רשכה םע הרבח - ב"הראמ TES תרבח

ןליא-רב ריאמ

 הל םיארוק :תחא הרבח קר ריכמ ינא ?'רשכה' ןהל שיש םיריכמ םתא הנכות תורבח המכ
 יול ברה ,יבר רענאטסאבהמ רשכה הל שיו ,(Torah Educational Software  =) TES
 תבשוי איה ,תירבעו תילגנאב תוידוהי תונכות תרציימ וז הרבח .ץיוורוה יולה קחצי
     .(םילשורי ,8 םירעש האמ 'חרב) ץראב םיגיצנ הל שיו ,(1992 תנשמ) ב"הראב

 קושל תודעוימו תוידוהי ןה הלש תונכותה לכש ךכב הדוחייו ,תונכות המכ וז הרבחל
 וז הרבח לש תחא הנכות .לארשי תנידמל םג תמייוסמ הדימבו ,ימואל-ןיבה ידוהיה
 רוזחיא תנכותב רבודמ .טלחהב המישרמ תיארנ איהו ,ילש אל בשחמ לע תלעופ יתיאר
 םעו אלמ דוקינב העיפומ תירבעה .תילגנאו תירבע :תינמז-וב תופש יתשב ך"נתל
 ,ך"נתב תמיוסמ הלמ רחא שופיחב ,רמולכ .'ליבקמ' ןפואב תגצומ תילגנאהו ,םימעט
 דיימ ךילות תירבעה הלמה לע הקלקהו ,ך"נתב הלמה תועפוה לכ תא הנכותה גיצת
        .םיינושל-וד םירשוקמ םירגאמ ,רמולכ .תופש יתשב טסקטה לש הגוצתל

 הרוקמב החתופש הנכותמ הבסה הרבעש רחא ,רתויב הריהמ הרוצב תלעופ רוזחיאה תכרעמ
 עיגהל ןתינש קר אל .תומישרמ רתוי ףא ןהש תורחא תונוכת הל שי ,םלואו .שוטניקמל
 תוירושיק עצבל ןתינ ,רקיעה אוהו ,אלא ,תילגנאב י"שר שוריפל קוספ לכ ךותמ
 לכש ירה ,הרותה לע ונלשמ הרעה ריעהל םיצור ונאש חיננ ,לשמל .ךלשמ יטרפ ץבוקל
 הידמה לע בותכנ ןכיה ,םלואו .ןוילגה לע בותכל ןתינ ,ריינב רבודמ דוע
 רשקל םג רשפא ךא ,ץבוק רותב 'הרעה' ןייצל ןתינ וז הנכותב ,ןכבו ?תילטיגידה
 :ןוגכ) תומדקתמ תונכותמ תרכומ וז הנוכת .(הפמ :לשמל) יפרג וא לוק ץבוק
 תוירושיק לש התועמשמ .המצע ינפב תוירושיקל רבעמ תובישח הל שיו ,(Encarta 95
 ,ןכא .םייטרפ םירגאמ םע ותוא רשקל ןתינ אלא ,רתוי 'רוגס' ונניא רגאמהש איה וז
                     .'הליגר' רוזחיא-תנכותל המישרמ הנוכת

 הנכות ףאב תמייק הניאש הנוכת ,ך"נתב 'םידוק' תאיצמ תרשפאמ TES לש תרחא הנכות
 םא :תוצוח שארב םיזירכמ םעפ ידימש הז גוסמ 'ןפוצ'ל איה 'דוק'ב הנווכה .תרחא
 ,ךיא ,אהיש) A הלמה תלבקתמ תויתוא Y ןב עובק חוורימב יכ הלגת X השרפ תא קודבת
 םוחתב םירפס המכו המכ ומסרפתנ תונורחאה םינשב ,עודיכ  .(השרפל תיטנבלר ,אל
 לש יטסיטטסה טביהל סחיב) טנרטניאב ךכ לע םינויד ומייקתה ףא הנורחאלו ,הז
 תא ומצע רובע תונבל דחא לכל תרשפאמ הנכותה ,ןכבו .ןפוצה לש ויוליג תועמשמ
 חוורימב B הלמה תא ך"נתב אצמ ןוגכ :ך"נתה תא קורסל ןיינועמ אוה םהב םירטמרפה
 תרשפאמ ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ ,האוושה םשל .המודכו ,רחא וא הזכ
 המ טלחהב TES -ל שי וז הדוקנבש רורבו ,ך"נתב קוספ לש הירטמיג תאיצמ לכה ךסב
                                   .עיצהל

 ,הליגר הירטמיג קר אל םעפהו ,ך"נתב הירטמיגב תדקמתמה תדחוימ הנכות שי TES -ל
 ןולימ ,(4 = 40 = מ :ונייהד) 'ןטק רפסמ' ומכ םיכבוסמ הירטמיג יבושיחב םא יכ
 לש תונושה תונכותה תריקס ,ללכב .םינעוצקמל הירטמיג יגוס דועו ,הירטמיגל דחוימ
 םילילמתה ידבעמו ,ץראב םייקה הזמ ירמגל הנוש ללחב תלעופ וז הרבח יכ הלגמ TES
 + דוקינ + טסקט) םיטנופ בוציע לש ההובג תלוכי םילגמ ,םיינושל-וד בוש ,הלש
               .'תירשפא-יתלב'כ התוא תוארל לבוקמש הנוכת ,(םימעט

 ןגה ידליל דעוימ דחא רוטילקת .םינוש םיאליגב םידליל תודחומ תונכות שי TES -ל
 תיתפרצ ,תילגנא ,תירבע :ינושל-בר אוה רוטילקתה .ת"יב-פ"לאה תא דמלל דוענ אוהו
 תונכות ןונגסב) ינושל-ברה דוביעה .םלועה יבחרב ןגה ידליל דעונ אוהו - תידרפסו
 לעפת הנכות התוא ,רמולכ .רתוי לודג םינכרצ להקל ןווכמ ,(תוינושל-ודה קסידרוג
 תויתוא תא םידליה תא דמלת איהו ,הלאוצנווב וא ב"הראב ידוהיה םידליה ןגב
 וזכ הנכות ףא דוע ןיאש יל המודמכ .ךרה ליגל תורכומה םילמ תועצמאב ת"יב-ף"לאה
 -ף"לאה לש תויתואה תארוהל ןווכמ וניא ילארשיה קושהש ינפמ ילוא ,ילארשיה קושב
 המכב ןכש ,דבלב ןגה ליגל תדעוימה העקשהמ םיענמנ םירוטילקתה יקיפמש םשכ ,ת"יב
                 ?םירוטילקת ינגנ םהבו םיבשחמ םייוצמ רבכ םינג

 תוניגנ ,רמולכ ,Family Bible Rhymes :היורק חוודל יתיצר הילע הנורחאה הנכותה
 ירופיס תא (וידעלב וא רגובמ יווילב) םידלי דמלל אוה ןויערה .החפשמה לכל ך"נתה
 דליל רשפאמ הז רוטילקת .תונומתבו תודיחב ,םיקוספ תאירקב ,לילצב ,רמואב ך"נתה
 10 ,ףסוי ,האירבה רופיס :םינושה ך"נתה ירופיסל םיסחייתמה הריחב יטירפת ןווגימ
 ןוטריסב הוולמה הביבח הקיזומ עמוש דליה םוחת לכב .דועו ,םירצמ תאיצי ,תוכמה
 ,רבכעה םע וא ,דבל תולגל לוכיו ?ינא ימ :ןונגסב תולאש לאשנ ריעצה שמתשמה .רצק
 םיאתמ' :ב"הראב יורקש המ אוה םירופיסה ןונגס .תונוכנה תובושתה תא ,וידעלב ףאו
 שי ,(רתוי טעמו םינש 5-3 ינב) ןגה ידלי לש תוארה תדוקנמו ,'החפשמה לכל
 גיצהל שדוחמ ןויסנ ונא םיאצומ םוי לכב אל .'עובשה תשרפ'ל הנכה ןיעמ רוטילקתב
           .דובילוה ינפלואב תורחתהל תוסנל ילבמ הידמיטלומב ך"נתה תא

                                   םוכיסל

 היצטניירואהש אלא ,תודהיה םוחתב םירצומ לש ןווגמ רחבימ העיצמ TES תרבח
 דצמ ידרחה רזגימב בשחמב שומישה תורבגתה םע .דבלב ב"הראל התיה הלש תיקווישה
 הרבח לע עמשנש רשפא טלחהב ,ינש דצמ ילארשיה קושה תא TES לש התורכיה םעו ,דחא
       .םיטירפתה תניחבמ תילרגטניא רתוי הב היהת תירבעהש יאנתבו ,רתוי וז

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/tes.html

last updated: March 12, 1996 - January 2003