ינרותה ןודיחה - ארפס

ןליא-רב ריאמ


תודמלינ הלעפה תוכרעמ וב םלועב יכ רבתסמ ?ןודיח תועצמאב הרות דומלל ןתינ םאה
.ןודיח תועצמאב - הז ללכב הרותו - רבד לכ דומלל ןתינ 'םיקירטו םיפיט' תועצמאב

,ו"נשת ץיק 'ארפס' רוטילקת
03-5600170 :ןופלט ;ח"ש 159 :ריחמ ;"לנוישנרטניא יסיפ .רד" תאמ
תוארל ןתינ ךכל תקהבומ המגודו ,םדאה לש IQ-ל דדמ ןיעמ ןודיחה היה הקיתעה תעב
תודיח .(א,י א"למ) 'תודיחב ותסנל אבתו' בותכ םש ,המלש לצא אבש תכלמ לש הרוקיבב
תורפסה ירבחמ ןיב ףאו) םינמגרותמה ,הדגאה ילעב ךא ,ך"נתב ורמתשנ אל ולא
םה ףא וקסע םמצע ל"זח .אבש תכלמל וסחויש תודיח המכ תועודי ויה ,(תינוציחה
,םש-ישנאו םיררושמ תודיחב וקסע םייניבה ימי תפוקתבו ,תטעומ הדימב ךא ,תודיחב
לע דומעל החוכ היה הפי ,רבתסמ ךכ ,הדיחה .העובק דומיל תטיש לש ךרדב אל יכ ףא
וז הדותמב השענ אל ללכ ךרד ךא ,עושעש תורטמל הב רזעיהל היה ןתינו ,םדא לש וביט
.יטקאדיד שומיש

יאדוובו ,יניצר אל ךא ,דמחנ הז ,זוירוק ומכ והשמל הדיחה הכפה ינרדומה םלועב
םזי ותוא - ך"נתה ןודיחב תוארל ןתינ ךכל המגוד .יתוהמ והשמ תודיחב ןיא
העדותה תיתחתל קחדנש ופוסו ,ימואל עורא תניחבב התיה ותליחתש ןודיח - ןוירוג-ןב
הדותמל אל בשחנ ןודיחה .הז הככ .(ןייטשנייא קירא לש ןוכרעמה עויסב ,רתיה ןיב)
ךרדכ םדא לש ותעידי אטבמל בשחנ ןודיחה ןיא יאדוובו ,רחא והשמל םא יכ תידומיל
.(רדגומ דומיל םוחתב הנכהו דומיל רחאל ךרענה) ןחבמה

השימח לע ןודיח איהש הנכות ,'ארפס' השדחה הנכותל עקרכ אלא ולא םירבד ורמאנ אל
הנושארבו שארב דעוימ ןודיחה .תולאש 6000-מ הלעמלמ בכרומה ןודיח ,הרות ישמוח
.הנכותב ןיינע ואצמי םתס ך"נת יבבוח וא םירגובמ םג לבא ,תווצמ רמוש רעונל
.הקיזומב הוולמ ,(ךשמהב הקיפארגה לע) האנ תיפארג הרוצב תאבומ םינודיחה תכרעמ
עובשה תוישרפ יפל םיקלוחמה םינועושעש-םינודיח לש םיגוס המכב רבודמ ,השעמל
המלשה וא ןיינע תלאש לע תונעל ךירצ לאשינהשכ ,השרפו השרפ לכב הנשימה ימוחתו
תא תולגל םייושע עדיה ילעב םגו ,הרותב 'היווירט' ןיעמ והז .הרותה יקוספב
.םנורסח

יכ הדבועה םג ומכ ,תונכותה הדשב ןנערמ שודיח הניה ינודיח דמימב הרותה תגצה
לע בשוחש ימל רכינ ןורתי ,ילגנא קשמימב ןהו ירבע קשמימב ןה הנכותב שמתשהל ןתינ
ירהש ,תויטקאדיד-תויגוגאדפ תורעה רפסמ ןאכ ריעהל יאדכ ,םלואו .ל"וחב קוויש
ך"נתה ימוחתב תופסונ תונכות רבחל ונל חיטבמ ,ץ"כ רזעלא ברה ,םינודיחה רבחמ
תוולמה תויעב רפסמל םיעדומ ויהי הכאלמב םיקסועה תווצו אוהש היה יאדכו ,תווצמהו
.םינודיחב תוסנתהה םע תוררועתמה


:םיניינועמל תודיח

?וחרפ אל םעפ ףא םיחרפ ולא (1
?ותשא הניא 'ותשא'ו שיא וניא 'שיא'ש ונאצמ ןכיה (2
?קמוע ול ןיאו קומע המ (3

!םירתופל תודיח

הז ץבוקב תויוצמ תובושתה

םירקמב יכ טלחוה רבכ - עדי תרבעהל בוט יעצמא אוה ןודיח םא תיטקאדידה הלאשל רשא
דוע ריכמ יניאש םגה ,ךכב ןודל םוקמה ןאכ אלו ,תיבויח איה הבושתה םימייוסמ
אטרכנא תיידפולקיצנאל הוולתמה ןועושעשה טעמל ,םירחא תעד-ימוחתב היווירט-תונכות
הכלה םייוקמ (בצ,טיק םילהת) 'יעושעש ךתרות אלול' יכ רמול ןתינ .טפוסורקימ לש
שיגדמ ךא רחא קלחו ,ההימת ררועמ חרואב גצומ תולאשהמ קלח ,םרב .וז הנכותב השעמל
ןיבש יניעב אלפלו) ומיא-תפש תירבעה ןיאו ,ץראה דילי וניא רבחמה יכ הדבועה תא
איה תידותמה הייעבה .(ךכ לע דמעש ימ אצמנ אל הנכותב םירכזומה טידרקה ילעב לכ
,'רמא ימ' וא ,'רמאנ ןכיה' :ןודיחל תוינייפוא ךכ-לכ ןהש הלאשה תולימ תורסחש
תובושתה יפלו ,הילאמ תנבומ הלאשה - הדיחה ןיא הלאשה תלימ רסוח לשב .המודכו
תא םלשה' רבחמה רמאיש םוקמבש אלא ,דבלב וז אל .רבחמה תנווכ תא שחנל ןתינ
.תלפרועמ הרוצב הלטמה תא רבחמה ריתומ ,'קוספה

,הבושתה העיפומ םיכסמה לכב אלש ירה העט יכ בישמה חכונש רחאל יכ יניעב עיתפמ
ןודיחל קזנ םרגינ ךכב יכ רורב .ותרוצכ קוספ תאבה הב ןיא העיפומ איה רשאכ םגו
הרומ ךרדכ ,הלאשה הבוסנ וילע קוספה המ דימלתה תא דמלת הנכותהש םוקמב ןכש
.ותעידי רסוחב דימלתה רתונ ,ןחבימב האיגשה תא ןקתמה

ןיהה תישילש (2 ןיהה יצח (1 :ןמשב הלולב דימתה תחנמש רמאנ' :הלאשל המגוד הנה
הניא הזכ חוסינב הלאש יכ רורב .'ןיהה תיעיבר ךז תיז (4 ןיהה תיעיבר תיתכ (3
,(די,די םיטפוש) 'קותמ אצי זעמו ,לכאמ אצי לכואהמ' ןושמש תדיחב תורחתהל הליחתמ
םירקוחה תעדלש (תידגנ) הדיח ,(חי,םש ,םש) '?יראמ זע המו שבדמ קותמ המ'ב אל ףאו
הנכותה רבחמ יכ רכינ .הבהא התייה הילע הנוכנה הבושתהש הדיח התייה םיינרדומה
תיליבקמ לע אל ףאו ,ןזור קילומש לע עמש אל אוה ,םינודיחה תורפסב יקב וניא
ףאש אלא ,ריכמ רבחמה ןיא תינרדומה תילארשיה הייווהה תא קר אלו .תוחומה
תאלפנ ,(ןה קר אל ךא ,רקיעב הנותח תודיח) תודיחה םוחתב תירבעה היפארגוילביבה
עויסב (בשחמ) םישדח םילכב (הרות) ןשי ןיי סינכהל ברה הסינ אלו ,ויניעב איה
םינודיחב רבחמה ןייע אל יכ המודש אלא ,דבלב וז אלו .תודיח ידדוח לש תובא-תרוסמ
.םירחא לשו ,ל"ז ירניבא ודיע לש הז ןוגכ ך"נתב םיקיתוו

תמאהו ירשפא םייח םוחת לכמ תולאשה םהב) םינודיח תכרעמב ןאכ רבודמ ןיא ,השעמל
יווילב) הרותה לע ,('יאקירמא ןחבמ' םייורקה) םייתבושת-בר םינחבמ םא יכ ,תרתסינ
תא 'חלפ'ל תלוכיה .(רמשיהל תבייח תוניצרה .ךכל רבעמ אל ךא ,םידמחנ םיטנמלא
,םכסמה ןחבמה תארקל הנכהל 'המלשה-תכרע'כ ןודיחב שמתשהל תרשפאמ רפסל ןודיחה
.ןודיחה ץצ ונממ ימוי-םויה עקרה תא תפקשמ עובש-תוישרפל הקולחל הדיריהו

תונויערה .הקוחר ןיידע ךרדה תממהמ הקיפארגל ךא ,ונאצי CGA-ה םלועמ - הקיפארג
טלחהב המיאתמו הדמחנ איה הגצהה ךרדו ,(ןורסח ךכב ןיאו) םקלחב קר םיירוקמ םמצע
.הבצוע איהש הרטמל

midi - הקיזומ

(דבלב תוקתעה דגנכ הנגה יעצמא הווהמ רוטילקתהש הארנ) ב"מ 7-מ תוחפ - לדוג

חלצומ יתלב חוסינ ,ןועושעש :יסחי ןורסח ;ןועושעש :יסחי ןורתי

םוכיס

הער איה ןיא הלחתה רותבו ,רעונל היווירט ןודיח - שדח גוסמ איה 'ארפס' תנכות
הז .םידליה לש םביל תא שובכל וז הנכות וליבוי םירחאו םיידותמ םירופיש .ללכ
וקחשיו ןיינע ואצמיש םיטעמ אל םידלי ויהי ךא ,רעונל ינרות סירטט אל ןיידע
?םדקתה אל יתרוסמה רדחהש רמא ימ .םתאנהל הנכותב

:איה הז ךמסמ לש תינורטקלאה תבותכה
https://faculty.biu.ac.il/~barilm/.html

last updated: November 18, 1996 - June 13 2001