ביבליוגראפיה לספרות החיצונית

84 רשומות

 

1. בר-כוכבא, ב', מלחמות החשמונאים: ימי יהודה המכבי, ירושלים תשמ"א.

2. גרינץ, י"מ (מהדיר), ספר יהודית, ירושלים תשמ"ו.

3. הברמן, א"מ, חדשים גם ישנים, ירושלים תשל"ו.

4. הרטום, א"ש (מהדיר), הספרים החיצוניים, תל אביב תשכ"ט.

5. טלשיר, צ', עזרא החיצוני - מקור ותרגום, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית, ירושלים תשמ"ד.

6. ילין, א' (מהדיר), ספר אחיקר החכם, מהדורה שניה, ירושלים תרצ"ח.

7. כהנא, א' (מהדיר), הספרים החיצונים, מהדורה שניה, מסדה, תל אביב תשט"ז.

8. ליכט, י' (מהדיר), ספר חזון עזרא, ירושלים תשכ"ה.

9. ליכט, י', ספר מעשי ירמיהו, בר-אילן, א (תשכ"ג), עמ' 80-66.

10. סגל, מ"צ (מהדיר), ספר בן-סירא השלם, מהדורה שניה, ירושלים תשל"ב.

11. פריד, נ', נוסח עברי חדש של מגילת אנטיוכוס, סיני, לג (תשכ"ט), עמ' צז-קמ.

12. צורן, ג', (מתרגם), הוידוי והתפילה אשר לאסנת בת פוטיפרע הכהן, דפים למחקר בספרות, ב (1985), עמ' 113-83.

13. צייטלין, ש"ז, התוספות לאסתר, בית מקרא, יט (תשל"ד), עמ' 349-345.

14. קליין, ש', על הספר Vitae Prophetarum, נ"ה טורטשינר (ואחרים, עורכים), ספר קלוזנר, תל אביב תרצ"ז, עמ' 209-189.

15. שייבר, א', דף נוסף מספר בן סירא בעברית, ש' ישראלי, נ' לאם, י' רפאל (עורכים), ספר היובל לכבוד י"ד סולובייצ'יק, ירושלים - ניו יורק תשמ"ד, עמ' תתשעט-תתשפה.

16. Charlesworth, James H., (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha, New York: Doubleday & Company, 1983-85.

17. Sparks, H. F. D. (ed.), The Apocryphal Old Testament, Oxford: Oxford University Press, 1984.

18. אלון, מ', המשפט העברי, מהדורה שלשית, ירושלים תשמ"ח, עמ' 848-844.

19. בר-אילן, מ', היחס לנשים בכמה ספרים מהספרות החיצונית, בית מקרא, לח\קלג (תשנ"ג), עמ' 152-141.

20. גברייהו, ח"מ, שמעון בן סירא - דמות של חכם בירושלים, ש' קודש (עורך), ספר דוד גרוס, ירושלים תשמ"ג, עמ' 274-256.

21. גוטמן, י', מוצאה ומגמתה העקרית של "אגרת אריסטיאס", הגרן, י (תרפ"ח), עמ' 59-42.

22. גייגר, י', ספר מעשי יהודה המקבי: על פן אחד של ההיסטוריוגראפיה ההלניסטית, ציון, מט (תשמ"ד), עמ' 8-1.

23. גיל, מ', עיונים בספר חנוך, א' אופנהיימר וא' כשר (עורכים), דור לדור, משלהי תקופת המקרא ועד חתימת התלמוד, קובץ מחקרים לכבוד יהושע אפרון, ירושלים תשנ"ה, עמ' 200-155.

24. גרינפילד, ח"י, מסע נבוכדנאצר בספר יהודית, ידיעות בחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה, כח (תשכ"ה), עמ' 208-204.

25. גרינץ, י"מ, פרקים בתולדות בית שני, ירושלים תשכ"ט, עמ' 77-49.

26. דימנט, דבורה, ההסטוריה על פי חזון החיות, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ב (תשמ"ב), עמ' 37-18.

27. דימנט, דבורה, ירושלים והמקדש בחזון החיות (חנוך החבשי פה-צ) לאור השקפות כת מדבר יהודה, שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, ה-ו (תשמ"ב), עמ' 193-177.

28. הדס, מ', ספר יהודית והרומן היווני, אשכולות, ג (תשי"ט), עמ' 48-45.

29. הוניג, ש"ב, "דור שבן דוד בא" - חקירה ב"כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב" במאמרי חז"ל ובספר ברית דמשק ויחסם לחזון האפוקליפטי "עלית משה", מ' כרמלי (עורך), ספר זכרון לשמואל בלקין, ניו יורק תשמ"א, עמ' 147-142.

30. הלצר, מ', עכו Okina - בספר יהודית ובעיית לשון כתיבת הספר, ארץ ישראל, יט (תשמ"ז), עמ' 247-246.

31. הרן, מ', האסופה המקראית, ירושלים תשנ"ו.

32. ורמן, כנה, עיצוב מאורעות דור המבול בספר היובלים, תרביץ, סד (תשנ"ה), עמ' 202-183.

33. זרון, א', שיטתו של בעל קדמוניות המקרא, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת תל אביב, תשל"ג.

34. טלשיר, צ', עזרא החיצוני - דיוקן של תרגום מילולי, קונגרס עולמי למדעי היהדות, 8 (תשמ"א), כרך א, עמ' 52-47.

35. כוכבי, ש', המקורות הכתובים של ספר מקבים א': תורת המקורות של ק. ד. שונק, בית מקרא, צד (תשמ"ג), עמ' 290-278.

36. ליכט, י', הניסיון במקרא וביהדות של תקופת הבית השני, ירושלים תשל"ג, עמ' 74-48.

37. ליכט, י', משמעו של ספר צוואת איוב, הקונגרס העולמי הששי למדעי היהדות, ירושלים תשל"ט, א, עמ' 152-147.

38. מנדלס, ד', "חוקת המלך" במגילת המקדש והמצע הרעיוני של הסימפוסיונים באגרת אריסטיאס לפילוקרטס, שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, ג (תשל"ט), עמ' 252-245.

39. סגל, מ"צ, מוצאו של המלך המשיח לפי ספר צוואות בני יעקב, תרביץ, כא (תש"י), עמ' 136-129.

40. סוגין, י"א, נבואה ואפוקליפטיקה ביהדות של ימי בית שני, א' אופנהיימר, א' רפפורט ומ' שטרן (עורכים), פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני: ספר זיכרון לאברהם שליט, ירושלים תשמ"א, עמ' 458-453.

41. סוויפט, מ', ספרים חיצונים בהלכה, צ"י צימלס (ואחרים, עורכים), ספר היובל תפארת ישראל לכבוד הרב ישראל ברודי, לונדון תשכ"ז, עמ' 218-205.

42. סטון, מ', מחקרים בספריית הפטריארכיה הארמנית 1970-1967 ומשמעותם למדעי היהדות, תרביץ, מא (תשל"ב), עמ' 169-157.

43. ספראי, ז', מדרש ויסעו - מלחמת בני יעקב בדרום השומרון, סיני, ק (תשמ"ז), עמ' תריג-תרכז.

44. פלוסר, ד', הספר החיצוני "עליית ישעיהו" והכת של ים-המלח, ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה, יז (תשי"ג), עמ' 46-28.

45. צייטלין, ש"ז, הספרים "אסתר" ו"יהודית" - מקבילה, בית מקרא, יט (תשל"ד), עמ' 359-337.

46. צ'ריקובר, א', היהודים בעולם היווני והרומי, ירושלים תשכ"א.

47. קיסטר, מ', לתולדות כת האיסיים: עיונים בחזון החיות, ספר היובלים וברית דמשק, תרביץ, נו (תשמ"ז), עמ' 18-1.

48. קיסטר, מ', לפירושו של ספר בן-סירא, תרביץ, נט (תש"ן), עמ' 378-303.

49. קפלן, ח', הלכה בספר היובלות, חורב, א (תרצ"ד), עמ' 99-92.

50. קפלן, ח', הלשון המקורית של ספר חנוך, חורב, ב (תרצ"ו), עמ' 309-297.

51. רבינוביץ, ל"י, ההלכה בספר בן-סירא, דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות, ירושלים תשכ"ז, א, עמ' 148-145.

52. רפלד, מ', מגילת אנטיוכוס - ביבליוגרפיה נבחרת, בתוך: ד' שפרבר, מנהגי ישראל, ה, ירושלים תשנ"ה, עמ' קיז-קכ.

53. תא-שמע, י', לפירושו של קטע מספר היובלות, בית-מקרא, יא\כה-כו (תשכ"ו), עמ' 102-99.

54. Bar-Ilan, Meir, Some Jewish Women in Antiquity, Atlanta, GA: Scholars Press (Brown Judaic Studies 317), 1998 (Abstract).

55. Black, M., A Bibliography on 1 Enoch in the Eighties, JSP, 5 (1989), pp 3-16.

56. Charlesworth, James H. assisted by P. Dykers and M. J. H. Charlesworth, The Pseudepigrapha and Modern Research with a Supplement, Ann Arbor: Scholar Press, 1981.

57. Collins, John J., The Place of Apocalypticism in the Religion of Israel, Patrick D Miller (and others, eds), Ancient Israelite Religion, Essays in Honor of Frank Moore Cross, Fortress, Philadelphia 1987, pp 539-558.

58. Collins, John J., The Genre Apocalypse in Hellenistic Judaism, D Hellholm (ed), Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East, 2nd ed, J C B Mohr, Tuebingen 1989, pp 531-548.

59. Collins, John J., The Apocalyptic Imagination: An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, 2nd Edition, Grand Rapids, Michigan - Cambridge: William B Eerdmans Publishing Company, 1998.

60. Davidson, M. J., Angels at Qumran, Sheffield: JSP (Sup Ser 11), 1992.

61. Ginzberg, L., Some Observations of the Attitude of the Synagogue towards the Apocalyptic-Eschatological Writings, JBL, 41-42 (1922-23), pp 115-136.

62. Greenfield Jonas C., and M. Stone, Two Notes on the Aramaic Levi Document, Harold W Attridge, John J Collins and Thomas H Tobin (eds), Of Scribes and Scrolls, Studies on the Hebrew Bible, Intertestamental Judaism, and Christian Origins, Presented to John Strugnell, Lanham - New York - London: University Press of America, 1990, pp 153-161.

63. Hanson, P. D., (ed.), Visionaries and Their Apocalypses, Philadelpia: Fortress Press, 1983.

64. Himmelfarb, Martha, Tours of Hell: The Development and Transmission of an Apocalyptic Form in Jewish and Christian Literature, PhD, University of Pennsylvania (University Microfilms International) 1981.

65. Himmelfarb, Martha, R. Moses the Preacher and the Testaments of the Twelve Patriarchs, AJS Review, 9 (1984), pp 55-78.

66. Himmelfarb, Martha, The Temple and the Garden of Eden in Ezekiel, the Book of the Watchers, and the Wisdom of ben Sira, J Scott & P Simpson-Housley (eds), Sacred Places and Profane Spaces, New York - Westport, Connecticut - London, 1991, pp 63-78.

67. Himmelfarb, Martha, Ascent to Heaven in Jewish and Christian Apocalypses, New York - Oxford: Oxford University Press, 1993.

68. Jonge, M., de, The Testaments of the Twelve Patriarchs: Central Problems and Essential Viewpoints, Aufstieg und Niedergang der Roemischen Welt, Berlin - New York 1987, II 20 1 pp 359-420.

69. Kugel, J., Reuben's Sin with Bilhah in the Testament of Reuben, David P Wright, David N Friedman and A Hurvitz (eds), Pomeganates and Golden Bells, Studies in Biblical, Jewish, an Near Eastern Ritual, Law, and Literature in Honor of Jacob Milgrom, Winona Lake: Eisenbrauns, 1995, pp 525-554.

70. Lange, N., de, Apocrypha: Jewish Literature of the Hellenistic Age, New York: The Viking Press, 1978.

71. McNamara, Martin, Intertestamental Literature, Wilmington, Delaware: Michael Glazier, 1983.

72. Marcus, R., Law in the Apocrypha, New York 1966.

73. Meier, John P., The Quest for the Historical Pharisee: A Review Essay on Roland Deines, Die Pharisaeer, CBQ, 61 (1999), pp 713-722.

74. Nickelsburg, G. W. E., Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah, Philadelphia: Fortress Press 1981.

75. Reeves, John, C., (ed.), Tracing the Threads: Studies in the Vitality of Jewish Pseudepigrapha, Atlanta, Georgia: Scholars Press, 1994.

76. Reiterer, F. V., Bibliographie zur Ben Sira (BZAW 266), Berlin - New York 1988.

77. Roth, C., Ecclesiasticus in the Synagogue Service, JBL, 71 (1952), pp 171-178.

78. Rost, Leonhard, Judaism Outside the Hebrew Canon, Nashville: Abingdon, 1971.

79. Sacchi, P., Jewish Apocalyptic and its History, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1990.

80. Smith, M., Pseudepigraphy in the Israelite Literary Tradition, Kurt von Fritz (ed), Pseudepigrapha, I, Geneve: Vandaeuvres, 1971, pp 189-215.

81. Stone, M. E., (ed.), Jewish Writings of the Second Temple Period: Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus, Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum 2, Philadelphia: Fortress, 1984.

82. Stone, M. E., Selected Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha, Leiden: Brill, 1991.

83. Stone, M. E., Testament of Naphtali, JJS, 47 (1996), pp 311-321.

84. Wasserstrom, Steven M., Jewish Pseudepigrapha and Qisas al-Anbiya, B. H. Hary, J. L. Hayes and F. Astern (eds.), Judaism and Islam: Baoundaries, Communication and Interaction, Essays in Honor of William M. Brinner, Leiden – Boston – Koln: Brill, 2000, pp. 237-256.