hic Breve Vivitur: A Study of the Expectation of Life in the Roman Period, Past & Present, 4 (1953), pp 2-31.

58. Cameron, Averil, The Mediterranean World in Late Antiquity AD 395-600, London and New York: Routledge, 1993.

59. Campbell, Ken M. (ed.), Marriage and Family in the Biblical World, Downer Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2003.

60. Cohen, Shaye, J. D., The Origins of the Matrilineal Principle in Rabbinic Law, AJS Review, 10 (1985), pp 19-53.

61. Cohen, Shaye, J. D. (ed.), The Jewish Family in Antiquity, Atlanta: Scholars Press, 1993.

62. Collins, John J., Varieties of Judaisms in the Hellenistic and Roman Periods, The Journal of Religion, 77/4 (1997), pp 605-611.

63. Cooper, John, Eat and Be Satisfied: A Social History of Jewish Food, Northvale, New Jersey: Jason Aronson Inc, 1993.

64. Daniel-Rops, Henri, Daily Life in the Time of Jesus (tr. by Patrick O'Brian), New York: The New American Library, 1962.

65. Eilberg-Schwartz, Howard, The Savage in Judaism: An Anthropology of Israelite Religion and Ancient Judaism, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1990.

66. Eilberg-Schwartz, H. (ed.), People of the Body, Albany: State University of New York Press, 1992.

67. Eyben, E., Family Planning in Graeco-Roman Antiquity, Ancient Society, 11-12 (1980), pp 5-82.

68. Feley-Harnik, Gillian, The Lord's Table: The Meaning of Food in Early Judaism and Christianity, Washington DC, 1997.

69. Fensham, F. C., The Widow and the Orphan and the Poor in the Ancient Near East, JNES, 21 (1962), pp 129-139.

70. Finsy, David A., The Social History of Palestine in the Herodian Period, Lewiston, New York, 1991.

71. Fitzmyer, J. A., Divorce among First Century Palestinian Jews, Eretz- Israel, XIV (1978), pp 103-110.

72. Flesher, Paul Virgil McCracken, Oxen, Women, or Citizens?: Slaves in the System of the Mishnah, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1988.

73. Fonrobert, Charlotte E., On Carnal Israel and the Consequences: Talmudic Studies since Foucault, JQR, 95/3 (2005), pp 462-469.

74. Freund, R., The Ethics of Abortion in Hellenistic Judaism, Helios, 10/2 (1983), pp 125-137.

75. Garnsey, Peter, Famine and Food Supply in the Graeco-Roman World, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

76. Goldblatt, Harold, Social stratification of the rabbinate of the talmudic era, Approaches to Ancient Judaism, VIII (1995), pp 19-27.

77. Gottwald, Norman K., The Hebrew Bible in its Social World and in ours, Atlanta: Scholars Press, 1993.

78. Grant, Michael and Rachel Kitzinger (eds.), Civilization of the Ancient Mediterranean: Greece and Rome, New York: Charles and Scribner's Sons, 1988.

79. Grant, Michael, Greek and Roman Historians, London and New York: Routledge, 1995, pp 59-60.

80. Gruber, Mayer I., Breast-Feeding Practices in Biblical Israel and in Old Babylonian Mesopotamia, JANES, 19 (1989), pp 61-83.

81. Henten, Jan Willem van, and Athalya Brenner (eds.), Families and Family Relations, Leiden: Deo Publishing, 2000.

82. Hamel, Gildas, Poverty and Charity in Roman Palestine, Berkeley: University of California Press, 1990.

83. Hanson, K. C., and D. E. Oakman, Palestine in the time of Jesus: Social Structures and Social Conflicts, Minneapolis: Fortress Press, 1998 (2nd Ed 2008).

84. Havic, Harriet Katherine, The Concern for the Widow and the Fatherless in the Ancient Near East: A Case Study in Old Testament Ethics, PhD Yale University 1978 (University Microfilms 1981).

85. Hobsbaum, E. J., From Social History to th History of Society, Daedalus, 100 (1971), pp 20-45.

86. Hopkins, K., Contraception in the Roman Empire, Comparative Studies in Society and History, 8 (1965-1966), pp 124-151.

87. Hopkins, K., Conquerers and Slaves, Cambridge: Cambridge University Press, 1978.

88. Horsley, Richard A., Archaeology, History and Society in Galilee, Valley Forge, Pennsylvania: Trinity Press International, 1996.

89. Horsley, Richard A, and John S. Hanson, Bandits Prophets and Messiahs, Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press, 1999.

90. Horst, van der, Pieter W., Ancient Jewish Epitaphs, Kampen: Kok Pharos, 1991.

91. Humphrey, John W., John P. Pleson and Andrew N. Sherwood, Greek and Roman Technology: A Sourcebook, London and Ney York: Routledge, 1998.

92. Jeremias, J., Jerusalem in the Time of Jesus, London 1969.

93. Johnson, M. D., The Purpose of the Biblical Genealogies, Cambridge 1969.

94. Kalmin, Richard and Seth Schwartz (ed.), Jewish culture and society under the Christian Roman empire, Leuven: Peeters, 2003.

95. Kraemer, D., Images of Childhood and Adolescence in Talmudic Literature, D Kraemer (ed), The Jewish Family: Metaphor and Memory, New York and Oxford: Oxford University Press 1989, pp 65-80.

96. Kraft, Robert A., and George W. E. Nickelsburg (eds.), Early Judaism and its Modern Interpreters, Atlanta: Scholars Press, 1986.

97. Lauterbach, J. Z., Talmudic-Rabbinic view on birth control, Central Conference of American Rabbis Yearbook, 37 (1927), pp 369-384 [=idem, Studies in Jewish Law, Custom and Folklore, New York: Ktav, 1970, pp 209-224].

98. Ling, Timothy J. M., The Judaean Poor and the Fourth Gospel, Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

99. Lowy, S., The Extent of Jewish Polygamy in Talmudic Times, JJS, 9 (1958), pp 115-138.

100. Mace, David R., Hebrew Marriage: A Sociological Study, New York: Philosophical Library, 1953.

101. Malina, Bruce J., The New Testament World - insights from cultural anthropology, Atlanta: John Knox Press, 1981.

102. Mason, S. N., Priesthood in Josephus and "the Pharisaic Revolution", JBL, 107 (1988), pp 30-45.

103. Matthews, Victor H., and Don C. Benjamin, Social World of Ancient Israel 1250-587 BCE, Peabody: Hendrickson, 1993.

104. Mayes, Andrew D. H., Sociology and the Old Testament, R E Clements (ed), The World of Ancient Israel, Cambridge - New York: Cambridge University Press, 1989, pp pp 39-63.

105. Milano, L. (ed.), Drinking in ancient societies, Padova 1994.

106. McKeating, H., Sanctions against Adultery in Ancient Israelite Society, JSOT, 11 (1979), pp 57-72.

107. Neusner, J., E. S. Frerichs, P. Borgen, R. Horsley (eds.), Essays in Tribute to Howard Clark Kee: The Social World of Formative Christianity, Philadelphia: Fortress Press, 1988.

108. Neyrey, Jerom H. (ed.), The Social World of Luke Acts: Models for Interpretation, Peabody, MA: Hendrickson Publications, 1991.

109. Park, Joseph S., Conceptions of Afterlife in Jewish Inscriptions, Tuebingen: Mohr Siebeck, 2000.

110. Patlagan, Evelyne, Birth Control in the Early Byzantine Empire, R Forster and O Ranum (eds), Biology of Man in History, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1975, pp 1-22.

111. Patterson, R. D., The Widow, The Orphan and the Poor in the Old Testament and Extra-Biblical Literature, Bibliotheca Sacra, 130 (1973), pp 223-234.

112. Leo G. Perdue, J. Blenkinsopp, John J. Collins and Carol Meyers, Families in Ancient Israel, Louisville: Westiminster John Knox Press, 1997.

113. Peskowitz, Miriam, The Gendering of Burial and Burial of Gender: Notes from Roman-Period Archaeology, JSQ, 4 (1997), pp 105-124.

114. Pilch John J., and Bruce J. Malina, Biblical Social Values and their Meaning - A Handbook, Peabody, MA: Hendrickson, 1993.

115. Pilgrim, Walter E., Good News to the Poor: Wealth and Poverty in Luke-Acts, Minneapolis: Augsburg, 1981.

116. Pitt-Rivers, J., The Fate of Shechem or The Politics of Sex: Essays in the Anthropology of the Mediterranean, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.

117. Potter, D.S., and D.J. Mattingly (eds.), Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1999.

118. Preuss, Julius, Biblisch-talmudische Medizin, Berlin 1911 (rep 1969), English translation by F Rosner as: Biblical and Talmudic Medicine, New York: Sanhedrin, 1978 (London: Jason Aronson, 1993).

119. Riddle, J. M., Contraception and Abortion from the Ancient World to the Renaisance, 1992.

120. Russel, J. C., Late Ancient and medieval Population [Transactions of the American Philosophical Society, 48/3], Philadelphia 1958.

121. Safrai, S., M. Stern (eds.), The Jewish People in the First Century, Assen - Amsterdam, 1974-76.

122. Schwartz, Daniel R., Did the Jews Practice Infant Exposure and Infanticide in Antiquity?, The Studia Philonica Annual, XVI (2004), pp 61-95.

123. Maren R. Niehoff, Response to Daniel S.(!) Schwartz, The Studia Philonica Annual, XVII, (2005), pp 99-101.

124. Schwartz, Seth, Imperialism and Jewish Society, 200 B.C.E. to 640 C.E., Princeton: Princeton University Press, 2001.

125. Scheidel, Walter, Progress and Problem in Roman Demography, W Scheidel (ed), Debating Roman Demography, Leiden - Boston - Koeln: Brill, 2001, pp 1-81.

126. Schuerer, E., The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ, ed by G Vermes and F Millar, Edinburgh 1973-79.

127. Segal, Alan F., The Other Judaisms of Late Antiquity, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1987, pp 79-108.

128. Shaw, B. D., Social Science and Ancient History: Keith Hopkins in Partibus Infidelium, Helios, 9/2 (1982), pp 17-57.

129. Spronk, K., Beatific Afterlife in Ancient Israel and in the Ancient Near East, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener, 1986.

130. Stern, M., Aspects of Jewish Society: The Priesthood and other Classes, S Safrai & M Stern (eds), The Jewish People in the first Century, II, Assen - Amsterdam, 1976, pp 561-630.

131. Theissen, G., Sociology of Early Palestinian Christianity, Philadelphia 1978.

132. Westbrook, R., Adultery in Ancient Near Eastern Law, RB, 97/2 (1990), pp 542-580.

133. Wilkins, J. D., Harvey and M. Dobson (eds.), Food in Antiquity, Exeter: University of Exeter Press, 1995.