'רוזחיש' תרודהמ - הריצי רפס

ןליא-רב ריאמ


תלבוס דלונירג 'א ידי לע רואל האציש יפכ הריצי רפס לש תיעדמה הרודהמה
רפסב ןודל רשפא יאו ,העש יפל רתויב הבוטה הרודהמה איה ךא ,םינוש םימגפמ
רפס לש תיטפוניס הרודהמ אצת רשא דע תוכחל שי ,תאז םע .הל קקזיהל ילבמ הריצי
.ןיעל רתוי תרכינ הרוצב תונושה תואסריגה ןיב ינושה רכוי הב הרודהמ ,הריצי
עירכהל ךרוצ היה ,הריצי רפס לש הרודהמ התוא רואל אצת רשא דע ,העש יפל
תעיבקל ןיבו ,םירבדה תנבה ךרוצל ןיב ,הריצי רפס לש 'ןוכנ'ה חסונה תעיבקב
תורטמה תחאו ,תאזב תשגומה הרודהמה הנכוה ךכ ךרוצל .וז הרודהמב םילמה רפסמ
דחוימ 'עונמ'ב הבוליש ךות תאזו ,טנרטניאב ארוקה ינפב האיבהל התייה התנכהב
הלבקתהש יפכ הסריגה לע דומעל ארוק לכ לכוי הז ןפואב .םיטסקט חותינב קסועה
'היצנדרוקנוק'ב הז רפס לש םילמה תוגלפתה תא ומצעב תוארלו ,ףיקמ רקחמ רחאל
.הז ךרוצל דחוימב יתינבש תינכתה ידי לע תרצוימה

םירידגמ ויה םיגולוליפהש םיללכה לכ יפ לע יושע תאזב אבומה הריצי רפס
.דחא די בתכ לע תכמסנ הניאו ,תיטקלקא ךרדב היושע איה (1
.(47 הקסיפל תורעהב הארו) הרבסמ המלשה-תואסריג הב שי (2
םיינכות ףא אלא ,םייגולוליפ קר םניא ןוכנה טסקטה תעיבקב םילוקישה (3
.םייגולורטסאו    

:תיחכונה ותסריגב רפסה לש אצומ תוחנה רפסמ תומייק ,תאז םע דחי
.רפסל היה דבלב דחא רבחמו ,רבחמה ידימ אצי רפסה (1
ןיבו ,ותעדל ודריש רבחמה ידימלת ידי לע םא ןיב ,םיבר םייוניש רבע רפסה (2
.םירחא םירפוס ידי לע םא    
,םישוריפה םה רבדל ןמיסו ,םינשה תצורמב לדגו ךלה הריצי רפס לש טסקטה (3
.תילאוטסקטה 'תוליזנ'הו תויוליפכה    
םעפ לכבו ,טסקטב ןוידה ךלהמב הררבתה הז גוסמ אצומ-תחנה לכש וילאמ ןבומ
.'הנוכנ'ה הסריגה רובע ףכה תא עירכיש םייוסמ לוקיש ררבתה

תרכהל רזע-ילכ אלא הב הארי אלו ,וז הרודהממ ומצע רידי 'רוהט' גולוליפש ןבומ
תא רוקחל אבהו ,יגולוליפה עמשמב 'תיעדמ' תויהל הדעונ אל וז הרודהמ .טסקטה
יכ ירמגל רורב .'העצה' תניחבב תאזב ןתינה חסונב תוארל ךירצ הריצי רפס
חלצומ ןפואב ,תואקסיפ םוקימ ןוגכ ,םיאשונ רפסמ וררבתי תיטפוניס הרודהמב
.רואל וז הרודהמ אצתש תוכחל אלא ןיאו ,ןאכ עצומהמ רתוי
:תורעה

.םיהלא = םיא :ןוגכ תובית ישאר וחתפנ 1

.'ריעמה'ל דחא די בתכ יפל ןקותו ,'רועמה' :ספדנב 3

ומש ךרובמו ךורב ,זאמ ואסכ ןוכנ ,םייח םיהלא חור תחא :המילב תוריפס רשע' 10
.'שדוקה חור איה וז ,רובידו חורו לוק .דעו םלועל םימלועה יח לש
.ג-ב רסח הז ףיעס .(11) ב תלפכומ וז הקסיפ
עבשו ,תומא שולש :דוסי תויתוא םיתשו םירשע הב בצחו קקח ,חורמ חור - םיתש 12
.ןהמ תחא חורו ,תוטושפ ב"יו ,תולופכ
.רצקל ךורא חסונ ןיב לודג ינוש .(11) ב תלפכומ וז הקסיפ

.ביתכה תודיחא לע רומשל ידכ 'הנפינ' בתכנ ןורחאה 'הנפנ' םוקמב 15
.קיתעמ תפסותכ תיארנו תימרא איה וז הלמש ינפמ ףוסב 'תלסח' הלמה הטמשוה 16

,ינובשח ליגרת לש האצותב רבודמ ןכש ,חכומד תועט איהו 'םירשעו' סופדב 18
.'םישולשו' ןוכנהו

.17 הקסיפל החיתפ איה הקסיפה לש ןושארה קלחה לש ןוכנה םוקמה יכ רשפא 19
:ךכ ספדנב בותכ הקסיפה לש ינשה קלחב
;תיב םע םלוכו ,םלוכ םע תיב ;ףלא םע םלוכו ,םלוכ םע ףלא ?ןרימהו ןלקש דציכ'
.'םירעש דחאו םישלש םיתאמב תואצוי ואצמנ .הלילח תורזוחו
םע .םיכותח וירבד ןיאש אלא ,רידהמה ירבדמ הלועש יפכ תקפוסמ וז הסריג ,םלואו
.(18) תמדוקה הקסיפה לש הנוש חוסינב ןאכ רבודמ השעמלו ,הז עטקב שדח רבד לכ ןיא ,תאז
םוקמב רמאנ אלש דגיה וב שיו ,חסונה תודלות תניחבמ רחא לרוג היה ישילשה קלחל
.ומוקמב יוצמ אוה ןכ לעו ,רחא
היפל האבה הקסיפב אבומה לוקישה יפ לע 'ןמיס הז' תויפוסה םילמה וטמשוה 20
.תיטנתוא הניא 21 הקסיפ

תירבעה הפשב םיירשפאה םיפורצה 231 ואבוה וז הקסיפב .הטמשוה הלוכ הקסיפה 21
ןוידה תא םייס רבחמה ןכש ,תירוקמ הניא הארנה לככו ,תונוש תויתוא יתש לש
.תונושה תואמגודה תא טרפלו ךישמל ךרוצ ילבמ 231 :ןוכנה ןורתפב יטמתמה

םירפוס-ןויצכ תיארנו ,תימרא התויה לשב הקסיפה םויסב 'תלסח' הלמה הטמשוה 22
.חסונה ףוגמ הניאו ,קרפ-ףוסל
(1 :ינפמ וסנכוה אל 'םימ אשונ שאהש ,רוצו בשחו עד' :הקסיפה ףוסב םילמה 24
,52 - האבה הקסיפב תואבומ תונורחאה םילמה שולש (2 ;רצקה חסונב תורסח םילמה
'שמא' תויתואה שולש ,םיפסונ תומוקמבו ,ןאכ ,ךכל ףסונב .םויק ןהל ןיאו
ןיינמב ףוסבל ונמיי אלש תנמ לע) תויתואהמ תחא לכ לעמ שרג םע דימת םיאבומ
.(םילמה

.ךוראה חסונב םויק ול שיו ,הדחאה ךרוצל הנוש ביתכהו ,'םיתנב' :ספדנב 25

הדחאה העצובו ,(תועמשמ תרסח) 'תממור' ינפ לע 'תממוד' תסריג הפדעוה 26
.'םיתניב' הלמב
.הדחאה ךרוצל חתפנ רוציקהו ,''ועב' :ספדנב 33

האיגש טעמל) שממ לש תפסות לכ םהב ןיא ,רצקה חסונב םניא םיפיעסה ינש 36-35
.'םוכיס' ןיעמו ,(הלק

.הדחאה ךרוצל 'תלד'ל ןקותו 'לד' ספדנ 37

הז עטק (2 ;די יבתכ ינשב רסח אוה (1 :ינפמ אבוה אל ףיעסה לש ינשה וקלח 39
.42 ףיעסב ,(לק יונישב) ןלהל אבומ
ךשמהכ תיארנ הקסיפה .קפסמ ןאכ האבוהו ךוראה חסונב קר תמייק וז הקסיפ 41
.34-32 תואקסיפ לש יעבט
.הדחאה ךרוצל 'םלועב'ל הנושו ,''ועב' ספדנ
.(הדחאה ךרוצל) 'תלד'ל ןקותו 'לד' ספדנ
.םיימעפ וז הקסיפב עיפומה 'לואמש'ל דחואו 'לאמש' ספדנ

חוקל עטקה (2 ;רצקה חסונב וניא (1 :ינפמ אבוה אל הקסיפה לש ינשה הקלח 43
.קפסמ אבוה 'וכו 'םידעה תא הציח' :אבוה ישילשה קלחה

דוגינ אוה 'ער' (1 :ינפמ 'הערו םולש' ןאכ אבוהו 'ערו םולש' ספדנ 44
.ךכ סרוג דיה יבתכמ דחא (2 ;'בוט'ל
.הסריגה יפוליחל םאתהב ,(הדחאה ךרוצל) 'תלד' אבוהו 'לד' :ספדנ
.הסריגה יפוליחל םאתהב ,'רועיכו'ל ןקותו 'רואיכו' :ספדנ
.הב ךרוצ ןיאו ,''ת'ר'פ'כ 'ד'ג'ב הז' :תפסות ןאכ האבוה דבלב ךוראה חסונב
ה"הב ךרוצ ןיאו ,דיה יבתכמ קלח יפ לע 'החיר' אבוהו 'החירה' :ספדנב 45
.ןאכ העידיה
.'החישו' םירחאה דיה יבתכ לכל םאתהב ןרותו ,רחש רסח אוהו 'תוהשו' :ספדנב
לע לקמ ו"וה רדעיהו) הסריגה יפוליח יפ לע 'הטיעל' אבוהו 'הטיעלו' :ספדנב
.('תויגוז'ה

.דיה יבתכ יפ לע 'ןוסכלא'ל ןקותו ,'ןיסולכא' :ספדנב 47
תובייוחמה 'תימור-תינופצ לובג' :םילמה ופסונ הקסיפב תישילשה הרושב
,ךכב ןייצל ,תועובר םיירגוס ךותב ולא םילמ איבה רידהמה .רשקהה תניחבמ
.הרבסמ םילשה יכ
אלא ,'וכו ,'םיזעול' ,'םיזילע'ה לש םתוהזל תונשרפ האבוה ךוראה חסונב 48
:תומלשה יפ לע ןתינ אוה ןאכו עטוקמ עיגה חסונהש
[לאמש תילוכו ןימי תילוכ ,דבכו הרמ ,לוחטו ססמה] ןהו'
.'םילגר יתשו םידי יתשו ,ןינבקרוק
תושקה םילמל שוריפ אוה ויפוא (1 :תועפות שולשב רכינ טסקטה לש יניינתה יפואה
טסקטה ןיבל שרפמה טסקטה ןיב חונימב המאתה רסוח תמייק (2 ;ןכ ינפל ואבוהש
'ןימי לש הילוכ' :רפסה רבחמ לש חונימב רכינש יפכ ,(הריצי רפס=) שרפתמה
הקסיפב ןלהל דיימ תושרפתמ תושקה םילמה (3 ;ןלהל 52 הקסיפב 'לאמש לש הילוכ'ו
.49
םע) הדחאה ךרוצלו ,דיה יבתכמ דחאל םתאהב 'ייי'ל הנושו 'הוהי' :ספדנ 51
.(1 הקסיפ

.(41 הקסיפ ומכ) קפסמ ןאכ האבוהו ךוראה חסונב קר תמייק וז הקסיפ 52
.'יה תא ךילמה' :הסריג יפוליח יפ לע םלשוהו ,'יה ךילמה' :ספדנב
,(הנושארה םעפה טעמל) 'וע' :רוציקב 'םלוע' ספדנ וז הקסיפב
.הדחאה ךרוצל חתפנ רוציקהו
הז' :הדחאה ךרוצל הסריגה יפוליח יפ לע הנושו 'הזב הז' ספדנ ת"יח תואל סחיב
.'הז םע
'שפנ' הלמה .הסריג יפוליח וניוצ אל יכ ףא ,'הז םע הז'ל הנקות ת"יטה תרוש ףא
.ודרפוה 'ןימילש' םילמה .הדחאה חכמ האבוה
.ודרפוה 'לאמשלש' םילמה ,ד"וי תואה תרושב
.43 הקסיפב רבכ קפסמ האבוה איהו ,רצקה חסונב הרסח וז הקסיפ 53

.קפסמ האבוה איהו ,רצקה חסונב הרסח וז הקסיפ 54
.'תורתתו' :(ןיינעהו) תואסריגה יפ לע ןקותו ,'תוחרסו' :ספדנב
האוושהו) הסריגה יפוליח יפ לע ןקותו 'תועמו הבישיו' :ספדנ הנורחאה הרושב
.'רוענו הניש'ל (45 הקסיפל
.קפסמ האבוה איהו ,רצקה חסונב הרסח וז הקסיפ 55
יפוליחל םאתהב הטמשוה איהו ,וז הלמב ךרוצ ןיאו ,'הז'ב הקסיפה החתפנ ספדנב
.הסריגה

.דבלב ךוראה חסונב תמייק וז הקסיפ ףא 56

.דבלב ךוראה חסונב תמייק וז הקסיפ ףא 57
.'ןוסכלא' :דיה יבתכל םאתהב ןקותו 'ןיסולכא' ספדנב 58

האר הער םויבו בוטב היה הבוט םויב' :אוה בותכהו קיודמ וניא די,ז תלהקמ טוטיצה 60
.'םיהלאה השע הז תמעל הז תא םג

ךשמהבכ) ייי :ליגרה ביתכל הוושוה ו,וט תישארבמ טטוצמה קוספב 'ה םש 61
.(הקסיפה
.ה"בקה ונייה ,'שדוקהו' ונייה ,'קהו' ספדנב
ףוג לע תורחואמ תופסות ןה יכ ןהילע רכינש יפל ואבוה אל ולא תואקסיפ 64-62
.רפסה


:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/yezirahe.htmllast updated: June 1, 1999