שמות עבריים

84 רשומות

 

1. אוחנה מ', ומ' הלצר, מסורת השמות העבריים החוץ-מקראיים, חיפה תשל"ח.

2. אילן, טל, שמות החשמונאים בימי בית שני, ארץ ישראל, יט (תשמ"ז), עמ' 241-238.

3. אשל, מ"ח, שמות המשפחה בישראל, חיפה תשכ"ז.

4. בורשטיין, א', שמות ומהותם, בתוך: הנ"ל, מחביוני העבר, רמת-גן תשכ"ה ,עמ' 242-233.

5. בלקין, ש', מדרש השמות בפילון, חורב, יב (תשי"ז), עמ' 61-3.

6. בר-אילן, מ', 'השמות הפרטיים ב"דברי גד החוזה"', סיני, קיד (תשנ"ד), עמ' קט-קיט.

7. בר-אילן, מ', 'שמות של מלאכים', א' דמסקי, י' רייף וי' תבורי (עורכים), ואלה שמות: מחקרים באוצר השמות היהודיים, רמת-גן תשנ"ז, עמ' לג-מח.

8. גומפרץ, י"ג, קריאת שמות בישראל, תרביץ, כה (תשט"ז), עמ' 463-452 ;352-340.

9. גרסיאל, מ', מדרשי שמות במקרא, רמת-גן תשמ"ז.

10. דביר, י', ייעודה של השליחות בשם המקראי, תל-אביב תשכ"ט.

11. המבורגר, ב"ש, שרשי מנהג אשכנז, א, בני ברק תשנ"ה, עמ' 455-415.

12. הראובני, א', לחקר שמות בני ישראל, לשוננו, ב (תר"ץ), עמ' 395-381; ג (תר"ץ-תרצ"א), עמ' 142-126 ;48-39.

13. הרדוף, ד"מ, ילקוט השמות הפרטיים שבתנ"ך ומדרשיהם, תל-אביב תשכ"ד.

14. הרשברג, א"ש, שמות-העצם הפרטיים העבריים בתקופות הקדומות, התקופה, כב (תרפ"ד), עמ' 289-256; כה (תרפ"ט), עמ' 413-379.

15. וייטמן, ס', שמות פרטיים כמדדים תרבותיים: מגמות בזהות הלאומית של ישראלים 1982-1880, נורית גרץ (עורכת), עמדת תצפית: תרבות וחברה בארץ-ישראל, תל-אביב 1988, עמ' 151-141.

16. וילנאי, ז', שמות היישובים העבריים, לשוננו לעם, בו (טז) תשי"א.

17. זיו, י', מלחמת השמות, ארץ-ישראל, כג (תשנ"ב), עמ' 376-371.

18. חכלילי, רחל, שמות וכינויים אצל יהודים בתקופת הבית השני, ארץ-ישראל, יז (תשמ"ד), עמ' 211-188.

19. כהן, נ', שמותיהם של יהודי יב כמקור לידיעות היסטוריות, לשוננו, לא (תשכ"ז), עמ' 210-199 ;106-97.

20. כהן, נ', השם הפרטי "מרים" בתעתיק יוני ורומי, לשוננו, לח (תשל"ד), עמ' 180-170.

21. לוי, ה', שמות פרטיים שאולים משמות בעלי חיים אצל היהודים, לשוננו, ג (תר"ץ-תרצ"א), עמ' 272-265; ד (תרצ"ב), עמ' 37-32.

22. לוין, ב"א, שמו של אדם - האונומסטיקון והאמונה בתקופת המקרא, ארץ ישראל, כה (תשנ"ו), עמ' 209-202.

23. לוין, מיקי, כתובות קבר יהודיות בארץ ישראל מתקופת הבית השני, המשנה והתלמוד, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ח.

24. מוניץ, שרה, שמות בני אדם - מנהג והלכה, עבודה לשם קבלת התואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ט.

25. מייזלר (מזר), ב', למחקר השמות הפרטיים שבמקרא, לשוננו, טו (תש"ז), עמ' 44-37.

26. מרגליות, מ', לחקר השמות והכינויים בתלמוד, ירושלים תש"י.

27. נהרי, י', אגרון פרשני למדרשי שמות מקראיים (אנשים ומקומות) שנדרשו במדרשי האגדה הארצישראליים, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, תשנ"ה.

28. קאסוטו-זלצמן, מלכה, שמות יווניים בישראל, ארץ ישראל, ג (תשי"ד), עמ' 190-186.

29. קלאר, ב', מחקרים ועיונים בלשון בשירה ובספרות, תל-אביב תשי"ד, עמ' 70-47.

30. קליין, ש', לחקר השמות והכנויים, לשוננו, א (תרפ"ט), עמ' 350-325; ב (תר"ץ), עמ' 272-260.

31. קליין, ש', לחקר הכינויים והתארים, הסוקר, ה (תרצ"ז-ח), עמ' 15-3.

32. רובין, מ', קוראי שמו, חברון תשס"ב.

33. רוזן, ד', באהלי שם, ירושלים תשמ"ב.

34. רוזן, ד', פסק לי שמך, ירושלים תשמ"ג.

35. חוה שור, מדרשי-השמות העברים בפרשנות האליגורית של פילון, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור, אוניברסיטת תל-אביב, תל-אביב תשנ"א.

36. שור, י"ה, שמות אנשים בספרי רז"ל, החלוץ, ט (תרל"ד), עמ' 83-1; י (תרל"ח), עמ' 32-1.

37. שטאל, א', שמות משפחה יהודיים, ירושלים תשל"ח.

38. Albertz, R., Persoenliche Froemmigkeit und offzielle Religion, Stuttgart: Cawler, 1978.

39. Astour C. Michael, Hellenosemitica: An ethnic and cultural study in West Semitic Impact on Mycenaean Greece, Leiden: E J Brill, 1965.

40. Beider, A., A Dictionary of Jewish Surnames from the Russian Empire, Teaneck, NJ: Avotaynu, 1993.

41. Bentz, I. L., Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions, Rome 1982.

42. Bobrova, Lara, and Alexander Militarev, From Mesopotamia to Greece: to the Origin of Semitic and Greek Star Names, Hannes D Galter (ed), Die Rolle der Astronomie in den Kulturen Mesopotamiens, Graz 1993, pp 307-329.

43. Cohen, Naomi, Rabbi Meir: A Descendent of Anatolian Proselytes - New Light on his Name and the Historic Kernel of the Nero Legend in Gittin 56a, JJS, 23/1 (1972), pp 51-59.

44. Cohen, Naomi, Jewish Names as Cultural Indicators in Antiquity, JSJ, 7 (1976), pp 97-128.

45. Cohen, Naomi, The Names of the Translators in the Letter of Aristeas: A Study in the Dynamics of Cultural Transition, JSJ, 15 (1984), pp 32-64.

46. Demsky Aaron, Joseph A. Reif, Joseph Tabory (eds.), These are the Names: Studies in Jewish Onomastics, Ramat-Gan: Bar-Ilan University Press, 1997.

47. Fowler, Jeaneane D., Theophoric Personal Names in Ancient Hebrew, Sheffield: JSOT, 1988.

48. Feaser, P. M. and E. Matthews (eds.), a Lexicon of Greek Personal Names, Oxford: Clarendon Press, 1987.

49. Gardiner, A., The Theory of Proper Names, 2nd ed, London: Oxford University Press, 1954.

50. Gardiner, Alan H., Ancient Egyptian Onomasica, Oxford: OUP 1947.

51. Goitein, S. D., A Mediterranean Society, III, The Family, Berkeley - Los Angelos - London: University of California Press, 1978, pp 6-14.

52. Grabbe, L., Etymology in Early Jewish Interpretation: The Hebrew Names in Philo, Atlanta: Scholars Press, Brown Judaic Studies, 1988.

53. Gray, G. B., Studies in Hebrew Proper Names, London: Adam & Charles lack, 1896.

54. Hachlili, Rachel, Personal Names, Family Names and Nicknames in the Second Temple Period, Jan Willem van Henten and Athalya Brenner (eds), Families and Family Relations, Leiden: Deo Publishing, 2000, pp 83-115.

55. Horst, Pieter W. van der, Ancient Jewish Epitaphs, Kampen: Kok Pharos, 1991.

56. Ilan, Tal, Notes on the Distribution of Jewish Women's Names in Palestine in the Second Temple and Mishnaic Periods, JJS, 40 (1989), pp 186-200.

57. Ilan, Tal, Lexicon of Jewish Names in Late Antiquity, Part 1, Palestine 330 B.C.E.- 200 C. E., Tuebingen 2002.

58. Junker, H., Die Aegyptischen Personnamen, Gluckstadt-Hamburg, 1952.

59. Kornfeld, Walter, Onomastica Aramaica aus Aegypten, Wien 1978.

60. Lauterbach, J. Z., The Naming of Children in Jewish folklore, ritual and practice, Central Conference of American Rabbis Yearbook, 42 (1932), pp 316-360 [=idem, Studies in Jewish Law, Custom and Folklore, Ktav (New York), 1970, pp 30-74].

61. Lawson, Edwin D., Personal Names and Naming: An Annotated Bibliography, New York - Westport, Connecticut - London: Greenwood Press, 1987.

62. Layton, S. C., Archaic Features of Canaanite Personal Names in the Hebrew Bible, Atlanta, Georgia 1990.

63. Lipinski, E., Studies in Aramaic Inscriptions and Onomastics, I, Leuven, 1975.

64. Ljung, Inger, Silence or Suppression: Attitudes towards women in the Old Testament, Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1989, pp 15-28.

65. Millard, A. R., The Persian Names in Esther and the Reliability of the Hebrew Text, JBL, 96/4 (1977), pp 481-488.

66. Mussies, G., Jewish Personal Names in some Non-Literary Sources, J W van Henten and P W van der Horst (eds), Studies in Early Jewish Epigraphy, E J Brill, Leiden - New York - Koeln, 1994, pp 242-276.

67. Noth, M., Die israelitischen Personennamen im Rahmen der gemein- semitischen Namengebung, Stuttgart 1928.

68. Pardee, D., An Evaluation of the Proper Names from Ebla from a West Semitic Perspective: Pantheon Distribution According to Genre, Eblaite Personal Names And Semitic Name Giving: Papers of a Symposium Held in Rome July 15-17, 1985 - Archivi Reali di Ebla, Studi, vol 1, Rome 1988, pp 119-151.

69. Ranke, H., Early Babylonian Personal Names from the Published Tablets of the So-Called Hammurabi Dynasty (B.C. 2000), Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1905.

70. Schalit, A., Namenwoerterbuch zu Flavius Josephus, E J Brill, Leiden, 1968.

71. Schwennen, Juergen, Biblische Eigennamen, Neuhausen - Stuttgart, 1995.

72. Silverman, M. H., Religious Values in the Jewish Proper Names at Elephantine, Neukirchener Verlag Neukirchen-Vluyn, Verlag Butzon & Bercker Kevelaer, 1985.

73. Sidi, Smadar Shir, The Complete Book of Hebrrew Baby Names, San Francisco: Harper, 1989.

74. Singerman, R., Jewish and Hebrew Onomastics: A Bibliography, New York & London: Garland Publishing, 1977.

75. Stamm, J. J., Hebraeische Frauennamen, Supplements to Vetus Testamentum, 16 (1967), pp 301-339.

76. Tallqvist, Knut L., Assyrain Personal Names, Hildsheim: Georg Plms, 1914.

77. Tigay, J. H., Israelite Religion: The Onomastic and Epigraphic Evidence, Patrick D Miller (and others, eds), Ancient Israelite Religion, Essays in Honor of Frank Moore Cross, Philadelphia: Fortress, 1987, pp 157-194.

78. Weil, Shalva, Names and Identity among the Bene Israel, Ethnic Groups, 1 (1977), pp 201-219.

79. Williams, Margaret H., Palestinian Jewish Personal Names in Acts, Richard Bauckham (ed), The Book of Acts in its First Century Setting, Vol 4: Palestian Setting, Grand Rapids: Eerdmans, 1995, pp 79-114.

80. Zadok, R., Notes on the Biblical and Extra-Biblical Onomasticon, JQR, 71 (1980), pp 107-117.

81. Zadok, R., The Pre-Hellenistic Israelite Anthroponymy and Prosopography, Leuven: Uigeverij Peeters, 1988.

82. Zadok, R., Zur Struktur der nachbiblischen juedischen Personennamen semitischen Ursprungs, Trumah, 1 (1989), pp 243-343.

83. Zadok, R., On the Post-Biblical Jewish Onomasticon and its Background, A Kasher, A Oppenheimer (eds), DOR Le-DOR, Tel-Aviv 1995, pp V-XXVII.

84. Zunz, L., Namen der Juden, Leipzig 1837.