3 הסריג ןליא-רב תטיסרבינוא לש ת"ושה טקייורפ

ןליא-רב ריאמ


(ותליחת םש לע) יורקה ןליא-רב תטיסרבינוא לש שדחה רוטילקתה ,עיגה אוה ,והז
םינותנ רגאמ שמתשמל עיצמ הז רוטילקת .(תובושתו תולאש=) 'ת"ושה טקייורפ'
תידומלתה תורפסלו הנשמל רובע ,ארקמהמ לחה ,םיטסקט לש תובר תואמ ללוכה ילאוטקט
:ןמזב םינורחאה) הרורב הנשמו ךורע ןחלוש ,םיירקיעה ת"ושה ירפסב הלכו ,הדגאהו
רומשל ,תונוש תורוצב םישופיח עצבל רשפאמ הז ילאוטסקט רגאמ .(םיינברה ןידה יקספ
תכסמ ,לשמל) םיחותפ ריינ ירפס ינש וליאכ ליבקמב םינוש םיכסמ גיצהל ,תואצותה תא
המ תעדל םתיצר ןמז הברה רבכ םא .דועו דועו ,(ימלשורי דומלתו ילבב דומלת תבש
םתחלצה אל ךא םכל רוכזש טפשמ ותוא בותכ ןכיה וא ,רחא וא הז יוטיב לש ורוקמ
.םכרובע דעוימ הז רוטילקתש ירה ,(תויצנדרוקרנוק) םיליגרה ץעיה ירפסב ואצומל
ילאוטסקט עדימ רגאמכ תודהיה

םרובע ,רמולכ .עדימ ירגאמ איה תודהיב הנכות יכ םיבשחמ ישנאמ יתעמש תחא אל
האוושמ היוצמ ,הרואכל .םיטסקט לש - יפוס-ןיא אל ךא ,לודג - ףסואכ תודהיה תשפתנ
.תודהי = ךורע ןחלוש + דומלת + ך"נת :וז

,תותימא יאצח לע ססובמ לודג רקש לכ ךא ,וז החנהב תמא טעמ-אל שיש תודוהל הבוח
יכ רמול ןוכנ יכ ףא ,םיטסקט לש ףסוא הניא תודהיה .ונינפל הרקמה םג והזש המודו
רשאמ 'תודהי'כ םיידוהיה םיטסקטה ףסוא תא גיצהל חונ רתוי הברה תיבושחימ הניחבמ
,בשחמב יוטיב ידיל םאיבהל (?)רשפא יאש םיבר םיטביה תללוכה האילמ תוברת גיצהל
גיצמ ןאכ ןודנה רוטילקתה ,וזמ הרתי .םלוע-תפקשהב הלכו ,תוישעמ תווצמ םויקמ לחה
המ לכלו תידוהי תונמאל ,תידוהי הקיזומל תוסחייתה לכ וב ןיא ךא ,םיידוהי םיטסקט
איה תשקבתמה הנקסמהו 'רחא רוטילקתל תוכחל ךירצ הז ליבשב .הידמ-יטלומ יורקש
.'תודהיה' רוטילקת ונינפל ןיאש
היה הליחתב ארקנ אוהש יפכ ,'ת"ושה טקייורפ' לש ותישאר .הירוטסיה תצק ,התעו
:הנמזב ימלוע שודיח התיהש םיעבשה תונש תישארב ןליא-רב תטיסרבינואב רקחמ תינכתב
'ינויגה'ו ירמגל יעבטכ םויכ ונל הארנש המ ,רמולכ .ורזחאל ןתינש ילאוטסקט רגאמ
.ןליא-רב תטיסרבינואמ הקיוושו לקנרפ 'א 'פורפ ידי לע לעופה לא עצוהש שודיח היה
לש עדימה ירגאמב רמשנו ,םירחאו םיינושל םיכרצל הנבנ הז ילאוטקט רגאמ
וחתופ לדגו ךלהש עדימה רגאמ רובע .(TSO תכרעמ תחת םויה דע) ןליא-רב תטיסרבינוא
תכרעמש אלא ,דועו ,(ןיינבה ,שרושה) ינושל חותינ ,שופיח תלוכי ומכ םינוש םילכ
.תיתודידי תויהלמ הקוחר התיה וז

תטיסרבינוא לש תב-תרבח התשע חונ שמתשמ קשמימ תואצמיהו קושל 'תונולח' תרידח םע
עמש ישוקב וב ןדיעב) הלש ןושארה רוטילקתה תא קושל האיצוהו זעונ השעמ ןליא-רב
עיגה התעו ,2 'סמ רוטילקת אצי הנש ךרעב רובעכ .(CD-ROM ה ןנוכ לע בושיה ןמ םדא
ירופישו ,ידמל חיטבמ אוה וז הנכות לש תוחתפתהה ףרג לכה ךסב .3 רוטילקת לש ונמז
.ךכ לע תודוהל שיו דימ םירכינ תמדוקה תמועל 3 הסריג
?יאדכ הז םאהו ,המל ,הלוע הז המכ

,ותוא שוכרל תטלחהו ת"ושה רוטילקת ךל היה אל םויה דע םא :הטושפה הבושתב ליחתנ
ףרצ ,םיאתמ ןנוכ ךל ןיא םא ,ןכ .!!!!(860 $) ח"ש 2580 לש םוכסמ דרפיהל ךילע
רשפא - הסריג תולעל ךילעו םדוק רוטילקת ךל היה רבכ םא .(!לוז) ח"ש 430 דוע
.ח"ש 320 ב קפתסהל

ףסכ הברה העיקשה ןליא-רב תטיסרבינוא ,תמאה .רורב קוידב אל ?רקויב ךכ לכ המל
איה הייעבה .קדצבו ,הרזח ףסכה תא םיצור םה וישכעו ,טקייורפה תא םדקל ידכ ונמזב

הטיסרבינואל תכיישה) רוטילקתה תא תקוושמה הרבחה םג יוצמה ילארשיה רחוסה ךרדכש
,רהמ רתויש המכ העקשהה תא המצעל ריזחהל תניינועמ ,(הז טקייורפ יפסכ תא תלהנמו
יצח קר היה רוטילקת לכ ריחמ םא :איה תילכלכה הלאשה .הנוקהמ הל תפכא אלו
?םירוטילקת לש הלופכ תומכ תרכמנ התיה םאה ,יחכונה ריחמהמ

התא םא .יעמשמ-דח ןפואב הילע תונעל רשפא יאש תכבוסמ הלאש איה תויאדכה תלאש
בייח התא :תיטלחה איה הבושתה זא יכ ,ןייד ,בר :לשמל ,ןעוצקמכ תודהיב קסוע
ןייעמה ידוהי 'םתס' התא םא ,לבא .וריחמב תולת אלל הז רוטילקתב דייוצמ תויהל
-תיב להנמ התא םא .תיאדכ האצוהה םא בר קפס זא יכ - םעפ ידימ דומלתב וא ך"נתב
ךכ לע - רפס תיבב וב שמתשהל ךיא .ינויח רוטילקתה - וב םיבשחמה לע יארחא וא רפס
.תרחא תונמדזהב
.ולש תויפיצה תכרעמלו לכתסמה לש וטבמ תדוקנב ןבומכ יולת ?שדחה רוטילקתב ןיא המ
קלח םיווהמ םיבר רובעש םירפס ינש ,רהוזו אתפסות :וב ןיאש םיטסקטב ןבומכ חתפנ
ללכו) 'םירסחה םירפסה' תלאשל רבעמ ,םלואו .םינייעמ םה םהב םירפסהמ ילארגטניא
טקייורפב אוצמל ןתינש ירה ,(הב ןיאש המ לע הדובע רקבל ןיא :תרוקיבב אוה לודג
גצומ טסקטה ,רמולכ .םימעט אללו דוקינ אלל גצומ יארקמה טסקטה ,לשמל :רחא םגפ הז
דימת דמלנ ,דומלתה ומכ אלש ,ארקמה ירהש ,לבוקמה לכל דוגינב 'המורע'ה ותרוצב
.םימעטבו דוקינב םייולת םיבר םישוריפש אלא ,דבלב וז אלו ,םעטומו דקונמ טסקטכ
תומייקה תויצנדרוקנוקה תא קורזל אלש תובוט תוביס שי ןיידע העש יפל ,הנקסמ
.(ןשוש-ןבא וא ןרקלדנמ)

רובסה םילשוריב ידוהי שי .לבחו ,'תושרדמ יתב' רפס טמשוה וז הסריגמ :רחא ןיינע
לזמ ונל שי .רוטילקתב טסקטה תללכהל דגנתה אוהו ,ול תוכייש רפסל תויוכזה יכ
...הייחתל םק אל וניבר השמש
דועיתו הנקתה

תעצובמ ותנקתהש רוטילקת ידועמ יתיאר אל ךא ,יל םירכומ םירוטילקת לש תובר תורשע
השדחה הסריגה לש הנקתהה .תיתוהמ הייעב לכ ךכב ןיא ךא ,הנושמ .ליגר טקסיד ךותמ
ןיאש ירה ,םימודק םיצבק קוחמל הנקתהה תנכותל יתרשיא יכ ףאו ,תידיימ התשענ
הכ דע יתשפיח םתוא םילמה תפוסא ,רמולכ ,ילש 'הירוטסיה'ה ץבוק תא קוחמל הקדצה
לדבה שי ךא ,'הירוטסיה'ה לכ תקיחמ תרשפאמ שופיחה ךלהמב תויצפואה תחא ,ןכאו)
.דיתעב הנקתל שיש תיגולודותמ האיגש וז יניעב .'חירכמ' ןיבל 'רשפאמ' ןיב

תונב ,השעמל ,ןהש םיריכמ םתא תונכות המכ יכו) הירוטסיה םע הנכותב רבודמש תורמל
זיקרוט) עבצהמ םלעתנ םא .דועיתה תרבוח רופישל םוקמ דוע שי ,(?הנש םירשעכ
קלחל םיסחייתמ םירופישהש הלגנ ,(3 הסריגב םירופיש' :5 'מעל הנפנו ,(עזעזמ
,םינוש ארקמ ישרפמ ,סולקנוא :עדימה ירגאמב רופישל תוסחייתה אלל ,יתונכיתה
רסוחל הביס אצומ יניאו ,תואגתהל הביס שי ימיסלו בקעיל .דועו ,ךורע ןחלושב
.בל-תמושת רסוח טעמל וז תוסחייתה
תורוקמ לכ .(?הלאכ שיה) הילע עמש אל ןיידעש ימל וז הנכותב שומישל התע רובענ
םילמ-ףוריצ וא הלמ שפחל ,םהב אורקל ןתינש עדימ-ירגאמכ םירדוסמ ,(טעמכ) תודהיה
הנכותה .ונלש םילילמתה דבעמל שופיחה תואצות תא 'אצייל' ןכמ רחאלו ,םכותב
ןפואב רשקל תרשפאמ השדחה הסריגהשכ 'םירפס' ינש ליבקמב תוארל תרשפאמ
,סולקנוא םוגרתו שמוחהמ עטק ,לשמל .ןיינע ותואב עדימ ירגאמ ינש יביטיאוטניא
תמייק הניא וז תיעבט תוירושיק ,תאז םע .רתא לע ן"במרה שוריפ וא י"שר שוריפ
ת"ושה ירפסב םילמ ףוריצ ונשפח םא ,לשמל .ת"ושה ירבחמ לש היפארגויבה םוחתב
רכומ וניא הז רפסש אלא ,'רזעיחא ת"וש' ךותמ טוטיצ ןהבו תובושת הברה ונלביקו
רבחמ תא תוראתמה םילמ תורשע המכ ,רמולכ ,היפארגויב לש תורשפא תמייק ןאכ .ונל
ת"וש רבחמ תא ראתמה ךסמה 'תולעל' היה ךירצ היפארגויב לע השקהב ,ןכבו .רפסה
לכ תריחב ובו ךסמ לבקתמ תאז םוקמבש אלא ,(יקסניזדורג רזוע םייח 'ר) רזעיחא
,תונכת ימי המכ ףיסוהל ךירצ הרפשל ידכש תחכוגמ תורשפא ,תוירשפאה תויפארגויבה
.השענ אל רשא רבד
?העוט בשחמה םאה

םיווצמ ונא ןיאו ,הרות-ןב ונניא - הרות הברה ךכ לכ 'עדוי'ש בשחמה ,עודיכ
שי - םיקחשמ וב וסינכה .וב וסינכהש המ אלא וב ןיאו ,םלוג אוה בשחמה .ודוביכב
.(םי)שוביש וב שי - שוביש וב וסינכה ;הרות וב שי - הרות וב וסינכה ;םיקחשמ וב
יתנכתה קלחבש דועב ,םלואו .תויועט וב ודילקהש םוקמב העוט בשחמהש ,ןכ םא ,רורב
,טסקטה לע תרוקיב ןיא ןיידע ינכותה קלחבש ירה ,(debugger) רזע-יעצמא םימייק
.תישונא ןיע הנועט ,(הרות רפס לש וז טעמל) ההגה לכו

תחא ,יתאצמש טסקט תויועט 2 לע ת"ושה טקייורפ תלהנהל יתחוויד הנש יצחכ ינפל
.(תופסונ תויועט ןיאש רמוא אלש המ) ימלשוריה דומלתב הינשהו דומלתה לע י"שרב
בושח הז ןיא .ןמוקמב ןיידע תויועטה - ברה ירעצלו ,תיחכונה הסריגה תא יתקדב
לכב דלקומה טסקטה לע ךומסל ןיא ןיידעש אוה דמלנה חקלה ךא ,תויועטה תא ןאכ טרפל
םא םג) יוכיס םייק ןיידע ,התוא אצמי אלו תמייוסמ הלמ שפחיש ימ .םיזוחאה תאמ
תארקל רפשל המ שי .תשבושמ הדלקה ללגב האצמנ אל הלמהש ,(זוחאה תיאמב דדמנ אוה
.'ןמז ונל היה אל' :ץורית לבקתי אלו ,האבה הרודהמה
,(םהב אקווד ואל ךא ,םייתד יאדווב) רפס יתבב 'חרכה'ל וז הנכות תבשחנ יניעב
הדובע לש הנכהל רובע ,םיליגר תיב ירועיש תנכהמ לחה :םירעושמ יתלב םה הימושייו
בשחמה רשפאמ תמיוסמ הדימב .םירומה תווצ לש רועיש יכרעמ תנכהב הלכו אלמ ףקיהב
דומלל ידכ שרדנה הבורמה ןמזה - דומלתה דומילב דוסיה תייעב לע רבגתהל הז הרקמב
לש 'תויגוס'ה תורבוחל המודב) םייטנבלרה םיטסקטה לכ םילבקתמ ןיע-ףרהכ .ס"שה תא
תחא איה ףא ,'סרפתהל' ילבמ רדגומ אשונל דומילה תא דחייל ןתינו ,(םילחנ תבישי
שי 'לכה' תא תעדל הרתי תולקב ןתינש וישכע ,םלואו .הז עוצקמ לש דוסיה תויעבמ
.המודמ תואיקבבו ,(תובישיה םלועב לבוקמכ) העידיה תוואגב לשכיהל אלש רהזיהל

הטילשה .ותישארמ הז ןיינע ריהבהל ךירצו ,ןעדיו יקב תויהל ךפוה אל רוטילקתה לעב
דומילל ףילחת רוטילקתה ןיא ךא ,תועט רמול אל תואדוו רתיב תרשפאמ תורוקמה לכב
וקיפי תודהיה תורוקמב עדי ילעב קר ךא ,םדא לכל דעוימ רוטילקתה ,ןוכנ .יתימאה
.םישפחמ ונא התוא חתפמה תלימ יהמ :איה תיזכרמה הייעבה .האלמה תלעותה תא ונממ
תא שפחל אוה תושעל ךירצש לכ ,ארקמב םולשו המחלמ לע בותכל וננוצרב םא ,לשמל
,לשמל) תוקיפסמ ןניא ולא םילמ ,םלואו .ך"נתה רגאמב 'םולש'ו 'המחלמ' םילמה
ללככו ,(שיא 24 לש םתומל ואיבה 'ונינפל םירענה וקחשיו' :ב 'ב לאומשב םילמה
הבושת םתלביק םא םג .ךבוסמ רתוי הברה םיידומלתה תורוקמב בצמה יכ רמול ןתינ
ןמ אל ולל ואב ויתועידי רקיעש ימ ,ןעדי םע קודבל יאדכ ,םיוסמ אשונב תילילש
.ןיאדוהי ןירבוג גהנמכ תורוקמה לש יתטיש דומילמ אלא בשחמה
רוטילקתה ןדיעב הרוזנצה

הרות הנשמ תא השקבב וקדיב ,םינימאמ םכניא םא .התמ אל ןיידע הרוזנצה .ןוכנ
תורודהמה בורב ספדומה חסונב .רקשה חישמ ןיינעב א"י קרפ םיכלמ תוכלה ,ם"במרל
תרודהמב ם"במר דמלש ימ ךא ,תאז תעדל לוכי וניא טוידהה ארוקה .קרפה ףוס רסח
םירוטילקתהו בשחמה ןדיעב .ןורסחה תא הלקנ לע הלגי ט"סר אטשוק וא ם"ר ימור סופד
.דאמ לבח .רזנוצמה חסונה תא ףקשמ רוטילקתהו ,הדי תא ףינהל הרוזנצה הכישממ

חסונהו ,תונייוצמ םניא שומיש השענ םהב םירפסה תורודהמ בור יכ ריענ וז תונמדזהב
הניחבמ הכלהכ אוה ןיא ךא ,הכלהה תניחבמ 'הכלה'כ אוה ילוא) הכלהכ תויהלמ קוחר
בר םוקמ שיו ,היצזידרחה תמגמ ןיבל היצאזימדקאה תמגמ ןיב ענ רוטילקתה .תימדקא
.ךכל סנכיהל םוקמה ןאכ אלש אלא ,םימייקה םיטסקטה תא רפשלםויסל

רוטילקתה תא דחוימבו ,בשחמה תא ול יתיארה .םכח דימלת בר יתיבב רקיב עובשה
,בשחמ שוכרל וז הנכות ותוא הענכיש הארנה לככ .דחפנו שערנ ,עתפומ היה אוה .שדחה
תונכות ,תויביטקרטא ךכ לכ ןהש בשחמ תונכות הברה קושב םויכ ןיאש תודוהל שיו
.חורה םלועב בשחמה םלוע תרדחהל ףונמ תווהמה

הנכותה םא םגש ירה ,תודהיה םוחתב םויכ תומייקה תונכותה לכ תא ןוחבל אובנ םא
תגסיפב תדמוע איהש ירה ,(םינוש םיגוסמו) םייוקיל תרדענ הניא ןאכ תרקסנה
.אוה קיר רבד אלו ,הז גוסמ תונכותה


:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/shoot3.html

last updated: November 13, 1995 - August 2001