ביבליוגראפיה בקורס: תפילה, תלמוד, הלכה ומנהג

7 קטגוריות

 

ביבליוגראפיה (2)

1. רפלד מ', וי' תבורי, סידור הנאו שפ"ח (מהדורה פקסימילית), אוניברסיטת בר-אילן [רמת-גן] תשנ"ד.

2. תבורי, י', רשימת מאמרים בענייני תפילה ומועדים, קרית ספר, מוסף לכרך סד ירושלים תשנ"ב-תשנ"ג.סידורים מומלצים (3)

1. בער, ז', סדור עבודת ישראל, רעדעלהיים תרכ"ח.

2. גולדשמידט, ד', מחזור לימים נוראים, ירושלים תש"ל.

3. זילברמן, י', שערי תפילה - סדור (נוסח ספרד), תל-אביב תשמ"ט.ספרי מחקר ועיון (17)

1. אבן-ישראל (שטיינזלץ), הסידור והתפילה, תל-אביב תשנ"ד.

2. אלבוגן, י"מ, התפילה בישראל בהתפתחותה ההיסטורית, תל אביב תשל"ב.

3. בר-אילן, מ', סתרי תפילה והיכלות, רמת-גן תשמ"ז.

4. ברלינר, א', כתבים נבחרים, א, ירושלים תש"ה.

5. היינימן, י', התפילה בתקופת התנאים והאמוראים, מהדורה שניה, ירושלים תשכ"ו.

6. היינימן, י', עיוני תפילה, ירושלים תשמ"א.

7. חזן, א', פיוטים וקטעי תפילה מן הסידור, משרד החינוך והתרבות תשל"ט.

8. חמיאל, ח' (עורך), מעיינות - מאסף לענייני חינוך והוראה, ח, ירושלים תשכ"ה.

9. יעבץ, ז', מקור הברכות, סדור עבודת הלבבות, ירושלים תשכ"ו.

10. יעקבסון, י', נתיב בינה, ה' חלקים, תל אביב תשכ"ד-תשל"ט.

11. לוי, א', יסודות התפילה, תל אביב תשכ"ב.

12. קארל, צ', מחקרים בתולדות התפילה, תל אביב תש"י.

13. Hoffman, Lawrence A., Jewish Liturgy and Jewish Scholarship, J Neusner (ed), Judaism in Late Antiquity, Leiden: EJ Brill, 1995, Part I, pp 239-266.

14. Liebreich, L. J., Aspects of the New Year Liturgy, HUCA, 34 (1963), pp 125-176.

15. Reif, Stefan C., Prayer in Early Judaism, Renate Egger-Wenzel and Jeremy Corley (eds), Prayer from Tobit to Qumran, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2004, pp 439-464.

16. Sarason, R. S., The Modern Study of Jewish Liturgy, J Neusner (ed), The Study of Ancient Judaism, I, New York 1981, pp 105-187.

17. Tabory, J., Prayers and Berakhot, S Safrai, Z Safrai, J Schwartz and Peter J Tomson (eds), The Literature of the Sages, part II, Assen: Royal Van Gorcum - Fortress Press, 2006, pp 281-326.סדרי תפילה מהגניזה (16)

1. אסף, ש', מספרות הגאונים, ירושלים תרצ"ג, עמ' 89-71.

2. אסף, ש', מסדר התפילה בארץ ישראל, י' בער (עורך), ספר דינבורג, ירושלים תש"ט, עמ' 131-116.

3. וידר, נ', לחקר מנהג בבל הקדמון, תרביץ, לז (תשכ"ח), עמ' 264-240 ;157-135.

4. יהלום, י', מחזור ארץ-ישראל: קודקס הגניזה, ירושלים תשמ"ז.

5. יהלום, י', בחזרה ל'מחזור ארץ-ישראל - קודקס הגניזה, קרית ספר, סג (תש"ן), עמ' 206-189.

6. לוגר, י', תפילת העמידה לחול לפי הגניזה הקהירית, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשנ"ב.

7. מרגליות, מ', הלכות ארץ ישראל מן הגניזה, ירושלים תשל"ד.

8. פליישר, ע', פיוט ותפילה ב'מחזור ארץ ישראל - קודקס הגניזה, קרית ספר, סג (תש"ן), עמ' 262-207.

9. Abrahams, I., The Lost "Confession" of Samuel, HUCA, 1 (1924), pp 377-385.

10. Laytner, Anson, Arguing with God: A Jewish Tradition, Northvale, New Jersey - London: Jason Aronson, 1990.

11. Mann, J., Genizah Fragments of the Palestinian Order of Service, HUCA, II (1925), pp 269-338.

12. Miller, Patrick D., They Cried to The Lord, Minneapolis: Fortress Press, 1994.

13. Newman, Judith H., Praying by the Book: The Scriptualization of Prayer in Second Temple Judaism, Atlanta Georgia: Scholars Press, 1999.

14. Sarna, Nahum M., On the Book of Psalms: Exploring the Prayers of Ancient Israel, New York: Schoken Books, 1993.

15. Schechter, S., Genizah Specimens, JQR (os), 10 (1898), pp 654-659.

16. Wieder, N., The Old Palestinian Ritual - New Sources, JJS, 4 (1953), pp 30-37.פייטני ארץ-ישראל (1)

1. ויסנשטרן, נ', פיוטי יוחנן הכהן בריבי יהושע: מהדורה מדעית ומבוא, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, האוניברסיטה העברית ירושלים תשמ"ד.Old and New (2)

1. Bekkum, Wout Jac., van, Hebrew Poetry from Late Antiquity: Liturgical Poems of Yehudah, Critical Edition with Introduction and Commentary, Leiden - Boston - Koeln, Brill, 1998.

2. Langer, Ruth, Birkat Betulim, Proceedings of the American Academy for Jewish Research, 61 (1995), pp 53-94.Auf Deutsch (3)

1. Bamberger, S., Sidur Sefat Emet, Basel: Victor Goldschmidt, 1982.

2. Hirschhorn, S., Tora, Wer wird dich nun erheben? פיוטים ממגנצא, Gerlingen: Schneider, 1995.

3. Scheuer, J., Siddur Schma Kolenu, Basel - Zuerich: Morascha, 1996.