ןליא-רב ריאמ


ןיליפת תנכה רוטילקת :רצומה
(23.6.97 ךיראת) 1 :הסריג
לא-תיב ןיליפת :הרבחה
ח"ש 145 :ריחמה
02-997-5158 :ןופלט
לעפמל םיכלוה םויה ;ןיליפת ונממ שוכרל ידכ ם"תסה רפוסל םיכלוה ונייה םעפ
ןיליפת תנכה לע םידקושה םימכח ידימלתו םינמוא ,םירפוס תצובק ובו לא-תיבב
,ןטרופל םוקמה ןאכ אלש ,תוניחב המכמ ןיינעמ הז לעפמ .םיירשפאה םירודיהה לכב
הבתכ .םתנכהו ןיליפת לע 'הדמול' :שדח םוחתב ודי חלוש אוה םינורחאה םישדוחבו
לש התמאתהו 'הדמול' חנומה תלאשבו ,טרפב הז רצומ תריקסב קוסעת ,ןכ םא ,וז
.ללכב הז דעיל Astaund

הנכותה רואית
לש ףקיהב םיצבק ,Astaund תגצמ לש םיצבק ונייה ,'םיטרס' השימחמ היושע הנכותה
םייוסמ אשונל תשדקומ תגצמ לכ .(טייב-הגמ 100-מ הלעמל דעו) טייב-הגמ תורשע
.המודכו ,םיתבה תעיבצ ,תוישרפה תביתכ ,םיתבה תיישע :ןילפתה תיישע וניינעש
,הפ-לע הארקה ,(midi) עקר-ילילצ ,ואדיו יטרס לש בולישמ תויושע ןמצע תוגצמה
תמגדה ,ןכ םא ,איה תוגצמה תרטמ .םהב האירקה ךלהמב 'םיללגינ'ה םיטסקט טעמו
:רמאנש אוה ;בשחמה תועצמאב ,םהיקודקד לכ לע ,ןילפתה םישענ וב ןפואה
תא תעדל קיפסמ הז ןיא :טושפ אוה הנכותה ירוחאמ דמועה ןויערה .'הדמול'
,הלכ דעו לחהמ ,ןיליפת םישוע דציכ םג תעדל יאדכו ךירצ אלא ,ןיליפת תוכליה
.ןבל יבג לע רוחש םיבותכה םיינדמל םירבסהמ םייניע הארמ ,הז הרקמב ,בוטו

תויעבהו םייוקילה ףסוא
אליממו ,Astound לש תוגצמ רפסמב םא יכ הנכותב ןאכ רבודמ אל ,ליעל רומאכ
שי ,תמייוסמ תגצמ תוארל םיניינועמ םא .וז ןיעמ הנכותל 'הנקתה' ןיא יכ ןבומ
,םלואו .תוגצמה ןכות והמ בותכ וילע ףד ,הנכותל תוולינה תוארוהה ףד לע רומשל
ןנוכו 166 םויטנפ) ילש בשחמב םא רשא דאמ םילודג םיצבקב רבודמ ,ךכמ רומח
ירה ,םינעטינ םיצבקה רשא דע רצק אל ןמז ףלוח ,(16 X תוריהמב םירוטילקת
תנידמב ,ז"נשת ץיק ,םויכ םיבשחמהמ 90%-מ רתוי םתסה ןמ) רתוי םישלח םיבשחמבש
ינפל םיתורשל תכלל לכוי דליה רשא דע בר הכ ןמז םיצבקה ונעטיי ,(לארשי
...הנכומ היהת הנכותהש
קיתעהל רשפא יאש עדימ רגאמ התויהב איה וז הנכות לש תיתוהמה הייעבה יכ המוד
לש 'ןבתכ'ה תא הכותמ ליעפהל ןתינ ,םנמא .'רוגס רגאמ' :תרחא ןושלב וא ,ונממ
תחא יכ רורב .שממ ךכב ןיא ךא ,רויצה תנכות תא ליעפהל וא '95 תונולח'
םא ףא) 'הדמול' ארקיהל רמייתמה הז טרפבו ,עדימ רגאמ לכל תויחרכהה תונוכתה
,יטרפ ץבוקל רגאמה ךותמ רמוח קיתעהל תלוכיה איה ,(הז םשב וארק אל םיקוושמה
ןה ןעביטמש תוגצמב ןאכ רבודמ יכ הדבועה .המודכו ,יטרפה םילילמתה דבעמל
.ןוכנ אלה הארוהה יעצמאב שומיש וז הנכותב השענ יכ תדמלמ תורוגס
תונכות וא) Astound תנכות האצמוה ךרוצ הזיאל :איה התע תלאשינה הלאשה ,השעמל
רגאמל וא הארוהל ףילחתכ תגצמב שמתשהל ןתינ םאהו ?(PowerPoint ןוגכ תומוד
ןיא :רורב רבכ אוה דחא רבד ךא ,תיטלחה הרוצב תונעל השק וז הבושת לע ?עדימ
.רמוח תגצה לש יניצר הדובע-ילככ Astound תוגצמב שמתשהל תילאיר תורשפא
אשינ בשחמב םירדהתמה םיצרמה םה םיברו ,תינרדומו הפי הלמ איה 'היצאטנזרפ'
הדובע םוכיסל תומיאתמ ולא תוגצמ םא םג ,םלואו .םילוצלצו תורוא םילוע ונממ
ורידגהל ןתינש בכרומ אשונ תגצה ךרוצלש ירה ,םייניבה תביטחב דימלת לש
שמתשהל ,(ירשפא וא) יוצר הז ןיא ,ומצע ינפב דמועה 'םידומיל תינכות'כ
.םיאתמ אלו קיפסמ אל טלחהב ךא ,הפי הז תגצמ .תוגצמב
איה האצומב יכ הדבועה ,הנכותה לש 'ירוטסיה'ה אצומה תא תופקשמ תוגצמה ,ןכא
תרחאל תחא היידממ רבעמ לכ ךא ,םידימלת ינפל ונרקוהש תוגצמו םיטרס לע הנעשנ
לש םינושה םירטמאראפל םיעדומ תויהל ילבמ הקתעה עצבל רשפא יאו ,הבשחמ בייחמ
ןיא ,ינוויכ-דח רישכמ וניה ועביט םצעמ טרסה .בשחמה :הז הרקמב ,השדחה היידמה
רשפא יא אליממו ,(דימלתה=) לבקמה ןיבל (הרומה=) ןתונה ןיב היצקארניא וב
תמאהו) 'הדמול' םשב ונינפלש הנכותל אורקל רשפא יא אליממו 'הרומ' טרסל אורקל
ןכותמ רזגינ הז יפוא ךא ,דמולב רבודמ יכ ונעט אל רוטילקתה יקוושמ יכ רמאית
.(םירבדה
תראותמה וז ןיעמ הדמול לש תיתשתב דומעל התיה הלוכיש הנכות לע עיבצהל השק
'עונמ' יכ ןייצא תאז לכב ךא ,תילארשי האצמה איה 'הדמול'ש רמאנ רבכו ,התע
ןאכ אל .('עונמ' הנכותל ןיא ,ליעל רומאכ יכ) ודועייל םיאתמ וניא הנכותה
םייפואב םינושה) םיבשחוממ םיקחשימ ירוחאמ םידמועה 'םיעונמ'ב ןודל םוקמה
םתעמש אלש ולגת לא קר) לשמל ,ID תרבח יכ תעדל היה יאדכ ךא ,(שופיח-יעונממ
המכ ךרוצל דחוימ 'עונמ' החתיפ (Doom :1995 לש יביטאמיטלואה קחשימה לע
לש 'םילדומ'ב תורזענ םיקחשימ תוקוושמה תורחא הנכות תורבח ,השעמלו ,היקחשיממ
תנכות ,םירוטאלומיס :המגודל) םישדח םיקחשימ חותיפ ךרוצל םימיייק םיעונמ
תודבוע ןייצמ ינא .(דועו ,המוד יפוא ילעב םיקחשימ המכ ונממ ורזגינשSimCity
אתיירואד הרות לוטיבל םיבר ידי לע בשחנה קחשימב םא ןכש רוביצה תבוטל ולא
אל הדימ שורדל היה ןתינ וז ןיעמ 'הדמול' תקפהבש ירה ,הבשחמ הברה הכ העקשוה
ID יקחשימש איה הדבוע ךא ,ןאכ םג םייק יפסכה לוקישה ,ןבומכ .העקשה לש התוחפ
לעפתה םלועה לכש רחאל ושע םה ףסכה תא) ףסכ-ירסוחמ םיריעצ ידי לע וחתופ
'הדמול' תינכותל 'עונמ' לע בושחל היה ןתינו ,(םהלש קווישה תטישמו םיקחשימהמ
.Astound לש תגצממ חלצומ רתוי תצק אוהש
אל הכ דעש) ח"טמ ןוגכ הז גוסמ טקייורפב ןיינע ילעב םימרוג ףותיש ,בגא
ןתינ טלחהב .הביהרמ האצות בינהל היה יושע ,(תודהיב רבד םוש הדי תחת האיצוה
רתויב ההובגה המרהמ םירוטילקת) 'םירבדה עבט' תנכות לש עונמה תמאתה לוקשל
תפסוהו םינטק םייוניש טעמל) ןיליפת לע 'הדמול'ל ,(לארשי תנידמב וקפוהש
עבט' רוטילקתב .הליחתכלמ הב םימייק ויה אלש ,(הלועפ יכרד=) 'םילודומ'
,לוק ,ואדיו יטרס שי ,םתוא קיתעהל ןתינש תירבעב עדימ ירגאמ שי 'םירבדה
דצמ האלפינ תלוכי תלעב הנכות םע דחא דצמ ןיליפת לע ידוחיי רמוח ךודיש .דועו
.(ראפ אלא ןיליפת ןיאו) תראפתל ןב דילוהל לוכי רחא

?קחשימ לש 'עונמ' והמ

הרקמב וא ,הנכותה תא 'עינמ'ה קלחב רבודמ יכ ךכל זמור 'עונמ' יוניכה
םכשמהו םייגול םתישארש םיללכ לש ףסוא וניה ,ןכ םא ,עונמה .קחשימה ,הז
םא ןיב) ןמסה םא ,לשמל .'גהנתה'ל דציכ הנכותל םיעבוקה םיללכ ,תונכיתב
ןהמ תונומתה תחא לע יוצמ ,(joy-stick תועצמאב םא ןיבו םיצח תועצמאב
ךסמל רובעל :ןוגכ) תמייוסמ הלועפ עצבל הנכותה לע זא יכ ,ךסמה בכרומ
.(המודכו ,האיגש לע עידומה טסקט 'איצוהל' ,לוק עימשהל ,רחא

םירוטלומיסה תונכות ןוגכ ,םימוד 'םיעונמ' םהל רשא םיבר םיקחשימ םימייק
בייח ,בשחמה שמתשמ ,רוביגה ויפל רופיס) 'םיטסווק' וא ,(הסיט המדמ=)
,(ותמישמ לש חלצומה םויסל ,'רמגה-וק'ל עיגהל ץמאתהלו תובר תואלת רובעל
.דועו

,דומעל הכירצ וירוחאמש אלא המוד ךרדב לועפל רומא 'הדמול' לש 'עונמ'
תיינקה ,םייבויח םיקוזיח ,יכוניח טביה םג ,תיבושחימ הקיגול דבלמ
.תאזב אצויכו ,'עתפ-ןחוב' לע ןויצ תלבק) ןוחביא תלוכי ,םיכרע

המאתה

-רבל המידקמ הנתמכ ץלמומ) 13-12 ינב רעונל תדעוימ הנכות םצעמ ,'הדמול'ה
'ז תותכל המיאתמ הנכותה .(ונברק לטב ונמז רבעש דליה בושחי ןכ אל םאש ,הווצמ
יפכ ,דומילה ירפס תא ףילחהל הרמוי הנכותל ןיא ךא - דבלב םינבל אקווד ואל -
.ןלהל ררבתמ ןיינעהש
'הדמול'כ הנכותה

לכב .םידימלתל 'הלעפה תרבוח'ב הוולמ הייהתש יוצר ,הדמול איהו ליאוה ,הנכותה
יכ ףא ,שממ לש תוידומיל תורטמל רפסה תיבב הב שמתשהל רשפא יא יכ רורב ,הרקמ
אל ךא ,רזע-יעצמאכ ,(איהש תגצמ לכ ומכ) תיביסאפ המגדה ךרוצל הב רזעיהל ןתינ
.ילאוטסקטהו ילאטנורפה ,ישממה דומילה תא ףילחמה יעצמאכ
רפס ,השעמל) םידימלתל הלעפה תרבוחל האוושהב תוגצמה ףסוא לש ןתותיחנ ,השעמל
לע תוגצמה ןיב האוושהל םוקמ לכ ןיא יכ דיימ הלגת ,(םידומע 230-מ הלעמל ןב
- תאצמו תעגי ,יתרפא םייח :רפסה ,לשמל ,ךכ .יתימא דומיל רפס ןיבל רוטילקתה
,ד"נשת םימודק ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,ןיליפת לע דימלתל תודובעו דומיל רפס
תינרדומה היגולונכטה לש הרורבה תיגולונכטה תונוילעה תורמל יכ בטיה םיגדמ
רפסל - הז הרקמב תוחפל - תכייש ןיידע הרוכבהש ירה ,בשחמה ידי לע תגצוימה
.הנש 500-מ הלעמל תב האצמה ,ספדומהו בותכה
םייח-ךרוא

'םייחה ךרוא' אוה ,טרפב בשחמ-יקחשימו ,ללכב םיקחשימ תכרעהל םינוירטירקה דחא
אוה רשא דע ,(קחשימב רגובמ ףא וא דלי) קחשמה קחשי ןמז המכ ,תרחא ןושל .םהלש
עורג וא ,םדייובב ומוקמו ,ומצע תא הצימ ,ונייה ,ותוא םמעשמ קחשימה יכ שיגרי
תואמ הזמ וב קחשל םיבהואש יסאלק קחשימל בשחנ טמחשה קחשימ ,עודיכ .חפב :הזמ
רפסמ תורמל :טושפ אוה ךכל םעטה .ןיינע וב םיאצומ םילודגכ םינטקו ,םינש
-ןיא טעמכ ןה הז קחשימב הלועפה תויורשפא רפסמש ירה ,תיסחי ןטקה םיקוחה
לע :'םייח-ךרוא' לש וז הירוגיטקב ףדעומ דמעומל טמחשה תא ךפוהה ןותנ ,תויפוס
ואל ,טמחשה לש םייחה ךרואש ירה - דיחיה תויהל בייח וניאש - הז ןוירטירק יפ
.יפוס-ןיא אוה ,בשחוממה אקווד
ומושייש ירה ,טמחשל סחיב ףקת קחשימ ייח ךרואל סחיב הז הבישח ןורקע ןכא םא
רצק אוה וז הנכות לש םייחה ךרוא .הייוקיל תא דיימ הלגת ןיליפתה תנכותל סחיב
ומכ ,תגצמו ,תגצמב םא יכ ,שממ לש הנכותב אל רבודמש טושפה םעטהמ תאזו ,רתויב
ףסוא ומצע תא אצמי טרסה ןכמ רחאל ךא ,םיימעפ ילואו תחא םעפ תוארל ןתינ ,טרס
;ימעפ-דח רצומל התוא ךפוה תגצמכ הנכותה לש הייפוא ,רומאל .שיבכע ירוקו קבא
,םהלש 'הווצמה-רב'ל םיברקתמה ולא לגעמל םישדח םידלי םיפרטצמ םוי לכש לזמ
םג ,ךיראהל רשפאתש הדבוע ,יפוס ןיא ןפואב שדחתמ הנכותה לש דעיה להק ךכ םאו
.וז הנכות לש םייחה ךרוא תא יתוכאלמ ןפואב םא
םוכיס

שי רבד לש ופוסבש ירה 'לא-תיב ןיליפת' תנכותב תוארל ןתינש תונשדחה תורמל
ןיליפתה ,ישממה רצומה לש יקוויש קימיג וא תוריכמ םדקמכ רתוי הב תוארל
.לא-תיבב תורצוימה
םירודיהה לכב םירדהתמו ,חבושמו ןקותמ רצומ םדי תחת םיאיצומה םימכחהש לבח
םא יכ ,םירודיה תלוטנ קר הניאש הנכות קושל איצוהל םינכומ ,ןיליפתב םיירשפאה
קיפהל ןיא דציכ אוה וז הנכותמ דמלינה חקלה רקיע .םגפל םעטמ רתוי הב שי
.םמצעב תאז וניבה אל היקוושמש לבחו ,'הדמול'
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה

https://faculty.biu.ac.il/~barilm/tef_bet.htmllast updated: October 30, 1997