נשים יהודיות בתקופת המקרא ובעת העתיקה

 

ביבליוגראפיה נבחרת

מאיר בר-אילן

איש הורוויץ, ש"י, העבריה והיהדיה, ברדיטשוב תרנ"א.
אליצור, י', '"חכמת נשים בנתה ביתה" - מקומה של האשה בחברה המקראית', משפחות
     בית ישראל, ספר הכינוס למחשבת היהדות: שנה י"ח, ירושלים תשל"ו, עמ' 166-153.
ארבלי, שושנה, נשים רמות דרג במקרא ומעורבותן בחיים הפוליטיים והחברתיים
     בהשוואה למצוי בתעודות מן המזרח הקדום, עבודה לשם קבלת התואר דוקטור
     לפילוסופיה של האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ד.
אריאל, דוד יואל, מאיה ליבוביץ, יורם מזור (עורכים), ברוך שעשני אשה?: האשה ביהדות
     - מהתנ"ך ועד ימינו, תל-אביב תשנ"ט.
אשכנזי, ש', האשה באספקלרית היהדות, יזרעאל - תל אביב תשי"ג-תשט"ז.
בר-אילן, מ', 'היחס לנשים בכמה ספרים מהספרות החיצונית', בית מקרא, לח\קלג
     (תשנ"ג), עמ' 152-141.
ברנר, עתליה, אהבת רות, תל אביב תשמ"ח.
ולר, שולמית, נשים ונשיות בסיפורי התלמוד, תל-אביב תשנ"ג.
     בקורת: טל אילן, ציון, סד (תשס"א), עמ' 542-537.
ולר, שולמית, נשים בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד, תל-אביב תש"ס.
זמורה, י', נשים בתנ"ך, מחברות לספרות, תל אביב תשכ"ד.
זקוביץ, י', 'האישה בסיפורת המקראית - מיתווה', בית מקרא, לב (תשמ"ז), עמ' 32-14.
טוב, שולמית, דמויות מן התלמוד, ירושלים תשמ"ח.
כהן, ג"ח, 'האשה ומקומה בגיבוש החברה וההיסטוריה בתקופת המקרא', חברה
     והיסטוריה - הכנוס השנתי למחשבת היהדות, ירושלים תש"ם, עמ' 407-397.
להב, מ', 'האשה במקרא - בחינה סוציולוגית-היסטורית', ב"צ לוריא (עורך), ספר
     פרופ' חמ"י גבריהו, מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל, ירושלים תשמ"ט, עמ' 104-90.
לוין מלמד, רינה (עורכת), הרימי בכח קולך: על קולות נשיים ופרשנות פמיניסטית בלימודי
     היהדות, תל-אביב תשס"א.
מאק, ח', 'נשים וגברים באגדות על קורח ועדתו', מדעי היהדות, 40 (תש"ס), עמ' 143-131.
פרדס, אילנה, הבריאה לפי חוה: גישה ספרותית פמניסטית למקרא, תל-אביב תשנ"ט.
שטיינזלץ, ע', נשים במקרא, תל אביב תשמ"ח.

Please send your comments and suggestions to me.

The electronic address of this file is:
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibfemik.html

last updated: March 2008.