דומלתה לש רקחמה תורפסו די-יבתכ

ןליא-רב ריאמ

 תנווכ .קדצב אלשו ,ןתוא םיריכמ םיטעמש ולאכ שיו ,דאמ תומסרופמ ןהש תונכות שי
 תודעוימה תונכות יתש :קויד רתילו ,הנכות ארוקה ינפב גיצהל איה ןלהל םירבדה
 .ןמרביל לואש םש לע דומלתה רקחל ןוכמה ידי לע וקפוהש תונכות ,ידומלתה רקחמל
       :לא הנפ םיטרפל .הקירמאב םינברל שרדמה תיב ידי לע תוקוושמ תונכותה
Dr. Bruce E. Nielsen
The Jewish Theological Seminary of America
3080 Broadway
New-York, NY 10027-4649
Telephon: (212) 678-8994 Fax: (212) 678-8947
 תחאה הנכותה :ותריקחבו דומלתה דומילב עייסל אוה ולא תונכות יתש לש ןתרטמ
 ,חתפנ .רקחמה תורפס לש םוחתב תרחאהו ,דומלתה לש דיה יבתכ לש םוחתב תעייסמ
                         .דומלתה לש דיה יבתכב ,אופיא

 ונילא עיגה ,תינברה תורפסה לכ םג ומכ ,ילבבה דומלתה ,ליחתמ דימלת לכל עודיכ
 לכש איה הרישיה האצותה .ינשה תא דחא ומאת דימת אלש די יבתכ ,םינוש די יבתכב
 ביטל עדומ תויהל תוחפל וא ,הנוכנה הסריגל וביל תא םישל ךירצ ארמג ףד דמולה
 םיחאהו הנמלאה סופדב םיסיפדמה וא ,תופסותה ילעב םיזירכמ ,םיתעל .ודיבש הסריגה
 ,תרחא הסריג התיה דומלתה ילעבמ דחאל וא י"שרל יכ ,ןוילגה תרעהב הנליומ םאר
 תנבהב ןה ,היגוסה תנבהב ןה תערכמ תובישח שי הנושה הסריגל .תוחפ וא רתוי הבוט
 .הכלהה םוחתב (אצוי-לעופ =) אנימ-אקפנ ףא תמייק םיתעלו ,ויתורודל דומלתה ישרפמ
 האר אוה יכ דחא םוקמב ריעה ,'םינטק םיטרפ' לע ריעמ אל ללכ ךרדבש ם"במרה ףא
 ,תרחא הסריג ובו ,(תובותכ תכסממ) הנש תואמ שמחכ ןב דומלתה לש קיתע די-בתכ
                           .ודי לע ,ןבומכ ,תפדעומה

 דומלתה תורפס ידמוללו ,דחא דצמ םימכח ידימלתל ןיינע אוה דומלתה תואסריג רוריב
 וא) סופדה תאצמה םדוק ונייה ,תיגרבנטוג-םדקה הפוקתב .ינש דצמ ימדקאה רקחמב
 תא םיקדוב םימכחה ידימלת ויה ,(15-ה האמה יהלשב דומלתה תספדהל םדוק :קויד רתיל
 ןודל ךרוצה תחפש ,קדצב אקווד ואל ,ידמולה ורבס סופדה תובקעבו ,םינושה דיה יבתכ
 תורודה ינשב ,םלואו .ירמגל טעמכ הז םוחת חנזוה יכ דע ,תונושה תואסריגב
 םיעדומ ושענ תויתרוסמה תובישיב םידמולה םג ,תונורחאה םינשב דחוימבו ,םינורחאה
 הרות ינבו םיכרבא ףא ךכמ האצותכו ,םהב דומילה תובישח לשו דיה יבתכ לש עפשל
                   .די-יבתכ לש הרדההבו רקחמב םיקסוע םיקהבומ

 טקייורפ תנכות ךכ לע דיעתו ,דיה יבתכ תייעבל עדומ וניא לודגה בורה ,םלואו
 תמייק םויכ ,3 הסריג) רבעב ןאכ הרקסינש הנכות ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה
 תרודהמב דומלתה לש ספדומה חסונה תא ארוקה ינפב האיבמ ןליא-רב תנכות .(4 הסריג
 תנכות 'תאטוח' ךכב .םינושה דיה יבתכל תקקזינ איה ןיאו (הנליו) הליגרה סופדה
 יבתכ המכ הלש תומדקתמה תואסריגב ואבוה ךכ לשבו) ירקחמ ימדקאה הדועייל ןליא-רב
 הנכותה הפי תדדומתמ םיידומלת די יבתכ לש הז םוחתב .(תויעדמ תורודהמ ךותמ די
                    .ןמרביל לואש םש לע ןוכמה לש התע הנודנה

 תחאה הנכותה .תונוש תונכות יתש ,קויד רתיל וא ,'םילודומ' ינש שי וז הנכותל
 ,םיחספ תכסמ תא דומלל םכשפנ הקשח םא ,רמולכ .םיידומלת די-יבתכ לש רגאמ הניה
 הדלקוה תכסמ לכ .םיניינועמ םתא די-בתכ הזיאב ןייצל הבוח :יד הז ןויצב ןיאש ירה
 .ןוכמה ישנא תושרל ודמעש ,דיה יבתכ ימולצת וא ,הלש םינושה דיה יבתכ יפ לע
 -יבתכ ינש יפ לע קלח ,דחא די-בתכ יפ לע האירקל תונתינ תותכסמהמ קלח ,הז ןפואב
 רחבנש רחאל .(!וברי ןכ) די-יבתכ העברא וליפאו השולשב תומייק תותכסמ המכו ,די
 ןתינו ,(ץבוקל וא תספדימל וא) ךסמל הלעומ אוה ,הנכותה שמתשמ ידי לע דיה בתכ
 ףדל הב הפוצה תא ריבעהל הנכותהמ שקבל וא ,הלכ דעו לחהמ תכסמה תא 'לולג'ל
 ,תנכדועמהו הנורחאה הניאש) ןליא-רב תטיסרבינואב יתושרל הדמעוהש הסריגב .םיוסמ
 םילמ יפ לע םישופיח עצבל ןתינ אל ,(םירחא םירז םילוקישו הרקוי ילוקיש לשב
 וא וסיפדהל זאו ,םיאתמה ףדה תא אוצמל ,די-בתכ רוחבל ןייעמה לע אלא ,תושקובמ
 אל םג ןכ ומכ .ואל םא 'ןיינעמ' דיה בתכב חסונה םא הליגש רחאל ץבוקכ ורמושל
 תמועל .תומייקה תואסריגה לכ תא ,(תיטפוניס הרודהמב) םיליבקמ םירוטב גיצהל ןתינ
 דיה יבתכ לע שופיח עצבל תורשפא שי וז הנכות לש רתוי תורחואמ תואסריגב  ,תאז
        .םירוטב םיטסקטה תא גיצהל היהי ןתינ דיתעבש תווקל שיו ,'ץוחבמ'


ןורחאה רודב דומלתה ירקוח לודג - ןמרביל לואש רוספורפ ברה

 לש ונתחו) ונימיב דומלתה ירקוח ילודגמ היה ,(1983-1898) ןמרביל לואש 'פורפ ברה
 קר אל הפ-לע רכז אוה :םוחת לכב תוגילפמ ויה ויתועידי .(ל"ז ןליא-רב ריאמ ברה
 -ןב היה ךכל ףסונב .דיה יבתכבש תונושה תואסריגה תא ףא אלא ,וישרפמו דומלתה תא
 לע יורק היהש יפכ - ש"רגה .היל סינא אל זר לכו ,תיניטלהו תינוויה תורפסב תיב
 ב"הראל רגיה רתוי רחואמו ,לשיפ ירה ןוכמ שארב דמעו םיקה ,ויצירעמ-וידימלת ידי
 תרותב םירקחמו ,הטושפכ אתפסות ,וטושפכ ימלשוריה :םימסרופמה וירוביח  .(1941)
            .וימימ םכח האר אל - ותמכחמ תונהל הכז אלש ימ .לארשי-ץרא


דיה יבתכ לש יקלח טוריפ די-יבתכ תדלקהב היוטנ דיה דועו ,די-יבתכ תורשע תללוכ הנכותה ,ליעל רומאכ .ידומלתה רקחמבש םימסרופמה ןמ ויה הלחתהב רבכ ודלקוהש דיה יבתכ .םיפסונ JTS די בתכ ,(דומלתה לש רתויב םודקה םלשה דיה בתכ) 095 ןכנימ די בתכ ,המגודל די יבתכ ,(ןוסמרבא ש"ר תרודהמ םוליצ סופדב אציש) הרז-הדובע תכסמ לש 015 .דועו ,הילגנאבש דרופסקואב ,הילטיאבש ץנרולפב ,ןקיתאוב םייוצמה :(הנשיה הסריגב ,רומאכ) םהלש דיה יבתכו תותכסמה תמישר הנה Berakhot Paris 0671 BR Shabbat Munich 095 SH Eruvin Oxford Opp. Add. Fol. 23 (366) ER Pesahim JTS Rab 1608 (15a) (ENA 850) NPE Vatican 125 PE Columbia X893-T141 CPE Vatican 134 VPS Yoma British Library Harl. 5508 (400) LYO JTS Rab 0218 (EMC 270) YO Sukka Munich 140 SU JTS Rab 1608 NSU Beza Vatican 134 BE Rosh Ha-Shana British Library Harl. 5508 (400) LRH JTS Rab 1608 (15a) (ENA 850) NRH Munich 140 RH Ta`anit Munich 140 TA Megilla Goettingen 3 MG Munich 140 MMG Mo`ed Qatan Columbia X893-T141 MQ Hagiga British Library Harl. 5508 (400) LHA Goettingen 3 HA Munich 95 MHA Vatican 171 VHA Yevamot Oxford Opp. 248 YE Ketuvot Vatican 113 KE Nedarim Vatican 110 NE Nazir Vatican 110 NA Sota Vatican 110 SO Gittin Vatican 140 GI Qiddushin Oxford Opp. 248 QI Baba Qamma Florence II I 7-9 BQ Escorial G-I-3 EBQ Baba Mezi`a Escorial III-1 EBM Florence II I 7-9 BM Baba Batra Escorial EBB Florence II I 7-9 BB Paris 1337 PBB Sanhedrin Florence II I 7-9 SA Makkot Munich 095 MA Shevu`ot Florence II I 7-9 SV Vatican 156 VSV Avoda Zara JTS Rab 0015 AZ Horayot Munich 095 HO Paris 1337 PHO Zevahim Vatican 119 VZE Avoda Zara JTS Rab 0015 AZ Horayot Munich 095 HO Paris 1337 PHO Zevahim Vatican 119 VZE Vatican 121 ZE Menahot Vatican 120 ME Hullin Vatican 121 HU Bekhorot Vatican 119 BK Erkhin Vatican 119 EK Temura Vatican 119 VTR Vatican 120 TR Keritot Vatican 120 KR Me`ila Vatican 120 ML Tamid Vatican 120 TM Nida Munich 095 NI
ארמג ףד דומלל םויכ ןתינ אל ,השעמל .ןיעל היולג הנכותה לש התובישח יכ המוד ,ןליא-רב לש ת"ושה טקייורפ תנכות לע רמול לוכי יניאש המ) וז הנכות ידעלב הכלהכ תויהל הלוכי ןמרביל ןוכמ תנכות לש רתוי השדח הסריגש איה תמאה .(דובכה לכ םע ,םלואו .דומלתה יעטק תגצה םע דחי ץוחבמ שופיח לש בוליש ונייה ,םלשו תואנ ןורתפ ,הדגא-ישרדמ אל ףאו ,ימלשורי דומלת ללוכ וניא ,(תורשע המכ) הלש דיה יבתכ רגאמ הבוח .(רתויל ףאו) תונכותה יתשל קקדזיהל ךרוצ שי ,הרקמ לכב ,הז בלשבש ךכ עצבתהל לוכי אל ,דומלתה 'םתחנ'ש רחאל םינש תואמ שמחו ףלאכ ,םויכש רמולו תודוהל .רחא םוקמב ביחרהל שי ךכ לע ךא ,בשחמה ידעלב דומלתה רקחמ םיינעל םיפיט ,(דחא ריחמב) שופיח תלוכי םע - האילמה התרוצב :תורוצ יתשב תרכמנ הנכותה ,רומאכ ,הלוז רתוי איהו) שופיח תלוכי אלל - ןליא-רב תטיסרבינואב תמייקה איה ,תרחאהו ,תרחא ךרדב 'טסקט-תזורחמ' אוצמל ןתינ שופיחה תנכות לש הנורסח תורמל .(ןבומכ תכסמ) הכוס תכסמב םיוסמ יוטיב םישפחמ ונאש חיננ .תאז עצבל ךיא ןיינועמל ריבסאו ןכ לעו ,(הנכותל תויחנה + טסקט) םיוסמ טמרופב םירומש דיה יבתכ .(ידמל הלודג רומשת איהש הנכותהמ שקבלו ,די-יבתכ ינש :הז הרקמב ,רגאמ לכ חותפל הליחת שי תא םכמצעל םתרצי ,ןכבו .(דבלב טסקט :רמולכ) ascii יצבק ינשב דרפנב םתוא םינטק םניאש ,םיצבקה ינש תא .המודכו suka2.txt תא ןכמ רחאלו ,suka1.txt הנטק הנכות תועצמאב ,הביתכה ןוויכ תא ךופהל ,תדרפינ הציחמב רומשל שי ,דחוימב עצבל ןתינ ןכמ רחאל .(Qtext ל Einstein מ םיריממל הבוח תנכות) mir.exe םשב וא Norton Utilities לש שופיחה תנכות תועצמאב ץבוקה ךותב ילאוטסקט שופיח תנכות ,רתויב הבוטה תורשפאה וז) Dos Navigator לש וז וא Norton Commander 5 רחאלו ,אצמיי שקובמה טסקטה .(טסקטה לדוגל לבגומ וניא ךרועהו !!הבוח shareware .המצע הנכותה תועצמאב 'תרדוסמ' הרוצב וילא עיגהל וא ותוא רומשל היהי ןתינ ןכמ תתל וצר היחתפמש הממ רתוי הנממ קיפהלו הנכותה םע םכחתהל םתטלחה םא ןיב ,רוציקב ינויח ךרצימ איה וז הנכות - הנממ תונהל םתיצר קר םא ןיבו ,(ןותנה ריחמב) םכל .הרות ןב לש בשחמ לכ לע הסריג ינוכדיע יבתכ העברא .הנכותב םינוכדיעה טוריפ ובו בתכמ הנכותה ישמתשמ ולביק 1995 יאמב די יבתכ 26 ופסונ הנכותה ירגאמל .תישילשה םעפב ההגה ורבע רבכמ םימייקה די י"כ ריזנ תכסמ :םהבו ,(ומצע ינפב די בתכל תבשחנ תכסמ לכ ,הז ןיינעבו) םישדח המילשה הנכותה תללוכ םויכ .דועו ,יטירבה ןואיזומה די בתכ תוכרב תכסמ ,הבקסומ י"יכ 200-כ הב ויהי דיתעב .(ישפוח קסיד ! 58 MB) 29 MB-כ םיספותה די-יבתכ 96 .רוטילקתב ןומט דיתעהש רורב .(הזינג יעטק ללוכ אל) .$40 ךרעב הלוע ןוכדיע לכ .$2500 אוה הנכותה ריחמ
די-בתכ אוהש טסקטו ליגר טסקט - התורבחב דומלל םע יתדמל :ךכ ,(ה"נשת) חספה תשפוחב יתמייק 'אוהה םויב ךנבל תדגהו' תווצמ תא הנליו) הליגרה ארמגה ךותמ ודמל םה :התורבחב םתיא יתדמלו ,תותכסמ יתש ינב ינש תספדימה האיצוהש רמוחה ,רמולכ) ידומלת די-בתכב יתקזחה ינא דועב ,(ץלזנייטש וא הנוש ויבא ידיב חסונהש ללגב ןבצעתמ תצק ןבה ,דחא דצמ :האצותה .(רגאמה ךותמ דיה-בתכ ןכש בוט רתוי דומלתה תא ריכהל דמול באה ,רחא דצמ ךא ,ולש חסונהמ תצקמב וסנ .היגוסב תונוש הנבהו הסריג תויעבל בלה תמושת תא ידיימ ןפואב בסמ הנושה .וחכוויתו
רקחמה תורפס הנכותה דועב .הנושארה הנכותה תא םילשהל הדעונ ןמרביל ןוכמ לש הינשה הנכותה רקחמ לש םינותנ סיסב ןיעמ איה הינשה הנכותהש ירה ,די-יבתכ לש רגאמ איה הנושארה ש"רגה ומכ םילודגב לחה ,דומלתה ירקוחמ םיבר לש םהירפס תא וחקל ,רמולכ .דומלתה לכ .ולא תורוש בתוכ ןוגכ ,םהבש םינטקב הלכו ,ןייטשפא נ"ירה ורומ וא ןמרביל ןיינעה ןיוצ - ל"זח ירפסמ דחאל היינפה וב האצמנ םאו ,קדבנ רפסה ידומעמ דומע לע רתויב תידוסיו תרדוסמ הרוצב ורבע ןמרביל ןוכמ ישנאש ןוויכ .םינותנה סיסבב .טלחהב המישרמ איה תיפוסה האצותהש ירה ,רקחמ ירפס (!) תואמ הנומשמ הלעמל .אתפסותב וא הנשמב ,ימלשורי וא ילבב ,דומלתב היגוסב קוסעל וניצרו חיננ ,המגודל גוסל םאתהב לכה) קרפ וא ףד הזיאבו ,םיניינועמ ונא המב הנכותל םינייצמ ונא תא - תספדימל תטלופ וא - הנכותה הגיצמ ,הכלהכ רוקמה ןייוצש רחאל .(רפס \ רגאמה ,םויכש אוה םירבדה שוריפ .רוקמ ותוא לע ןויד שי םהב רקחמה תורפסב תומוקמה לכ הדובע לע רבדל אלש ,תינוירנימס הדובע בותכל ןתינ אל ,תינורטקלאה הכיפהמה ןדיעב ישנאש חוכשל ןיא .וז הנכות ידעלב המשל היואר 'הרובח' אל ףאו ,רתוי הקימעמ תא םינפמ םה םיתעלו ,תובישיה םלועמ ,ללכה ןמ אצוי אלל טעמכ ,םלוכ ואב רקחמה .רתא לע םייוצמ דימת אלש םינושארה ירבדל וא ,םינורחאה תורפסל דמולה :תפרוצמה ךסמה-תנומתב תוארל ןתינ שופיח תואצותל המגוד ילבב :רוקמ א/אק דומע/ףד:םוקימ תבש:תכסמ םש --------------------------------------------------------------------------- הנש רידהמ רבחמ רפס םש האבומ רפסב םוקמ םוקימ ןפוא =========================================================================== טמשת 'ד יקצילבד ייולה לאוי ןב רזעילא תובושת - ה"יבאר 1 חפק דומע וטשת 'ש ןמרביל הטושפכ אתפסות 2 156/ג דומע/ךרכ וטשת 'ש ןמרביל הטושפכ אתפסות 3 370/י דומע/ךרכ ומשת 'י רנורב תרדא םהרבא ןב המלש תבש - א"בשר 4 הובג ר"הרב דומע ונש דומע ומשת 'י רנורב תרדא םהרבא ןב המלש תבש - א"בשר 5 ר"הרב הנק ץענ חנש דומע --------------------------------------------------------------------------- _.<תאצל-Esc,(ףוסל)-End,(הלחתהל)-Home,(רוזחל)-PgUp,(ךישמהל)-PgDn> שקה ישנא ידי לע הכלהכ עצובש ריבכ ןויער וניה שדחמ םינייוממה רקחמ ירפס לש הז ףסוא הרות לידגהל וז הכאלמב וכישמי םהש תווקל שיו ,ןמרביל לואש ש"רגה םש לע ןוכמה .(הז חתפמב תעה יבתכ תללכה ,לשמל) הרידאהלו ש"רגה םש לע ןוכמה ידיב וקפוהש התוער תא תחא תומילשמה תונכותה יתש :םוכיסל לכב יחרכהו ינויח ךרצימ ןה ולא תונכות .ןמצע לע ולטנש דבכה םשל תויואר ןמרביל וז הנכות לע דיתעב ססבתי ימדקאה ידומלתה רקחמהש רורבו ,ומשל יואר ינרות דסומ תונושה תויצפואהמ קלח ילוא .ילאטיגיד ןפואב דיה יבתכ לכ תא הלק הרוצב השיגמה םירקוחהש ןיטולחל רורב ךא ,תוכומנה תותיכה ידימלתל םיאתמ וניא תונכותה לש ינחור ןוה וקיפי ,בי-אי תותכב םידימלתה םג ומכ ,תובישיב םימ"רה ,תואטיסרבינואב .ולא תונכותמ רידא
:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
http://www.biu.ac.il/~barilm/talmudms.html

last updated: January 18, 1996