חברה ותרבות בארץ ישראל במאות הראשונות לספירה

ביבליוגרפיה

מאיר בר אילן

אורבך, א"א, 'הלכות עבדים כמקור להסטוריה החברתית בימי בית שני ובתקופת המשנה
     והתלמוד', ציון, כה (תש"ך), עמ' 189-141 [= הנ"ל, מעולמם של חכמים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 228-179].

אורבך, א"א, 'מגמות דתיות וחברתיות בתורת הצדקה של חז"ל', הנ"ל, מעולמם של חכמים,
     ירושלים תשמ"ח, עמ' 124-97.

אייזנשטדט, ש"נ, '"היהדות הקדומה" של ובר ודפוס ההיסטוריה היהודית', תרביץ, מט
     (תש"ם), עמ' 421-384.

איילי, מ', פועלים ואומנים: מלאכתם ומעמדם בספרות חז"ל, גבעתיים תשמ"ז.

בארון, ש', היסטוריה חברותית ודתית של עם ישראל - ימי קדם, גבעתיים - רמת-גן תשכ"ז.

ביאל, ד', ארוס והיהודים, תרגמה: כרמית גיא, ספריית אפקים, הוצאת עם עובד, תל-אביב תשנ"ה.

בר-אילן, מ', הפולמוס בין חכמים לכהנים בשלהי ימי בית שני, עבודה לשם קבלת
     התואר דוקטור לפילוסופיה של אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תשמ"ב.

בר-אילן, מ', 'היחס לנשים בכמה ספרים מהספרות החיצונית', בית מקרא, לח\קלג
     (תשנ"ג), עמ' 152-141.

בר-אילן, מ', 'נישואין ושאלות יסוד אחרות בחברה היהודית בעת העתיקה', קתדרה, 121 (תשס"ז), עמ' 52-23.

ברושי, מ', 'אוכלוסיית ארץ-ישראל בתקופה הרומית-ביזאנטית', צ' ברס, ש' ספראי,
     י' צפריר, מ' שטרן (עורכים), ארץ-ישראל מחורבן בית שני ועד הכיבוש המוסלמי,
      א, ירושלים תשמ"ב, עמ' 455-442.   

 

ברושי, מ', 'על מזונם של בני ארץ ישראל בתקופה הרומית', קתדרה, 43 (תשמ"ז), עמ' 32-15 .

דבורז'צקי, אסתי, '"...ולא נתת חלקי בבתי-התיאטראות", התיאטרון בספרות
     חז"ל', א' סג"ל (עורך), תרבות התיאטרון בארץ-ישראל ובעולם הקלאסי, חיפה
     תשנ"ד, עמ' 68-51.

דה-וו, ר', חיי יום-יום בישראל בימי המקרא, תל-אביב תשכ"ט.

הר, מ"ד, 'הנישואין מבחינה סוציו-אקונומית לאור ההלכה', משפחות בית ישראל,
     ירושלים תשל"ו, עמ' 46-37.

הר, מ"ד (עורך), ההיסטוריה של ארץ-ישראל: התקופה הרומית-ביזנטית, ה, ירושלים תשמ"ה.

הרשברג, א"ש, 'יפיה והתיפותה של האשה בימי התלמוד', העתיד, ד (תרע"ב), עמ' 52-1.

הרשברג, א"ש, 'מנהגי האירוסין והנשואין בזמן התלמוד', העתיד, ה (תרע"ג) עמ' 102-75.

הרשברג, א"ש, 'העיסה מהותה ותולדותיה', דביר, ב (תרפ"ד), עמ' 100-92.

 

ינקלביץ, ר', 'משקלו של הייחוס המשפחתי בחברה היהודית בארץ-ישראל בתקופת המשנה
     והתלמוד', אומה ותולדותיה, א, ירושלים תשמ"ג, עמ' 162-151.

לוין-כ"ץ, יעל, 'העקרות באגדה', תעודה, יג (תשנ"ז), עמ' 134-79.

נויבואר, י"י, תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד, ירושלים תשנ"ד.

ספראי, ז', 'תהליך העיור בארץ ישראל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית',
     מחקרים בתולדות עם-ישראל וארץ-ישראל, ה (תש"ם), עמ' 129-105.

ספראי, ז', 'מבנה המשפחה בתקופת המשנה והתלמוד', מלאת, א (תשמ"ג), עמ' 156-129.

 

ספראי, ז', 'הריבוי הדמוגראפי כתהליך-יסוד בחיי הארץ בתקופת המשנה והתלמוד',
     א' אופנהיימר, א' כשר וא' רפפורט (עורכים), אדם ואדמה בארץ-ישראל הקדומה,
     ירושלים תשמ"ו, עמ' 48-20.

ספראי, ז', הקהילה היהודית בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים תשנ"ה.

ספראי ש', בשלהי הבית השני ובתקופת המשנה - פרקים בתולדות החברה והתרבות,
     ירושלים תשמ"ג.     

פאוסט, אברהם, מבנה החברה בממלכות ישראל ויהודה במאות הח'-ז' לפנה"ס לאור הממצא
        הארכיאולוגי, חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן תש"ס.

 

פרידמן, מ"ע, 'אישות ומשפחה', א"א אורבך (עורך), יד לתלמוד, פרקים לדוגמה
     (חמ"ד חש"ד, גבעתיים תשמ"ב?), עמ' 91 ,63-59.     

 

פרידמן, מ"ע, ריבוי נשים בישראל, ירושלים ותל-אביב תשמ"ו.

פרלמן, מ', מדרש הרפואה, תל-אביב תרפ"ו.

קצוף, ר', 'גיל נישואי בנות בישראל בתקופת התלמוד', תעודה, יג (תשנ"ז), עמ' 18-9.

קרויס, ש', 'תורת האלמנה בישראל', העתיד, ו (תרפ"ו), עמ' 76-63.

ראבילו, מ"א, 'גירושים אצל יוסף בן מתתיהו', א' רפפורט (עורך) יוסף בן מתתיהו -
     היסטוריון של ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית, ירושלים תשמ"ג, עמ' 164-149.

רובין, נ', ראשית החיים: טקסי לידה, מילה ופדיון הבן במקורות חז"ל, הוצאת
     הקיבוץ המאוחד, תל-אביב תשנ"ה.     

 

רובין, נ', קץ החיים: טקסי קבורה ואבל במקורות חז"ל, תל-אביב תשנ"ז.

 

רימון, עפרה (עורכת), חולי ומרפא בימי קדם, חיפה תשנ"ו.

רפפורט, אוריאל, 'ריבוד חברתי, מבנה פוליטי ואידיאולוגיה בחברה היהודית ערב המרד הגדול',
    אהרן אופנהיימר, ישעיהו גפני, דניאל שוורץ (עורכים),? היהודים בעולם ההלניסטי והרומי;
    מחקרים לזכרו של מנחם שטרן, ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל: החברה ההיסטורית הישראלית, תשנ"ו , עמ' 166-147.

שרמר, ע', 'כינויי שארות ונישואי פנים בתקופת המשנה והתלמוד', ציון, ס (תשנ"ה), עמ' 35-5.

שרמר, ע', 'גיל הנישואים של גברים יהודים בארץ ישראל בתקופת הבית השני, המשנה
     והתלמוד', ציון, סא (תשנ"ו), עמ' 66-45.
    

·         Bodel, John and Saul M. Olyan (ed.), Household and Family Religion in Antiquity. The Ancient World: Comparative Histories, Malden, MA - Oxford:  Blackwell Pub., 2009.

הכתובת האלקטרונית של מסמך זה היא:

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibhev.html

last updated: July  2009.