5 הסריג - ת"ושה טקייורפ

ןליא-רב ריאמ

5 הסריג ת"ושה טקייורפ :הנכותה
ןליא-רב תטיסרבינוא :ןרציה
(םימולשת 12) ח"ש 2400 :ריחמה
03-531-8343 :ןופלט
responsa@ashur.cc.biu.ac.il :ינורטקלא ראוד
NT תונולח ;95 תונולח ;3.11 ;3.1 תונולח :תומיאת
תשרב הדובעל םג םיאתמ :הרעה
טקייורפ תנכותל עדומ וניאש תודהי יניינעב יוצמה םדא ןיא םויכ יכ המוד
הארנה לככו ,קושב הגוסמ הקיתווה הנכותה ,ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה
לודג רצוא םיווהמה םירפס תואמ לש ףסוא .ןהבש - הרקיה םגו - הבוטה םג
רואה ןרק לע ובתיכ' תניחבב רוטילקת לע וידחי םיסנוכמ המכחו הרות לש
.'לארשי תרותב קלח םכל שיש
אובמ

ןיעמ איה - םישעמה תישאר לש ירוטסיה עקר רמשמה ,העטמ םש - ת"ושה טקייורפ תנכות
רשפא יא .ינרדומה ינברה ןידה תיב יקספב הלכו ך"נתב לחה ,היתורודל תידוהיה היירפסה
םינשה ךלהמבש אוה רמול ןתינש לכו ,וז הנכותב םימייקה םיבורמה םירפסה תא ןאכ םושרל
תומסרופמ תורבח טעמ אלש תורגבו תוביצי יוליג ךות תללכתשמו תכלוה הנכותה תונורחאה
הסריג ,3 הסריגב הנכותה תא רקס רבכ ולא תורוש בתוכ .ךכב הל תוותשהל ויה תוצור םלועב
ונינפל .רקסיהלו ןחביהל 5 הסריג לש הנמז עיגה התעו ,(קדצב אלש תצק) ללכ הנודנ אל 4
.הלש הירוטסיהב תצק ליחתנו ,וז הנכותל תוראהו תורעה המכ

תונושה תואסריגב תורפתשהה ךילהת 1

ונכוהש םירגאמב אוה ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ תנכות לש הרוקמ ,עודיכ
תובר םינש רחאל קרו ,יזכרמ בשחמ יבג לע לקנרפו הקייוש םירוספורפה ידי לע םרוקמב
םייוניש רפסמ ולח תונורחאה םינשה ךלהמב .'3.1 תונולח'ה ןדיעב PC-ה בשחמל ובסוה
ךותל ודלקוהש םירפסה) םירגאמה םוחתב תופסותל םתוא קרפל ןתינו ,הנכותב םירופישו
םייוניש ירקיע .(םהיתואצותבו םירגאמב הטילשה תלוכי) קשממה םוחתב םייונישלו ,(רגאמה
:ןלהלש הלבטב םימכוסמ ולא5 הסריג 4 הסריג 3 הסריג
ס"שה לע תופסות אתפסות הרותל םישוריפ השולש םירגאמ
ןתנ 'רד תובא תונטק תותכסמ ך"נל םישוריפ השימח
(הרות) ינועמש טוקלי י"בשרד אתליכמ ךורע ןחלוש
ך"נתל ארזע-ןבא םירבד רפסל םיאנת שרדמ ע"וש רוציק
הכלה רואיב רוטה לע ףסוי תיב הרורב הנשמ
ת"וש ירפס 3-ל תופסות ת"וש ירפס 5-ל תופסות ת"וש ירפס 3-ל תופסות
ד - םילשורי ןיד יקספ םילשורי ןיד יקספ
םירגאמה ןיב תוירושיק ירגאמ-בר שופיח 'לק' שופיח קשממ קשממ
הקתעה תויורשפא תבחרה 'חול'ל הקתעה תלוכי םישופיח לש הרימש
תרפושמ יופינ תלוכי םילמ 'תחפשמ' שופיח םישופיח לש ךותיח\דוחיא
םינפוג יגוס בוליש הגוצתל םיטנופ תריחב תואצות יופינ
םיעפומ ןוימ תלוכי םירגאמ לש תיתגוצת-בר תלוכי


,הנכותב םויכ םימייקה םירופישהו םייונישה לכ תא טרפלו םושרל הנווכ לכ ןאכ יל ןיא
רורב ,םלואו .הנכותה לש דומעה 80 תב הכרדהה תרבוח ךותמ ראבתהל לוכי הז ןיינע ןכש
םירגאמה תומכ רופיש :תחאכ םימוחתה ינשב ליבקמב םדקתהל אוה וז הנכות יחתפמ לש םכרדש
.קשממה רופיש :הרצקבו ,ויגוסל שופיחה תלוכי רופישו

'3.1 תונולח'מ ,וז הפוקתב םיבשחמה לש הלעפהה תוכרעמב םירופיש ולח יכ חוכשל ןיא
.איה ףא הרפתשהו הנכותה הכלה וז תורפתשה ךלהמבו ,'95 תונולח' התעו ,'3.11 תונולח'ל
יכ - הז ןיינעב הדבעמ-תקידב העצוב אלש תודוהל ילעו - אוה ילש םשורה ,ךכל ףסונב
םיבשחמה תוריהמ הלועו תכלוה אליממ םא םג .רבעב הלעפש הממ רתוי רהמ התע תלעופ הנכותה
יתלבהו םילקה םירופישה ףא .וז תוריהמ-תרבגהב לזלזל ןיא ללכש ירה ,הנשל הנשמ
םניה ,(דועו ,רתוי הבוט הקתעה תלוכי ,תללכושמה יופינה תלוכי ןוגכ) הרואכל םישגרומ
ךסב .רתוי םיחונ םייח הנכותב שמתשמל תושוע ןה תורחאה תונוכתה םע דחיו שממ לש תפסות
דחוימב) יתועמשמו לודג יונישל יפוסה יונישה תא םיכפוהה 'םינטק' םירופיש הברה ,לכה
התעו ,ילש בשחמל 'גורדיש' יתעציב םינורחאה םישדוחה ךלהמב ,בגא .(תואסריג המכ עקר לע
.'הסט' שממ הנכותה 166 םויטנפו 16* ןנוכ ,95 תונולח תחת

תוילאוטסקטרפיה 2

הלגתמ ךכבו ,והנשימל דחא ,רפס וא ,רגאמ תרשקמה הנוכת התוא איה תוילאוטסקט-רפיה
םא אלא) תונפהל קר אלא רשקל לוכי וניאש ספדומה רפסה ינפ לע בשחמה לש טלחומה ונורתי
המידקה הז ןיינעב .םידומלתב וא 'תולודג תוארקמ'בכ דומע ותוא לע םירפסה וספדוה ןכ
תלוכיה אוה וז הנכות לש תונורתיה דחא ןכש ,ת"ושה טקייורפ תנכות תא DBS תרבח
.(תלבגומ הרוצב ךא תומדוק תואסריגב ףא תמייק התיה השעמלש) םירגאמה ןיב תירושיקה
ךרעב הב שיו ,'םייפא תחא הכמ' ןליא-רב תטיסרבינוא לש הנכותה התע הריזחמ הז םוחתב
יכ רורב .(ךשמהב ראבתיש יפכ ,קיפסמ אל דוע הזו) םינושה םירגאמה ןיב םירושיק 60,000
.הנכותב שמתשמה לש ותבוטו ותלעותל תאז לכו ,'התיכ הלוע' 5 ת"ושה טקייורפ תנכות ךכב
דומלתה יכ םימכח ורמא בכו ,דיל הפפכ ומכ תידומלתה תורפסל םאות תוירושיק לש הז םוחת
,םירפס המכ לבקמ דומלתה לש ףדב ןייעמה .םלועב ןושארה ילאוטסקט-רפיהה רגאמה אוה
,הנכותל סחיב םג בצמה והז התעו ,ינשל דחאה ןמ ותוא םינפמה םינוש 'עדימ-ירגאמ' ונייה
.םישדחו םינוש ,םיבר םינוויכבו


קרפ תומשל ונעגה ך"נתב ונישופיחבש חיננ .תוירושיק לש וז הנוכתל תואמגוד רפסמ הנה
תושעל וילעש לכ .הז קרפמ םיקוספה וטטוצ ןכיה תעדל הנכותב שמתשמה ןיינועמ התע .הכ
קוספל םיזמורה תורוקמה לכ לש המישר ובו 'ןולח' הלוע דיימו ,'םירוכזיא' לע שיקהל אוה
:הז םוחתב הכ דע רתויב בוטה בושחה רפסב ןייענ האוושה ךרוצל .האלה ןכו 'ג קוספל ,'ב
ירפס ורקסנ אובמב םשו) ט"לשת ביבא-לת ,היינש הרודהמ ,הרוסמהו הבותכה הרות ,ןמיה 'א
םירוכזיא תמישר תאבומ 144-142 'מע 'א ךרכ ,הז רפסב ,ןכבו .(וינפל ובתכנש תוחתפמה
,תוינפה םיששכ העיצמ השדחה התרודהמב הנכותהש דועב ,םרב .הנכותה התע העיצמש המל המוד
אקע אד .הנכותהמ רתוי רועיש-ןיאל ,תוינפה לש תואמ המכ עיצמ (שדוחמה) רפסהש ירה
,ןאכו- הנכותבש דועב ,ומצע ינפב רפס לכ תחיתפ תובייחמ ,הנכותה ומכ אלש ,ולא תוינפהש
וננחלוש לע רפסה הלע רבכ הנהו ,'רבכע'ה לע הלילק השקה תרשפאמ - בשחמה תרכינ ,עודיכ
לכב קפתסמ וניאש ימו ,'וחתפומ' םירפסה לכ אלש ןיעל יולג .(ונלש בשחמה גצ לע :ירק)
וללה םירושיקה לש תיתועמשמ הלדגה תוארל יל המודמכ דיתע תורשוקמ תוינפה יפלא םתוא
.תואבה תואסריגב
ןיאש הנכותב תוירושיק םג שיש ירה ,'השלח' תצק הנכותה תיארנ הז םוחתב םא םג ,םלואו
ןבומכ ליבומ א"ע גנק תבש תכסמב ילבבה דומלתב ןויע ,לשמל .ונלש תורפסב 'םידקת' הל
'םינייע' לש המישר לבקלו 'םירוכזיא' לע שיקהל ןתינ ןכמ רחאל דיימ ךא ,תופסותו י"שרל
לוכי אל דומלת דמולש ןותנ ,םינוש 'םיתופסות' השולשב ,(תוירושיק :ונייה ךכל רבעמו)
:האלהו .ןויעב הייגוסה תא דמולש ימל דחוימב ,תובישח ךכל שי םיתעלו ,הכ דע ולבקל היה
.םיחספ תכסמב ונאו הלק השקהבו ,םיחספ תכסמל רוכזיא שי ובו תבש תכסמב תופסותל ונעגה
אוה יכ לע דמולה לע ןנולתי אל דחא ףאו ,הלודגה םירפסה תמירע תא חותפל ךרוצ ןיא
תתל הדיתע דועש דומיל-תכיפהמ ,שממ לש הכיפהמ ןאכ תסנכנ טקשב טקשב .'תיבה תא ןגלבמ'
.וז הדוקנב קפס לכ יל ןיא ;םלוכ םידמולה לע המושיר תא

בשחוממה רגאמה לש וחוכ תא הנכותה המיגדמ תוילאוטסקטרפיה לש הז אשונב :דיגהל המ ןיא
,הז אשונב םירופישל םוקמ שי ,םנמא .(הנכותה לש שופיחה תלוכיב 'לזלזמ' רבכש ימל)
'הנטק'ה תפסותה לע םג םייתניב ךא ,םירגאמה לכ םע םירגאמה לכ לש תוירושיק עצבל ונייה
.תודוהל בר םוקמ שי תיחכונה
היפארגוילביב 3

םירפסה לכ לש תטרופמ היפארגוילביב תמייק :תיחכונה הרודהמב רכינ רופיש לח הז ןיינעב
ףוס ףוס .(ןלהל ךכ לע) 'םירגאמ'ב אלא 'הרזע'ב הנריכי אל המוקמ ךא ,רגאמב םימייקה
ימדקאה שומישל דחוימב ,הבר תובישח שי ךכל .תטטוצמה איה הסריג וזיא תעדל ןתינ
,'דרגנינל די בתכ - ך"נת' :ןוגכ) וז המישרב ןיקת לכהש רבד לש ושוריפ ןיא .הנכותב
דומלתה לש רוקמה ןוגכ) הב בותכש הממ תחנ שיש וא ,(קפסמ יתלבו קיודמ יתלב םושיר
םביטל סחיב רתוי קימעמ ןויד בייחמ הז ןיינע ,םלואו .(םירחא םירפס לש רוקמה וא ילבבה
.ךכב ןודל םוקמה הז אלו ,םיטסקטה לש

תואבה תואסריגל םירופיש תועצה 4

.ךלמה ךרד לע םידעוצ םה יכ ת"ושה טקייורפ יחתפמ םיארמ תיחכונה הסריגב יכ קפס ןיא
,תמדוקה הסריגב יתרכהש הממ רתוי לודג תויורשפא רפסמ יתאצמ יתינפ וילא םוחת לכב טעמכ
ריענ ,םירופיש רפסמ הנועט הנכותה יכ המוד ,תאז םע דחי .לעשו דעצ לכב רכינ רופישהו
.קשממה םוחתב ןכמ רחאלו ,םירגאמה םוחתב הליחת
םתוכיאו םתומכ :םירגאמה 4.1

לולכת םתסה ןמ .ליעל רבדה םגדוהש יפכ ,הסריג ידימ לדגו ךלוה הנכותה ירגאמ םוחת
.םירגאמה לכ ןיב האלמ תוירושיק עצובת ןכו ,ותומלשב ינועמש טוקלי תא האבה הסריגה
ארקמה ימוגרת ,םינואגה תורפס :הכ דע הנכותב ןיאש המ לע ריעהל ילע הבוח ,םלואו
לש םינואגה רצואו ןתי ימו ,תותליאשב חותפל יאדכ היה םינואגה תורפס םוחתב .םירודיסו
תוכלה .(ומצע ינפב דמועה טסקטכ ןהו ,דומלתל 'שוריפ'כ ןה) רגאמב ללכיי ןיול מ"ב
,םימוגרתל רשא .רבכמ הז ולעוהש םירפסה ראשל ףרטצהל םיכחמ םינואגה תורפס ראשו תוקוספ
הלכו ,לאיזוע ןב ןתנויל סחוימה םוגרתב לחה ,הב רדגתהל הלודג העקב ןאכ שיש ירה
שיש הדבועה .(דבלב הרותה לע סולקנוא םוגרת םייקש אוה בצמה םויכ) יטיפואינה םוגרתב
םיטסקטב ןייעל םידמולה לש םתוכזמ טיעמהל הכירצ הניא ולא םיטסקטל 'תויוכז ילעב'
,רגאמב וללכייש ,(םיינש וא דחאמ רתוי) םירודיסל דומעת המצע ינפב תובישח .םיילטיגידה
עדיש יואר ,עדוי אלש ימל) .לבחו ,רוטילקתב גוציי לכ ול ןיאש ומצע ינפב חנזומ םוחת
תא DBS תרבח לש רוטילקתה םידקמ - דקונמ יארקימ טסקטב םג ומכ - הז םוחתב םגש
,םירגאמה רופישל תונווגמו תובר תועצה עיצהל ןתינ יכ ומצעמ ןבומ .(ןליא-רב רוטילקת
-תינכת טקייורפה ישנאל שי םא יניעב קפס ,םוקמ לכמ) העשה התע אלו ,םוקמה ןאכ אל ךא
.(הדמולמ םישנא תווצמכ תיארנ ןיינעב םכוליה ךרדו ,בא
םיקהבומ םימכח ,המחלמו אבצב םיקסועה לכ לש םמוקמ דקפינ וננמז ינב ת"ושב :הלק הרעה דועו
ןליא-רב תטיסרבינואמ אצויה טקייורפ םאה .םימייק םניא טושפ ןרוג 'שו ילארשי 'ש ברה ומכ
?לשמל ,קוק ברהמ םימלעתמה םיגוח םתוא םיגהונש ךרדכ הקתשהה תדימב גהנתהל יאשר וא לוכי

רתוי יאדוובו) יללכ ןפואב םינימא םניה וז הנכותב םידלקומה םיטסקטהש תורמל .הרעה דועו
יפלאל האוושהב) ופונ םיטסקטל ורדחש םישוביש תורשעש ירה ,(םירחתמה לש ולא רשאמ
םידחאל םא םג ,שממ לש רופיש ןאכ שיש רורב .(םירחתמ םירגאמב םימייקה סופדה תויועט
.הגורעה ןמ שכונש הטוש בשע לכ לע ךרבל שיו ,ירעזימ רבדה האריי
הקתעה - הגצה - שופיחה תולוכי 4.2

תא קינעהל טלחהב ןתינ ,רוטילקתב שופיח תלוכי רשפאמה םיטירפתה הנבמ וא ,שופיחה קשממל
רמול ןתינ תינורקע .'הקתעה'ב 7 -ו 'הגוצת'ב 8 ;'שופיח'ב 9 לש לולקש ,'בוט' ןויצה
,('ידמ הפי הלכה' תניחבב) ידמל םכחותמ אוהש ךכב ץוענ שופיחה תלוכי לש 'ןורסח'הש
יניעב .םישופיחה לש םבור בורב ולש לאיצנטופה אולמ תא םילצנמ םניא םישמתשמה בורו
Word םילילמתה דבעמ תא איבהל ינא לוכי הייארכו ,חבשל ןויצו תורגב אקווד רבדה אטבמ
םניא וב םישמתשמה לש םבור בורש ,(Office 97-ב הלכו 2-מ לחה תונושה ויתואסריגב)
דאמ ומדקתה ת"ושה טקייורפ יחתפמ ,ןכא .ותלוכימ - ירעזימ אל םא - ןטק קלח אלא םיריכמ
הגצהה תלוכי לש םקלח חפוקש המוד יכ ףא ,תונושה תורוצתב שופיחה תלוכיב לופיטב
.תיחכונה הסריגב ורפוש ןה ףאש תודוהל שי םא םג ,התקעההו
:ולא םינונגנמב תונורסח המכ לע ריעא תאז םע דחי
תא קר אל תוארהל הלילגה לגרס ךירצ ,(הבר הכיאב לשמל) לודג טסקט 'הלוע' רשאכ 4.2.1
םיזוחאב םג םוקימה תא תוארהל אלא ,דצב 'רותפכ'ה תועצמאב ןייעמה לש יסחיה םוקימה
.(ןויעל התע ןותנה ךמסמהמ 53% ,לשמל)
קר אל 'רתא' רשפאל ,רמולכ .םייניבה-תואצות יבג לע 'רותיא' עצבל רשפאל שי 4.2.2
.(לקה שופיחב) תואצותה לכ יבג לע םא יכ 'חתפנ'ש רחאל אלמה טסקטב
לכ ונייה) 'תואצות קתעה' רשפאל ילבמ ,'ןולח קתעה' תרשפאמה תינויגה הביס ןיא 4.2.3
.(תואצותה
קיתענ םא ,לשמל .םהמ הקתעהה ךילהתב םירפסה תומש לש 'היצארוגיפנוק' רשפאל שי 4.2.4
רשפאל שי ,םרב .'ז"י קוספ ו"כ קרפ םירבד רפס' :אבה ןפואב אבוי דימת אוה םייוסמ קוספ
םירבד ןוגכ) רצוקמב ואבוי קרפהו רפסה םש (ב ;טוטיצה רחאל אב רפסה םש רשאכ (א הרימש
.הקתעהה תלוכיב רתוי חונו לכשומ שומיש השעיי ךכ .(זי:וכ 'בד וא ,זי,וכ
םילילמתה דבעמל םאתהב הרימשל דעוימה ץבוקה םשב רתוי הבוט הטילש רשפאל שי 4.2.5
,לשמל .דבעמל םאתהב ץבוק-תמויסב םיצבק רומשל תרשפאמ הניא הנכותה .שמתשמה תושרבש
,(?Qtext 7 לע הנכותה יחתפמ ועמש םאה ,בגאו) respons1.dgs כ ורמשיי 'שגד' יצבק
ירעצלו ,ןמזמ דוע יתרעה הז תושיגר רסוח לע .respons1.doc יצבקכ ורמשיי Word יצבקו
.הז ןיינעל םירע ויה אל הנכותה יחתפמ
גצומ םיתעל ,ומצע ינפב ךרובמ ןיינע ,םינוש םיעבצבו םינוש םיטנופב שומישה לשב 4.2.6
.הל המדקש הלימל הדומצ תיארנ שגדומ עבצב העובצה תשקובמה הלמ רשאכ אצמנש טסקטה
המכב וז העפות יתיארו ליאוה ךא ,דבלב הגוצת-תאיגשב רבודמ יכ הלגמ עטקה תקתעה
.הז טועפ יוקילמ רגאמה לכ תא 'תוקנ'ל םוקמ שי יכ הארנ ,םינוש םישופיח
.הגוצתב (תוקולא תומש ללכו) 'ה םש לש היצארוגיפינוק רשפאל שי 4.2.7
וא ,'םילכ'ל תונשל שי 'תונוש' תא ,ץבוק טירפתמ איצוהל שי 'תופדעה' תא 4.2.8
יטירפתל המודב) ןהינימל תויצארוגיפנוקה לכ תא רשפאל שי הז טירפת תחתו 'תופדעה'ל
.Netscape וא Word ןוגכ ,םיינקת 'תונולח'
'בלושמ שופיח' התע שי שופיחה טירפתב .'םדקתמ שופיח' אוה 'לק שופיח'מ ךפיהה 4.2.9
תועט ענמית ךכ .'לק שופיח'ו 'םדקתמ שופיח לא רבעמ' :תויהל ךירצ ךא ,'ידיימ שופיח'ו
וא 'לק שופיח'ב אצמנ אוה םא שמתשמל ריהבהל שי ךסמה תרתוכב .רתוימ שופיח עוציב לש
.'םדקתמ שופיח'ב
השענש יפכ) רתוי וא םידומע ינש לע השורפ איה רשאכ םג המלש היגוס תגצה רשפאל שי 4.2.10
הרוצב תאז תושעל היושע הנכותהו) וירחאלש 'א דומעו 'ב דומע :ספדומה חסונב םינייעמ רשאכ
.(רתוי הבוט
םהב לופיטה קשממ :םירגאמה 5

לופיטל סחיבש ירה ,'בוט' ןויצ םיחתפמה ולביק ולש תואצותב הטילשהו שופיחה קשממ לע םא
התכ ףוסב הז עגרל עיגהל רעצמ תצק .'לשכנ' ןויצה תא קינעהל ינא בייח 'םירגאמ'ה קשממב
:הז םוחתב תורעה רפסמ ןלהל ...'ה
םוחתב ילש הנושארה הנולתה וז ןיאו - 'יאנולח' ןפואב תגהנתמ הניא ל"נה המישרה 5.1
ןולח ,לשמל רגסנש ומכ) escape לע הציחלב רגסנ וניא ,לשמל ,'םירגאמ' ןולח .הז
תא הב ןמסל שי ןכ ומכ .הנממ תאצל היה ךירצ alt + tab תדלקהב ,ךכב אצויכ .('םיעבצ'
.(הקתעה ,לשמל) תופסונ תויצפוא רשפאלו ,'תיאנולח' הרוצב םירגאמה
[המינפ חיזהל שי 'ך"נתה תונשרפ' תא] ך"נת) יגולונורכ רדסב הליחתמ םירגאמה תמישר 5.2
.'םינושאר'ה ירפס תא 'הרורב הנשמ' המידקמ ךשמהב ךא ,[הכלה ישרדמ םידקהל בטומ] הנשמ
.םירבחמה לשו תורודהמה לש היפארגוילביבה לא העגה רשפאל שי וז םירגאמ תמישר ךותמ
,הרוסמה רדס יפל םירדוסמ ך"נתה ירפס :תרחא ךרדב רגאמ לכב םירדוסמ םמצע םירפסה 5.3
,ןכא !יגולונורכ רדסב םיאבומ ארקמה ינשרפו ,יתיבפלא רדס יפל דומלתהו הנשמה תותכסמ
...תפומל רדס
םדאש חיננ ,לשמל .םיבישמה לש יפארגויבה רגאמה יבג לע 'רותיא' עצבל רשפאל שי 5.4
עודי רבדה ןיא תיחכונה הגוצתה תרוצבש ירה ,רגאמב עיפומ אטשוק ימכחמ ימ תעדל ןיינועמ
םגו 'סופד םוקמ' ,'רפס םש' ,'רבחמ םש') 'תודש' יפל שופיח עצבל רשפאל שי .ללכ
םוחת ,ירוטסיהה וא יתכליהה טביהה לש רתוי הבוט הנומת תלבק רשפאל תנמ לע ,('הפוקת'
עוציבל ,בגאו .(?רגאמה לע הלעוה בלאח ימכחמ ימ לש ורפס :לשמל) התע ולבקל ןתינ אלש
= "הירדנסכלא" :ןוגכ) תומוקמ תומש לש soundex ןיכהל שי הז שופיח לש ןוכנ
יפארגוילביבה רוטילקתב םייקה הז ןיעמ ,('ןומא-אנ' וא 'ןומא-אונ' וא 'אירדנסכלא'
יולג ונורתיו ,םינוירוטסיהה ןוויכל םישמתשמה רפסמ תא ביחרהל עייסי הז ןטק לולכש
.ןיעל
וגופרומ ןושמש 'ר לש ורפס םאה ,לשמל .םייוסמ רפס לש שופיח עצבל תורשפא ןיא 5.5
רשפא יא הז עגרב) ?ול םירחואמה םיקסופה ידי לע רכזוה ורפיס םאה וא ?רגאמב עיפומ
רכזומ הז רפס ,בגא .('הקדצ שמש' תא רביח ל"נה םכחהש עדוי םדא ןכ םא אלא תאז תעדל
רגאמב רפסה תא לולכל ןיאש טילחהש ימ טילחה ןכ תורמלו ,םיקסופה ידי לע םימעפ תואמ
תא רתאל ילע דציכ ,'ז ןמיס 'בקעי תובש'ב ןייעל יתשקבתהש חיננ ,בגאו .ת"ושה ירפס
תנכה אוה ךכל ןוכנה ןורתפה יכ ירמגל רורב ?ךייש אוה 'הצובק' וזיאל עדא ןיינמ ?רפסה
תנכות :ןייע) היירפסב המוד המישר לש המויק ךרדכ ,םלוכ םירפסה לכ לש תיתיבפלא המישר
דומלל שיו ,ןיעל יולג הז ןורסח .'םיכלוהה ימו ימ' הלקנ לע תעדל רשפאתי ךכו ,(ף"לא
.יפארגוילביבה רוטילקתהמ הז ןיינעב םג
ךא ,דחא םייוסמ רפסל הלבגהב ךישמהל יתיצר 'הדגא ישרדמ' םירגאמה תרדגה רחאל 5.6
םצמצל ןתינ וכותמ קרו שופיחה קשממ תא חותפל שי התע .ןאכ רצענ םוצמצה לש יגולה ךילהת
.דחא רדגומ רפסל
הנקתהה ךילהת 6

תמושת רסוח לשב הארנכ ,תומדוקה תואצותה וקחמנ הנושארה םעפב) ריבס היה הנקתהה ךילהת
תויהל רומא set-up ץבוק ,בגא .(רמוחה לכ רמשנ ,תונוש תוביסמ ,תשדוחמ הנקתהב ךא ,בל
ךכל ףסונב .'תואנולח' הרסח ,ליעל רמאנש אוה .install תציחמ תחת אלו תישארה הציחמב
דחא בשחממ רתויב הנכותה תא ןיקתמש ימל דחוימב) uninstall לש (תינכת) תורשפא תתל שי
.(דבלב דחא בשחמב שמתשהל טילחמ ןכמ רחאלו

?הכלהכ 'הרזע' 7

םיחתפמה תא חבשל שי ךכ לע םגו ,'97 תונולח' לא רבעמב ידוסי לופיט רבע 'הרזע'ה טירפת
םאה) םינושה םישופיחה ךלהמב יתעציבש 'תואיגש'ל םירבסה 'הרזע'ב יתאצמ אל ,תאז םע
טירפת ,םוקמ לכמ .(?עודמ ריבסי ימו ,?'רוסא!*' קר אלא 'רתומ*!' שקבל רוסא יכ תעדי
'תונוש'ל ריבעהל שי םתוא ,(תילגנא - תירבע :ןוגכ) םייטנבלר אל םיאשונ ליכמ 'הרזע'ה
ךילהתבש ןוויכמ :תפסונ האיגש ןאכ שי ,בגא .ילגנא - ירבע :הגצה ןפוא - 'ץבוק'ל וא
לש וז הייצפוא עיפוהל הכירצ ןמזה לכ עודמ עדוי יניא ,תירבעב הנקתה יתשקיב הנקתהה
םאה .(?דבלב תחא םעפ שיקהל רשפאשכ רבכעה לע םיימעפ שיקהל המל) 'תירבע - תילגנא'
עדימ ירגאמ םיריכמ םה םאה ?טירפתה תפש תפלחה ןפואל םיעדומו Word תא םיריכמ םיחתפמה
יכ תואדווב רמול לוכי יניא ברה ירעצל ?'הרזע'ה םהב תלעופ דציכ םיעדויו םיפסונ
תבית תמייק 'שופיח' טירפתב עודמ ריבסהל לוכי ימ .םירקמה ינשב ינשב תיבויח הבושתה
ישיאה ונויסנמ אל םא - תעדל שמתשמה לוכי ןיינמ ?תרדענ איה םירחא םיטירפתבו 'הרזע'
.('ץראה לובג' אל ךא) דחא םש תב תויהל תבייח 'םילמ תחפשמ' יכ -
לע םידיפקמ םניא הנכותה יחתפמש רהבוה רבכש רחא .הז ןיינעב שדחל םג רתומ ,בגאו
ןתינש ירה ,לודג ןוסאב רבודמ יכ ןעוט יניאו ,םיטירפתה תיינבל סחיב טפוסורקימ תויחנה
תעדוה תא ריבסמה טירפתל רשקל ןתינ האיגש 'תעדוה' לכ ,תישאר .הז ןיינעב שדחל ףא
.הייעטו הדימל לש בוט ךילהת עצובי ךכ .(95 תונולחב תכרעמה יטירפתל המודב) האיגשה
םאה ונלאשנו ,'הספדהל תורדגה' :ןוגכ) ןבומ יתלב םיטירפת ךסמל ונעגהש חיננ .וזמ הרתי
ןמ םדאו ליאוה .('הרזע'ב רבסומ וניא חנומה ,אלפו אלפה) OEM תרוצתב םיניינועמ ונא
וז הייצפוא ןיב תוירושיק רשפאל שי ,הז רוציק לש ותועמשמ יהמ תעדל ךירצ וניא בושייה
ןתינ ,תינש ?ןכ אל .קחשמה םש אוה 'תוירושיק' ירהו .התוא ריבסמה הרזעה טירפת ןיבל
ל"ז סוטול תרבחל היה ונמזב .םינוש םישופיח םימיגדמה םירצק ואדיו יטרס לע בושחל
םיטנופ התהיז אל הנכותהש אלא ,המגדהל םינייוצמה 'םיטרס' הרצייש CamCorder תנכות
וא הז גוסמ תגצמ וא ןוטרס .IBM לש ןויכראב דובכ תנכוש ןיידע איהש ןכתייו ,םיירבע
.הנכותה יחתפמל םינופלט טעמ אל ,יתעדל ,ךסוח היה הרזעה ןונגנמ ךותל הנבומה רחא
'תונוש'ו הספדה 8

,הבוט יכה אל הרוצב ועצוב הבירצה .קסידה לש הבירצה ךילהת לע םג ריעהל םוקמ שי 8.1
הלופכ תוריהמב ןנוכב ההזמ '95 תונולח' ךכמ האצותכו ,וקדבנש םירחא םיקסיד ומכ אלש
,(16 לופכ) ינרדומ רתוי ןנוכ תונקל יתוא בייח הז רבד .הקיזומכ רוטילקתה תא ,(ןשי)
.קסידה תאירק הרשפאתה זא קרו
רוטילקתהשכ קיטסאלפה 'תפטעמ' תא תוהזל רשפא יאו ,ךירצש ומכ הפיטע רוטילקתל ןיא 8.2
המכ קיזחמש ימ לכל ינויח הז רבד .('הכירכ'ב םג ומכ רוחאמ הספדה) 'הפטעמ'ל ץוחמ
.וברי ןכ ,םירוטילקת
.'םירג אק אמש' תניחבב ,הנכותה לש ןכותה תא גצייש םשל הנכותה םש תא תונשל שי 8.3
לא רתוי עלוקה םש ,'לארשי תורצוא' םשה תחת הנכותה תא תקוושמ תוכרעמ לט תרבח ,ןכאו
ןכותה תא םיאטבמ םניא ,(םודא\בוהצ) ויעבצש ןוקייאה תא תונשל שי ,ןכ ומכ .הרטמה
.(הברהב היואר תיארנ הנכותה 'תחיתפ' םע הלועש השדחה הנומתה ,ןכאו)
(עקותה עקתה :וא) הנגה עקת - החטבא 9

תע םינש שמחכ ינפל רבכ .שממ לש יוקילו ,תובשחתה רסוח ,החטבא יניינעב והשמ ,ףוסבלו
הז עקת .hasp 'הנגה-עקת'ב הוולמ - הנדועו - התייה איה ,רואל הנושארה הסריגה האצי
הזיא האורו ,הז ןפואב תונגומ תונכות המכ ותושרבש ימ ךא ,ךכ-לכ דיבכמ וניא ילוא
עקת יכ ןיבי ,(דועו ,תספדמה םע תויעב לע רבדל אלש) בשחמה ירחאמ ול 'חמוצ 'לדגמ'
ןב חישק ןנוכ רשאכ ,םיקוחר םימי םתואב ,הנהו .שמתשמה יניעב ןטק אל 'ץוק' וניה הנגהה
ךותל רוטילקת קיתעיו ךלי ימ ירהש ,רתוימ עקתה היה הארנ ,ןקתל בשחנ טייב-הגמ 240
ןוזח רדגב םניא הגי'ג 2.5 לש לדוגב קסידו ,םיקסידה ולדג םייתניב ?ולש חישקה ןנוכה
םייתניבש דוע המ) הנכותה לש תיקוח יתלב הקתעה תעינמל הקדצהה הרבגתה הרואכלו ,ץרפינ
חוכשל ןיא ,תאז םע דחי .(םייטרפה םירוטילקתה 'יברוצ' ונייה ,CDR-ה יריחמ דאמ ולזוה
יכהש המו ,רשיה חוקלה ידי לע םלושמ הנגהה לש הריחמ ,הנגה עקת ןיא םירחתמה לצא יכ
דציכ ?םנמאה .עקתה רשאמ רתוי חונ ןורתפ אצמנ אל בושחימב לולכישה לכ םעש אוה זיגרמ
םע דחי חתופש יקצמיטס תרבח לש) 'ארקמ תעד' רוטילקתלו ,הנגה לכ ןיא DBS רוטילקתל הז
תסנכה לש הרוצב ,('95 תונולח'ל הנקתהב) הנגה תמייק ,(ןליא-רב לש ת"ושה טקייורפ ישנא
וניה הז עקת יכ ,אופיא ,רורב .(דוק לע תוכמתסהב החטבא תייעב שי ,הדומ ינאו) דוק
הטלחה לש התועמשמ בטיה יל העודי יכ הדבועה ףא לע תאזו ,תוחוקלב תובשחתה רסוחל יוטיב
.הנגהה תא ריסהל
- עיתפמ המכ - שמתשהל יתיסינ ת"ושה טקייורפ תא יתלעפהש רחאל .יתחכש רקיע
.ת"ושה טקייורפ ישנא ידי לע איה ףא החתופש הנכות ,רוטילקת לע תידומלתה הידפולקיצנאב
רבתסה םיטעמ אל תונויסנ רחאל ,הנהו .'הנגה-עקת'ב תנגומ וז הנכות םג - עדוי אלש ימל
'שארב ימ' הנשמ אלו ,וידחי םירבוחמה םיעקתה ינשב שמתשהל תורשפא ןיא יכ תואדווב יל
תילארשיה האצמהה תא הריכמ הניא '95 תונולח'ש ירמגל רורב .(תספדמל ונעגה אל דועו)
תרחא הנידמ לכ רשאמ רתוי הז טנטפב שומיש השוע לארשי ךא ילארשי אל טנטפה ילוא)
,םתסה ןמ ,םה) וז הייעבל רתוי הבר תושיגרל הנכותה יחתפממ תופצל היה ןתינ .(םלועב
יתשב שמתשמש ימל דחא הנגה-עקת לע ובשח אל עודמ .(הנגה-עקת אלל הנכותב םישמתשמ
איה וז הייעב לש תישעמה תועמשמה .םינוש הנכות יתב ינשב רבודמ אל ירהו ,תחאכ תונכותה
,ןנוכ ותואב שומיש תושוע ןהיתש ירהש ,ןיפוליחל תונכותה יתש תא ליעפהל ןתינ אל יכ
וז הניחבמו ,תופסונ תונכותב שומיש לע רבדל אלש ,(RAID ) 'לוכשא' ךל שי ןכ םא אלא
.םדוק תחא העש הפיו ,םיאתמ הנגה-עקת וא ןוכדיע-ץבוק דיימ חולשל םיחתפמה לע יתעדל
הכימתה ישנא תא גישהל דימת היהי ןתינ םא םג יכ המוד ירה ,תוחוקלב לופיט לש הז אשונב
גלפומה םוכסה רובע .תוחוקלב םילזלזמ יכ הנגהה-עקת קעצי ןיידע ,טקייורפה תריכזמ תאו
.תובשחתה לש רתוי הבר הדימ חוקלל העיגמ ,הנכותה לש
םוכיס

אלא ,ךכש בוטו ,תוכיפהמ גציימ וניא ןליא-רב תטיסרבינוא לש 5 ת"ושה טקייורפ רוטילקת
לע םהל תודוהלו ,םיחתפמה תא 'חכ-רשיי'ב ךרבל שי ךכ לעו ,הסריגל הסריגמ רפתשמו ךלוה
הנכות רפשל ןתינ ,תאז םע דחי .(וז תוכז רובע ונמלישש ךומנ-אלה םולשתל רבעמ) םהיצמאמ
סחיב ורמאנש םירקבמו םישמתשמ לש םהיתורעהש םשכש תווקל שיו - הנכות לכ ומכ - וז
האבה הסריגה ןתית םג ךכ ,(!ןלוכ אל םא ףא) 5 הסריגב ןמוקמ תא ואצמ ,4-2 תואסריגל
הניש תונורחאה םינשה ךלהמב ,לכה ךסב .ןאכ תואבומה תורעהל הנעמ ת"ושה טקייורפ לש
רמאש אוה .הדובע-ילכל ילאוטקלטניא עושעש לש גוסמ :יניעב ודמעמ תא הז רוטילקת
.'יינעב יתדבא זא יעשעש ךתרות ילול' :יקולאה ררושמה

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/shoot5.html

last updated: September 9, 1997