מגילת הנחושת - ביבליוגראפיה

מאיר בר-אילן

  גבריהו, חמ"י, 'הערות לרשימת המטמונים שבמגילת הנחושת לאור מקורות תלמודיים', דברי הקונגרס

      העולמי השלישי למדעי היהדות, ירושלים תשכ"ה, עמ' 95-94.

זהרי, מ', 'מגלת הנחושת וצפונותיה', מולד, יט (תשכ"א), עמ' 83-76.
להמן, מ"ר, מסות ומסעות, ירושלים תשמ"ב, עמ' 160-152.
לוריא, ב"צ, מגילת הנחושת ממדבר יהודה, ירושלים תשכ"ד.
צרפתי, גב"ע, '"בתכן אצלם" - חידה מן החידות של מגילת הנחושת', לשוננו, לו (תשל"ב), עמ' 111-106.
קימרון, א', 'הערה למאמרו של גד בן-עמי צרפתי', בית מקרא, יז (תשל"ב), עמ' 519-518.
שרביט, ש', 'עיונים במילונה של מגילת הנחושת', בית מקרא, יב (תשכ"ז), עמ' 135-127.
שרביט, ש', 'הערה ל"עיונים במילונה של מגילת הנחושת"', בית מקרא, יג (תשכ"ח), עמ' 151-150
.

 

Please send your comments and suggestions to me.

הכתובת האלקטרונית של מסמך זה היא:

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/bibcoppe.html

last updated: October 2004