בשחוממה ך"נתב תונופצ

ןליא-רב ריאמ

 הסריגה) םיטקסיד יבג לע תונוש רזע תוינכותו ך"נת תקוושמ קינורטויפמוק תרבח
 ,ונימיב .(ןכל םדוק ףאו ,1994 ילויב ורצויש םיצבק ךא ,הסריג רפסמ אלל :תקדבנה
 קוויש תטישב ך"נת תסריג תיארנ ,םירוטילקת יבג לע בשחוממ ך"נת לבקל ןתינ רשאכ
 תא טלחהב תוקידצמה תוביס רפסמ תומייק יכ ינמוד ,םרב .הרואכל ,תרתוימ וז ןיעמ
 הז בשחוממ ך"נת תתל לוקשי ךוניחה דרשמש היה יאדכ יתואר תדוקנמו ,וזה הרודהמה
     .םעפ תלבוקמ התיהש יסאלקה ך"נתה תנתמל המודב רפס-תיב םייסמ דימלת לכל

           *        *        *

 עונמל הנגה תציחמ ןכו ,10 MB מ הלעמל תצקל םיסרפנה םיטקסיד השולשב האב הנכותה
 שמתשהל ןתינ אל ךא ,םיבשחמ ינשב הנכותה תא ןיקתהל ,ןבומכ ,ןתינ .הנכותה תקתעה
 החריט וז ןיא .חתפמה טקסיד לא הנגהה תציחמ תא ריבעהל שי אלא ,דחיב םהינשב
        .םיטאריפ ינפמ וירצומ לע ןגהל יאכז ןרצי לכ ןורקעכו ,יידמ הלודג

           *        *        *

 ימ לכו ,הייפואב תיביטימירפ יד איהש DOS תסריגב רבודמ יכ תודוהל הבוח ,תישאר
 קפסל הלוכי וז הנכותש ירה ,'תונולח'ל דדונ בשחמה ישמתשמ םלוע עודמ תעדל הצורש
 עגא ןהב תוניינעמ דאמ תונוכת המכ וז ך"נת-תנכותל ,םלואו .התואנ המגוד ורובע
 רזגימב דחוימב) םיבשחמהמ קלחב יכ ךכ לע בושחל יאדכ העש יפל ךא ,ךכ-רחא
 ך"נת-תונכות ליעפהלמ םהילעבמ תענומה הדבוע ,םירוטילקת-יננוכ ןיא ,(יקסעה
 יבג לע האבה הנכותל תוקקזיהל תופסונ תוביס תומייק ,םלואו .תומסרופמ רתוי
 םייוכיסה לכ ,דיינ בשחמ ילעב תויהל םכלזמב הלע רבכ םא .דיינ בשחמ :םיטקסיד
 בור לש םתגשה םוחתל ץוחמ ןיידע ןנוכ םע דיינ בשחמ יריחמ ןכש ,ןנוכ וב ןיאש
 הצרמ ,לשמל - תידיימ הרוצב ך"נתל קוקזה דיינ בשחמ לעב ,ךכמ האצותכ .רוביצה
 תואירק לש תרשרש העיפומ ך"נתב ןכיה ידיימ ןפואב אוצמל קוקזה - הטיסרבינואב
 תדעוימ ,היצנדרוקנוק םג ןבומכ איהש וז הנכותש ירה ,(הימריבו היעשיב) 'יוה'
                                   .ורובע

a screen-shot


 'רתויב קיודמ'ל בשחנה ך"נת ,ןרוק ך"נת איה הנכותה תססבתמ הילע ך"נתה תסריג
 ,םילמ אוצמל ,םיטסקט רתאל תרשפאמ הנכותה .(ךכ לע םיקלוחה שי ןאכ םג יכ ףא)
 ,'רקחמ יאשונ'כ תותליאש הב עצבל ןתינ .םיקוספ לש וא ,םילמ לש הירטמיג אוצמל
 'אציי'ל תלוכיהש אלא ,ךלש םילילמתה דבעמ תועצמאב םינותנה תא רתוי רחואמ דבעלו
 ישארה טירפתהמ קלח הניה 'םיקוספ תספדה' ,לשמל ,ךכ .תלבגומ יד איה םיטסקט
 תאו ,ך"נתב 'םרג' הלמה תא שפח :לשמל) רמשנש שופיח לש יאוול-רצות הניאו
                         .ץבוקב רומש וא ספדה תואצותה

 הפיה רזעה תרבוח ,יתואר תדוקנמו ,שמתשמה קשמימ םוחתב דאמ השלח הנכותה ,ללככ
 הדיעמ ,טרופמ הכ דועית הכירצמה הנכות יכ השוחתה תא תקזחמ הנכותה תא הוולמה
 תופסונ DOS תונכות הברה ומכ :תרחא ןושלב .שמתשמה קשמימ םוחתב התשלוח לע ךכב
 וידעצ תא השועש שמתשמה ינפמ תובוטה היתונוכת תאו התלוכי תא הנכותה הריתסמ
                             .וז הנכותב םינושארה

 הבוח תאז םע דחי ךא ,הנכותה תספוק לע רבדה בותכש יפכ ,דומילל הלק הנכותה ,ןכא
 םה יכ רמול רשפא יאו ,דומיל םיכירצמ הלש תונושה תויורשפאב םישומישה יכ תודוהל
 תיארנ הנכותה יכ הלגמ הלש תויצפואה תקידבו הנכותב ןויעה ,ללכב .םייביטיאוטניא
 רשפאמו הנכותה תא חפטמ אוה ןיא זאמו ,םעפ הב עיקשה רשא ןרציה ידי לע 'תחנזומ'
                     .שמתשמה לע לקהל תנמ לע תונוש תולוכי

   .וז הנכותל תוידוחיי ןהש תונוכת ,הנכותה לש תויורשפא המכב ןייעל התע אובנ
 

a screen-shot


ך"נתב םינפצה

 יורקה םוחת ,ך"נתה תנבהב שדח םוחת חתפתהל ץראב לחה הנש הרשע-שמחכ ינפל
 רשא ןב ייחב ונבר היה וז הטישב שמתשה רשא ןושארה ,השעמל .ך"נתב 'םינפצ'
 תחא וז הטישב האר ורבודרוק השמ 'ר ףאו ,13-ה האמב ,(ג,ב תישארב לע ושוריפ)
 ,םילבוקמ ויה ולא םימכח ינשש הרקמ הז ןיא יאדוו .הרותה תודוס יוליגל םיכרדה
 תא ואיצמה םה אל יכ ונייצ בחרה להקה ינפב הטישה יאיבמ .התע ןיינעה ךכב אל ךא
 בד לאכימ םייח ברה ידי לע ,םינש לבויכ ינפל רבכ האצמוה איה אלא הטישה
    ?ך"נתב םינפצה תטיש ,אופיא ,יהמ .היביחרמו היחתפמ ויה קר םהו ,לדנמסייו

 עיבמ אוה הזכש רותבו יהולא טסקט אוה ך"נתהש אוה םינפצה תטישב יסיסבה ןויערה
 ךיבא תא דבכ' תורבדה תרשעב םיארוק ונאש ןוגכ ,יולגב .רתסבו יולגב םדאל רסמ
 - ןתינ רשא ןיעה ןמ יומס רסמ הרותב שיש ,רתסבו ;דועו ,'חצרת אל'ו ,'ךמא תאו
 טבמב ותוארל רשפא יאו ,ך"נתה לש תויתואה ןיב ןופצ הז רסמ .ותולגל - הבוח ףאו
 בשחמה אצמוה אל וז הטישב םיכמותה לש םדידל יכ המוד ,ןכ לע רתי .ליגר וא יחטש
 םילמה ןיב םירתתסמ ולא םינפצ .הרותה לש ןופצה דוקה חוציפב עייסל תנמ לע אלא
 יכ רורב .תועמשמ תלעבו השדח הלמ תרצונ תויתוא לש עובק קחרמב רשאכ ,הרותה לש
 לש ויוליג םצעש אלא ,הרותב םיעודי יתלב םירסמ הברה דוע שיש קר אל וז הטיש יפל
 האצומלו הרותה תותימאל תפסונ הייאר וניה ,הכ דע עודי יתלב היהש שדחה רסמה
                                   .יהולאה

 תוירשפא הב שיו ,תמכחותמו תבכרומ רתוי איה וזב תראותמה םינפצה תטיש ,השעמל
 ,םנמא .יהשלכ תבשחוממ הרוצב הכ דע תנכות אל ןיידעש ןפואב םינפצ יוליגל עוציב
 תישענ יוליגה תכאלמ רקיע יכ המוד ךא ,םיבר םירקחמ ועצוב MAIN-FRAME יבשחמב
 תחא - וז תונשרפ-תטישב ויתועידי תא ביחרהל הצורה ,םינפ לכ לע .ינדי ןפואב
 ואצוהש תורבוחבו םירפסב טעמ ארקי םא השעי בוט - הב תשרדנ הרותהש םינפה םיעבשמ
                           .םינושה םירקוחה ידי לע

הקמעהלו האירקל תורפס

     .ט"משת םילשורי ,הרותב תידממ-ודה הביתכה לע :ףסונה דמימה ,'ד ,םוטציו
               .ם"שת םילשורי ,םירקחמ טקל - אירטמיג ,'ט ,רלסכו
       .(םיקלח 'ד) ח"משת-ו"משת ,סופד םוקמ רסח ,הרותב תונופצ ,'ש ,ביני
                .ב"נשת םילשורי ,הרות הנתינ היתויתואב ,'מ ,ץ"כ
D. Witztum, E. Rips and Y. Rosenberg, 'Equidistant Letter Sequences in the
Book of Genesis', Statistical Sciences, 9/3 (1994), pp. 429-438.


ןאכ אצומ יניאש םימעטמ ,וז הטישמ יתגייתסה דימת יכ תמאה לע תודוהל בייח ינא לכ ןכש ,הטישה תא ימצעב קודבל יתיייה לוכי אל םויה דע ,תאז םע .םטרפל םוקמ יכ רבדה ןיינעמ .וז ןיעמ םינפצ תקידב עצבל תולגוסמ ןניא יל תורכומה תונכותה וב רבח ינאש םורופב םינפצה תופקת תלאשב יקלח ןויד םייקתה םישדוח המכ ינפל .הקיטסיטטסו הקיטמתמ ישנא תאמ תוניינעמ דאמ תורהבהו תונעט ועמשנו ,טנרטניאב .הזה אשונה תא םג יתקדב הקדבנ הנכותהשכ התעו ,רמוחה תא ימצעל יתרמש ןכיה תמייוסמ הלמ אוצמל הצור ינאש חיננ :וז איה םינפצה לש הקידבה תטיש ,ןכבו ינא םהב םירפסה םוחת והמ ילש התליאשב רידגהל ילע ,ןפוצ תרוצב ך"נתב הזומר איה ,תיעיבש תוא לכ ,לשמל) תויתואה ןיב קחרמה והמ ,יומסה דוקה תא אוצמל ןיינועמ לברטניאה ונייה ,(10-מ ךומנ רפסמהש יאנתבו ,ונל הנשמ אלש רפסמב תוא לכ וא .שפחלו ,שפחלו ,שפחל ליחתמ בשחמה התליאשה עוציב רחאל ,זאו .תיטמתמ הניחבמ ינא - תורמלו ,םישופיח לש ,(תמאב) הכורא העש הפלחש תורמל .ןמז ד-א-מ הברה .תואצות המכ ואצמנ רבד לש ופוסבש ירה ,תויטיאה לע הליחתב יתנבצעתהש - הדומ תוא לש הקידב עצבמ בשחמה ןכש ,הנכותה תא 'םישאה'ל רשפא יאש ירה ,תויטיאל רשא אל ,בוט .המצע ינפב הכאלמ הניה םינותנה לכ לש דוביעה הז הרקמבו תוא רחא .יתעציבש םייוסמ שופיח לע ול רפסאו ,ארוקה תא עגייא עצבל יתיצר הליחתב ,ןכא .תישארב רפסב 'ןיבר' הלמה תא אצמ :התליאש יתעציב הליל ךשמל בשחמה לע הלטמ יתלטהש יתנבה העש יצח רחאל ךא ,ולוכ ך"נתב התליאש התליאש עצבלו שדחמ וקילדהל תנמ לע בשחמה תא יתיביכו ,(486-DX-66 יל שי) םלש תא קודבל יתיצר לכה ךסב ,יל הניש אל) 3-1 לש תויתוא שרפה יתשקב .(השדח אצמ דחא הרקמב .תואצות עבש יתלביק .(חלקתהל יתכלה) תואצותל יתיכחו ,(הנכותה .םיבקוע םיקוספ ינשב תויתוא שולש לש שרפהב העיפומ 'ןיבר' הלמה יכ בשחמה המוקמ ,קוספ ,קרפ ,רפס) קוספה םוקימ תאצות לש טלפ הקיפמ הנכותה ,ירעצל יתרתיאו ך"נתה תא יתחתפ .ותומלשב קוספה אבוה אל ךא ,(קוספב תואה לש ירודיסה דטאה ןרג דע ואביו' :(אי-י,נ תישארב) ןיבר לש ומש יובח םהב םיקוספה ינש תא אריו :םימי תעבש לבא ויבאל שעיו דאמ דבכו לודג דפסמ םש ודפסיו ןדריה רבעב רשא המש ארק ןכ לע םירצמל הז דבכ לבא ורמאיו דטאה ןרגב לבאה תא ינענכה ץראה בשוי לבאה יקוספ ינש .יתמהדנש תודוהל בייח ינא .'ןדריה רבעב רשא םירצמ לבא ומש תא םבריקב םינפוצ ,(הלוכ הרותב ,השעמלו) תישארב רפסב רתויב 'םייתועמשמ'ה .םידקת-רסח ןפואב לארשי םע לכ דפס ול םדאה לש וב ילכ םייק יכ בושח ונניינעל ךא ,המצע ינפב הלאש וז ירה ,ךכמ קיסהל ןתינ המ תוכזב לכהו ,הרותה תודוסמ ףסונ חפט וירבחלו ומצעל תולגלו קודבל לוכי דחא לכ ...דבלב וז הנכות תזורחמה לש שופיח יתעציב םינפצה תטיש לש התולטב תא חיכוהל תנמ לע ,בגא התיה ול .האצמנ אל וז תזורחמ ךא ,הרותה לכב ,(חוורב שמתשהל רוסא) 'חישמושי' תירשפא תזורחמ לכ ןכש הרקיעמ תכרפומ םינפצה תטיש יכ ןועטל היה ןתינ ,תאצמנ תלעב איה יתשפיחש היינשה תזורחמה יכ ןעטי ןעוטה ,תאז תמועל .ך"נתב אוצמל ןתינ ןב ןפוצ תמועל תויתוא 7 ןב ןפוצ רתאל רתוי הברה השק יטסיטטס ןפואבו תויתוא 7 .('ןיבר') תויתוא 4 .יידמל תיביטקרטא יניעב תיארנ וז הנכותב 'םינפצ'ה תייצפוא ,רבד לש וללכ ?ERRATA םה ביתכו-ירק םאה תואיגשה תא ליכמה םינותנ ץבוק רמולכ ,ERRATA.DBF יורק הנכותה יצבקמ דחא היורקה הרותל תידוחייה יווילה תכרעמל איה הנווכה .(תואיגש :תיניטלב ERRATA) .(רוביצב) אורקל שי התוא הלמה ןיבל הבותכה הלמה ןיש םיפוליח ,'ביתכו-ירק' לש ןתרוצ יפל ןיבו ביתכבש ןתרוצ יפל ןיב םילמ רותיאב עייסל איה ץבוקה תרטמ סנכינ םא ,ןכ לע רתי .(םירקוחל תישומישו) דאמ הפי הנכותה וז הדוקנבו ,ירקה ירקה לכ תמישר תא לקנב לבקל לכונש ירה ינוציח VIEWER תועצמאב ל"נה ץבוקל סידרוג תעדלש דועב ,'דבלב' םילמ 1000 ךרעב תללוכ וז המישר ,םנמא .ך"נתב ביתכו ירה ,תאז תורמל .(30% ךרעב לש ןורסח) 1300 ךרעב אוה ביתכהו ירקה יפוליח רפסמ םינותנ סיסב הנכותה תקפסמ ,ביתכהו ירקה יפוליח ,וז תדחוימ הייעבב םיקסועלש וב רפס םויכ ןיא !רפסב אל ףא) תרחא הרוצ לכב לבקל ןתינ אל ותוא ינושאר ירק'ש רמוא ימ :יתחכש טעמכ רקיעהו .(הינשה רחא תחא ולאה םילמה לכ תורדוסמ ?אקווד רפוס-תואיגש ףקשמ 'ביתכו :ך"נתה תולמ לכ תא ללוכה ץבוק :ץוחבמ תופצל ןתינ וב רחא ץבוק םייק ,בגאו םישופיח עצבל ףא אלא ץבוקבש םילמב תופצל קר אל ןתינ .(?תעדי םאה) 305,421 .הלמ לכ העיפומ קוידב ןכיה תעדל ןתינ אל הז בצמב ,ןבומכ ,יכ ףא ,םינוש .םישרפמ רפסמ םג תוללוכ תורחאה ך"נתה תונכות .וז הנכותב ןיאש המ ,ףוסבלו ולו התיה אל טעמכ ,(םידוהי ידי לע) הנושארה םעפב ך"נתה ספדנ זאמ ,עודיכ ,וטוסאק ,ןודרוג ל"ש ,ןוסלדנמ לש םהישוריפ םע ך"נתה טעמל) תחא הרודהמ לש םצמוצמה רפסמל תפרטצמ וז הנכות .י"שר לש ושוריפ םג עיפוה אל ןהב ,('ביבא' .הבש תוישומישה תא הניטקמ איה ךכבו שוריפה תולוטנ ך"נתה תורודהמ םוכיס םאה :םישמתשמה רוביצ ינפב הייעב הביצמ קינורטויפמוק לש בשחוממה ך"נתה תנכות הנכות שפחלו הנממ םלעתהל וא ,היתוערגמ תורמל היתולעמ לשב הנכותה תא שוכרל הברה תרומת ךא ,(4 הסריג ןליא-רב לש ת"ושה טקייורפ ןוגכ) שומישל רתוי החונ שיש יל רורב ךא ,תיעמשמ-דח הניא ךכ לע הבושתה .םירוטילקת ןנוכ + ףסכ רתוי םהל המיאתמ וז הנכות יכ וטילחיש בשחמ ישמתשמו םיארוק לש דבכנ קיפסמ רפסמ תא קימעהל ןמזה עיגהש םיבשוח ךא ,תרחא הנכות םהל שי רבכש ולא טרפבו ,טלחהב .םינפצה תטישב ןוגכ ,םיפסונ םימוחתב ך"נתב םהיתועידי

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/sefunot.html

last updated: July 7, 1996