כתתיות יהודית בימי בית שני

ביבליוגרפיה

מאת

מאיר בר-אילן

אופנהיים, ח', 'מחלוקת הפרושים ומתנגדיהם בענין עבודת יום הכפורים', בית
     תלמוד, ד (תרמ"ד), עמ' 271-268.
אמיר, ש', האיום בחופש: דרכי השפעה של כתות, תל-אביב תשנ"ב.
אלבק, ח', 'למחלוקת הפרושים והצדוקים בענייני המקדש וקדשיו', סיני, נב (תשכ"ג), עמ' א-ח.
אלון, ג', 'עמדת הפרושים כלפי שלטון רומי ובית הורדוס', בתוך: הנ"ל, מחקרים
     בתולדות ישראל, תל-אביב תשכ"ז, א, עמ' 47-26.
באומגרטן, א"י, 'קומראן והכתתיות ביהדות בתקופת בית שני', מ', ברושי, ש'
     טלמון, ש' יפת וד' שוורץ (עורכים), מגילות מדבר-יהודה: ארבעים שנות
     מחקר, ירושלים תשנ"ב, עמ' 151-139.
באומגרטן, א"י, 'מקומה של המחלוקת כגורם לפלגנות כיתתית', ג' ברין ובלהה ניצן
     (עורכים), יובל לחקר מגילות ים המלח, ירושלים תשס"א, עמ' 165-155.
באומגרטן, א"י, הכיתתיות בימי הבית השני: מסה היסטורית-חברתית-דתית, תל-אביב תשס"ב.
גרינולד, א', 'לבעיית הכיתתיות בימי בית שני', קתדרה, 92 (תשנ"ט), עמ' 184-177.
בן-שלום, י', בית שמאי ומאבק הקנאים נגד רומי, ירושלים תשנ"ג.
בריל, נ', 'המחלוקת בין הפרושים והצדוקים על מעשה פרה אדומה', בית תלמוד,
     א (תרמ"א), עמ' 245-240; 278-270.
בער, י', מחקרים ומסות בתולדות עם ישראל, ירושלים תשמ"ו, א, עמ' 470-458.
בק, ל', בשלהי ימי בית שני: הפרושים - ספרי הבשורה, ירושלים תשכ"ג.
גייגר, א', המקרא ותרגומיו, ירושלים תש"ט, עמ' 102-69.
גייגר, א', כתבים נבחרים, ורשה תר"ע.
גרינץ, י"מ, פרקים בתולדות בית שני, ירושלים תשכ"ט, עמ' 142-105.
דרנבורג, י', משא ארץ ישראל, פטרבורג תרנ"ו (דפוס צילום, ירושלים [תש"ל]), עמ' 243-241 ;92-86 ;74-60 ;39-32.
הר, מ"ד, 'מי היו הבייתוסים?', דברי הקונגרס העולמי השביעי למדעי היהדות,
     ירושלים תשמ"א, ג, עמ' 20-1.
הרכבי, א"א, 'לקורות הכתות בישראל', בתוך: צ' גראטץ, דברי ימי ישראל, תרגם: ש"פ
     רבינוביץ, ורשה תרנ"ד, ג, עמ' 511-493.
זוסמן, י', 'חקר תולדות ההלכה ומגילות מדבר-יהודה', תרביץ, נט (תש"ן), עמ' 76-11.
טהון, י', 'הכתיות בישראל', ספר זכרון לכבוד הד"ר שמואל אברהם פוזננסקי, ורשה
     תרפ"ז, עמ' קצג-רג.
טוב, ע', 'על מצב המחקר: מגילות קומראן לאור המחקר החדש', מדעי היהדות, 34
     (תשנ"ד), עמ' 67-37.
טשרנוביץ, ח', תולדות ההלכה, ניו יורק תרצ"ו, א-ב, עמ' 345-260.
כץ, ב"צ, פרושים, צדוקים, קנאים, נוצרים, ירושלים תש"ח.
לוין, י"ל, 'הקנאים בסוף תקופת בית שני כבעיה היסטוריוגראפית', קתדרה, 1
     (תשל"ו), עמ' 48-39.
לוין, י"ל, 'על המעורבות הפוליטית של הפרושים בתקופת הורדוס ובימי
     הנציבים', קתדרה, 8 (תשל"ח), עמ' 28-12.
לוין, י"ל, 'המאבק הפוליטי בין הפרושים לצדוקים בתקופה החשמונאית', א'
     אופנהיימר, א' רפפורט ומ' שטרן (עוררכים), פרקים בתולדות ירושלים בימי בית
     שני - ספר זיכרון לאברהם שליט, ירושלים תשמ"א, עמ' 83-61.
מנטל, ח"ד, 'מגילת תענית והכיתות', בתוך: הנ"ל, אנשי כנסת הגדולה, (תל-
     אביב), תשמ"ג, עמ' 223-213.
נועם, ורד, 'בית שמאי וההלכה הכיתתית', מדעי היהדות, 41 (תשס"ב), עמ' 67-45.
סופר, ע', '"מפני תרעומתן של מינים"', סיני, צט (תשמ"ו), עמ' לח-מז.
סטולמן, א', 'כתתיות ביהדות - גלגל חוזר?', אקדמות, ו (תשנ"ט), עמ' 106-89.
פינקלשטיין, א"א, הפרושים ואנשי כנסת הגדולה, ניו-יורק תש"י.
פינקלשטיין, א"א, 'מסורת עתיקה של ראשיתם של הצדוקים והביתוסים', מחקרים
     ומסות לכבוד אברהם א. ניומן, פילדלפיה תשכ"ב, עמ' 622-639.
פלוסר, ד', 'כת מדבר יהודה והשקפותיה', ציון, יט (תשי"ד), עמ' 103-89.
פלוסר, ד', 'כת מדבר יהודה והפרושים', מולד, יט, (תשכ"א), עמ' 458-456.
פלוסר, ד', 'הפרושים וחסידי הסטוא לפי יוסיפוס', עיון, יד (תשכ"ד), עמ' 329-318.
פלוסר, ד', 'פרושים, צדוקים, ואסיים בפשר נחום', מ' דורמן, ש' ספראי ומ'
     שטרן (עורכים), מחקרים בתולדות ישראל ובלשון העברית, תל-אביב תש"ל, עמ' 168-133.
פלק, ז', 'להוציא מלבם של בייתוסים', סיני, פד (תשל"ט), עמ' פט-צא.
צייטלין, ש"ז, 'הצדוקים והפרושים - פרק בהתפתחות ההלכה', חורב, ג (תרצ"ז), עמ' 89-56.
צייטלין, ש"ז, 'הפרושים', חורב, ה (תרצ"ט), עמ' 42-27.
קיסטר, מ', 'לתולדות כת האיסיים - עיונים בחזון החיות, ספר היובלים וברית
     דמשק', תרביץ, נו (תשמ"ז), עמ' 18-1.
קנוהל, י', 'פולמוס הכיתות בימי בית שני והאסכולות הכהניות שבתורה: שאלת
     שיתוף העם בעבודת המקדש במועדים', תרביץ, ס (תשנ"א), עמ' 146-139.
רגב, א', הצדוקים והלכתם: על דת וחברה בימי בית שני, ירושלים תשס"ה.
רובין, ש', ילקוט שלמה, קראקא תרנ"ו, עמ' 77-65.
רופא, א', 'ראשית צמיחתן של הכיתות בימי בית שני', קתדרה, 49 (תשמ"ט), עמ' 22-13.
שוורץ, ד', 'ממלכת כהנים כסיסמה פרושית', ציון, מה (תש"ם), עמ' 177-96.
שוורץ, ד', 'לשאלת התנגדות הפרושים למלכות החשמונאים', אומה ותולדותיה,
     ירושלים תשמ"ג, א, עמ' 50-39.
שטרן, מ', 'הקנאים', הנ"ל, מחקרים בתולדות ישראל בימי בית שני, ירושלים תשנ"א, עמ' 299-277.
שיפמן, י', הלכה, הליכה ומשיחיות בכת מדבר יהודה, ירושלים תשנ"ג.
שרביט, ב', 'טומאה וטהרה לפי כת מדבר יהודה', בית מקרא, כו (תשמ"א), עמ' 47-18.
שרביט, ב', 'הפרושים לפי מגילות כת מדבר יהודה', בית מקרא, לד\ב (תשמ"ט), עמ' 148-142.


הכתובת האלקטרונית של מסמך זה היא:

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibkitot.html

Last updated: November 2010.