תבשחוממ תודהי

ןליא-רב ריאמ?םיבשחממ דחפמ ימו ?תבשחוממ תודהימ דחפמ ימ
וניאש ימ :ההז םירקמה ינשב הבושתה -
.םיבשחמ ריכמ וניאש ימו תודהי יהמ ריכמ

המ לכ תריקסל שדקוי הז רודמ .תבשחוממ תודהי :'הידמPC'ב שדח רוט חותפל םיחמש ונא
רמוחה תרדגה ,השעמל .ינש דצמ םיבשחמו ,דחא דצמ תודהי :םיאבה םינוירטירקה ינשב דמועש
םיעדוי םהש םיבשוח תוחפל וא ,תודהי יהמ וא ,בשחמ והמ םיעדוי םלוכ .ללכ הטושפ הניא
םינש יפלא תב הקיתע תד ןיב ךדשל ןתינ דציכ ?תבשחוממ תודהי איה המ ,םלואו .םה המ
?וניניע לומ תחתפתמו תכלוהה תינרדומ הייגולונכט ןיבל

אל ףאו הקיטילופל התקיזב אל ,תד רותב תודהיב ןודנ אל םיבשחמל שדקומה ןותעב יכ רורב
תורטמל בשחמה לש ולוצינ רואיתב קוסעי שדחה רודמה ,תאז תמועל .םירחא םירבד דחאו ףלאב
לע תעדל ןתינו 'ידוהי'כ רדגומש המ לכ ,תאז רואל .םיידוהי םיאשונל ורושיקו תוידוהי
.ונל םיאתמ אוה ירה - בשחמה תועצמאב ומויק

,תווצמה ימייקמ לש םניינע איה ויפ לע תודהיה .דבלב תווצמ םויק תודהיב האורש ימ שי
ןיליפת חינה אלש ימ יכ ,הרואכל ,עבונ ןאכמ .דבלב םירעש-האמ ישנאל הרוסמ איה לוכיבכו
יכ רובסש ימ ,םלואו .תודהיב רושק וניא ,הרותה תווצמ לכ תא םייק אלש וא ,רקובה
איה תודהיש ירה ,הלעמ םותחה ומכ ,דועו דועו ,םייח חרוא ,תוברת :אלמ םלוע איה תודהיה
םירבד הילע תעדלו הריכהל ןתינ זא יכ תבשחוממ וז תודהי םאו ,ומצע ינפב ןיינעמ אשונ
הנכותמ תונהל ידכ יאקיפרג תויהל ךירצ אל .תרחא ךרדב םהילא םיעיגמ ונייה םא בר קפסש
ןאכ רבודמ לכה ךסב .'תידוהי' הנכותמ תונהל ידכ יתד תויהל ךירצ אל ףאו ,הבוט תיפרג
לוכי בשחמה יכ המודו ,קיתע אשונב עדיהו הנבהה תקמעה ךרוצל תינרדומ היגולונכט תמיתרב
.הכ דע עיצהל ולכי אל ,רפסה תיב ףא וא ,תידוהיה תרוסמהש תועצה המכ עיצהל

ינא ךא ,בשחוממ ך"נת לע ועמש רבכ םלוכ .ואולמו םלוע ?תבשחוממ תודהיב ונל שי המ זא
תופרטצמ שדוח לכש ןבומו ,םיארוקל תורכומ ןניאש תורחא תונכות הברה תומייק יכ חוטב
,ןותע שי ךכ ליבשב ירה .תוידוהיה תונכותה (בשחמה-תציחמ :בטומ וא) ףדמל תושדח תונכות
:תודהיו םיבשחמ לע 'הידמ PC'ב וארקת ךכ ,םלועב הרוקה לע ימוי ןותעב םיארוקש ומכו
.עדמו תד לש דחוימ דוחיא לעו ,ידוהיה בושחימה יאלפ לע ,ןהיחתפמ לעו תונכות לע

לש םמויק לע עידוהל וא ,תודהיה ירפס לכ ובו עדימ רגאמ גיצהל םאה ?ליחתהל המב זא
הנושארה םעפב יכ המוד ?(וננמז ינב םירחא םירפוסו ןונגע ומכ) םיילאוטסקט עדימ ירגאמ
ןה םאה :ןהיגוסל תונכותה תקולחל התע סנכיהל םעט ןיאו ,אשונה תא גיצהל קר ךירצ
דוע ,ועטת אלש ,בגא .המודכו ,םדומל תוקוקז ןה םאה ,Windows תחת וא DOS תחת תודבוע
המ עדוי ימ לבא) ןוזמה תכרב ךרבל וא ןיליפת חינהל תלגוסמ היהתש הנכות לע יתעמש אל
.(...דיתעב היהי

לוכ תא רוקסל תורשפא םוש ןיא .הרותל שי םינפ םיעבשש םשכ ,םינפ תובורמ ןה ולא תונכות
חוטב םיארוקהמ קלח .הגרדהב ןתוא רוקסל תנמ לע ,הז רודמ םקוה ךכ ךרוצל ירהו ,תחא-תבב
המ .תמאה ןמ קוחר הזש ןבומכ ךא ,דבלב םיטסקט ירגאמ אוצמל ןתינ 'תבשחוממ תודהי'בש
םתאש חיננו ?תודהי יאשונב תודמול םיריכמ םתא םאה ?תודהיב היווירט ינודיח רבדב
?תודהיל היצאלומיס קחשימ שי םאה ךא ,דמחנ רוטלומיס םג םיריכמ םתא ילוא .הפי .םיריכמ
תונומתב םיאלמ ,(םיבר ריכמ ינאו) ריכמ ינאש םיבשחמה לכ המל ?תידוהי תונמא םע המו
ךא ,דועו דועו ,םיסוטמ לש תונומת ,םירואזוניד ירויצ ,םלועב תומוקמ הברה לש תורדהנ
סיטרכ ול שיש ימ ?תידוהי הקיזומ םע המו ?'תוידוהי' תונומת ,'ונלש' תונומת ןיאו טעמכ
תוסנתהל םיצור םתא םא .'םיידוהי' לוק-יצבקל קוקז אוה ונממ תונהל הצור אוהו לוק
וצרת םאו ,'םלג-ירמוח'ל וקקדזת יאדוו ,תילוק-רוא תגצמ ןיכהלו השדח הידמיטלומ תנכותב
תונכותל סחיב המו ?תאז ושעת דציכ ,ך"נת חיננ - ידוהי רמוחב םכתלוכי תא םיגדהל
?התוער תמועל תחא הנכות לש תונורסחהו תונורתיה ןה המ ?םוי ידימ תושדחתמה

תא עומשל חמשא ,האבה םעפב שגפינש דעו ,תואבה םימעפב םכל בותכא דועו ולא לכ לע
?יתרכזה רבכ ך"נת ,בגא .המודכו ,תונכות ,תונויער ,םכיתועצהו םכיתובוגת


:רבחמה לע

.לארשי תודלותלו דומלתל הצרמ ,ןליא-רב תטיסרבינואב ריכב הצרמ אוה ןליא-רב ריאמ ר"ד
,הביתכה תוברת ,תיתרבח הירוטסיהב קסוע אוה הז םוחתבו ,ותוחמתה םוחת איה הקיתעה תעה
םלוכ - םירמאמ תורשעו דחא רפס בתכ אוה הכ דע .דועו ,הקיטסימ ,תידוהי היגאמ ,הליפת
'ףיכו םיבשחמ' לש הנשמ ךרוע היה אוה ךכל ףסונב .תודהיה יעדמ לש תיעוצקמה תורפסב
.בושחימה ימוחת לכב ולש םירמאמ תורשע ומסרפתה ןותע ותואבו ,םייתנשמ הלעמל ךשמב
.הידמPC לש ךרוע אוה ןליא-רב ריאמ ,(1996 רבמטפס) ךליאו 67 ןוילגמ

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/.html

ז"נשת ירשת ב"י זאמ
םירקבמ [an error occurred while processing this directive] הז ךמסמב ונייע
ןליא-רב תטיסרבינואל ץוחמ

last updated: September 26, 1996 - June 25, 2001