א"סשת ה"ב
םייח תורוק - ןליא-רב ריאמ

A photo of Meir Bar-Ilan

:םיישיא םיטרפ

08-9473729 :ןופלט 76280 תובוחר 11 ןמציו 'חר :תבותכ
םידלי השימח + יושנ :יתחפשמ בצמ 7594001-5 :תוהז תדועת

תוקלחמב ,םינש עבש ךשמב ןג-תמרב ןליא-רב תטיסרבינואב דמל ,(1951 דילי) ןליא-רב
ןוכמב םג ליבקמב דמל אוה םינש עברא .תידוהי-היפוסוליפו דומלת ,לארשי-תודלותל
ךישמה אוה ןושארה ראותה תא תונייטצהב ומייס רחאל .הטיסרבינואה דילש הרותל הובגה
תגלימל ןליא-רב הכז 1983 תנשב .(1983) רוטקוד ראותה תא הב לביקו ,הטיסרבינואב וידומילב
ורפס לע 'ןולוח סרפ'ב הכז אוה 1988 תנשב .תירבעה הטיסרבינואה םעטמ תיתנש תומלתשה
תטיסרבינוא םעטמ תיתנש תומלתשה תגלימל הכז אוה 1989 תנשב .'תולכיהו הליפת ירתס'
.ב"הרא ,דראברה

:םיפסונ תודסומב דמיל ליבקמבו ,ןליא-רב תטיסרבינואב ןליא-רב ריאמ דמלמ 1979 תנשמ
קמע תללכמו ןולוח תללכמ ;תובוחר ,בקעי תשרומ תללכמ ;תובוחר ,טילש-הד ןוכית ס"יב
דומלתל הקלחמבו לארשי-תודלותל הקלחמב ריכב הצרמכ ןליא-רב הנומ 1991 תנשב .ןדריה
(2000-1) א"סשת םידומילה תנשב .רבח רוספורפל ןליא-רב הנומ 2000 תנשב .דמל הב הטיסרבינואב
.תודהיה יעדמל ןוכמב דמיל םש ,הירטסוא ,הניוב ןותבשב ןליא-רב ההש

.ץייוושו וקיסקמ ,הילגנא ,קרמנד ,תפרצ ,הדנק ,לארשיב םייעוצקמ םיסנכ תורשעב ףתתשה ןליא-רב
.תיתפרצו תינמרג ,תילגנאב םג ךא תירבעב רקיעב ,םירמאמ םישישמ הלעמל ןכו ,םירפס ינש הכ דע םסרפ אוה
םימוחתב ,(תימוי תונותע ללוכ) םייראלופופו םייעדמ תע-יבתכב ומסרפתה וירמאמ
רובע ,תינוציחה תורפסהו תיארקמה תורפסהמ לחה :הקיתעה תעה לש םינווגמ
הירוטסיה םיללוכ וז תורפסב וירקחמ ימוחת .תולכיהה תורפסב הלכו ,תידומלתה תורפסל
,תידוהי היגאמ ,הקיתע הקיטסימ ,היגרוטיל ,בותכהו אורקה תעידי ,תיתוברתו תיתרבח
.םינוש םימוחתב תרוקיב ירמאמ ןליא-רב בתכ ןכ ומכ .דועו ,הקיתע תידוהי האופרו

הנשמה ךרוע היה אוה ,(199