דברי גד החוזה

14 רשומות

 

1. Eichhorn, Johann Gottfried, Allgemeina Bibliothek der Biblischen Literatur, Leipzig 1787-1789, I, pp 925-934; II, pp 567-583.

2. ויזל, נ"ה, מגיד חדשות, המאסף, ו (תק"ן), עמ' קכט-קס .

3. Schechter, S. Z., Notes on Hebrew MSS in the University Library at Cambridge, JQR, (os) 6 (1894), pp 136-145.

4. Abrahams, I., The Words of Gad the Seer, Livre d'Hommage a la memoir du Dr Samuel Poznanski, (Varsovie: edit par le comite de la grande synagogue a Varsovie, 1927; rep Jerusalem: publisher not mentioned, 1969), pp 8-12.

5. בר-אילן, מ', מקורו הגיאוגראפי של "דברי גד החוזה", דברי הקונגרס העולמי העשירי למדעי היהדות, ירושלים תש"ן, א, עמ' English Abstract) 126-119).

6. Bar-Ilan, M., The Date of The Words of Gad the Seer, JBL, 109/3 (1990), pp 477-493.

7. Lieberman, A. A., Again: The Words of Gad the Seer, JBL, 111/2 (1992), pp 313-314.

8. 100-74 'בר-אילן, מ', ספרים מקוצ'ין, פעמים, 52 (תשנ"ב), עמ.

9. .בר-אילן, מ', השמות הפרטיים ב"דברי גד החוזה", סיני, קיד (תשנ"ד), עמ' קט-קיט.

10. Bar-Ilan, M., The Discovery of The Words of Gad The Seer, Journal for the Study of Pseudepigrapha, 11 (1993), pp 95-107 (appeared in 1995).

11. בר-אילן, מ', מקבילות במקרא וב"דברי גד החוזה", בית-מקרא, מב\ד (תשנ"ז), עמ' 355-343.

12. Bar-Ilan, M., Some Jewish Women in Antiquity, Atlanta, GA: Scholars Press (Brown Judaic Studies 317), 1998, pp 9-13, 93-94.

13. Bar-Ilan, M., The Words of Gad the Seer: The Author's Opponents and the Date of Its Composition, Review of Rabbinic Judaism, 101 (2007), pp 1-10.

14. בר-אילן, מ', דברי גד החוזה, פרטים על כתב היד, תצלום עמוד מכתב היד וחלק מהטקסט של 'דברי גד החוזה'.