אסטרולוגיה

6 קטגוריות

 

Sources (1)

1. Cumont, F., Catalogus Codicum Astrologicorum Graecorum, Brussels 1898-1953, 12 vols.ברייתא דמזלות (1)

1. ש"א ורטהימר, בתי מדרשות, ירושלים תש"ם, עמ' ז-לז.ספר יצירה (1)

1. I. Gruenwald, A Preliminary Critical Edition of Sefer Yezira, IOS, pp 132-177.Translations (4)

1. von Meyer, J. F., Das Buch Jezira, Leipzig 1830 (herausgegeben von Eveline Goodman-Thau und Christoph Schulte, Berlin: Akademy Verlag, 1993).

2. Westcott, William Wynn, Sepher Yetzirah, Bath 1887.

3. Goldschmidt, L., Das Buch der Schoepfung, Frankfurt aM 1894.

4. Kaplan, A., Sefer Yetzirah, Northvale, New Jersey, London: Jason Aronson, 1995.Other Texts (7)

1. א' גרינולד, קטעים חדשים מספרות הכרת-פנים וסדרי-שרטוטין, תרביץ, מ (תשל"א), עמ' 319-301.

2. פניאל, שלמה בן אברהם, אור עינים קושטא ר"פ?, (בתוך: האיצטגנינות באספקלריה של תורה, ירושלים תשמ"ג).

3. צפר, שלמה צדוק, ספר רפואות תימן, א, [חמ"ד = ראש העין] תשנ"א, עמ' 196-185.

4. Firmicus Maternus, Matheseos Libri VIII, trans. by, Jean Rhys Bram, Ancient Astrology Theory and Practice, Park Ridge, New Jersey: Noyes Press, 1975.

5. Manilius, Astronomica, ed G P Goold, Cambridge Mass - London: LCL, 1977.

6. Ptolemy, Tetrabiblos, (edited and translated by F E Robbins), Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press (LCL), 1940 (rep 1980).

7. Shaked, Sh., A Palestinian Jewish Aramaic Hemerologion, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 15 (1992), pp 28-42.Research (55)

1. ברקאי, ר', מדע, מגיה ומיתולוגיה בימי הביניים, ירושלים תשמ"ז, עמ' 35-7.

2. צרפתי, גב"ע, מבוא לברייתא דמזלות, בר-אילן, ג (תשכ"ה), עמ' 82-56.

3. Albani, M., Horoscopes in the Qumran Scrolls, Peter W Flint and James C Vanderkam (eds), The Dead Sea Scrolls After Fifty Years, Leiden - Boston - Koeln: Brill, 1999, pp 279-330.

4. Barton, Tamsyn S., Ancient Astrology, London and New York: Routledge, 1994.

5. Barton,Tamsyn S., Power and Knowledge: Astrology, Physiognomics, and Medicine under the Roman Empire, Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1994.

6. Boettrich, C., Astrologie in der Henochtradition, ZAW, 109 (1997), pp 222-245.

7. Charlesworth, James H., Jewish Interest in Astrology during the Hellenistic and Roman Period, W Haase (ed), Aufstieg und Niedergang der Romischen Welt (ANRW), II202 Berlin - New York: Walter de Gruyter, 1987, pp 926-950.

8. Cowling, T. G., Isaac Newton and Astrology, Leeds: Leeds University Press, 1977.

9. Cramer, Frederick H., Astrology in Roman law and Politics, Philadelphia: The American Philosophical Society, 1954.

10. Culver, R. B. and P. A. Ianna, The gemini Syndrom: A Scientific Evaluation of Astrology, 1979 (2nd ed, new York: Prometheus Books, 1984).

11. Cumont, Franz, Astrology and Religion, New York: Dover Publications, 1960 (origin: 1912).

12. Cumont, Franz, L'Egypt des Astrologues, Brussels, 1937.

13. Curry, Patrick (ed.), Astrology, Science and Society: Historical Essays, Suffolk, Great Britain, 1987.

14. Eysenck H. J. and D. K. B. Nias, Astrology: Science or Superstition?, Harmondsworth: Penguin Books, 1984 (originaly: 1982).

15. Galter, Hannes D. (ed.), Die Rolle der Astronomie in den Kulturen Mesopotamiens, Graz 1993, pp.

16. Garin, E., Astrology in the Renaissance: The Zodiac of Life (trans. C. Jackson and J. Allen), London - Boston - Melbourne and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1983.

17. Glueck, Nelson, The Zodiac of Khirbet et-Tannur, BASOR, 126 (1952), pp 5-10.

18. Goldstein, B., The Book on Eclipse of Masha'allah, Physis, 6 (1964), pp 205-213.

19. Goldstein, Bernard R., Astronomy and Astrology in the Works of Abraham ibn Ezra, Arabic Science and Philosophy, 6 (1996), pp 9-21.

20. Goldstein, Bernard R. and David Pingree, Astrological Almanacs from the Cairo Geniza, Journal of Near Eastern Studies, 38 (1979), pp 153-175, 231-256.

21. Goldstein, Bernard R., Astronomy and the Jewsih Community in Early Islam, Aleph, 1 (2001), pp 17-57.

22. Greenfield, J. C. and M. Sokoloff, Astrological and Related Omen Texts in Jewish Palestinian Aramaic, JNES, 48 (1989), pp 201-214.

23. Greenfield, J. C. and M. Sokoloff, An Astrological Text from Qumran (4Q318) and Reflections on some Zodiacal Names, Revue de Qumran, 16/64 (1995), pp 507-525.

24. Gundel, W., und H. G. Gundel, Astrologumena, Wiesbaden: Franz Steiner Verlag, 1966.

25. Gyselen, Rika (ed.), La Sciences des Cieux. Sages, Mages, Astrologues, Paris: 1999.

26. Halbronn, Jacques, Le Monde Juif et l'Astrologie, Milano: ARCHE 1985.

27. Huebner, Wolfgang, Zodiacus Christianus, Juedisch-christliche Adaptationen des Tierkreises von der Antike bis zur Gegenwart, Koenigstein/Ts: Anton Hain, 1983.

28. Huebner, Wolfgang, Die Begriffe "Astrologie" und "Astronomie" in der Antike, Mainz - Stuttgart: Akademie der Wissenschaftten und der Literatur, 1989.

29. Hunger, Hermann, and David Pingree, Astral Sciences in Mesopotamia, Leiden - Boston - Koln: Brill, 1999.

30. Kitson, Annabela (ed.), History and Astrology, London: Mandala, 1989.

31. Klibansky, Raymond, Erwin Panofsky and Fritz Saxl, Saturn and Melancholy, London: Nelson, 1964.

32. Koch-Westenholz, Ulla, Mesopotamian Astrology, Copenhagen: Museum Tulsculanum Press, 1995.

33. Lindsay, J., Origins of Astrology, London: Fredrick Muller, 1971 (rep 1972).

34. Long, A. A., Astrology: arguments pro and contra, Jonathan Barnes, J Brunschwig, M Burnyeat and M Schofield (eds), Science and Speculation: Studies in Hellenistic theory and practice, Cambridge: Cambridge University Press, 1982, pp 165-192.

35. MacNeice, Louis, Astrology, London: Aldus Books, 1964.

36. Partington, J. R., A History of Chemistry, London: Macmillan - New York: St Martin's Press, 1970, I, pp 291-304; 331-343.

37. Pingree, David, Astronomy and Astrology in India and Iran, Isis, 54 (1963), pp 229-246.

38. Pingree, David, Mesopotamian Astronomy and Astral Omens in Other Civilizations, H Nissen, J Renger (eds), Mesopotamien und Seine Nachbarn, Berlin: Dietrich Reimer Verlag, 1982, II, pp 613-631.

39. Pingree, David, From Astral Omens to Astrology from Babylon to Bikaner, Roma: Istituto Italiano per L'Africa e L'Oriente, 1997.

40. Riley, Mark, Theoretical and Practical Astrology: Ptolemy and His Colleagues, Transactions of the American Philological Association, 117 (1987), pp 235-256.

41. Sharf, A., The Universe of Shabbetai Donnolo, Warminster: Aris & Phillips, 1976.

42. Skinner, S., Terrestrial Astrology: Divination by Geomancy, London: Routledge & Kegan Paul, 1980.

43. Schmidt-Biggemann, Wilhelm, Das Buch Jezirah, Potsdam 1993.

44. Shulman, Sandra, The Encyclopedia of Astrology, London - New York: Hamlyn 1976.

45. Shumaker, Wayne, The Occult Sciences in the Renaissance, Berkeley - Los Angeles - London: University of California Press, 1972.

46. Sonne, I., The Zodiac Theme in Ancient Synagogues and in Hebrew Printed Books, Studies in Bibliography and Booklore, 1 (1953-1954), pp 3-13.

47. Stegemann, V., Dorotheus von Sidon und die sogenannte 'Introductorium' des Sahl ibn Bishr, Prague 1942.

48. Stemberger, G., Die Bedeutung des Tierkreises auf Mosaikfussboeden Spaetantiker Synagogen, Kairos, 17 (1975), pp 23-56.

49. von Stuckrad, Kocku, Das Ringen um die Astrologie: Juedischen und christliche Beitraege zum antiken Zeitverstaendnis, Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2000.

50. Tester, S. J., A History of Western Astrology, Woodbridge: The Boydell Press, 1987 (rep 1990).

51. Waechter, L., Astrologie und Schicksalsglaube im rabbinischen Judentum, Kairos, 11 (1969), S 181-200.

52. Waltz, P. and G. Soury, Anthologie grecque, Paris 1974.

53. West, J. A. and J. G. Toonder, The Case for Astrology, Baltimore, MD: Penguin, 1973 (orig 1970).

54. Whitefield, Peter, Astrology: A History, New York: Harry N Abrams, Inc, 2001.

55. Zatelli, Ida, Astrology and the Worship of the Stars in the Bible, ZAW, 103 (1991), pp 86-99.