2 תבשחוממ תינרות הירפס

ןליא-רב ריאמ

הנוכמה ,תודהיב םיטסקטל רוטילקת קווישב 'עדימ תוכרעמ טסקטילופ' תרבח הלחה ו"נשת ץיקב
תחת לעפ (1 הסריג) םדוקה רוטילקתהש דועב .2 'תבשחוממ תינרות היירפס' ונייה ,מ"תס
הטילש ,רתוי חונ קשממ :ךכמ עמתשמש המ לכ לע תונולח תחת לעופ שדחה רוטילקתהש ירה DOS
.דועו ,תואצות תרימשב ,היצארוגיפנוקב רתוי הבוט

ול תוקפסמה תורבח שולש ידי לע םירצוימה םירצומ השולש לש רחבמ םויכ שי ידוהיה ןכרצל
ת"ושה טקייורפ רוטילקת (1 :תודהיה תורוקממ םיטסקט לש - ההז אל יכ ףא - המוד הרוחס
ך"נת רוטילקת) DBS תרבח לש םירוטילקת השולש (2 ;ןליא-רב תטיסרבינוא ,(4 הסריג)
תוכייש ויה תויוכזהו רמוחהמ קלח - הבשחמ ירפס רוטילקתו ידומלתה רוטילקתה ,וישרפמו
.(2 הסריג) טסקטילופ לש רוטילקתה (3 ;(MMT -ל

ךותמ ןהו ,המצע ינפב הנכותכ ןה 2 מ"תס לש הדוחיי תא רוקסל איה ןלהלש הבתכה תרטמו
.(םירחתמה וא) םיליבקמה םירצומל האוושה

דומלת ,ןתנ 'רד תובא ,אתפסות ,הנשמ ,ך"נת :םיאבה םירגאמה תא ללוכ 2 מ"תס - םירגאמ
,ם"במרל הרות הנשמ ,רהוז ,ינועמש טוקלי ,הדגא ישרדמ ,הכלה ישרדמ ,ימלשורי ,ילבב
,ך"נתה לע םישרפמ ,הרותה לע םימוגרת ,ןשוחה תוצק ,הרורב הנשמ ,ךורע ןחלוש ,רוט
,ןהכה קודצ 'ר ירפס ,ה"לשה ירפס ,ל"רהמ ירפס ,תופסות ,ס"שה לע י"שר ,הנשמה ישרפמ
.רסומ ירפס ,אינת ,(בלסרבמ ןמחנ 'ר) ן"רהומ יטוקיל ,תודיסח ירפס

רתוי לודג רפסמ ליכמה) DBS ל ויפואב המוד הז רוטילקתש ירה םירחאה םירוטילקתל האוושהב
.ןליא-רב רוטילקתל האוושהב תונורסחו תונורתי ול שיו ,(םיקסיד השולשב ךא ,םירגאמ לש
יתימאה קודיצה תניחבמש םירפס ,ןליא-רב רוטילקת םקוה וילע סיסבה ,ת"וש ירפס וב ןיא
רוטילקתב ןיא ,בגאו .םיקסופל וא םימכח ידימלתל דעוימה רוטילקתל םוקמ טלחהב םהל שי
,י"בשרד אתליכמ ףא וב ןיא ,רוטה לע 'ףסוי תיב' אל ףאו ,'ךורע ןחלוש רוציק' מ"תס
.ןליא-רב רוטילקתבכ םירבד רפסל םיאנת שרדמו אטוז ירפס

תכסמ ןוגכ ןליא-רב טקייורפמ וחכשנ המ םושמש 'תורצוא' המכ הז רוטילקתב שי ,תאז תמועל
יתב ,ינועמש טוקלי ,תופסות ,(!אצמיהל ויה םירומאש םירפס ינש) ןתנ 'רד תובא ,םירפוס
השק יכ םיאור ןושאר טבממ רבכ .תודיסח ירפסו רהוז ,(יתבר תולכיה תכסמ םהבו) תושרדמ
סחייתנ םא .ףתושמ םהלש סיסבהש םגה ,םינוש םירגאמ םהב שיש םירוטילקת ינש ןיב תוושהל
שי וינפ לעש ירה ,(ןליא-רב רוטילקתב יראה קלח) ת"ושה ירפסמ םלעתנו ,דבלב םירגאמל
.2 מ"תסל ןורתי

םירגאמ לש רתוי לודג רפסמ העיצמ DBS תרבחש ירה :DBS ירוטילקתבש םירגאמל האוושהבו
םירגאמ המכ יכ ףא ,(ת"ושה ירפס טעמל ,בוש) ןליא-רב רוטילקתל וא 2 מ"תסל האוושהב
.(אינתו ,ן"רהומ ,ה"לש ,תוצקה) 2 מ"תסב קרו ךא םימייק

וביל תלאשמב תינתומו תכבוסמ איה םירגאמה םוחתב םירוטילקתה ןיב האוושהה :רוציקב
לכבש ירה ,םירוטילקתה שכור לש תוארה תדוקנמ .וקוסיע םוחתו ותפדעה ,דמולה לש תיסיסבה
םע תורחת-רב וניאש רצומל ותוא ךפוהה (רתוי וא דחא) ידוחיי רגאמ שי רוטילקת
.םירחאה םירוטילקתה

,הגומ וניאש רפס ודיב קיזחהל םדא לע ל"זח ורסא ,בר יב רב לכל עודיכ - םירגאמה קויד
'תומכ' תלאש קר אל יכ רורב ...רוטילקתל סחיב םג ןידה ךכ םא םכח תלאש תושעל ךירצו
יכ רעצב עובקל ילע ןאכ .םירגאמה 'תוכיא' תלאש - רתוי אל םא - ףא אלא הבושח םירגאמה
ןיבמש הלועמה ןליא-רב רוטילקת הארנ וינפ לע .ןמצע תא רפשל תולוכי תורבחה שולש לכ
,ןכאו .תוכיאל ,לוכיבכ ,תבייוחמה תימדקא הלטציאב אצוי אוה ירהש ,םירוטילקתה
ודלקוה םירקמהמ קלחבו ,ודלקוה תורודהמ ולא קוידב תעדל ןתינ ןליא-רב רוטילקתב
ויה המ תעדל השק תורחתמה יתש לצא ,תאז תמועל .הרוחסה תא תוחיבשמה תויעדמ תורודהמ
,(הנליו יסופד) םיליגרה םירפסה הלא ויה הארנה לככו ,תודילקמה ינפל ודמעש םירפסה
.תובוט תרשבמ דימת אלש הדבוע

ןיא יכ ,הרהמב יד ,יל הליג ולא םירוטילקתב שומיש ןויסנו רתוי קימעמ ןויע ,םלואו
יכ םשור ילע התשע DBS ירוטילקת תקידב .סופד תויועט וב ןיאש ,(רפס ןיאש םשכ) רוטילקת
ףאו ,ותוכיאל גואדל ילבמ 'רהמ רתויש המכ רמוח סינכהל' היה םיקוושמה ינפל דמעש רקיעה
הסריגמ (!ישיא ןויסנמ) םהילע חוודש םישוביש ריסהל וגאד אל ןליא-רב רוטילקת יקוושמ
יתאצמ ןכו ,ינועמש טוקליב םישוביש המכו המכ יתיליג 2 מ"תסב םג ךכ .רתוי תמדקתמל תחא
אתפסותה רגאמל רדח םייניבה ימיב בתכנש אתפסותה די בתכ לש רפוסה ןופולוקש יתעתפהל
ופסונ 'ינונק'ה טסקטה ךותל ,רמולכ !(לאיזוע ןב ןתנויל סחוימה םוגרתב המוד העפותו)
רשאב ןהו רסחל רשאב ןה ויאצממ תונקסמ תקסהב רהזיהל דמולה לעו תונוש תורעהמ תורעה
ה"ד תופסותב ,המגודל .רודגה לע הלוע ץורפה וב 'תופסותה' רגאמ אוה דחוימב רומח .רתיל
דחא 'םוקמ לכמו'מ ןיעה תציפק לשב) תורוש (!) שש וחכשנ א"ע 'ג אמק אבבב 'ביתכ י אל'
,תונורסח שולש) תונוש תואיגש שמח ונמינ (ב"ע בי אמק אבב) רחא יארקא דומעב .(והערל
דצמ בותכה תא ןיבי אל תופסותה תא דמולה יכ וילאמ ןבומ .(תחא סופד תאיגשו ,דחא לפכ
.ולאכש םיפקיהב תיתוהמ תויהל תכפוה טסקטה תונמיהמ תלאשו ,דחא

6 ב לולכה הז ןיעמ - םילמ לש תויא קדובה ןונגנמ אוה תונכותה יחתפמל רסחש המ יכ המוד
הלמב רבודמ ןכא םא ההזי םכח דימלתש תנמ לע ההוזמ יתלב הלמ דיל רוצעל לגוסמה - Word
תחא הרבח לש םירגאמ ןיב האוושה ןונגנמ חתפל היה ךירצ ךכב אצויכ .שובישב וא תיתימא
יוליגב עייסל תנמ לע - ל"נה ןלילמתב תואסריג האוושה ומכ - תרחא הרבח לש םירגאמל
.םישוביש

וה ןיא יכ ףא ,רתויב הובגה םוקמב ןליא-רב רוטילקת דמוע קוידל הבורעה תניחבמ :רוציקב
.ךכ לע רעטצהל אלא ונילע ןיא .'ןושארה םוקמה' תא לבקמ

ןיקת להונל תורעה המכ

,(DOS תחת תמדוקה הנכותל תוסחייתה ךותמ) 2 רוטילקתה לע .הסריגה רפסמל סחיב לובלב םייק
תנכדועמה הסריגה ובו ןטק ןוטילקת .(תונולחל הנושארה) 1 הסריגל תסחייתמ הנקתהה ךא
.1.1 ל הנכותה תסריג תא הלעמ

.השדח וא תמייק הצובקל תימלצה תפסוהלו תשקובמ הציחמב הנקתהל הייצפוא ןתניהל הכירצ הנקתהב

תרבוחה תא שמתשמה ידיב ונתנו םוצמצה דוסב 2 מ"תס יחתפמ וכלה הז ןיינעב - דועית
עיגמ ןליא-רב רוטילקת ,תאז תמועל .(DBS ירוטילקת ומכ) רוטילקתה תזירא ךותב תסנכומה
.תואיכ תטרופמו הלודג הכרדה תרבוח םע דחי

,(המ תושעל ךיא םהל רורב אל) הב םישמתשמהמ קלח לע השקמה DOS תנכותל דוגינב - קשממ
דחי .הגרדמ תציפק ןאכ התשע 2 מ"תסש רורב .תויעבה לש לודג קלח רתופ יאנולח קשממש ירה
ןוימ :הנושארבו שארב ,ידוחייל ותוא תכפוהה ןליא-רב רוטילקתב תונוכת המכ שי ,תאז םע
ןונגנמש אלא דבלב וז אל .(הקיווש 'פורפ חתיפ התוא הטישל םאתהב) םישרוש יפ לע םילמה
וב עצבל ןתינו ,ריעצה והרחתממ רתוי ללכושמ וניה ןליא-רב רוטילקת לש יופינהו שופיחה
.(ןלהל דוע הארו) תומכחותמ רתוי תותליאש

תרונמ לש הנומת יכ שארמ חינהל רשפא יא .הילאמ תנבומ (ןוקייא) תימלצ לכ אל :רבד דועו
תיכוכז וא תפקשמ ןוגכ ,תורחא תונכותב לבוקמכ תימלצ רייצל בטומ .'אצמ'ל תנווכמ ןחלוש
.(תורחאה תוימלצל סחיב ךכב אצויכו) תלדגמ

יכ יל רבתסה תואצותה תלילג םע .תואצות 263-ל ליבוה 'ףסוי*' רחא שופיח :ןוקתל תוועמ
.דבלב תחא האצותכ תואצותה תא הנכותה התנמ תאז תורמלו ,םיימעפ 'ףסוי' עיפומ 9 עפומב

,םירגאמה ןיב תוירושיקה אוה 2 מ"תס לש םיפיהו םיקזחה םירבדה דחא - תופסונ תונוכת
:ארמג דומע ןירקהל ונשקיבש חיננ .רגאמ ףאב תחלצומ הכ הרוצב התארנ אל הכ דעש הנוכת
אלא ,םירחאה םירוטילקתב םג ךכ) םישרפמה תא םילבקמ תפסונ הציחלב זאו ,הלוע טסקטה
,(םיסיפדמה :קויד רתיל) י"שרש חיננ :העתפה התעו .(דבלב י"שר ללוכ ןליא-רב רוטילקתש
אצויכ .רבודמה טסקטה תא דיימ הציפקמ וז היינפה לע הציחלש ירה ,':ח ףד ןלהל' ןייצמ
ךכב !דחוימ ןמיס לכ הילע ןיא יכ ףא !תרשוקמ איה ך"נתהמ קוספל ארמגב היינפה ,ךכב
הניא וז הנוכת .יתימא טסקט-רפייה :ונימי ןושלבו ,רשוקמל ס"שה לכ תא 2 מ"תס תכפוה
דומלתה דומיל יכ םיעדוי לכה ירהש ,ודומיל ךרדלו טסקטה יפואל תיתוהמ אלא ללכ 'קימיג'
דמולה לע הליקמו הנכותה האבו ,הז דומילב הלולב הלוכ הרותה לכ אלא ארמג קר וניא
הנוכתל טלחהב תמאות הנכותה ,רומאל ...רבכעה לע הציחל תועצמאב םירפסה לכ תחיתפב
.םלועב ןושארה טסקט-רפייהה רגאמ - דומלתה לש תיתוהמה

רמולכ .(ןליא רב רוטילקתב ומכ אלש) 'סכדניא'ב םילמה תמישר תא לבקל ןתינ .הדוקנ דועו
,התומ) 'תומ'ב תוחתופה םילמה לכ תמישר תא לבקל לוכי ,לשמל ,'תומ' הלמה תא שפחמה
ושופיח תא ליבגהל וא םימייוסמ םיטרפ דיימ תולגל ךכ ידי לעו ,(דועו ,רתומ ,ותומ
.םאתהב

וא 'ףסוי*' לש שופיח עצוב דבלב ך"נתל םירגאמה תלבגה ךות - םישופיחב תואוושה
:התיה תניינעמה האצותה .(ליבקמב 2 מ"תסו ןליא-רב טקייורפ) תונכותה יתשב 'ףסוהי*'
13% ןב שרפה) תואצות 263 ולבקתה 2 מ"תסבש דועב תואצות 233 ולבקתה ןליא-רב טקייורפב
ירגאמ ינשב רבודמ יכ תוארהל ידכ ךכב שי ךא ,דרפנב דומיל הנועט לדבהה תועמשמ .(!
ידמל יטיאו ,ןליא-רב טקייורפב דאמ לק היה תואצותה ןיב רבעמה ,תאז םע .םינוש עדימ
.(תיטיא תיפארג הגוצת :הביסה) 2 מ"תסב חונ יתלבו

רתוי קזח הז 'עונמ' יכ תודוהל הבוחש ירה ,הנכותה לש הביל-בל - 'שופיחה-עונמ'ל רשאבו
לש ידוחיי ןונגנמ ןליא-רב תנכותל (1 :םיקומינ ינש לשב ןליא-רב לש ת"ושה טקייורפב
שי ותוא - הז ןונגנמ תועצמאב .הקיווש 'פורפ לש וחותיפ ירפ ,ינושל חותינ תלוכי
הלמ לכש אלא ,'סכדניא' תרוצב עיפומ םילמה רגאמ לכש קר אל - ןבומכ ,שארמ רידגהל
שרושה יפל םילמ רזחאל רתוי רחואמ ןתינ ךכמ האצותכו ,תיקודקדה התרוצ יפ לע תחתונמ
ןליא-רב לש שופיחה 'עונמ'ב (2 .(תילגנאב אל םג) תרחא הנכות ףאב ןיאש הנוכת - ןהלש
תונוכת ולא-יא דוע ןכו ,תמדוק התליאש לש תואצותה יבג לע ףסונ 'ךותיח' עצבל תלוכי שי
םידדוב קר יכ ריעהל יאדכ ,תאז םע .היתורחתמ תא ןליא-רב תנכות המידקמ םהב תופסונ
תא - יתוכאלמ ןפואב םא םג - תברקמה הדבוע ,הזה 'עונמ'ה חכ אולמ תא לצנל םילגוסמ
.4 הסריג - ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפל 2 מ"תס לש שופיחה 'עונמ'


DBS לש רוטילקת לכ ,םכריכזהל .(הסריג ינכדעמל $50 וא) םימולשת השולשב $299 - ריחמ
.$800 ךרעב הלוע ןליא-רב תטיסרבינוא לש רוטילקתהש דועב $100 הלוע:םיאלמ םיטרפ
02-251772 :סקפ 02-6244269 :ןופלט 94342 םילשורי 97 ופי 'חר ,מ"עב עדימ תוכרעמ טסקטילופ


םוכיס

םג .תוחוכה ןזאמ הנתשה התעש ירה ,תיסחי הטושפ םירוטילקתה ןיב הריחבה התיה םויה דע םא
ןיידעש ירה ,ךלש יטרפה 'טפארד-רבוא'ל סחיב ןופלט ךילא םירה אל דוע ךלש קנבה להנמ םא
-עונמ' ,קשמימה ,םירגאמה ףקיה :תשקובמה הנכותל סחיב המילש םילוקיש תכרעמ עצבל ךירצ
ינרותה םלועהש קפס ןיא ,2 מ"תסב םירגאמה תונמיהמ תייעב תורמל .דועו ,'שופיחה
.קושל הז שדח רוטילקת לש ותרידח םע רשעוה ילאטיגידה

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
http://www.biu.ac.il/~barilm/stam2.html

last updated: February 6, 1997