כתתיות יהודית בימי בית שני

139 רשומות

 

1. אופנהיים, ח', מחלוקת הפרושים ומתנגדיהם בענין עבודת יום הכפורים, בית תלמוד, ד (תרמ"ד), עמ' 271-268.

2. אמיר, ש', האיום בחופש: דרכי השפעה של כתות, תל-אביב תשנ"ב.

3. אלבק, ח', למחלוקת הפרושים והצדוקים בענייני המקדש וקדשיו, סיני, נב (תשכ"ג), עמ' א-ח.

4. אלון, ג', עמדת הפרושים כלפי שלטון רומי ובית הורדוס, בתוך: הנ"ל, מחקרים בתולדות ישראל, תל-אביב תשכ"ז, א, עמ' 47-26.

5. באומגרטן, א"י, קומראן והכתתיות ביהדות בתקופת בית שני, מ' ברושי, ש' טלמון, ש' יפת וד' שוורץ (עורכים), מגילות מדבר-יהודה: ארבעים שנות מחקר, ירושלים תשנ"ב, עמ' 151-139.

6. באומגרטן, א"י, מקומה של המחלוקת כגורם לפלגנות כיתתית, ג' ברין ובלהה ניצן (עורכים), יובל לחקר מגילות ים המלח, ירושלים תשס"א, עמ' 165-155.

7. באומגרטן, א"י, הכיתתיות בימי הבית השני: מסה היסטורית-חברתית-דתית, תל-אביב תשס"ב.

8. גרינולד, א', לבעיית הכיתתיות בימי בית שני, קתדרה, 92 (תשנ"ט), עמ' 184-177.

9. בן-שלום, י', בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי, ירושלים תשנ"ג.

10. בריל, נ', המחלוקת בין הפרושים והצדוקים על מעשה פרה אדומה, בית תלמוד, א (תרמ"א), עמ' 245-240; 278-270.

11. בער, י', מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל, ירושלים תשמ"ו, א, עמ' 470-458.

12. בק, ל', בשלהי ימי בית שני: הפרושים - ספרי הבשורה, ירושלים תשכ"ג.

13. גייגר, א', המקרא ותרגומיו, ירושלים תש"ט, עמ' 102-69.

14. גייגר, א', כתבים נבחרים, ורשה תר"ע.

15. גרינץ, י"מ, פרקים בתולדות בית שני, ירושלים תשכ"ט, עמ' 142-105.

16. דרנבורג, י', משא ארץ ישראל, פטרבורג תרנ"ו (דפוס צילום, ירושלים [תש"ל]), עמ' 243-241 ;92-86 ;74-60 ;39-32.

17. הר, מ"ד, מי היו הבייתוסים?, דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות, ירושלים תשמ"א, ג, עמ' 20-1.

18. הרכבי, א"א, לקורות הכתות בישראל, בתוך: צ' גראטץ, דברי ימי ישראל, תרגם: ש"פ רבינוביץ, ורשה תרנ"ד, ג, עמ' 511-493.

19. זוסמן, י', חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר-יהודה, תרביץ, נט (תש"ן), עמ' 76-11.

20. טהון, י', הכתיות בישראל, ספר זכרון לכבוד הד"ר שמואל אברהם פוזננסקי, ורשה תרפ"ז, עמ' קצג-רג.

21. טוב, ע', על מצב המחקר: מגילות קומראן לאור המחקר החדש, מדעי היהדות, 34 (תשנ"ד), עמ' 67-37.

22. טשרנוביץ, ח', תולדות ההלכה, ניו יורק תרצ"ו, א-ב, עמ' 345-260.

23. כץ, ב"צ, פרושים, צדוקים, קנאים, נוצרים, ירושלים תש"ח.

24. לוין, י"ל, הקנאים בסוף תקופת בית שני כבעיה היסטוריוגראפית, קתדרה, 1 (תשל"ו), עמ' 48-39.

25. לוין, י"ל, על המעורבות הפוליטית של הפרושים בתקופת הורדוס ובימי הנציבים, קתדרה, 8 (תשל"ח), עמ' 28-12.

26. לוין, י"ל, המאבק הפוליטי בין הפרושים לצדוקים בתקופה החשמונאית, א' אופנהיימר, א' רפפורט ומ' שטרן (עוררכים), פרקים בתולדות ירושלים בימי בית שני - ספר זיכרון לאברהם שליט, ירושלים תשמ"א, עמ' 83-61.

27. מנטל, ח"ד, מגילת תענית והכיתות, בתוך: הנ"ל, אנשי כנסת הגדולה, (תל-אביב), תשמ"ג, עמ' 223-213.

28. נועם, ורד, בית שמאי וההלכה הכיתתית, מדעי היהדות, 41 (תשס"ב), עמ' 67-45.

29. סופר, ע', "מפני תרעומתן של מינים", סיני, צט (תשמ"ו), עמ' לח-מז.

30. סטולמן, א', כתתיות ביהדות - גלגל חוזר?, אקדמות, ו (תשנ"ט), עמ' 106-89.

31. פינקלשטיין, א"א, הפרושים ואנשי כנסת הגדולה, ניו-יורק תש"י.

32. פינקלשטיין, א"א, מסורת עתיקה של ראשיתם של הצדוקים והביתוסים, מחקרים ומסות לכבוד אברהם א ניומן, פילדלפיה תשכ"ב, עמ' 622-639.

33. פלוסר, ד', כת מדבר יהודה והשקפותיה, ציון, יט (תשי"ד), עמ' 103-89.

34. פלוסר, ד', כת מדבר יהודה והפרושים, מולד, יט, (תשכ"א), עמ' 458-456.

35. פלוסר, ד', הפרושים וחסידי הסטוא לפי יוסיפוס, עיון, יד (תשכ"ד), עמ' 329-318.

36. פלוסר, ד', פרושים, צדוקים, ואסיים בפשר נחום, מ' דורמן, ש' ספראי ומ' שטרן (עורכים), מחקרים בתולדות ישראל ובלשון העברית, תל-אביב תש"ל, עמ' 168-133.

37. פלק, ז', להוציא מלבם של בייתוסים, סיני, פד (תשל"ט), עמ' פט-צא.

38. צייטלין, ש"ז, הצדוקים והפרושים - פרק בהתפתחות ההלכה, חורב, ג (תרצ"ז), עמ' 89-56.

39. צייטלין, ש"ז, הפרושים, חורב, ה (תרצ"ט), עמ' 42-27.

40. קיסטר, מ', לתולדות כת האיסיים - עיונים בחזון החיות, ספר היובלים וברית דמשק, תרביץ, נו (תשמ"ז), עמ' 18-1.

41. קנוהל, י', פולמוס הכיתות בימי בית שני והאסכולות הכהניות שבתורה: שאלת שיתוף העם בעבודת המקדש במועדים, תרביץ, ס (תשנ"א), עמ' 146-139.

42. רגב, א', הצדוקים והלכתם: על דת וחברה בימי בית שני, ירושלים תשס"ה.

43. רובין, ש', ילקוט שלמה, קראקא תרנ"ו, עמ' 77-65.

44. רופא, א', ראשית צמיחתן של הכיתות בימי בית שני, קתדרה, 49 (תשמ"ט), עמ' 22-13.

45. שוורץ, ד', ממלכת כהנים כסיסמה פרושית, ציון, מה (תש"ם), עמ' 177-96.

46. שוורץ, ד', לשאלת התנגדות הפרושים למלכות החשמונאים, אומה ותולדותיה, ירושלים תשמ"ג, א, עמ' 50-39.

47. שטרן, מ', הקנאים, הנ"ל, מחקרים בתולדות ישראל בימי בית שני, ירושלים תשנ"א, עמ' 299-277.

48. שיפמן, י', הלכה, הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה, ירושלים תשנ"ג.

49. שרביט, ב', טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה, בית מקרא, כו (תשמ"א), עמ' 47-18.

50. שרביט, ב', הפרושים לפי מגילות כת מדבר יהודה, בית מקרא, לד\ב (תשמ"ט), עמ' 148-142.

51. Abrahams, I., Studies in Pharaism and the Gospels, Cambridge 1917 (rep New York 1967).

52. Bacher W., Qirqisani the Karaite and his Work on Jewish Sects, JQR, os 7 (1896), pp 687-709.

53. Bar-Ilan, M., The Reasons for Sectarianism According to the Tannaim and Josephus' Allegation of the Impurity of Oil for the Essenes, Lawrence H Schiffman, E Tov and J C VanderKam (eds), The Dead Sea Scrolls Fifty Years after Their Discovery - Proceedings of the Jerusalem Congress, July 20-25, 1997, Jerusalem: Israel Exploration Society, 2000, pp 587-599 (Abstract).

54. Baumgarten, Albert I., The Name of the Pharisees, JBL, 102 (1983), pp 422-428.

55. Baumgarten, Albert I., Josephus and Hippolytus on the Pharisees, HUCA, 55 (1984), pp 1-25.

56. Baumgarten, Albert I., The Pharisaic Paradosis, HTR, 80 (1987), pp 63-77.

57. Baumgarten, Albert I., Rivkin and Neusner on the Pharisees, G P Richardson (ed), Law in Religious Communities in the Roman Period, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1991, pp 109-126.

58. Baumgarten, Albert I., Rabbinic Literature as a Source for the History of Jewish Sectarianism in the Second temple Period, DSD, 2 (1995), pp 14-57.

59. Baumgarten, Albert I., City Lights: Urbanization and Sectarianism in Hasmonean Jerusalem, Poorthuis, M and Ch Safrai (eds), The Centrality of Jerusalem, Kampen: Kok Pharos, 1996, pp 50-64.

60. Baumgarten, Albert I., He Knew that He Knew that He Knew that He was an Essene, JJS, 48 (1997), pp 53-61.

61. Baumgarten, Albert I., The Flourishing of Jewish Sects in the Maccabean Era: An Interpretation, Leiden: Brill, 1997.

62. Baumgarten, J. M., The Pharisaic-Sadducean Controversies about Purity and the Qumran Texts, JJS, 31 (1980), pp 157-170.

63. Beall, T. S., Josephus' description of the Essenes illustrated by the Dead Sea Scrolls, Ann Arbor, 1984.

64. Beckwith, R., The Pre-History and Relationship of the Pharisees, Sadducees and Essenes: A Tentative Reconstruction, RevQ, 41 (1982), pp 3-46.

65. Black, M., The Patristic Accounts of Jewish Sectarianism, Bulletin of the John Rylands Lybrary, 41 (1958-59), pp 285-303.

66. Blenkinsopp, J., A Jewish Sect of the Persian Period, Catholic Biblical Quarterly, 52 (1990), pp 5-20.

67. Boccaccini, G., Roots of Rabbinic Judaism, Grand Rapids, Michigan - Cambridge, UK: William B Publishing Company, 2002.

68. Bowman, J., Contact between Samaritan Sects and Qumran?, VT, 7 (1957), pp 184-189.

69. Brock, S. P., Some Syriac Accounts of the Jewish Sects, R H Fischer (ed), A Tribute to Arthur Voobus: Studies in Early Christian Literature, Chicago: Lutheran School of Theology, 1977, pp 265-276.

70. Charlesworth, J. H. (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha, New York 1983-5.

71. Cohen, S. J. D., The Significance of Yavneh: Pharisees, Rabbis and the End of Jewish Sectarianism, HUCA, 55 (1984), pp 27-54.

72. Cohn-Sherbok, D., Rabbinic Perspectives on the New Testament, Lewiston, NY: Edwin Mellen Press, 1990.

73. Crown, Alan D., (ed), The Samaritans, Tuebingen: JCB Mohr, 1989.

74. Crown, Alan D., Redating the Schism Between the Judeans ans the Samaritans, JQR, 82 (1991), pp 17-50.

75. Dexinger, F., Die Sektenproblematik im Judentum, Kairos, 21 (1979), S 273-277, 283-286.

76. Dimant, D., Qumran Sectarian Literature, M E Stone (ed), Jewish Writings of the Second Temple Period (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum, Section II), Assen - Philadelphia 1984, pp 483-548.

77. Eppstein, V., When and How the Sadducees were Excommunicated, JBL, 85 (1966), pp 213-224.

78. Erder, Y., The Karaites and the Second Temple Sects, Meira Polliack (ed), Karaite Judaism, Leiden – Boston: Brill, 2003, pp 119-143.

79. Finkelstein, L., The Pharisees, 3rd ed, Philadelphia: The Jewish Publication Society of America, 1962.

80. Fossum, Jarl E., The Magharians: A Pre-Christian Jewish Sect and Its Significance for the Study of Gnosticism and Christianity, Henoch, 9 (1987), pp 303-344.

81. Fossum, J., Social and Institutional Conditions for Early Jewish and Christian Interpretation of the Hebrew Bible with Special Regard to Religious Groups and Sects, M Saebo (ed), Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation, I, Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1996, pp 239-255.

82. Ginzberg, L., An Unknown Jewish Sect, New York: The Jewish Theological Seminary of America, 1976.

83. Goodblatt, D., The Place of the Pharisees in First Century Judaism: The State of the Question, JSJ, 20 (1989), pp 12-30.

84. Goodman, M. D., A Note on the Qumran Sectarians, the Essenes and Josephus, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic and Roman Period, 25 (1994), pp 161-166.

85. Goodman, M. D., Judaism in the Roman World, Leiden - Boston: Brill 2007.

86. Grabbe, Lester L., Sadducees and Pharisees, J Neusner and Alan J Avery-Peck (eds), Judaism in Late Antiquity, Part three, I, Leiden: Brill, 1999, pp 35-62.

87. Harrington, H., Did the Pharisees Eat Ordinary Food in a State of Ritual Purity?, JSJ, 26 (1995), pp 42-54.

88. Hengel, M., Die Zeloten, Leiden - New York - Koeln: EJ Brill, 1976 (English translation by D Smith, The Zealots: Investigations into the Jewish Freedom Movement in the Period from Herod I until 70 AD, Edinburgh: T & T Clark, 1989).

89. Herford, R. T., The Pharisees, London 1924.

90. Horsley, Richard A., Josephus and the Bandits, JSJ, 10 (1979), pp 37-63.

91. Horsley, Richard A., and John S. Hanson, Bandits, Prophets, and Messiahs, San Francisco: Harper & Row, 1985.

92. Horsley, Richard A., The Zealots: Their Origin, Relationships and Importance in the Jewish Revolt, Novum Testamentum, 28 (1986), pp 159-192.

93. Kilgallen, J. J., The Saducees and Resurrection from the Dead: Luke 20, 27-40, Biblica, 67 (1986), pp 478-495.

94. Klijn, A. F. J. and G. J. Reinink, Patristic evidence for Jewish-Christian sects, Leiden: Brill 1973.

95. Kraemer, Ross S., Monastic Jewish Women in Greco-Roman Egypt: Philo of Alexandria on the Therapeutrides, Signs, 141 (1989), pp 345-380.

96. Lauterbach, J. Z., Rabbinic Essays, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1951, pp 23-159.

97. Le Moyne, J., Les Sadduceens, Paris: Etudes Bibliques, 1972.

98. Leszynsky, R., Die Sadducaeer, Berlin 1912.

99. Lightstone, J., Sadducees versus Pharisees: the Tannaitic Sources, J Neusner (ed), Christianity, Judaism and Other Greco-Roman Cults: Studies for Morton Smith at Sixty, Leiden: Brill, 1975, III pp 206-217.

100. Liver, J., The Sons of "Zadok, the Priests" in the Dead Sea Sect, RevQ, 6 (1967), pp 3-30.

101. Main, E., Les Sadduceens vus par Flavius Josephe, RB, 97 (1990), pp 161-206.

102. Mantel, H., The Sadducees and the Pharisees, Jerusalem 1977.

103. Mason, S., Was Josephus a Pharisee? A Re-examination of Life 10-12, JJS, 40 (1989), pp 31-45.

104. Mason, S., Flavius Josephus on the Pharisees, Leiden: E J Brill, 1991.

105. Marcus, R. R., The Pharisees in the Light of Modern Scholarship, Journal of Religion, 2 (1952), pp 153-164.

106. Mason, S., Was Josephus a Pharisee? A Re-examination of Life 10-12, JJS, 40 (1990), pp 31-45.

107. Mor, M. (ed.), Jewish Sects, Religious Movements and Political Parties, Omaha: Creighton Universit Press, 1992.

108. Nemoy, L., Al-Qirqisani's Account of the Jewish Sects and Christianity, HUCA, 7 (1930), pp 317-397.

109. Neusner, J., Rabbinic Traditions About the Pharisees, Leiden: E J Brill, 1973.

110. Neusner, J., From Politics to Piety, 2nd ed, New York: KTAV Publishing House, 1979.

111. Neusner, J., The Rabbinic Traditions about the Pharisees before 70 in Modern Historiography, in: idem, Method and Meaning in Ancient Judaism, Chico, CA: Scholars Press, 1981, III, pp 185-213.

112. Neusner, J. and Bruce Chilton (eds.), In Quest of the Historical Pharisees, Baylor Univ Press, 2007.

113. Neusner, J. and W. S. Green (eds.), Origins of Judaism: The Pharisees and Other Sects, New York & London: Garland Publishing Inc, 1990.

114. Qimron E., and J. Strugnell, Qumran Cave 4, V (Discoveries in the Judean Desert X), Oxford: Clarendon Press, 1994, pp 124-130.

115. Rabin, Ch., Alexander Jannaeus and the Pharasies, JJS, 7 (1956), pp 3-11.

116. Revel, B., The Karaite Halakah and its Relation to Sadducean, Samaritan and Philonian Halakah, Ph Birnbaum (ed), Karaite Studies, New-York, 1971.

117. Rivkin, E., Defining the Pharisees: The Tannaitic Sources, HUCA, 40-41 (1969-70), pp 205-249.

118. Rivkin, E., Pharisaism and the Crisis of the Individual, JQR, ns 61 (1970), pp 27-53.

119. Rivkin, E., Scribes, Pharisees, Layers, Hypocrites, HUCA, 49 (1978), pp 135-142.

120. Saldarini, A. J., Pharisees, Scribes and Sadducees in Palestinian Society: A Sociological Approach, Edinburgh: T & T Clark, 1988.

121. Schiffman, L., Jewish Sectarianism in Second Temple Times, R Jospe and S Wagner (eds), Great Schisms in Jewish History, New York 1981, pp 1-46.

122. Schiffman, L., Pharisaic and Sadducean Halakhah in Light of the Dead Sea Scrolls, DSD, 1 (1994), pp 285-299.

123. Schwartz, D., Josephus and Nicolaus on the Pharisees, JSJ, 14 (1983), pp 157-171.

124. Simon, M., Jewish Sects at the time of Jesus, Philadelphia: Fortress Press, 1967.

125. Smith, M., Zealots and Sicarii, Their Origins and Relation, HTR, 64 (1971), pp 1-19.

126. Smith, M., The Pharisees in the Gospels, in: Neusner, J, From Politics to Piety, 2nd ed, New York: KTAV Publishing House, 1979, pp 155-159.

127. Stemberger, G., Jewish Contemporaries of Jesus: Pharisees, Saducees, Essenes, (translated by Allan W Mahnke) Minneapolis: Fortress Press, 1995.

128. Strugnell, J., Flavius Josephus and the Essenes: Antiquities XVIII, 18-22, JBL, 78 (1958), pp 106-115.

129. Talmon, S., The Emergence of Jewish Sectarianism in the Early Second Temple Period, in: idem, King, Cult and calendar in Ancient Israel, Jerusalem: The Magnes Press, 1986, pp 165-201.

130. Taylor, J., Pythagoreans and Essenes: Structural Parallels, Paris: Peeters, 2004.

131. Ullmann-Margalit, Edna, Out of the Cave: A Philosophical Inquiry into the Dead Sea Scrolls Research, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2006.

132. Vermes, G., The Essenes according to the Classical Sources, Sheffield: JSOT Press, 1989.

133. Wassen, Cecilia, Saducees and Halakha, G P Richardson (ed), Law in Religious Communities in the Roman Period, Waterloo: Wilfrid Laurier University Press, 1991, pp 127-146.

134. Wellhausen, J., Die Pharisaer und die Sadducaer, Greifswald, 1874.

135. Wieder, N., The Qumran Sectaries and the Karaites, JQR, 47 (1956-7), pp 97-113; 269-292.

136. Wilson, B., Religious Sects, London: Weidenfeld & Nicolson, 1970.

137. Zeitlin, S., The Pharisees and the Gospels, I Davidson (ed), Studies in Memory to Linda R Miller, New York 1938, pp 238-286.

138. Zeitlin, S., The Pharisees: A Historical Study, JQR (ns), 52 (1961), pp 97-129.

139. Zeitlin, S., The Sicarii and Masada, JQR, 57 (1966-67), pp 251-270.